Tolna Megyei Népújság, 1962. december (12. évfolyam, 281-305. szám)

1962-12-01 / 281. szám

\ M A CYA.R: S-2 Q C ''A U S T A M U N'K XII. évfolyam 281. szám. 3 PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! TOUA M ARA: SO PILLÉR Szombat 1962. december 1. Folytatódik az amerikai—szov et tárgyalás a kukái kérdés végleges megoldása érdekében Mik ttján három, óra húss perces tanáeskoxása Kennedyvel Mikojan, a Szovjetunió első miniszterelnök-helyettese • három óra húsz percet tanácskozott Kennedy elnökkel a Fehér Házban a kubai kérdésről. A tanácskozás magyar idő szerint pénteken hajnalban egy óra öt­ven perckor ért véget. Mikojan később tudósítóknak kijelentette: „az elnökkel kicserél­tük nézeteinket a két országot kölcsönösen érdeklő kérdésekről, főként Kubáról.” „A tárgyalások eredményeképpen megállapodtunk abban, hogy utasítjuk New York-i képviselőnket, folytassák a tár­gyalásokat a kubai kérdés végle­ges megoldása érdekében.” A Fehér Ház közleményt adott ki, amely hangoztatja, hogy a tár­gyalások őszinte és tárgyilagos légkörben folytak le. Jól értesült források szerint — habár a kubai válság kitörése óta sikerült bizonyos haladást elérni, — még mindig számos pont vár tisztázásra. Jóllehet, a megbeszéléseket fő­leg Kuba kérdésére összpontosí­tották, szóba került a laoszi és a leszerelési probléma is, bele­értve a nukleáris kísérleti rob­bantások megszüntetését. A tanácskozáson amerikai rész­ről az elnökön kívül részt vett Dean Rusk külügyminiszter és Thompson, az Egyesült Államok volt moszkvai nagykövete. Szov­jet részről viszont Mikojanon kí­vül jelen volt Dobrinyin, a Szov­jetunió washingtoni nagykövete, valamint Bubonov, a nagykövet­ség egyik képviselője, A Reuter hírügynökség megál­lapítja, hogy ez volt a leghosz- szabb tanácskozások egyike, ame­lyet Kennedy elnök valaha is a szovjet kormány képviselőivel folytatott. Az amerikai hadügyminiszté­rium szóvivője csütörtökön este közleményt adott ki. Ez hangoz­tatja, hogy az Egyesült Államok a jövő héten visszavonja a közel­múltban a guantanamói támasz­pontra irányított tengerészeti erők egy részét. TILTAKOZÁSOK Tető alá hozzák... A jó ütemben haladó 52 lakásos szekszárdi bérház építését át­menetileg lelassította a korán bekövetkező havazás. A munká­sok azonban eltávolították a hóréteget és újból hozzáláttak a tetőzet befejezéséhez. Nemsokára fedél alatt végezhetik a belső munkákat. (Bakó Jenő felvétele) a Nácizmus Üldözöttéinek Szövetsége betiltása ellen Belgrád (DPA). A jugoszláv népfelszabadító háború volt har­cosai egyesületeinek szövetsége táviratot intézett a nyugatnémet szövetségi közigazgatási bíróság­hoz Nyugat-Berlinbe, ahol az em­lített szövetség betiltására indí­tott pert tárgyalják, s 1 200 000 tagja, — valamennyi frontharcos és hadirokkant és a fasiszta ter­ror áldozata — nevében tiltako­zott, és aggodalmát fejezte ki a Nácizmus Üldözöttéi Szövetsége betiltására irányuló szándék miatt. Mely szövetséget azzal az indokkal, hogy »álcázott kommu­nista szervezet« be akarnak til­tani. Koppenhágában csütörtökön es­te tüntetés volt a koppenhágai német nagykövetség épülete előtt a Nácizmus Üldözöttéi Szövetsé­ge ellen indított per miatt. A lengyel nép mélységes felhá­borodással és aggodalommal szemléli azokat a terrorintézkedé- 6eket, amelyeket a nyugatnémet hatóságok a fasizmus üldözöttéi­nek szövetsége ellen tesznek. A lengyel társadalom véleményét híven tükrözik azok a határoza­tok, amelyeket a különböző szer­vezetek a VVN elleni szégyentel­jes per megkezdése alkalmából hoztak. A szabadságért és a de­mokráciáért küzdők szövetségé­nek vezetősége nyilatkozatában •hangsúlyozta, ez a per különösen cinikus kifejezése annak, hogy az NSZK hatóságai a terror eszkö­zeivel hallgatásra akarják kény­szeríteni a háborús politika el­len fellépő társadalmi erőket. A lengyel dolgozók távirataik­ban, határozataikban felszólítják a Hitler-ellenes koalíció három nyugati nagyhatalmát, hogy a Szovjetunió példája nyomán lép­jen fel potsdami és a szövetségesek egyéb Németországot érintő egyez­ményeinek védelmében és aka­dályozza meg a fasizmus üldö­zöttéi szövetségének betiltását, Megváltozik a Várkoz képe A meglehetősen elhanyagolt külsőt mutató Várköz képe a kö­zeljövőben megváltozik. A Komlói Építőipari Vállalat dolgozói lépcsőt építenek a meredek kaptatón, terméskő mellvéddel vé­dik meg az új utat az esőzésekkor lezúduló víztől támpillérekkel óvják az egykori szekszárdi várfalat. A munkálatok során az építőknek 1400 köbméter földet kellett megmozgatniok. Számvetés több mint egymillió ___ . _____ .____________ tss-gnzdo munkájáról M egkezdődtek a termelőszövetkezeti zárszámadások előkészületei A termelőszövetkezetekben or­szágszerte megkezdődtek a zár­számadások előkészületei. A me­zőgazdaság legnagyobb szektorá­nak, mintegy 3700 termelőszövet­kezetnek kereken nyolc­millió holdon folytatott egész évi gazdálkodásáról, több mint egymillió szövetkezeti tag tevékenységér^), s a kö­zös munkából származó jö­vedelemről készül majd el a számvetés. Az előkészületek során a zár- számadási munkák résztvevői részletes tájékoztatást kapnak feladataikról. A járási tanácsok és a járási Nemzeti Bank-fiókok mezőgazdasági apparátusa részé­re tartott előadások után jövő héten kezdődnek a termelő­szövetkezeti vezetők tanfolyamai. Ezeken — az idén először — részt vesznek a szövetkezet agro- nómusai, párttitkárai és ellen­őrző bizottsági elnökei is. Az idei zárszámadások új vonása, hogy munkájuk jöve­delmezőségét a szövetkezetek az eddigitől eltérően nem a gazdálkodási eredménnyel, hanem a bruttó jövedelem­mel mutatják ki, ez utóbbi ugyanis pontosabban tükrözi a gazdálkodás tényleges színvonalát és összetevőit. A kö­zös munka eredményeinek szám­Szófia (MTI) Pénteken délelőtt magyar katonai küldöttség érke­zett Szófiába Czinege Lajos vezér- ezredes, honvédelmi miniszter ve­zetésével. A kilenctagú katonai küldöttséget a szófiai központi pályaudvaron Dobri Dzsurov ve­zérezredes, bolgár honvédelmi mi­niszter, a Honvédelmi Miniszté­rium magasrangú vezetői és mun­katársai fogadták.. bavételénél az eddiginél is na­gyobb gondot fordítanak a reali­tásra. hogy a számítások és. kö­vetkeztetések minél jobb alapot nyújtsanak a jövő évi tervekhez. A zárszámadások realitását, a ki­mutatások pontosságát nagymér­tékben megkönnyíti, hogy az idén már valamennyi termelő- szövetkezetben kettős könyvelést vezettek. A zárszámadások első szakasza, a leltározás néhány szövetkezet­ben már megkezdődött, ország­szerte azonban . csak december második felében kerül rá sor. A december 31-i állapotot tükröző, s január elején be­fejeződő munka során csak­A Tankönyvkiadó Vállalat Mű­szaki Főosztályán kapott tájékoz­tatás szerint az általános iskolai „reform-tankönyvek” közül az első ütemben az 1. osztályos abc és olvasókönyv, a környezetisme­ret, a számtan, a 2. osztályos kör­nyezetismeret a magyar olvasó­könyv,- az énekkönyv, a számtan, a magyar nyelvtan, a 3. osztályos A fogadásra kivezényelt dísz­század. üdvözlése után Dobri Dzsurov beszédet mondott, amely­re Czinege Lajos vezérezredes vá­laszolt. 1 A magyar katonai küldöttség egy hétig tartózkodik majd Bul­gáriában, amelynek során orszá­gos körútat tesz és különböző ka­tonai objektumok megtekintésén kívül megtekinti Bulgária neve­zetességeit is. nem 30 milliárd forint ér­tékű szövetkezeti közös va­gyont: épületet, gépet, álla­tot, terményt, s más álló- és fogyóeszközt vesznek leltárba. A Földművelésügyi Minisztérium most első ízben részletesen leltá­rozási útmutatót adott ki segítsé­gül a leltári tárgyak értékének egységes megállapításához. A tulajdpnképpeni zárszám­adások január folyamán készül­nek el, s a zárszámadó közgyűlé­seket februárban tartják. A leg- ! több szövetkezetben azonban már januárban összehívják a köz­gyűlést, hogy a vezetők „menet­közben” is tájékoztathassák az eredményekről, tapasztalatokról a legilletékesebbeket: a tagságot. énekkönyv, az 5. osztályos ma­gyar irodalmi olvasókönyv, szám­tan a magyar nyelvtan, az „Élő­világ”, valamint a 6. osztályos „Élővilág” című tankönyv készül el. ■ Az új könyvek többségét szá­mos színes illusztráció teszi vál­tozatossá. Egyes könyvekhez kü­lön munkafüzetet is kapnak a ta­nulók. A „reform-tankönyvek” el­ső csoportjának jó része kemény­kötésű lesz. Neves grafikus mű­vészek készítették az illusztráció­dat. Ez a munka erősen igénybe­veszi hazai nyomdakápacitásun- kat. A feladatok zavartalan meg­oldásához segítséget nyújt az NDK is, ott nyomtatják ugyanis 6. osztályos „Élővilág” című tan­könyvet. Előzetes számítások alapján a felhasználandó papírmennyiség megközelíti az 1000 tonnát. Az elfő ütemben bevezetésre kerülő új általános iskolai tankönyvek­ből 3 millió példány készül el a tervek szerint jövő év első felé­ben. Magyar katonai küldöttség érkezett Szófiába Ezer tonna papír! Hárommillió példány „reform­tankönyv” készül az első ütemben

Next

/
Oldalképek
Tartalom