Tolna Megyei Népújság, 1967. április (17. évfolyam, 77-101. szám)

1967-04-01 / 77. szám

I TOLNA A ^ GY Elt VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK ■ NÉPÚJSÁG ;,^A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT TOLNA MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS.A MEGYEI TANÁCS LAPJA XVII. évfolyam, 77. szám ÁKA: 60 FILLER Szombat, 1967. április 1. r i Bizonyítás nélkül 3. o. Korunk legnagyobb bűnpere 4. o. Rádiómelléklet 5. o. ítéletek tsz-ügyben 7. o. 1 J Átadták a mandátumot megyénk országgyűlési képviselőinek Tegnap reggel a szekszárdi vá- gyei választókerületek képvise- rosi tanács feldíszített tanácstér- lóit, hogy a március 19-én meg- mében találkoztak a március 19- választott képviselőiknek adják én megválasztott Tolna .megyei át a mandátumot, képviselők a választási kerüle-• Bolvári Józsefnének, a 2. szá- tek vezető tisztségviselőivel. Ben- mű választókerület képviselőjé­zalomért s ígéretet tett, hogy a választópolgárok, a haza érdeke fogja tevékenységüket vezérelni. Az ünnepség második részében a képviselők hosszasan elbeszél­gettek a választókerületek kül­dötteivel. Az Elnöki Tanács ülése A Népköztársaság Elnöki Taná­csa pénteken ülést tartott. A Mi­nisztertanács javaslata alapján Varga' Györgyöt visszahívta a Központi Népi Ellenőrzési Bi­zottság elnöki tisztségéből, s dr. Dabrónaki Gyulát, a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság elnö­kévé megválasztotta. Az Elnöki Tanács honosítási, visszahonosítási és a magyar ál­lampolgársági kötelékből való el­bocsátási ügyekben döntött, majd egyéb ügyeket tárgyalt. Dr. Dabrónaki Gyula, a Köz­ponti Népi Ellenőrzési Bizottság elnöke pénteken délben Dobi István, az Elnöki Tanács elnöke előtt letette a hivatali esküt. Az eskütételen jelen volt Fehér La­jos, a Minisztertanács elnökhe­lyettese és Kiss Károly, az El­nöki Tanács titkára. A Minisztertanács dr. Dabró­naki Gyulát, az élelmezésügyi miniszter első helyettesét — mun­kásságának elismerése mellett — tisztségéből felmentette. (MTI) K. Papp József országgyűlési képviselő a választókerületi elnö­kökkel beszélget sőséges ünnepség keretében át­adták Tolna megye hét képvise­lőjének a négy évre szóló ország- gyűlési mandátumot. Az ünnep­ségen részt vett Virág István és Somi Benjamin, az MSZMP me­gyei bizottságának titkárai. Sza- bópál Antal, a megyei tanács vb-elnöke, dr. Sólymosi Mihály megyei rendőrfőkapitány, a me­gyei párt vb-tagja; a megyei ta­nács elnökhelyettesei:' dr. Vígh Dezső. dr. Gyugyi János és Tol­nai Ferenc. Itt voltak Tolna me­gye kilenc választókerületének, választási bizottságának tisztség- viselői, és hét Tolna megyei kép­viselő. Az ünnepségen dr. Szili Lász-* ló, a Hazafias Népfront megyei elnöke mondott köszöntőt. Sajnálattal közölte, hogy Vass Istvánná äz 1. számú választó- kerület képviselője még mindig beteg. Részére a mandátumot a választókerületi bizottság már át­adta. Későbbi időpontban kerül sor Péti Jánosnak, a 6. számú választókerület képviselői man­dátumának átadására, ugyanis jelenleg Csehszlovákiában tartóz-* kodik tanulmányúton. Ezután felkérte a Tolna mé­nek Fadgyas István választókerü­leti bizottsági elnök adta át a mandátumot. Báli Zoltánnak, a 3. számú kerület képviselőjének Fenyvesi Gyula választókerületi elnpk. nyújtotta át a négy évre szóló megbízó okmányt. A 4. szá­mú választókerület képviselőjé­nek Kaszás Imrének Erményi Imre választókerületi elnök adta át a mandátumot. Dr. Dombai István, a Tolna megyei 5. szá­mú, dombóvári választókerület polgárai nevében K. Papp Jó­zsefnek nyújtotta át a nép kép­viseletére feljogosító okmányt. Csapó Jánosnénak, a 7. számú kerület képviselőjének, a Simon- tornyai Bőrgyár dolgozója. Bei- dek László, a választókerületi bi zottság elnöke nyújtotta át a mandátumot. A 8. számú kerü­let képviselőjének. Molnár Já­nosnak Jászberényi József, míg a kilences számú 'választókerület képviselőjének Hunyadi Károly- nak Oláh Mihály adta át a vá­lasztókerület polgárai által már­cius 19-én bizalmat adó, nagy felelősséggel járó okmányt. A képviselők nevében Kaszás Imre mondott köszönetét a bi­Meglial" Malinovszkij marsall A TASZSZ gyorshírben jelen­tette, hogy Rogyion Malinovsz- kij marsall, a Szovjetunió hon­védelmi minisztere meghalt. Rogyion Jakovlevics Mali­novszkij ban a Szovjetunió egyik legképzettebb és legsikeresebb hadvezérét veszítette el. A kiváló katonai vezető 1898-ban Odesz- szában született. 