Tolna Megyei Népújság, 1962. szeptember (12. évfolyam, 204-229. szám)

1962-09-01 / 204. szám

VILÁG PROLET/*JAt EGYESÜLJETEK? % ,Í*ÍA GYA R " S Z.O CIA LI S TA MUNKAPÁRT5 TOLNA MEG Y ÉI BIZOTTSÁGA ÉS ;A; M E G V-E: TAN A.C S •: A P 3 A Szombat 1962. szeptember 1. XII. évfolyam L 204. szám * ARA: 50 PILLÉR Bizonyítvány és iskola Tegnap megtartották a sajtó­bemutatót, elkészült a részletes program, és ma Budapesten meg­nyitja kapuit az Országos Mező- gazdasági Kiállítás és Vásár. Má­tól kezdve az érdeklődők tízezer- számra látogatják a pavilonokat, a bemutatókat, hogy meglássák és megnézzék, hogy mit képesek produkálni a szocialista mezőgaz­dasági nagyüzemek és azok dol­gozói. Képletesen szólva ezen a nagyméretű bemutatón találkozót ad egymásnak az egész ország. A dunántúli szövetkezeti gazda ké­pet, fogalmat alkothat magának arról, hogy hol tartanak a tiszán­túliak, a Viharsarok, a Kunság népe pedig arról fog meggyőződ­ni, hogy a dunántúli, Duna-Tisza közi parasztság milyen eredmé­nyeket ért el eddig a nagyüzemi gazdálkodással. Az újságolvasók, a rádióhallga­tók már eddig is sok érdekes és érdeklődésre számot tartó prog­ramját ismerték meg a kiállítás­nak. E nagy seregszemle azon­ban nem öncélú, vagy kérkedő hi­valkodás, hanem' bizonyítvány és iskola Barátainknak azt mutat­juk, hogy ime, itt tartunk. A munkásosztálynak, az értelmiség­nek azt akarjuk megmutatni, hogy a földek szorgalmas népe erejével, tudásával, tehetségével jól sáfárkodik, alkotó kedvének teljében van, s a nagyüzemi gaz­dálkodás birtoklása máris iga­zolja a régi kisüzemekkel szem­ben megszerzett fölényt. Bizo­nyítvány a kiállítás még arról is, hogy a szövetkezeti parasztság megfelelően gyümölcsözted a munkásosztály áldozatkész támo­gatását, segítését. A parasztember számára a ki­állítás a látványosságon túl is­kola. A bemutató üzemekben is rengeteget tanulnak a tsz-tagok. Egy ilyen nagyméretű, országos bemutatón viszont nemcsak jelent, a jövőt is látják. A ma­gyar mezőgazdaság évről évre megtartott seregszemléje elősegíti annak felismerését, hogy a nagy­üzemekben rejlő lehetőségek szinte kimeríthetetlenek. Az első hírek a Tolna megyei mezőgazdasági üzemek szereplé­séről már megérkeztek, s örven­detesek. A Tolna megyei állami gazdaságok jószágaikkal eddig 6 első díjat, két második díjat és két harmadik díjat szereztek. így tehát a mezőgazdasági kiállítás azt is lehetővé teszi, hogy me­gyénk eredményeit még inkább megismerhesse az ország népe. Bizonyára sokezer ember gyö­nyörködik majd a Dalmandi Ál­lami Gazdaság négyes fogatában és sokan fogják megcsodálni a Szekszárdi Állami Gazdaság hí­zósertését, amely — mióta Buda­pestre szállították — még kövé­rebb lett, már az 506 kilót nyom­ja. Reméljük, a megyét képviselő termelőszövetkezetek szintén jól szerepelnek, s a kiállításra fel­utazó Tolna megyei tsz-tagoknak nem lesz okuk szégyenkezni. Mától kezdve különvonatok százai viszik a fővárosba az ér­deklődőket. Innét, Tolna megyé­ből is sok ezer ember készülődik. Kár is lenne elmulasztani az al­kalmat, mert nyilván nagy él­mény lesz mindenki számára az Országos Mezőgazdasági Kiállí­tás és Vásár megtekintése. Sz. P. Feszült helyzet, ismételt békítési kísérletek Algériában Algír (MTI). Algériában a hely­zet továbbra is rendkívül feszült, a szembenálló felek azonban egyelőre csak felvonultatják erői­ket, összetűzés még nem történt. Ismételt felhívások hangzanak el, amelyek nyugalomra és a vér­ontás elkerülésére intenek. A Ben Bellát és a politikai bizottságot támogató katonaság Bumedien ezredes vezetésével Algír felé vonul, s az éjszakát a fővárostól mintegy 300 kilomé­ternyire töltötte. A 4-es számú vilaja szóvivője közölte, hogy az algíri helyőrség védelemre rendezkedik be. A 4- es és a 3-as számú vilaja katonái úttorlaszokat állítottak fel, s fel. szólították a polgári lakosságot, szolgáltassa be a fegyvereket. A szóvivő hangsúlyozta, hogy az intézkedések »védelmi jellegűek«, hozzátette: »Nem mi fogjuk le­adni az első lövést«. Algírban csütörtökön