Tolna Megyei Népújság, 1966. május (16. évfolyam, 102-127. szám)

1966-05-28 / 125. szám

TOLNA A ■ze‘-cszárd -gyetemi Le onardo Könyvtár de Vin' VHAG PBOtETAHfftl EGYEStJUETEI. XVI. évfolyam, 125. szám ARA: 60 FILLÉR Szombat, 1966. május 28. A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT TOLNA MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA (~ ­Ú jabb tüntetések Huéban és Saigonban S. o. I Me szenvedjen a szülők Kiosztották a legszebb könnyűipari termékek díjait a BHV-n Pénteken könnyűipari szakmai nap volt a vásáron. A a könnyű­ipari pavilonban Földi László, a könnyűipari miniszter első he­lyettese a gyárak vezetőinek és tervező művészeinek átadta az év legszebb könnyűipari terméke pá­lyázat díjait, s az okleveleket. Az ünnepségen Földi László el­mondotta, hogy a pavilonban negyedmillió könnyűipari dolgozó, tervezőművész és mérnök keze- munkája, szellemi terméke teste­sül meg, s örömmel tapasztalják, hogy a vásárnak ez a pontja az egyik legvonzóbb látványosság. A kiállított tárgyak mellett feltűn­nek az „év legszebb terméke” •feliratok. 50 gyártmánynak, illet­ve tervezőinek, készítőinek ítél­ték oda az „óv legszebb terméke” díjat és 18-at részesítettek minisz­teri dicséretben. A könnyűipari vállalatok több mint kétezer termékkel neveztek be a „legszebb termék” verseny­re, amelyet a Könnyűipari Mi­nisztérium és az Iparművészeti Tanács már évek óta rendszere­sein meghirdet és a szakmai bí­ráló bizottságok ezekből válasz­tották ki a legízlésesebbeket, a legcélszerűbbeket, figyelembe vé­ve azt, hogy sorozatgyártásra al­kalmasak, és a gyárakban nincs akadálya annak, hogy a bel- és külkereskedelemtől megrendelést ezekre elfogadjanak. A tervező- művészek, és a termékeket kivi­telező szakemberek összesein 198 ezer forint pénzjutalomban ré­szesültek. Pénteken az ÉM-pavilonban dr. Sebestyén Gyula építésügyi miniszterhelyettes kiosztotta az év legszebb terméke díjakat. Az üvegipar legszebb terméke címmel jutalmazták a Salgótar­jáni Üveggyár kehelyszériáját, a Parádi Üveggyár vizeskészletét, a Salgótarjáni Üveggyár matt­csiszolt kehelysorozatát; a porce­lánipar legszebb terméke címet a Kőbányai Porcelángyár Szeged nevű hamutálja kapta. A kerá­miaipar legszebb terméke címet a hódmezővásárhelyi majolika­gyár vázája érdemelte ki. Ezen­kívül több, különleges szép üveg­ipari, kerámia, és porcelánipari tárgy előállításáért dicséretben részesültek a gyártók. > tavalyinál 30 százalékkal nagyobb üzletkötés az erősáramú pavilonban A Transzeletkfcro és a Viliért pénteken bemutatta a BNV erős­áramú pavilonját a szocialista országok külkereskedelmi taná­csosainak, és több külföldi cég képviselőinek. Az erősáramú be­rendezések az idei vásáron osz­tatlan elismerést arattak, különö­sen a középfeszültségű megszakí­tók, az új mágneskapcsolók, az alumíniumkábelek, a hegesztő­készülékek iránt nagy az érdek­lődés. Eddig egymillió-hétszáz­ötvenezer dollár értékű üzletet kö­töttek, s a vásár végéig még to­vábbi háromnegyed millió dol­láros megállapodásra van kilátás. A pénteki szakmai napon egyébként nagy elismeréssál nyi­latkoztak a látogatók a magyar erősáramú ipar termékeiről, hír érkezett arról i®, hogy kuwaiti szakemberek felkérték a Tramsz- elektro-t, országukban jövőre ren­dezzen magyar elektrotechnikai kiállítást. Milliárdos üzletkötés a magyar járműipar kiállításán Péntekem a magyar járműipar kiállításán a BNV történetében eddigi legnagyobb üzletkötés jött létre a Magúit és a szovjet Avto- export vállalat között. 1966. évi szállításra a már ko­rábban lekötött mennyiségen kí­vül további 1260 járművet ren­deltünk a szovjet partnervállalat­tól, de a szerződés legfőbb pont­jai már az 1967. és 1968. évi szál­lításokra vonatkozik. A következő két évben 2300, különböző típu­sú, magyar gyármányií közúti járművet, autóbuszt, dömpert, ce­mentszállító kocsit exportálunk a Szovjetunióba, a hozzá szükséges tartaléfcalkatrészekkel együtt Ugyanakkor erre az időszakra 16 500 szovjet gépkocsit, személy és teherautót vásároltunk. Az ex­port és importszerződések értéke meghaladja a 40 millió — 40 mil­lió rabéit, így a szállítások össz­értéke több mint egymiliiárd de­vizaforint lesz. Japán árubemutató a vásáron A nagy japán cégek az idén is a nemzetek pavilonjában mutatták be műszereiket megmunkáló gé­peiket, optikai, híradástechnikai berendezéseiket és a közszükség­leti cikkeket. A pénteki tájékoz­tatón érdeklődést keltett a nagy teljesítményű anyagvizsgáló mik­roszkóp, az elektronmikroszkóp, a vákuum-gőzölögtető berendezés, az elektroenkefalográf, a speciális hegesztőgépek. Kiváló eredménye­ket ért el a japán ipar a mű­anyagcikkek gyártásában. A va­lódi bőrhöz megtévesztésig hason­ló, tapintásra is csaknem meg­egyező műbőrből készült cipők, táskák jól bizonyítják ezt a fej­lettséget. Közismertén magas szín­vonalon áll a japán híradástechni­kai ipar. A kiállításon bemutat­ják a legújabb tranzisztoros rá­diókészülékeket, köztük a 12 tran­zisztoros, négysávos táskarádiót, különféle zsebrádiókat és a mi­niatűr magnetofont. Mint a kiál­lító cégek képviselői elmondották, többféle tárgyalás is főijük a ma­gyar külkereskedelmi cégekkel egyes műszerek és gépek megvá­sárlására. A Budapesti Nemzetközi Vásá-' ron részt vevő lengyel autógyár pénteken a Lengyel Kultúra he­lyiségében vendégül látta azt az 57 Warszawa gépkocsivezetőt, aki több mint százezer kilométert tett meg autójával nagyjavítás nél­kül. Köztük van Szalantai Jó­zsef, a Bács-Kiskun megyei Ál­lami Gazdaságok Igazgatóságának sofőrje is, akinek kocsija majd­nem 220 000 kilométert tett meg nehéz terepen anélkül, hogy köz­ben nagyobb javítást kellett vol­na rajta végrehajtani. Gyár épül a gyár mellett Az „öreg” üzemben, a szom­szédban most indul a szezon. Borsóval megrakott teherautók fordulnak be a kapun, néha be­fut egy-egy cseresznye- és sza­mócaszállítmány is. Itt pedig épít­keznek. Ide épül az új Paksi Konzervgyár és ha majd készen lesz — 1969-re —, átköltöztetik a régit, annak épületeit pedig rak- tának, karbantartó műhelyeknek, dobozüzemnek, egyszóval külön­féle segédüzemek céljaira haszno­sítják. Tulajdonképpen öregnek a régi gyár sem nevezhető. Alig több, mint harmincéves. Azonban nem egyszerre épült, először csak egy szeszfőzdéből állt, majd a háborús konjunktúra hatására indult gyors fejlődésnek, megépült a kazánház és a szárítóüzem. A felszabadulás után változott a profil, a szárított termékek iránt nemigen volt ke­reslet rá kellett térni a gyümölcs- és főzelékkonzervek, savanyúsá­gok gyártására. Mivel ez a gyár három évtized alatt épült azzá, ami, mindig hozzáragasztottak egy-egy új épületet. A meglévő üzem a bővítésnél már adottság­nak számított, amit figyelembe kellett venni, nem lehetett tehát olyanná fejleszteni a gyárat, hogy mindenben megfeleljen a gazda­ságos technológia, az ésszerűbb belső anyagmozgatás követelmé­nyeinek. Az új gyár már nem ilyen tol- dozással-foldozással épül. Előre megtervezték teljes egészében, úgy helyezhették el a különféle üzemrészeket, gyártóvonalakat, utakat, raktárakat, segédüzeme­ket, hogy ki lehessen alakítani a legésszerűbb technológiát Az építkezés egész tartama alatt a szomszédban folyik a gyártás, tehát nem zavarják az építők a konzervgyáriakat, a konzervesek az építőket A kazánház már évek óta ké­szen áll, végleges helyén. Ennek a tervezésénél már figyelembe vet­ték azt hogy idővel majd új gyá­rat kell építeni. Most a kazánház bővítése — két új kazán beállí­tása, a gőztermelő kapacitásnak három és félszeresére emelése van soron. Az év végére igazolták vissza az új kazánokat, ekkorra kell az építőknek végezniük a munkával, átadni a területet a szerelőknek. Épül a szennyvízderítő is, meg­kezdték a hatszáz vagonos raktár építését — a rekonstrukció be­fejezéséig még egy, 1200 vagonos raktár épül itt —, és épül, talán az erre járóknak leginkább fel­tűnik, az új, 1200 személyes szo­ciális épület. Több, mint százmillió forintot fordítanak az új gyár felépítésére. Elkészülte után csaknem meg­kétszereződik a kapacitás, a rak­tározási lehetőség többszörösére nő a jelenleginek. (Ma 30—40 „raktárát”* köztük sok pincét, présházat bérel a gyár. A kész­termékek ki- és beszállítása, e raktárak kezelése igen sokba ke­rül). És végre megoldódik a gyár dolgozóinak sokéves panasza, a mai igényeknek megfelelő öltözők, fürdők, konyha és étterem áll majd rendelkezésükre. Az új szo­ciális épületet egyébként a prog­ram szerint 1967. május elsején avatják. Jellemző az építkezés méreteire* hogy több mint százezer köbméter földet mozgatnak meg. Az egész területet fel kell tölteni, általában másfél, két és fél méterrel eme­lik meg a talajszintet. így, ha jön is egy, a tavalyihoz hasonló ára­dás a Dunán, a fakadóvizek nem okozhatnak kárt. Áll már a hatal­mas vasvázas csarnok, amiben az előre gyártott elemeket készítik. Ugyanis az épületeket korszerű technológiával építik, nagymér­tékben alkalmazzák a különféle előregyártott elemeket, ezek egy részét pedig itt, a helyszínen ké­szítik ei. Az építés üteme láthatóan meg­gyorsult az utóbbi hetekben. Hó­napokig akadályozta a munkát a szociális épületnél a födém- elemhiány, most azonban, hogy megérkeztek ezek az elemek, gyorsan halad a munka. Mint Rottler Antal építésvezető el­mondta (gyárépítésben már gya­korlata van, ő irányította a szek­szárdi műszergyár építkezését is), az ütemet tartják, 1969-ben köl­tözhet a gyár. A Minisztertanács ülése A kormány Tájékoztatási Híva- véről szóló törvény tervezetét. A tala közli: kormány a tervezetet megvitatta, A Minisztertanács pénteken elfogadta, s úgy határozott, hogy ülést tartott. Az Országos Terv- megtárgyalás és jóváhagyás vé- hivatal elnöke előterjesztette a gett az országgyűlés legközelebbi népgazdaság harmadik ötéves tér- ülésszaka elé terjeszti. (MTI) Nasszer—Tito—Gand hi találkozót készítenek elő Kairó (MTI). A kairói indiai nagykövetség közölte, hogy a jugo­szláv elnök kész Indiába utazni a tervezett Nasszer—Tito—Indira G andhi-találkozóra. Korábban Nasszer elnök fejezte ki azt a hajlandóságát, hogy In­diába látogat a hármas találko­A hármas csúcsértekezlet szín­helye így minden bizonnyal Üj- Delhi lesz. Ami a találkozás idő­pontját illeti, Szingh indái állam- miniszter kairói látogatása során javaslatot tesz róla. Szingh előbb Belgrádban tesz látogatást, majd onnan utazik az EAK fővárosába. Június 5-re várják Kairóba, ahol báré» naget tölt Az új szociális épületből még csak ennyi látható, de a jövő évi május elsejét már itt akarják ün­nepeim a kongervgyáriak

Next

/
Oldalképek
Tartalom