Tolna Megyei Népújság, 1962. november (12. évfolyam, 256-280. szám)

1962-11-15 / 267. szám

V TOLNA MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! Csütörtök 1962. november 15. XII. évfolyam 267. szám * ARA 50 FILLÉR Jó úton A magyar mezőgazdaság hely­zete még soha nem volt olyan biztató és ígéretes, mint amilyen ez év őszén a VIII. pártkongresz- szus küszöbén. Ami eleddig óhaj volt, az az átszervezés harmadik esztendejében kezd valóság len­ni. A legmakacsabb kétkedők is kénytelenek belátni, hogy érde­mes, és szükséges volt a kisparcel- lák százezreit nagyüzemekké át­szervezni. A vetés országszerte befejezés­hez közeledik, az őszi mélyszán­tás tekintetében jelenleg mintegy két héttel előbbre vagyunk, mint voltunk tavaly ilyenkor. A beta­karítás üteme is jobb a tavalyi­nál, különösen a tavaly előttinél. Mindez világosan és félreérthe­tetlenül bizonyítja, hogy a tsz- ekben dolgozó parasztság útja, a magyar mezőgazdaság színvonala felfelé ível, nincs visszaesés, megtorpanás, egyenletes és ál­landó a fejlődés. Az őszi mélyszántás tavalyi eredményei . az idén gyümölcsöz­tek. Úgy, hogy a kedvezőtlen, mostoha időjárás ellenére a ter­melőszövetkezetek zöme átlago­san, holdanként eléri, vagy még­haladja Tolna megyében is a 30 mázsa csöves kukorica termést. Nyilvánvaló, hogy az idei őszi munkák sikere jövőre ismét a termésátlagok növekedésében fog majd jelentkezni. A összehasonlí­tás azonban csak úgy lehet teljes és pontos, ha szemügyre vesszük, mi volt a helyzet az Őszi munkák terén, akkor, amikor a kisüzemek voltak túlsúlyban. Az átszervezés előtti utolsó esztendőben, novem­ber közepén a kenyérgabona ve­tési tervek teljesítéséből országo­san még körülbelül 40 százalék hiányzott, .az őszi mélyszántásnak a mostanihoz viszonyítva csak a fele volt meg. Az összehasonlítás is azt mutat­ja, hogy jó úton járunk. Az őszi munkákkal, a tavalyihoz képest Tolna megyében is minden téren előbbre vagyunk. De a vetésnél az optimális időt még nem sike­rült betartani, bár a gabona dön­tő többsége október 31-ig földbe került. S ahol földbe, került, ott máris bizonyos, hogy jövőre ara­táskor 2—3 mázsával többet ta­karítanak majd be holdanként. Jelenleg az őszi mélyszántás be­fejezése a legfontosabb tennivaló. Ha ez a munka a jelenleginél jobb ütemben halad, akkor de­cember végére Tolna megyében nem marad szántatlan tarló. A gépállomások dolgozóin múlik legtöbb. A jelenlegi helyzet biz­tató. A megye gépállomásai mély- szántási tervük teljesítésében a 65 százaléknál tartanak. A teveli és a Tamási Gépállomás még nem ér­te el, a többi azonban kivétel nél­kül, és jóval meghaladta az 50 százalékot. Hogy az őszi mélyszántást de­cember végéig be lehessen fe­jezni, az a szövetkezeti gazdák szorgalmán is múlik. Az idő ked­vez, a betakarításnak nincsenek különösebb akadályozói és ha a betakarítás idejében befejeződik, akkor az őszi mélyszántást is el lehet végezni. A kongresszusi verseny során a szövetkezeti gaz­dák, a gépállomások dolgozói szép eredményeket értek el. E szép gazdasági eredményeiket azzal koronáznák meg méltóképpen, ha ez évben a megye történetében először, december végéig mara­déktalanul befejeznék az őszi mélyszántást. Sz. P. A falvakban megkezdődött az