Tolna Megyei Népújság, 1964. október (14. évfolyam, 230-256. szám)

1964-10-01 / 230. szám

1064. okíóber 1. TOLNA MEGYEI NEPÜJSÄQ 5 Áz autóbuszgyártás fellegvára Kit nem foglalkoztatott még az utasok, gépkocsi­vezetők, szakemberek közül: eléri-e a világszínvo­nalat az Ikarus, de különösen: kielégíti-e a piac, pontosabban a közlekedés egyre növekvő igényeit? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ a legilleté­kesebbeknél, a gyár vezetőinél, tervezőinél, munká­sainál. Tizenhat évvel ezelőtt valóban ,,lent”-ről indul­tak, a kézműiparból. „Autóbusz-kisipar”! Milyen nevetségesen hangzik! A kezdeti esztendők voltak a legnehezebbek. Ebben a „hőskorszak”-ban jelentős beruházásokkal és hatalmas szervező munkával teremtették meg a hazai autóbuszipart és szereztek nevet külföldön is a szárnyas emblémájú „IKARUS”-nak. Az ötvenes években számos hír, riport jelent meg a gyár munkájáról. Sok kép, élménybeszámoló idézte az exportsikereket: „Uj autóbusz Afrikában, a távolkeleten...” Aztán megfogyatkozott a sajtó­nyilvánosság, az olvasók egyre kevesebbet értesül­tek az eredményekről, majd lekicsinylő jelzőket le­hetett hallani. Pedig az Ikarus termelése nemhogy csökkent, hanem megsokszorozódott. 1963-ban 2500 Hosszú sorokban szerelik a gyár hatalmas csarnokában buszok belső berendezéseit. autóbusz gördült ki az üzem kapuján, s ez európai viszonylatban sem lebecsülendő mennyiség. A tervezők szüntelenül keresik az újat, a még célszerűbbet, a modernebbet. Az autó­busz annál korszerűbb, minél hasznosabb a kocsiszekrény, vagy utastér kihasználása. Ezért az új kocsik dobozhoz hasonlítanak, szögletes záróvonalúak. Budapest utcáin csaknem egy éve feltűn­tek az „ízelt” család legfiatalabb tagjai, az „IKARUS 180”-as csuklósok. Ezeket a tizen­hét méteres óriásokat padló alá épített 180 lóerős motorok viszik. A „0”-széria ötven da­rabját rendszeresen vizsgálják, ellenőrzik. Meghallgatják az utazóközönség véleményét is. Eszerint az újabb kocsik előterében csu­pán egy sor ülést helyeznek el, hogy meg­könnyítsék a mozgást. Ez a típus a — tervezés alapján — már világszínvonalat jelenthet. A kocsi egyik új­donsága a kombinált lég- és laprugózás. Kü­lönböző terhelés esetén is állandó magasság­ban marad az alváz. Különleges „Servo”-kor- mányszerkezet biztosítja, hogy elsőkerék-de- fektnél is egyenesben marad, — tartja az utat — a kocsi. Hydraulikus kormánysegítő beren­dezést szerkesztettek, ezáltal a tizenhét méte­res csuklós autóbusz kormánya éppoly köny- nyen kezelhető, mint a személygépkocsié. Egyszerre 180—200 utast szállíthat. A gyors utascserélődést széles ajtók biztosítják, a kellemes hőmérsékletet pedig a praktikus tetőszellőztetés. Szóval sok olyan tulajdon­sággal rendelkezik, amely alkalmassá teheti a világszínvonalra. Egyelőre azonban még akad probléma, például nagyobb gondot kell fordítani a motorok kivitelezésére, hogy — a „0”-széria tapasztalatait hasznosítva, — ez a pompás csuklós autóbusz megfeleljen a hozzá­fűzött reményeknek. A „sztár” még jelenleg is a farmotoros „Ikarus 55”-ös, amely újvonalú karosszériá­jával forradalmasította az autóbuszgyártást. Luxuskivitelben, toalettel, bárpulttal felsze­relve, 100 km-es sebességgel a távolsági já­ratok eszményi típusa. A gyárban készült autóbuszok 75 száza­léka külföldre kerül, 25 százaléka pedig a bel­földi forgalmat szolgálja. Természetesen sok­kal több autóbusz kellene, mind belföldi szükségletre, mind külföldi megrendelésre. És lesz is. Ezt határozottan ígérték a gyáriak. Az ígéretek mögött már számadatok, kidolgozott tervek állnak. Jövőre első lépésként 300 da­rabbal többet gyártanak az ideinél. A megnövekedett igények kielégítésére nem elegendő csupán az 540 millió forintos beruházás, de szükséges a termelés jobb meg­szervezése, a gyártási technológia tökéletesí­tése és a célgépesítés is. Ennek első és nagyon fontos lépése az u. n. „vonalmozgatás”, min­den munkamozzanat pontos megtervezése. Az új festő- és szárító-részlegek lehetővé teszik, hogy több, akár három műszakban termelje­nek. A siker persze nemcsak az Ikaruson mú­lik. Majdnem kétszáz alvállalkozó szállítja a buszok különféle tartozékait, éppen ezért, hogy a munka zavartalanul haladhasson, tel­jes összhangra van szükség. A tervezők véleménye szerint a jövő a kisméretű autóbuszoké, amelyek könnyen mozognak az egyre növekvő városi forga­lomban. Ezért már tervezik a legoptimálisabb formát, a külön, utasonkénti szellőztetést, mint a repülőgépeken, s a széles ajtókat ame­lyek kielégítik a modern közlekedés minden igényét Fokozzák a munkát, hogy zökkenőmen­tesen elláthassák, elsősorban a szocialista or­szágokat, és megfelelő mennyiségű, minőségű autóbusszal jelentkezzenek a világpiacon, ahol várják a közkedvelt és közismerten kiváló magyar autóbuszokat. Rövid múlt, de annál nagyobb jövő áll A legújabb „Ikarus 180”-as autóbuszok belső berendezése a magyar autóbuszgyártás fellegvára, az minden igényt kielégít. f ■ IKARUS előtt! f!-Ml a hegesztő? isztely szikrája, készül a karosszéria. A-. reflektorok irányát pontos műszerekkel állítják be, hogy a sugárkéve egyenletesen világítsa be az utat. Ez az óriás csuklós rövidesen megjelenik az országutakon is, hogy bebizonyítsa: nemcsak a városi forgalomban, de a távolsági járatokon is megállja a helyét.

Next

/
Oldalképek
Tartalom