Tolna Megyei Népújság, 1967. január (17. évfolyam, 1-26. szám)

1967-01-01 / 1. szám

TOLNA MEGYEIi VILÁG PROLETÁRTAl EGYESOUETEi A* uj esendőre NÉPÚJSÁG A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT TOLNA MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XVII. évfolyam, 1. szám. ÄRA: 80 FILLER Vasárnap, 1967. január 1. Áz Elnöki Tanács március 19-ére kitűzte az országgyűlési képviselők és a tanácstagok általános választását A Népköztársaság Elnöki Ta­nácsa az alkotmány rendelkezé­seinek megfelelően 1967. már­cius i9-re kitűzte az országgyűlé­si képviselők és a tanácstagok ál­talános választását. Az Elnöki Tanács meghatároz­ta az országgyűlési választókerü­letek számát, területét, székhe­lyét; ennek megfelelően 349 or­szággyűlési képviselő megválasz­tására kerül sor. Meghatározta az Elnöki Tanács a fővárosi, a megyei és a megyei jogú városi tanácsi választókerületeik számát is. Az Elnöki Tanácsnak ezek a határozatai a : Magyar Közlöny január 2-i számában jelennek meg, a hivatalos lapnak ugyanez a száma tartalmazza a választá­sok lebonyolításáról szóló kor­mányrendeletet is. Kormányrendelet az országgyűlési képviselők és a tanácstagok választásáról A kormányrendelet intézkedik a választók névjegyzékének ösz- szeállításáról és a választókerü­letek kialakításáról, majd a to­vábbiakban a választási szervek­kel foglalkozik. A választásokat társadalmi jelle­gű különböző választási szervek: választási 'elnökségek, választó­kerületi bizottságok és szavazat- szedő bizottságok bonyolítják le. Az országos választási elnök­ség 1967. január 23-án alakul meg, tagjait a Hazafias Népfront Országos Tanácsának Elnöksége jelöli ki. Az országos választási elnökség az ország egész terüle­tén őrködik a választások tör­vényességén, irányítja a helyi vá­lasztási elnökségek és az ország- gyűlési választókerületi bizottsá­gok munkáját. Elfogadja és nyil­vántartja az országgyűlési kép­viselőjelölteket, közhírré teszi a választás országos eredményét. Ugyancsak január 23-án ala­kulnak meg a fővárosban, vala­mennyi megyében, megyei jogú városban, járásban, járási jogú városban, városi (fővárosi) kerü­letben és községben a választási elnökségek. Ezek tagjait a Haza­fias Népfront helyi bizottságai jelölik ki. Főbb feladataik: mű­ködési területükön őrködnek a választások törvényességén, köz­zéteszik az egyes tanácsi válasz­tókerületek jelöltjeinek nevet, megállapítják a tanácsi választá­sok összesített eredményét _és szükség esetén pótválasztást tűz­nek ki. Valamennyi országgyűlési és tanácsi választókerületben — szintén január 23-án — válasz­tókerületi bizottságot kell alakí­tani. Az országgyűlési választó- kerületi bizottságok tagjait a Hazafias Népfront megyei, illető­leg fővárosi bizottsága, a tanácsi választókerületi bizottságok tag­jait pedig a Hazafias Népfront .lletékes helyi bizottsága jelöli li. A Hazafias Népfront helyi bi­zottságának javaslata alapján a választási elnökség 1967. március 5-án megalakítja a szavazatszedő jizottságokat. Ezek a választás napján gondoskodnak a szavazás .ebonvolításáról, , törvényességé­ről és zavartalanságáról, s meg­állapítják a szavazókörbein a sza­vazás eredményét. A kormányrendelet szabályoz­za a jelöléssel kapcsolatos fel­adatokat. A képviselőjelöltek és tanáestagjeiöltek jelölése válasz­tókerületenként történik. A tör­vény értelmébe1)} egv választó- kerületben egy. vagy több sze­mély jelölhető. Az országgyűlési képviselőjelöl­tekre és a tanácstagjelöltekre a választópolgároknak a lakóterü­leteken, továbbá az üzemekben, vállalatoknál, termelőszövetkeze­tekben, állami gazdaságokban, a hivatalokban és intézményekben, valamint a fegyveres