este is­mét nagy tömegek tüntettek a béke mellett. »Ne legyen vér­ontás, békét akarunk« — kiáltot­ták a felvonulók. A késő éjszakai órákban meg­szakadt a telefonösszeköttetés az ország középső és nyugati része között. Az FLN franciaországi szerve­zete felhívást intézett az algériai katonákhoz, hogy ne használja­nak fegyvert testvéreik ellen. A szervezet közleménye sürgette a nemzeti forradalmi tanács mi­előbbi összehívását, a választások előkészítését. Egyes — meg nem erősített — jelentések szerint — titkos ta­nácskozások folynak a politikai bizottság és a 4-es, valamint a 3-as számú vilaja vezetői között. Ben Bella miniszterelnök­helyettes nyugat-algériai körút­ját befejezve csütörtökön vissza­érkezett Oranba. Khider, a politikai bizottság főtitkára Rabatba érkezett. Uta. zásának céljáról nem nyilatkoz­tak. Á francia sajtó az algériai helyzetről Párizs (MTI). A francia sajtó nagy figyelmet szentel az algé­riai eseményeknek. A péntek reggeli lapok kiemelik: eddig még nem került sor fegyveres öszetűzésre a Ben Bellát támo­gató ALN-csapatok és a negye­dik, valamint a harmadik vilaja között. Az Humanité tudósítója a békét követelő tömegek algíri tüntetéseiről írva rámutat: ezek a spontán tüntetések az elmúlt 48 óra legfontosabb eseményei. A nép a legnehezebb órában fel­emeli hangját. A néptömegek nyomása kikényszeríti majd a kompromisszumot és olyan ve­zető csoport létrejöttét, amely végül is előkészíti az immár hat ízben értelmetlenül elhalasztott választásokat. Komplett drótfonó üzem export gyártására készül a Dombóvári Vasipari Ktsz A Dombóvári Vasipari Ktsz- ben már évek óta működik a drótfonó üzem, amely belföldi szükségletre és exportra gyárt ke- rítés-sodronyfonatot. Annak ide­jén az üzem teljes berendezését is a szövetkezetben készítették el. Most újabb megrendelésre van kilátás a szövetkezetnél, ezúttal Filmklub alakul Szekszárdon és Dombóváron A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat megyei szervezete már hosszabb idő óta tervezi, hogy a megyében megszervezi a Film­barátok Körét. A terv megvaló­sulását eddig különböző techni kai nehézségek akadályozták. / közelmúltban elhárult az utolsó akadály is, s így októbertől meg­kezdi működését a filmklub Szek­szárdon és Dombóvárott. A tervek szerint a Filmbarátok Köre bérleti rendszer szerint mű­ködik majd. A megyeszékhelyen kéthetenként, szombaton mutat­ják be az érdeklődésre leginkább számottartó, s a film történeté­ben jelentős helyet foglaló, szak- mai szempontból sem érdektelen filmeket, s ugyanekkor hangza­nak majd el szakelőadások is, amelyeket minden esetben ki­válóan felkészült előadók tarta­nak. Dombóvárott a mozi szün­napjain, csütörtökön rendezik meg a klub előadásait, a községi filmszínházban. A klubnak mindenki tagja le­het, aki szereti a filmet. Negyed­évenként 30 forint tagsági díjat Tizenhét tsz gazdaságát villamosították eddig Az idén 17 Tolna megyei ter­melőszövetkezet gazdaságát villa­mosították, s az év hátralévő ré­szében még ugyanennyi szövetke­zeti majorba kapcsolják be a vil­lanyt. A tsz-ek nagy részében már villanymeghajtású gépeket üzemeltethetnek. A beruházási program szerint jövőre még az ideinél is nagyobb összeget for­dítanak tsz-villamosításra: mint­egy hatmillió forintot. azonban nem sodronyfonat, ha­nem egy sodronyfonatot gyártó komplett üzem szállítására. Az érdeklődő az egyik nemrég füg­getlenné vált afrikai köztársaság, Ghana. A szövetkezetben már elkészí­tették az üzem berendezésének gépeinek rajzait, az üzemeltetés­re vonatkozó számításokat és el­küldték a NIKEX Külkereskedel­mi Vállalatnak. A tervek szerint az üzem nyolc sodronyfonó gép­egységből fog állni, amelyekkel különböző lyukbőségű és maxi­málisan öt méter szélességű fo­natot lehet gyártani. A tárgyalá­sok befejezéshez közelednek és Tolna megye első sikeres szereplése a Mezőgazdasági Kiállításon AZ ÁLLATTENYÉSZTŐK ÉRTÉKES DÍJAKAT SZEREZTEK Az Országos Mezőgazdasági Ki­állítás és Vásár alkalmával sor került a tenyészállatok díjazásá­ra és