Tolna Megyei Népújság, 1962. november (12. évfolyam, 256-280. szám)

1962-11-01 / 256. szám

VILÁG PROLETARIAT. EGYESÜLJETEK! A MAGYAR SZOCIALISTA M U N K Á S p A RT : 1 OI N A■ M t'G Y E i BIZOIISAGA FS A ;.MEGY B.j'jA.N ÁCS LApJA Csütörtök 1962. november 1, XII. évfolyam 256. szám * ARA: 50 FILLER I.FR j Az EI\SZ-közgyűIés politikai bizottsága befejezte az atomfegyverkísérletek megszüntetéséről szóló vitát New York (TASZSZ). Az ENSZ-közgyűlés politikai bizott­sága kedden este befejezte az atomfegyverkísérletek betiltásá­ból folytatott általános vitát. A vitában 60 ország képviselője fej­tette ki kormányának álláspont­ját az atomfegyver ki serietek -be­tiltásának megoldásáról. Ezután a bizottság át fog térni a két ha-" tározati javaslat-tervezet megvi­tatására. A politikai bizottság kedd esti ülésén az általános vita kereté­ben felszólalt Morozov, a Szov­jetunió képviselője. Hangsúlyoz­ta, hogy a most átélt válság olyan értelemben adott szemléié-^ tes leckét, hogy nem szabad to­vább várni a leszerelés és az atomfegyverkísérletek kérdésének megoldásával. ’ Nagy jelentősége van annak, hogy mielőbb megha­tározzuk azt az időpontot, amely után többé nem lehet semmiféle kísérleti • atomrobbantást végre­hajtani .mondotta.. ... A Szovjetunió küldöttsége már korábban is megállapította, hogy a szovjet kormány kedvezően fo­gadta azt a mexikói javaslatot, amely az atomfegyverkísérletek megszüntetésének határidejét 1963. január elsejére tűzi ki, s amelyet több mint harminc or­szág küldöttsége támogat. Kény­telenek’ vagyunk 'megjegyezni — folytatta Morozov —, hogy nem meggyőzőek azok az érvek, ame­lyeket az Egyesült Államok és Anglia vonultatott fel e határidő ellen. Morozov hangsúlyozta, hogy az amerikai—angol határozatter­vezet nem kielégítő, többek kö­zött csak futólag említi’ meg a semleges államok emlékiratát, amelyet pedig — a vita tanulsá­ga szerint — az ENSZ-tagok több­sége jó alapnak tart a kérdés megoldására. A Szovjetunió képviselője a to­vábbiakban bebizonyította, hogy tarthatatlan a nyugati hatalmak­nak az az álláspontja, amely sze­rint égyes országok saját észlelő eszközeinek segítségével nem le­het a földalatti atomfegyverkísérT leteket megbízhatóan ellenőrizni. A legutóbbi események — mondotta végezetül Morozov — meggyőzően bizonyítják, mennyi­re szükséges az általános és tel­jes leszerelésről, valamint az atomfegyverkísérletek; megszünte­téséről szóló egyezmények mi­előbbi megkötése. Most létrejöt­tek azok a körülmények, amelyek között az ENSZ sikeresen meg­oldhatja ezt a feladatot. Összehívták az országgyűlést A Népköztársaság Elnöki Tanácsa az alkotmány 12. paragra­fusa 2. bekezdése alapján az országgyűlést 1962 november 5-én délelőtt 11 órára összehívta. Takarékossági ankét Dunaföldváron Ötvenszeresére nőtt a takarékbetét-állomány Zsúfolásig megtelt hétfőn este a dunaföldvári Kossuth Művelő­dési Ház nagyterme. A több mint 400 részvevő már a váróhelyiség­ben közvetlen kapcsolatba kerül­hetett a takarékossági mozgalom­mal, hiszen szemléltető táblák mutatták be az eredményeket or­szágosan, megveileg és helyileg is. A takarékosság jelentőségéről fontosságáról szólt a takarékossá­gi ankét előadója, Rév András elvtárs, az MSZMP Paksi Járási Bizottságának első titkára is. A helyi eredményekkel kapcso­latban elmondotta például, hogy 1956 december 31-én Dunaföld­váron mindössze 232 ezer forint volt az az összeg, amelyet a dol­gozók takarékban tartottak. Az­óta ez az összeg több mint ötven­szeresére nőtt. Napjainkban a be­tétállomány több mint 12 millió forint. így vált takarékos községgé Du- naföldvár. Az ahány család, annyi betétkönyv mozgalmon belül az OTP és a postafiók mellett jelen­tősen segítette ezt az országosan is elsőként megalakult dunaföld­vári takarékszövetkezet. A járás­ban mintegy 12 400''takarékosko­dó van, s ebből 4000 dunaföld­vári. Részletesen beszélt arról is, hogy a takarékosság nem koriár tozta a dolgozók vásárlását. 1958 és 1961 között országosan 25 szá­zalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom. A paksi járásban ez az arány 32 százalék. Elmondotta azt is, hogy a járásban a betétállo­mány közel 34 millió forint. Külön meg kell említeni Pata­ki Attila, Bázsa Éva, Wágner Jó­zsef, Paulusz Elemér, ifj. Latabár Kálmán és a konferáló Galambos György, a Pécsi Nemzeti Színház művészeit, akik határtalan lelke­sedéssel, sok-sok ráadással hálál­ták meg a közönség elismerését a művészi műsorért. A kereskedelem felkészült a disznóvágási idényre Paprikafeldolgozóban A megye területén termelt fűszerpaprika .egy része feldolgoz zás végett a Kalocsavidéki Fűszerpaprikaipari Vállalat bogyiszlói telepére érkezik. Itt a paprikát tisztítják és szárítják, majd a szá­raz , paprikát Kalocsára szállítják őrölni. A kis üzem, amelynek munkáslétszáma az ötvenet sem éri el, naponta 70—80 mázsa pap­rikát dolgoz fel. Az első munkafolyamat az úgynevezett „csipedés”, amikora szárt és a paprikát választják el. A paprika ezután a szeletelőgépbe kerül. Képünkön Soponyai Anna, a gép kezelője a már felszeletelt, de még nagy százalék vi­zet tartalmazó paprikát húszkilós - tételekbe méri. Az ólakban szépen gömbölyűd­nek a hízók, a gazdák pedig már élesítik a késeket, hogy mire be- köszöntenek az első fagyos na­pok, kiolthassák a remek falato­kat nyújtó állat életét. A disznó­öléshez azonban sok minden kell a mi hagyományos feldolgozási módszereink szerintv így fűszer, rizs, bél. Feltettük a kérdést Hor­váth Kálmánnak, a Megyei Ta­nács illetékes előadójának, hogy lesz-e elegendő ezekből a cikk- <Ú1 ősegeikből. Rizs A negyedik negyedben, tehát a fő disznóölési szezonban 35 va­gon rizst hoznak forgalomba Tol­na megye területén. Ez hozzávető­legesen akkora mennyiség, mint amekkorát meg szoktak vásárol­ni ezekben a hónapokban. For­galomba kerül bizonyos mennyi­ségű árpagyöngy is. Lehet tehát majd bőséges mennyiségű hur­kát készíteni, hiszen adva az alapanyag, az ólakban a hízó,, a boltokban pedig a hozzá való rizs. | Jelenleg körülbelül 150 vagon só a megye kis- és nagykereske­delmének készlete, és a raktá­rakat a fogyasztás szerint állan­dóan feltöltik. Ez olyan nagy mennyiség, hogy körülbelül két olyan disznóölési szezonhoz ele­gendő lenne, mint a tavalyi volt, amikor köztudomásúan aránylag sok disznót levágtak. így aztán a tartósításnál, ízesítésnél sem le­het majd fennakadás. Paprika, bors A felmérések szerint papriká­ból is ki tudják majd elégíteni a disznóvágási igényeket, ami ugyan­csak nagy lesz, hiszen disznóölés­kor a töltelékkészítésnél igen sok fogy. Nagyobb lesz a választék, mint az előző években volt. Az igényeknek fnegfelelően 1 kilo­grammos csomagolásban is hoz­nak forgalomba paprikát. A bors­sal kapcsolatban azt közölték, j hogy a szükséglete szerint tud | mindenki vásárolni, mert lesz ele­gendő. _ Bél Mi magyarok nagyon szeretjük a kolbászt és szalámit, ezért az utóbbi évtizedben szinte sosem elegendő a disznó bele, minden­ki vásárol az üzletben, hogy még több kolbász és szalámi kerülhes­sen az asztalra. A kereskedelmi szervek meg is tesznek mindent annak érdekében, hogy ki tudják elégíteni az igényeket, de sajnos nem sikerül mindig, noha a for­galomba kerülő bélmennyiség év­ről évre növekszik. Az idén pél­dául 20 százalékkal hoznak töb­bet forgalomba, mint tavaly. Eb­ből mindenkinek jut bőven. Ki­sebb mennyiségű szárított bél is az üzletekbe kerül. Az idén olyan nagy központi készlet áll rendel­kezésre, hogy a boltosok bátran rendelhetnek a község szükséglete szerint. Ha valahol véletlenül nem lesz bél, az feltétlenül a boltos hibájának róható fel, mert el­mulasztotta a rendelést. Nos tehát, kezdődhet a disznó­ölési idény. A paprikával telt rostákat szárítógépbe helyezik, amelyben a paprika tíz perc alatt teljesen megszárad. A száraz paprika tisztító­gépbe kerül, ahol a magot és a paprikát választják cl. A munka­folyamat itt ér véget, a tulajdonképpeni őrlés már Kalocsán tör­ténik. (bj)

Next

/
Oldalképek
Tartalom