erőknél, fegyveres testületeknél és rendé­szeti szerveknél február 2-a és február 21-e között tartott gyűlé­sei tesznek javaslatot. A jelölő­gyűléseket a Hazafias Népfront helyi bizottságai szervezi]: a vá­lasztási elnökségek és a választó- kerületi bizottságok közreműkö­désével. A választási elnökségek 1967. márciüs 6-án választási hirdet­ményt jelentetnek meg, ez tartal­mazza majd a szavazókörök sor­számát és területi beosztását, a szavazóhelyiségek pontos megje­lölését, továbbá azt, hogy az egyes szavazókörökben mely vá­lasztókerületek választói szavaz­nak. A szavazás március 19-én 7 órától 20 óráig tart. A kormányrendelet meghatá­rozza a szavazatok összeszámlálá- sónak rendjét, s úgy intézkedik, hogy a megválasztott képviselők­nek és tanácstagoknak a mandá­tumot (megbízólevelet) március 22-én kell átadni. Január 2-án megkezdődik a vá­lasztók összeírása. A kormányrendelet kimondja, hogy a választásra jogosult ál­lampolgárokról új névjegyzéket kell összeállítani. Ebbe fel kell venni minden nagykorú magyar ál­lampolgárt, tehát azokat, akik 1949. március 20-a előtt születtek, továbbá azokat, akik házasságkö­tésük folytán váltak nagykorúvá. Nem lehet a választók névjegy­zékébe felvenni azt, aki köz­ügyektől, illetőleg a választójog gyakorlásától eltiltó ítélet hatá­lya alatt áll, aki szabadságvesz­tés büntetését tölti, vagy előze­tes letartóztatásban van, aki rendőri felügyelet alatt van, végül azt, aki elmebeteg, tekintet, nél­kül arra, hogy gondnokság alatt áll-e vagy sem. A választók névjegyzékének összeállítása céljából a kijelölt összeíróbiztosok január 3-a és 7-e között összeíró lapokat oszta­nak ki. A választójoggal rendel­kező személyek ezeket a lapokat január 11-ig kötelesek kitölteni. Ha valaki testi fogyatékossága miatt, vagy más okból (kórházi ápolás, üdülés stb.) az összeíró­lapot nem töltheti ki, helyette hozzátartozója, szomszédja, vagy az összeíróbiztes is kitöltheti. A választók ideiglenes névjegy­zékét legkésőbb február 4-ig kell összeállítani, s február 6-tól 11- ig a tanács végrehajtó bizottsá­gának hivatali helyiségében köz­szemlére kell tenni. Városok bel­területén a névjegyzék megfelelő részét a házakban is kifüggesztik. Az ideiglenes névjegyzékből, törvényellenesen történt kihagyás miatt a kihagyott személy, a névjegyzékbe törvényellenesen történt felvétel miatt bárki ki­fogással élhet. A kifogást az ideiglenes névjegyzék közszemlé­re tételétéi szároított'8 napon be­lül a tanács végrehajtó bizottsá­gánál kell írásban vagy szóban beielenteni. Ha a végrehajtó bi­zottság azt • állapítja meg, hogy a választónak a névjegyzékből tör­ténő kihagyása törvényellenes volt, a kihagyott személy adatait pótnévjegyzékbe kell felvenni. Az általa alaptalannak tartott kifo­gásokat a végrehajtó bizottság elbírálás céliából átteszi a járás- bírósághoz, amely népi ülnökök közreműködésével — szükség ese­tén az érdekeltek meghallgatása Után — végérvényesen határoz. A választák ideiglenes név­jegyzéke, valamint a pótnévjeev- zék és a járásbíróságnak a kifo­gások elbírálására vonatkozó ha­tározatai alapján a tanács vég­rehajtó bizottsága legkésőbb március 2-5.3 állítja össze a vá­lasztók végleges névjegyzéket. Fzt. 1967. március 3-a és 7-e kö­zött kell közszemlére tenni. Ha választójogosub személy a névjegyzék összeállítását, köve­tően megváltozta+ia állandó lakó­helyét, az úi lakóhelve szerint il­letékes tanács végrehajtó bizott­ságától kérheti f°1vótelét a. vá­lasztó!: névjegyzékébe. A kére­lemhez csatolni kell a korábbi ln- kóh^lv illpfóVps végrehaj­tó bizottság által kiadott jgnzo- lóri. arról, how a kóréim°zőt a választók névjegyzékébe felvet­ték. (MTI) Tárgyalások a