1926-tól tagja volt az SZKP-nak. Malinovszkij nevét beírta ha­zánk történetébe is — ő vezette győzelemre a Magyarország fel­szabadításában részt vevő máso­dik ukrán front csapatait. Malinovszkij marsall az utóbbi években többször járt Magyaror­szágon, így 1965 áprilisában, ha­zánk felszabadulásának 20. év­fordulója alkalmából. Kormá­nyunk akkor a Magyar Népköz- társaság Érdemrendjével tüntette ki. Legutóbb 1966 áprilisában tar­tózkodott magyar földön szovjet katonai küldöttség élén. (MTI) \ Megválasztották Tolna megye Tanácsát Elnök: Szabópál Antal, elnökhelyettesek: dr. Vigh Dezső, dr. Gyugy'hjános, Tolnai Ferenc, titkár: dr. Polgár Ferenc Tegnap, a patinás vármegye- háza dísztermében megalakult az új megyei .tanács-... ­-------------­H etven megyei tanácstag, a Tolna megyei országgyűlési kép­viselők, meghívott közéleti sze­mélyiségek, a megyei tanács appa­rátusának vezető munkatársai je­lenlétében Kovács V. Károly ta­nácstag, korelnök nyitotta meg Tolna megye Tanácsának négy évig tartó munkaszakaszát. Az elnökség megválasztása után az ünnepi tanácsülés levezetésével Császár Józsefet bízta meg a ta­nácstagság. Dr. Szili László, a megyei vá­lasztási elnökség helyettes elnöke ismertette ,a március 19-i or­szággyűlési és tanácsi általános választások tapasztalatait, a vá­lasztási munka tanulságait. Ordas József, a Beruházási Iro­da vezetője, ■ dr. Schneiderné, - dr. Kelemen Margit főorvos, Szűcs Györgyije, . a KISZ MB munkatársa, Szüllő Béla, a Hőgyészi Állami Gazdaság igazgatója, Virág István, az MSZMP me­gyei bizottságának titkára, Tarján Lajos, az Állami Építő­ipari Vállalat igazgatója, Uhrin Vendel, a dunakömlődi termelőszövetkezet elnöke. Szabó József, a gyönki gimná­zium igazgatója. A végrehajtó bizottság megtar­totta első alakuló ülését. K. Papp József, országgyűlési képviselő, az MSZMP megyei bizottságának első titkára ismertette a végre­tisztségviselőket.. Az első alakuló ülésekkel befejeződött a hosszú idő óta-folyó és március 19-ével népünk, egységét igazoló válasz­tást " munka. Ismerjük az ered­ményt. Tükrözi a párt politikája iránti, és a megválasztottak sze­mélyével kapcsolatos, a válasz­tópolgárok részéről megnyilvá­nuló bizalmat. Jól kell ezzel a bizalommal élni — mondotta K. Papp elvtárs, — Annak a jele ez a vá­lasztási győzelem, hogy amit eddig folytattunk, politikai, gazdasági téren, a választó- polgárok tetszésével találko­zik, s támogatják tevékeny­ségünket. Ezután a megyei tanács egyen­kénti szavazással, egyhangúlag vb-taggá választotta az alábbi tanácstagokat: Szabópál Antal, a megyei ta­nács vb-elnöke, dr. Vigh Dezső, a megyei ta­nács vb-elnökhelyettese, dr. Gyugyi János, a megyei ta­nács vb-elnökhelyettese, Tolnai Ferenc, a megyei tanács vb-elnökhelyettese, dr. Polgár Ferenc, a megyei tanács vb-titkára, hajtó bizottság ülésének határo­zatát: — A végrehajtó bizottság első ülésén megválasztotta a tisztség- viselőket. Tolna megye Tanácsá­nak elnökévé ezúttal is Szabó­pál Antalt, választotta; elnök- helyettesekké dr. Vigh Dezsőt, dr. Gyugyi Jánost és Tolnai Fe­rencet, titkárrá dr. Polgár Fe­rencet. — Az MSZMP megyei bizott­sága nevében szeretettel köszön­tőm Tolna megye tanácstagjait, a végrehajtó bizottság tagjait, a Hiba lenne, ha figyelmen kívül hagynánk azt a tényt, hogy a vá­lasztópolgárok egy bizonyos ré­sze nem mindenben és nem min­denütt egyformán ért egyet po­litikánkkal. A fő vonalat támo­gatják, segítik az országot épí­teni. Úgy kell nekünk választott embereknek, a népet képviselni, hogy a bizalomnak eleget te­gyünk. Harcolni kell a politikai "zömbösség ellen, és el kell ér­(Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom