Tolna Megyei Népújság, 1966. július (16. évfolyam, 154-180. szám)

1966-07-27 / 176. szám

‘ TOLVA MFGYTT VfPÜJSAG I960, július 27. «­Amerikai közéleti személyiségek utaztak Kambodzsába Washington (TASZSZ) Az ame- rombolunk szét Ázsiában ame- két, amelyekkel a Vietcong ak- rikai társadalmi élet nevesebb lyek már jóval előtte léteztek a kor harcolni kezdett. Tudom, személyiségeinek egy csoportja — nil társadalmunknak. Az Egye- hogy az elején a Vietcongnak „Az amerikaiak tudni akarják” sült Államok nem tudta felépí- ezeken a primitív fegyvereken elnevezésű szervezet több tagja teni »nagy társadalmát« otthon kívül más felszerelése nem volt. — Kambodzsába utazott. — folytatta Morse —, nem tudott . _____... . .... . .... E lutazásuk előtt sajtóértekez- haladást elérni Latin-Ameriká- , , pi,° a _to\abbi letet tartottak, s ezen a csoport ban - az Egyesült Államok lé- f, egyik tagja kifejtette: „Meg gihaderő és tüzérség segítségével ^kélete^n tisztótajötttl E^e" akarjuk tudni az igazságot a kívánja megváltoztatni Ázsia ar- Államok itevneverett föl szörnyűséges vietnami háborúról culatát”. s^badltoTmdetfeével." Elmoídl es ei akarjuk mondani az ámen- Floyd McKissiek a egyen- ja, hogy látta a bombázásokat, Kai nép e . _ lőség kongresszusának országos látta a megtorló hadműveleteket, n átor^érdéseket Intézett0 az uta- i§azgatója' az utazás résztvevő- amikor az amerikaiak helikop­natoi kerdcseket inte e t az uta je a sajtóértekezleten kijelentet- terekről szállították le a telje­"fS * s felszólította határozottan ellenzi a bomba- sen felperzselt falvak területére okét: derítsek ki hogy a vietnami támadái;okat a déikelet-ázsiai a dél-vietnami csapatokat, ame- \ háború nem csap-e at kambod- háború kiterjesztését. zsai területre is. „A vietnami háború fejlemé­nyei ugyanis azt mutatják, — neves írónő, Johnson, az egyik mondotta a szenátor —, hogy mi amerikai kvéker-szervezet veze- nemhogy nem építünk valami- tője és Duncan, leszerelt katona, féle »nagy társadalmat« Ázsiá- aki Vietnamból visszatérve nyi- ban, hanem éppen ellenkezőleg, latkozatban ítélte el az Egyesült olyan kis és nagy társadalmakat Államok agresszióját. lyek mindent átfésültek és ha A csoport más tagjai: Key Boyl könyörtelenül ír»Arir\ TrvVi n CAn o rr Ír J * Karcok Saigon közelében Egy el nem hangzott szenzációs tv-nyilatkozat Kedden hajnalban tüzérségi tűz és bombák robbanása remeg- tette meg az ablakokat Saigon­ban: az amerikaiak a főváros közvetlen közelében támadták a partizánok feltételezett állasait. Hétfőn a 17. szélességi fok szomszédságában folytatódott az Moszkva (TASZSZ) Az ausztrá- azt, hogy Dél-Vietnamban nincs amerikaiak Hastings nevű had- liai televízió múlt heti műsorá- semmiféle nemzeti felszabadító művelete, a VDK déli területei bői kimaradt nyilatkozatról szá- mozgalom (Dean Rusk szavai), ellen pedig újabb bombatámadá- mol be a Pravda Canberrái tu- hanem a VDK részéről . történt sokat intézett a légierő. Az ame- dósítója. agresszióról van szó. rikai szóvivő elismerte, hogy a Az Egyesült Államok ausztrá- A műsorból törölt szenzációs légelhárítás egy gépet lelőtt, liai nagykövetségének és a CIA- nyilatkozatból a következők ju- . . T. nak a közbelépésére Bartos ame- tottak az újságírók tudomására: Jatnémet formánvXT rikai pilóta nem számolhatott be - Dél-Vietnamban minden Hase nyugatnémet kormanyszo­a világnak az amerikai hírszerző- amerikai nagyon jól tudja, - pra° ^ ^entés^t amel^ szerim szolgálat vietnami bűnös cselek- mondja Bartos -, hogy Ngo Dinh nyugatnémet katonák s harcol- ményeiről Diem rendszere ellem felkeles nyugat nemet