LEMP és az FKP küldöttségei között Varsó (MTI). December 27 és 29 kozott Varsóban tárgyalások voltak a Lengyel Egyesült Mun­káspárt és a Francia Kommu­nista Párt küldöttségei között. A tárgyalásokon íyz FKP részéről Raymond Guyot, az FKP Köz­ponti Bizottsága Politikai Bizott­ságának tagja és Jacques Demis, a Központi Bizottság tagja, a LFIví.P részéről Zenen Klisziko, a Politikai Bizottság tagja, Artu" Satarewlcz, a Központi Bizottság tagja, Andrzej Werblan, a Köz­ponti Bizottság tagja és Józef Czesak, a Központi Bizottság tagja vett részt. A tárgyalások, amelyek során megvitatták kommunista és munkáspártoknak az európai biz­tonság kérdésével kapcsolatos kezdeményezését, megerősítették a két párt álláspontjának teljes azonosságát-. Irta: Darvas József Megint eltelt egy év — s el­jött egy új: az 1967-es. Mit hoz vajon? Nem tudjuk. A sorsot — mert, ha szavunk van rá, mégis van ilyen —, nem vagyunk ké­pesek teljesen a magunk szán­déka, akarata szerint formálni- alakítani. Azt hiszem, sose is lesz képes erre az ember. Az viszont igaz: az emberiség egyre nagyobb tudatossággal él és tervezi a jö­vendőt. Filozófusok vitatják, hogy az őstörténet kezdetétől máig, boldogabb lett-e a földön az ember? Vannak, akik azt mondják: semmivel nem lett bol­dogabb, mert az élet — ha mesz- sze magasabb fokon is —, da mindig újratermeli az ellentmon­dásokat, a diszharmóniát. Akik ezt vallják, azoknak — úgy­hiszem — nincsen igazuk. Boldo­gabb lett az ember? Annyiban, szerintem, feltétlenül, hogy vég­letes ellentmondásokat ki tudot'í küszöbölni, elbírhatatlan véglete­ket fel tudott oldani —, vagy leg­alábbis megtalálta ezek feloldá­sának a kulcsát. És egyre előre halad ezen az úton. Hazudnánk, ha azt mondanánk, hogy a szocialista társadalmi rendszer már tökéletes. De, ha erős és jogos remény él bennünk, hogy az emberiség életéből ki le­het iktatni, mint elkerülhetetlen végzetet, a háborút: akkor ez mindenekelőtt á szocialista világ- rendszer létének köszönhető. An­nak, hogy létrejött a világ igen jelentős részén egy olyan társa­dalmi rendszer, amelynek nem­csak nem érdeke a háború, ha­nem ezzel ellenkezőleg: a létéből ered, hogy szervezze az egész vi­lágon azokat az erőket, amelyek békét akarnak. S ez óriási dolog. Talán a legnagyobb, amit az em­beriségért ma tenni lehet, — hi­szen egy új háborúval az emberi lét, vagy nem-lét kérdése forog­na kockán. S a szocialista világ egyáltalán nem a saját-ítyenge- sége miatt ellensége a háború­nak. Éppen elég bizonyíték van rá: hadi felkészültségben nem ma­radunk el — legalábbis: nem maradunk el! — az imperialis­táktól. De a mi rendszerünk az emberért, az emberi harmónia megteremtéséért van, s ellenzi, meg akarja akadályozni a leg- tömege^ebb szörnyűségek szülő­jét, a háborút! De menjünk tovább! A háború mellett az emberiség másik legfőbb veszedelme: a nyo­mor. Az „intézjnényesített” éh­ség, Sajnos, sokan nem tudják, hogy az emberiség közel kéthar­mad része ma is éhezik, — vagy legalábbis erősen a létminimum alatt él. Igaz az, hogy egyes leg­rejtettebb kapitalista országok­ban még magasabb az életszín­vonal, mint a szocialista orszá­gokban? Igaz. De ez az igazság­nak csak az egyik fele — és sok ember tudatában ez is eltorzítot- tan jelentkezik. Mert ehhez hoz­zá kell tenni: a szocializmus nem a leggazdagabb országokban, ha­nem a fejletlenebbekben valósult meg eddig. De ott megszüntette a nyomort, a végletes társadalmi igazságtalanságokat. S a feilődés- ben, az élet minden területón olyan tempót ért el, ami túl- hnladia a -legfejlettebb országok ütemét. És erők a legfejlettebb országok? Vajon nem azért let­tek. lehettek gazdagok, mert százmilliók, a világ más részein, gyarmati nyomor-sorsban min­dent nekik kényszerültek áldoz­ni? S most, ezekben a fejlett or­szágokban. elsősorban nem azórt képesek a dolgozó osztályok több szociális vívmányt .kiküzdeni mert — erős hátvédként —, lé­teznek a szocialista országok? Ét a gyarmati sorsból felszabadult, vagy felszabaduló országok — mi­közben a szabadságuk kivívásá­hoz is a szocialista ország,októ! kapták, kapják a legtöbb segít­séget, — a nyomor megszünte­tésére nem a szocialista, vagy legalábbis „nem kapitalista” utat választják sorra?... Lehetne kérdezni még tovább. Ahány kérdés: annyi állítás a magunk igaza mellett. S annak az igaza mellett, hogy az em­beriség sorsa —, h^ nem is meg­torpanások nélkül —, de megy előre. A világ ilyen nagy összefüggé­seiben mi is lehet a mi dolgunk az új esztendőben? Végezni — az eddiginél még jobban végezni —, ami a törté­nelemtől ránk bízatott: folytatni teljes erővel a szocialista Ma­gyarország felépítését. Nemrégi­ben zajlott le az ország életé­nek nagy eseménye: az MSZMP IX. kongresszusa. És a napokban került nyilvánosságra a minisz­tertanács határozata az 1967-es év népgazdasági feladatairól. Eb­ben a két dokumentumban: a IX. kongresszus határozataiban és a minisztertanács határozatában benne van az új eszitendő prog­ramja. Ha ezt a programot ered­ményesen, jól végrehajtjuk, akkor jórészben felelünk arra a kérdésre is, hogy mit hoz az új esztendő. Történhetnek persze a világiján váratlan, kiszámíthatat­lan fordulatok — de mindent meg kell tennünk, hogy alap­vetően a mi terveink határoz­zák meg a jövendőt. Mi a terveinkkel, a progra­munkkal, s ezek végrehajtásával elsősorban a mi népünknek — önmagunknak — tartozunk fele­lősséggel. De azért annak 'is a tudatában kell lennünk, hogy a mai világban egy szűk helyre korlátozott, lokális felelősség nem létezik. Részei vagyunk a nagy egésznek —, s ahogyan ránk is visszahat, hogy másutt mi tör­ténik, az is hat a nagy egészre, hogy nálunk mi hogyan halad előre? Igaz, kis ország vagyunk — ám egy kis ország sorsa is Számít a nagy egyenletben, amit a világ sorsa jelent. Sőt, néha sokkal többet szá­míthat, mint ami a nagyságával egyenes arányban van. Példa er­re Vietnam sorsa. /Vietnam is vi­szonylag kis ország —, de az, hogy mi történik Vietnamban, s az, hogy^ 1967-ben mi fog tör­ténni Vietnamban, nagyban be­folyásolja az egész világ sorsát, jövőjét. A mi jövőnket is. A test­véri szolidaritás természetes ér­zésén túl, ezért is kell 1967-ben, erőnkhöz képest segíteni, hogy a béke, a vietnami nép jogos igényeinek a győzelmével, létre­jöjjön a világnak ezen a súlyo­san vérző részén. Nemzetközi felelősségvállalá­sunknak talán ez a legkomo­lyabb része. S vele még egyj munkálkodni a nemzetközi mun­kásmozgalom egységén. Vietnam sorsa is jórészt ezen fordul meg, és az is. hogy az imperialisták1 ne teremthessenek esetleg másutt egy új háborús tűzfészket. Minderről a dolgok súlyának megfelelően szó esett a kongresz- szuson. Valamint arról is, hogy fontos, nagy változások előtt áll országunk belső élete. A gazda­ságirányítás reform jára gondolok, amelynek a kimunkálásában sok minden vár az 1967-es évre. Vi­lágossá kell tennünk, hogy ez nem pusztán népgazdasági kér­dés, hanem hatással lesz az éle­tünk minden területére. Jó végre­hajtására nemcsak a szűkén vett „érdekelteket” kell felsorakoz­tatni, hanem az egész népet, mert sikerében az egész nép érdekelt. Mindez azt követeli meg tő­lünk, hogy tovább erősítsük a nemzet szocialista egységét, er­kölcsi összeforrottságát. Talán ez lehet az új esztendő nagy felada­tainak összefoglaló gondolata —, hiszen ez a mi legnagyobb erő­forrásunk!

Next

/
Oldalképek
Tartalom