oktatási szezon Készül a téli traktoros-képzés tematikája - Munkásakadémiák a mezőgazdasági üzemekben — Ötven szakmunkásképző tanfolyam A megye falvaiban megkezdő­dött az oktatási szezon. Szövet­kezeti gazdák, gépállomási és ál­lami gazdasági dolgozók százai tanulnak a téli hónapokban. Kü­lönböző tanfolyamokon vesznek részt, hogy még jobban helyt tud­janak állni a termelésben és még- inkább mesterei legyenek a szak­mának. Ahogy a földeken véget ér a munka, úgy népesülnek be a művelődési házak, termelőszövet­kezeti és gépállomási klubhelyi­ségek, a tanulni vágyó falusi dol­gozókkal. A Gépállomások Megyei igaz-, gatóságának főmérnöke e napok­ban állítja össze a téli traktoros- képzés tematikáját. $ 1963 tavaszáig a megye gép­állomásain 490 főt képeznek ki. A résztvevők három hó­napon keresztül vesznek részt az oktatásban és a tanfolyam befejeztével traktor Vezetésre jogosítványt kapnak. A traktoros-tanfolyamok hall­gatóinak többsége szövetkezeti gazda, olyan emberek, a leik a ter­melőiszövetkezetek megnövékedett gépparkjában foglalatoskodnak. A mezőgazdasági üzemekben á továbbképzésnek és az ismeret- szerzésnek több más lehetősé­gét is megteremtették. A MEDOSZ közreműködésé­vel ez évben hét munkásaka­démia kezdte meg működé­sét és 19 mezőgazdasági üzemben ismeretterjesztő elő­adássorozat kezdődik. Ez évben először szervezett a MEDOSZ politikai iskolákat, azon dolgozók részére, akik még semmiféle szervezett oktatásban nem vettek részt. A politikai is­kolák megindításával szélesedik á szakszervezetek nevelő mun­kája. A téli oktatási szezon jelentős eseménye, hogy megkezdték mű­ködésüket a szakmunkásképző tanfolyamok. A régi ezüstkalászos tanfolyamok hallgatói is rendsze­rint a falu jobb gazdáiból derül­tek ki, akik hitték és vallották, sőt gyakorlatban is bebizonyítot­ták, hogy jobb felkészültséggel, nagyobb tudással, több jövedel- tnet tudnak kicsikarni mind a növénytermesztésből, mind az ál­lattenyésztésből. A szakmunkásképző tanfolya­mok országszerte tegnap kezdték meg működésüket. Ezekre min­den 18 éven felüli termelőszövet­kezeti dolgozó jelentkezhet. Há­rom szakon, szántóföldi növény- termelési, állattenyésztési és ker­tészeti szakon indulnak tanfolya­mok. Üj színfolt a Magyar Televí­zió segítsége: heti egy alka­lommal szerdán, műsort sugá­roz a tanfolyam hallgatói ré­szére, amelyen szakmai elő­adás hangzik el, majd a té­mába vágó kisi'ilm teszi szem­léletessé az előadást. Megyénkben 50 szakmunkás- képző tanfolyam kezdte meg munkáját. A tanfolyamvezetők részére a Megyei Tanács VB me­zőgazdasági osztályán a hét elején tartottak értekezletet. A tanfo­lyamvezetők valamennyien gya­korlati szakemberek. Együttműkipdésiink alapja: érdekeink axonomá§*a Párton kívüli aktivisták tanácskoztak Tamásiban Az MSZMP Tamási Járási Bi-1 zottsága tegnap összehívta a .já­rás pártszervezetei mellett dolgo­zó párton kívüli aktivisták nagy­számú csoportját, hogy tájékoz­tassa őket a járási pártértekezlet anyagáról, legfontosabb határoza­tairól. Erre, az első ilyen tanács­kozásra, közel kétszáz pártonkí- vüli jött el, s hallgatta meg Sza­bó István, a járási pártbizottság első titkára által előterjesztett re­ferátumot. A beszámoló részletesen ele­mezte azt az utat, amelyet a há­rom évvel ezelőtti pártértekezlet óta a járás pártszervezetei meg­tettek, majd ismertette a járás életében végbement gazdasági és politikai változásokat. Hangsú­lyozta, hogy a mezőgazdaság szo­cialista átszervezését, az iparban és az élet minden területén elért eredményeket csak a pártonkí- vüliak önzetlen támogatásával tudták megvalósítani, s a pártbi­zottság, a községi alapszerveze­tek a továbbiakban is igénylik se­gítségüket. A beszámolót széles körű vita követte, amelynek során többen felszólaltak. A hozzászólások ki­fejezték, hogy az együttműködés a pártszervezetekkel, azok mun­A Pravda pártunk kongresszusi készülődéseiről kájának segítése, támogatása a termelőszövetkezetek gazdálkodá­sának megszilárdításában, s a munka más területein, reális ala­pokon nyugszik. Ez az alap nem más, mint az, hogy az érdekek azonosak, a pártonkívüliek szá­mára éppoly jelentős a szocializ­mus építésében történő előrehala­dás, mint a párttagok szempopt- jából. Suri Dénes, az értényi Búza­kalász Tsz agronómusa a kenyér­gabona-termelés feladataival, dr. Kiss Béla a termésátlagok egy szintre történő felemelésével, s a szakember-képzés fontosságával foglalkozott. Feleki Andor simon- tornyai, Dávid Gyula regölyi pár- tonkívüli a közélet néhány kér­déséről, a munkamorálról beszélt, Kovács Pál, a gyönki tűszelep üzem termeléséről és problémái­ról tájékoztatta a résztvevőket. A tanácskozáson megjelent és felszólalt Szigeti János, a megyei pártbizottság osztályvezetője is. Beszédében a nemzetközi helyzet néhány kérdése után a pártszer­vezetek és a pártonkívüliek ösz- szefogásának fontosságát méltat­ta, majd részletesen foglalkozott a szocialista tudat kialakításának fontos problémájával, mint to­vábbi előrehaladásunk egyik biz­tosítékával. A közvetlen hangú ankét Szabó István elvtárs összefoglalójával, a délutáni órákban ért véget. „MDRkás-üetnid és hagyományuk” A Legújabbkori Történeti Múzeum „munkás-életmód és ha­gyományok” című pályázatának beküldési határideje december vé­gén jár le. A múzeumba máris számos érdekes tanulmány érke­zett. A szerzők között találhatók ipari munkások volt agrárproletá­rok, nyugdíjasok értelmiségiek. Műveikben élményeiket, tapasz­talataikat dolgozták fel. Különösen figyelemre méltók a magyar munkásosztály hazafias és internacionalista hagyományai­ról szóló írások, továbbá a szak- szervezetek életével kapcsolatban készített alkotások. Jólsvai Vil­mos nyugdíjas „Föld alatt és föld felett” című munkájában például a bányászszakszervezet életével, múltjával foglalkozik, Szaniszló József „Nagykőrös tanyavilága” címmel az agrárproletariátus fel- szabadulás előtti nehéz sorsát ír­ta meg, Kocsis István, a Beloian­nisz Gyár történetét rögzítette pa­pírra és Csepányi Árpád a jár- dánházai bányászok életéről ké­szített rajzokkal illusztrált pályá­zatot. A Legújabbkori Történeti Mú­zeumba naponta számos levél érkezik, amelyben a pályázók munkájukhoz útmutatást és se­gítséget kémek. A múzeum a ter­vek szerint a pályázatra beérke­ző anyagokból könyvet állít össze. Eszperantó-tanfolyam Bátaszéken Eszperató-oktatás kezdődik rö­videsen Bátaszéken a vasútállo­más kultúrtermében. Ezt megelő­zi Baján a József Attila művelő­dési ház kiállítási termében no­vember 18-án, vasárnap eszperan­tó kiállítás és filmbemutató. A kiállítást Anka Béla MÁV főintéző, MESZ választmányi tag nyitja meg. Minden megyében működik már az alkoholizmus elleni társadalmi bizottság Baranya és Bács megyében is megalakult az alkoholizmus elle­ni társadalmi bizottság, s ezzel az ország valamennyi megyéjében működnek már e mozgalom helyi szervezetei. Munkájukban részt vesznek az állami szervek, vala­mint a Magyar Vöröskereszt és a többi tömegszervezet. Moszkva (MTI). A Pravda szer­dai számában — a TASZSZ je­lentése alapján — közli a Magyar Szocialista Munkáspárt Közpon­ti Bizottságának üléséről szóló hírt. Ugyancsak a Pravda bu­dapesti tudósítója, Geraszimov tollából cikket közöl „Magyaror­szág egy nagy esemény előesté­jén” címmel. Geraszimov cikké­ben összegezi a járási és megyei pártértekezletek eredményeit, megállapítja, hogy ezeken az ér­tekezleteken széles körben meg­vitatták a VIII. kongresszus irányelveit. Az értekezleteken mindenütt részt vettek a legkivá­lóbb párton kívüli dolgozók is. „Az egész nép csaknem három hónapig vett részt a VIII. kong­resszus irányelveinek megvitatá­sában — írja a tudósító. — A párt 17 000 szervezetében, a já­rási, kerületi és megyei konferen­ciákon több mint 100 000 kom­munista és több tízezer párton­kívüli foglalt állást az MSZMP Központi Bizottságának irányelvei mellett. Csupán a csepeli kohó- és gépipari üzemekben több mint 600 gyűlés zajlott le, amelyeken csaknem 25 000 dolgozó vett részt és háromezren fel is szólaltak. Beszédeikben forró támogatásuk­ról biztosították a párt politiká­ját.” A tudósító cikkének végén rö­vid nyilatkozatot közöl Sándor Józseftől, az MSZMP Központi Bizottságának osztályvezetőjétől. Sándor József kijelentette: mint a gyűlések megmutatták, a töme­gek kezdeményezése és aktivitása megelőzi a gazdasági vezetést. A Központi Bizottság lenini politi­káját jóváhagyva, a kommunis­ták és a pártonkívüliek azt kö­vetelik, hogy még következeteseb­ben haladjunk tovább e helyes politika alapján, távolítsunk el minden akadályt és lendületesen szilárdan haladjunk előre. KSvesút épül Tengelic-szőlltliegvig Nem jártam még Tengelic- szölőhegyen. De tudom, hogy arrafelé kissé homokos a talaj, s nincs olyan nagy sár, mint inás, agyagos talajú községek­ben. De tudom, rossz a homo­kos út is. Nagyon rossz télen, ősszel és tavasszal is. Különösen amikor esik az eső. S ilyenkor elzárja a községet, tanyavilá­got az országtól, a világtól a tengernyi sár. De már csak az idén lesz ez így a tengelici sző­lőhegyen. Már épül a kövesút. A nyár derekán kezdték az út alapjait ásni. Töltést húz­tak, s most már nagy, erős gép­kocsik hordják a leendő út ten­gelyig érő alap-sarába a követ. Paksról hordják a követ. A MAHART 3-as úszódaruja simul a partnak, hosszú, kana­las karja az uszály gyomrába nyúlik, követ emel ki, halomba rakja. Azután fordul még egyet a daru gémje, és már teherkocsira borítja nehéz ter­hét. Épül az út, közelebb hozza a tengelici szőlőhegyet is a moz­galmas városi élethez. A télen kihordják a követ, tavasszal útépítő munkások, meg gépek fognak a munkához, s mire eljön a jövő év végi esős idő, köves úton gurulnak a kocsik a kis településre. *

Next

/
Oldalképek
Tartalom