icatonaK is naicoi ""tudósító szerint a magnó- Saigontól délre, a Camo félszige- ^l^tetnaAi nép ellen' szalagra vett Bartos-féle nyilat- ten robbant ki és semmiképpen a ^ fegvv Pk gld_ kozat idézi egyebek mellett, egy sem kaphatott segítséget az észak- eg> g­Dél-Vietnamban működő ameri- vietnamiaktól. Én magam akkor kai ügynök szavait arról, hogy a Da Nangban voltam, amely rend- CIA szükség esetén bármilyen kívül közel van Észak-Vietnam- saigoni kormánytól könnyűszerrel hoz és észak-vietnami beavatko- megszabadulhat. Az amerikai pi- zásról akkoriban semmiféle hírt lóta nyilatkozatában mindenek- nem kaptunk, előtt az Egyesült Államok agresz- Amikor Vietnamba érkeztem, sziójának igazolásául szolgáló fő saját készítményű fegyvereket verziót cáfolja meg, nevezetesen mutattak nekem, olyan fegyvere­Tanácskozás Iregszemcsén a kutatóintézetben a takarmánykalászosok termelésének helyzetéről (Folytatás az 1. oldalról) Etoile fajta őszi búza hl-súlya lényegesen alatta marad a Be- Az őszi árpa vetésterület csők- zosztája búzáénak nagy általá- kentését a betakarítási időszak nosságban és ez erősen befolyá- 4—5 napra korlátozása bizonyos solja egy súlyegységben foglalt mértékben szükségessé teszi. Pót- magvak számát. Feltétlen szük- lására elsősorban számításba jö- séges, hogy a talaj adottságoknak hető növényféleségek az egyes megfelelő 3—3,3 millió csíra- nagy termőképességű őszi búza- szám földbejuttatása érdekében fajták, a rövid tenyészidejű ku- jóval vetés előtt megállapítsák a korica esetleg a Hegari-cirok. Az vetőmag használati értékét, és őszi árpa más növénnyel való ennek figyelembevételével álla- helyettesítésének mértékét az pítsák meg a területegységenként egyes üzemek sajátságos adott- elvetendő mennyiségeket kiló» ságai határozhatják meg, de az grammban, őszi búzafajtákkal való helyette­sítés mértéke egyelőre lehetőleg ne haladja meg a vetésterület . , , , ,, , egyharmad részét. Ért indokolja illemmel kell lenni arra hogy az, hogy az őszi búzafajták, köz- ez a. erzfkeny a fagyra, . . _ _ _ _ ' _ rvnoonol oniro mact o*r netti urna Az Etoile de Choisy fajta fran­cia őszi búza vetése esetén fi­meghaladva még az őszi árpa érzékenységét is. Ezért kívána­tos, hogy alá a talajelőkészítés kifogástalan legyen, a vetési mélység ne legyen kevesebb 3 centiméternél. Termelési helyét a kifagyásveszélyes, fagyzúgos . ..... területek elkerülésével kell meg­Az őszi arpa őszi buzafajtak- á.llapítani tűk az Etoile de Choisy fajta francia búza is későbben érő mint az őszi árpa, így nagyará­nyú termelése károsan befolyásol­ja az aratási munkacsúcsot, te­hát még fokozza azt. kai való helyettesítése esetén a jelenleg „divatos” Etoile de Fentieket Choisy fajta francia búzafajta receptként, mellett figyelembe kell venni természetesen nem csupán iránymuta­tásként adjuk közre. Óvatosan egyéb köztermesztésben lévő nagy ke^ tehát egyelőre kezelni az termőképességű búzafajtáinkat ®szi árpa takarmánybúza ter- is mint például a szovjet Szko- me^s átállás kérdését. A he- roszpelka 3/B, a Bezosztája 1, az lyenként sikeres megoldás az olasz San Pastore és Autonómia, üzemek szakembereinek jó vagy egyes esetekben a magyar Fér- rossz munkáján múlik és ami- tődi 293. Az egyes búzafajták kor döntenek, soha ne tévesszék igen eltérő tulajdonságokkal szem elől gazdaságukkal, és a rendelkeznek, ezért igen helyle- népgazdasággal szembeni nagy len a vetőmagszükségletet kiló- felelősségüket, grammban megjelölni. Például az Szakái László Események sorokban Kisházi Ödön, a Népköztársa­ság Elnöki Tanácsának helyettes elnöke kedden délben fogadta Szón Za Rjong rendkívüli és meg­hatalmazott nagykövetet, a Ko­reai Népi Demokratikus Köztár­saság új magyarországi nagyköve­tét, aki átadta megbízólevelét * Kedden Dar es Salaamban Nyerere tanzániai elnök vezeté­sével „kis csúcsértekezlet” kez­dődött, amelyen részt vesz Kenya, Uganda, Zambia és Tanzánia küldöttsége. A konferencia napi­rendjén szerepel Zambia helyze­te a rhodesiai válsággal össze­függésben, valamint a kelet- afrikai közös piac problémája. * Moszkvában az idén 120 000 új telefont szerelnek be a lakások­ba. 1971-re a moszkvai előfizetők száma meghaladja a másfél mil­liót, tehát minden második la­kásban lesz telefon. A másfél évtizedre szóló távlati terv sze­rint 1981-ben minden moszkvai lakásba bevezetik a telefont. * Alekszcj Koszigin a Szovjet­unió minisztertanácsának elnöke, kedden a Kremlben fogadta U Thant ENSZ-főtitkárt. Koszigin és U Thant szívélyes, baráti beszélgetést folytatott. A beszélgetés alkalmával az ENSZ tevékenységére vonatkozó kérdé­sekről tárgyaltak és érintették a jelenlegi nemzetközi helyzet né­hány problémáját. * "udarcot vallott rakétakísér­let. tanúja — s kis híján áldo­zata volt kedden délután Lübke, bonni államelnök, a münsterlage­ri gyakorlóterepen, ahol egy pán­célos gyakorlóiskola páncéltörő rakétákat mutatott be működés közben. Az egyik irányítható ra­kéta — mintaDPA nyugatnémet hírügynökség jelenti —, kilövés előtt elszabadult a sínről, meg­fordult a levegőben és Lübkóék megfigyelőpontjától mindössze száz méter távolságban csapódott a földre, ahol nagy lánggal égett. A robbanófej nem gyulladt be. Jozef Cyrankicwicz, a Lengyel Népköztársaság minisztertanácsá­nak elnöke kedden fogadta a hi­vatalos látogatáson Varsóban tartózkodó Amintore Fanfanit, Olaszország külügyminiszterét —, közli a PAP lengyel hírügynök­ség. Megkezdték az új Wartburg, rekesztett vezetőfülkés kocsi so­rozatgyártását. A 353 típusú Wartburg első példányai e hónap elején kerültek ki az eisenachi gyárüzemből. Az új kocsi mo­torja háromhengeres, kétütemű, 45 lóerős. A 353 típus korszerű, ötüléses. Repülőgépek és hajók kutat­nak Joseph W. Stilwell amerikai dandártábornok, a szárazföldi hadsereg kiképzőközpontjának főparancsnoka után, aki vasár­nap, San Francisco és Hawaii kö­zött, repülőgépével eltűnt. Stilwell maga ült a repülőgép kormányánál és úton Thaiföld felé, jelentette, hogy a gép egyik motorja kihagyott. A magyar—francia kapcsolatok fejlődése Alig fél évvel azután, hogy a Quai d’ Orsayon, a francia dip­lomácia „fellegvárában”, a fran­cia külügyminisztérium épületé­ben a magyar külügyminiszter lá­togatását fogadták — Magyar- ország látja vendégül Couve de Murville francia külügyminisz­tert. Franciaország és Magyarország kapcsolatainak történetében a magyar külügyminiszter párizsi látogatása volt az első találkozó a két ország diplomáciájának ve­zetői között. Ebből következik, hogy a látogatás viszonzása is különleges esemény: az első eset, hogy francia külügyminiszter ér­kezik Magyarországra. Természetesen helytelen lenne pusztán ezeken a még oly fontos hivatalos látogatásokon mérni a magyai-—francia kapcsolatok hő­fokát és intenzitását. Néhány nappal ezelőtt, egy Pá­rizstól nem messze fekvő község határában ünnepséget tartottak a franciaországi magyarok a gros- boisi Rákóczi-emlékműnél: a köz­ségben van eltemetve II. Rákóczi Ferenc szíve. A nagy fejedelem itt töltötte száműzetésének egy részét. Szimbólumként is fel­fogható ez: évszázadokon keresz­tül Párizs, a francia felvilágoso­dás, a francia republikanizmus felé tekintettek a magyarság leg­jobbjai, a haza sorsának meg­javításáért vívott nehéz és vere­ségekkel terhes küzdelmükben. Ennek a nem hivatalos, de vol­taképpen soha meg nem szakadt szellemi-politikai affinitásnak a következménye talán, hogy a kul­turális kapcsolat és értékcsere akkor is rendkívül eleven és ha­tásos volt a két ország között, amikor más viszonylatban a kap­csolatok távolról sem voltak ki- elégítőek. Jelenleg valóságos ki­virágzását éljük a magyar­francia kulturális kapcsolatoknak: a párizsi Petit Palaisban most ért véget a magyar képzőművé­szet ezer évének legszebb alkotá­sait bemutató kiállítás, ami vol­taképpen a magyar képzőművé­szet nagyszabású „nyugati pre­mierjének” volt tekinthető. Több mint negyedszázados szünet után a közelmúltban járt Magyarorszá­gon Franciaország első színházá­nak, a Comédie Francaise-nak az együttese, s jóformán lehetetlen felsorolni a francia tudományos és művészeti élét kiválóságait, akik csak az utóbbi néhány hét­ben jártak Magyarországon — a Sorbonne kilenctagú delegációjá­tól a dijoni egyetem dékánjáig. Mindez arról tanúskodik, hogy a francia—magyai’ kulturális egyez­mény eleven és egyre erősödő kapcsolatokat teremtett a két or­szág között. Ha a nem hivatalos történelmi és érzelmi-politikai kapcsolatok, a kulturális csere folytonosságának fenntartását megkönnyítették — a gazdasági és politikai viszonyok terén a helyzet már lényegesen bonyolultabb. Emlékezetes, hogy a két világháború között a Horthy-rendszer külpolitikája, a német szövetségre épült, Francia- ország pedig a mesterségesen szí­tott ellentétek kihasználása je­gyében az akkori, úgynevezett „kisantant”-államokra alapozta közép-európai befolyását. A fel­szabadulás után hosszú ideig a hidegháború és a francia politi­kának az atlanti vonalhoz való „simulása” akadályozta a gazda­sági-politikai kapcsolatok kibőví­tését. A változást végül is a nemzet- A kapcsolatok egész skálája közi enyhülés periódusa indította arról tanúskodik, hogy a két őr­ei. A francia külpolitika irány- szág kulturális, politikai, gazda­változása, az amerikai politikai és sági viszonylataiban minden lehe- gazdasági vonaltól való függetle- tőség megvan a további gyors nedés pedig akkor is lehetővé fejlődésre. tette a fejlődés kibontakozását* amikor a nemzetközi helyzet újra feszültebbé vált. Diplomáciai sí­kon 1963. végén bekövetkezett a két ország kapcsolatainak nagy­követségi szintre történő emelése. Ezt követte a magyar külügy­miniszter párizsi látogatása, majd néhány nappal ezelőtt, a francia külügyminiszter látogatásának kü­szöbén a két ország között kötött konzuli egyezmény. Magától értetődően a gazda­sági-kereskedelmi kapcsolatok je­lezték legszélesebbkörűen a vi­szony fejlődését. A pozitív for­dulatot itt az 1966. februárjában aláírt magyar—francia hosszú le­járatú árucsereforgalmi megállaz podás jelentette. Ennek értékelé­sénél nem is annyira az egyéb­ként tekintélyes mennyiségű áru­csere-növekedést kell kiemelni, mint inkább azt, hogy a francia politikai álláspont változásai az egyezmény feltételeiben is tükrö­ződtek. A francia kormány ugyan­is a magyar ipari exportcikkek egész sorára megszüntette a be­hozatali mennyiségi korlátozáso­kat, ami lehetővé teszi a magyar exportstruktúra megjavítását. Emellett megállapodás jött létre ipari üzemek kooperációjában és gyártási kapacitások egyesítésé­ben, hogy lehetővé váljék a ter­mékek harmadik piacon történő elhelyezése. Ez az egyezmény módot ad a gazdasági kapcsolatok kiaknázat­lan tartalékainak hasznosítására, s arra, hogy a nyugat-európai üzletfeleink sorában hatodik he­lyen álló Franciaország erőtelje­sebb partnerünkké váljék.

Next

/
Oldalképek
Tartalom