bírálatára. E munkát egy pártatlan szakértőkből álló bizott­ság végezte. A Tolna megyei ki­állítók az idei kiállításon, ez al­kalommal szerepeltek először, s hozzátehetjük, minden várakozást felülmúlóan. A szarvasmarhák díjazása és bírálata során az Alsótengelici Állami Gaz­daság 582-es Gabi nevű tehe­ne első díjat nyert. Második díjjal jutalmazták ígért György pári szövetkezeti gaz­da 61-cs Szekfű tehenét. Harmadik díjat a faddi Lenin Tsz 153-as Vera tehenének ítél­tek. A Hőgyészi Állami Gazdaság svéd nagyfehér kansüldője a csoport legjobb egyede szin­tén első díjas. A Fornádi Ál­lami Gazdaság nagyfehér ko­casüldője is első díjat kapott. Első díjas a Dalmandi Állami Gazdaság magyar félvér kancája, a Gerjeni Állami Gazdaság egyik mangalica kansüldője, a faddi Lenin Tsz Comwald kan­süldői elismerő oklevéllel gazda­gították a tsz tagjait. Az Alsótengelici Állami Gaz­daság a kiállításon szereplő anyajuhokkal és tenyészko­sokkal arany oklevelet kapott. A Megyei Állami Kostelep (Nagy- dorog) magyar fésűs tenyészkosai első díjat, a tamási Uj Élet Tsz magyar fésűs tenyészkosai szin­tén első díjat kaptak. Az Alsótengelici Állami Gazda­ság egy Plimouth-tyúkja tenyész­tési díjat kapott. kell majd fizetni, amelynek el­lenértékeként bérletet kap a klub tagja a Filmbarátok Köre elő-1 valószínű, még az idén hozzálát- adásaira. I nak a berendezés elkészítéséhez. Az évadban kétezerötszáz előadás Irodalmi estek, akadémiák — Megünneplik a Nemzeti Színház megalakulásának 125. évfordulóját — Gazdag program a múzeumi hónapban Hamarosan kezdődik az 1962— 63-as népművelési évad. Ebből az alkalomból beszélgettünk a Tudományos Ismeretterjesztő Tár­sulatnál Imreh Lászlónéval, a megyei szervezet dolgozójával, a tervekről, elképzelésekről. — Munkánk központjában to­vábbra is a legfontosabbnak az ismeretterjesztést tartjuk. Min­den községben 10—15 előadásból álló sorozatot szervezünk a köz­ségi művelődési házak közremű­ködésével. A tanyákat a művelő­dési autó látogatja az idei évad­ban is. Jól bevált már a korábbi időszakban a munkás- és ter­melőszövetkezeti akadémiák rend. szere az ismeretterjesztésben. Ezért munkásakadémiából tizet indítunk, Dombóvárott, a bony­hádi két üzemben, Simontornyán, a Dunaföldvári Kendergyárban, Tolna két gyárában, a Gépjavító­nál, a Tolna megyei Tanácsi Építőipari Vállalatnál és a Paksi Konzervgyárban. Ezen felül a KISZÖV-vel közösen a járási székhelyeken működő nagyobb ktsz-ekben indítunk szövetkezeti akadémiákat. Tovább folytatjuk a termelőszövetkezeti akadémiák szervezését. Az idén a második évfolyamok mellett 25 új tsz- akadémia kezdi el működését a megye községeiben. — Az a tapasztalatunk, hogy a sorozatokból álló előadások igen vonzók. Ezért, folytatva a tavalyi gyakorlatot, 60 községben indít­juk be a nők akadémiáját a nő­tanácsokkal és az ifjúsági akadé­miákat a KISZ-szervezetekkel egyetértésben. S hogy a népi ül­nökök is egyre több ismeretet sze­rezhessenek, a szekszárdin kívül az idényben a Megyei Jogászszö­vetséggel karöltve Dombóvárott és Pakson is beindítjuk az ülnö­kök akadémiáját. Természetes, hogy ezeken kívül még több más természetű előadást is tartunk üzemekben, állami gazdaságok­ban és termelőszövetkezetekben. Ezekkel a szervekkel szerződése­ket kötünk. A megyeszékhelyen az előzetes adatok szerint körül­belül 300 előadást tartanak kü­lönböző kérdésekről előadóink. — Törekvésünk az, hogy mi­nél szélesebb rétegekhez szóljunk. Ezért erősítjük a Zenebarátok Körét, s gazdagítjuk a hangver­senyévad programját. Munkás— művész találkozókat rendezünk, amelyeken előadóművészek lép­nek fel. A legközelebbi ilyen ta­lálkozó Bonyhádon lesz, ahol a cipőgyárban a Nemzeti Színház társulata ad műsort szeptember 30-án, a színház megalakulásá­nak 125. évfordulója alkalmából. Ezt október hónapban Szekszár­don is megrendezzük. Szélesít­jük az irodalmi estek programját is. A szekszárdi zeneiskolában az irodalmi színpad és a zeneiskola zenész-tanárainak közreműködé­sével rendezünk irodalmi esteket, ahol neves magyar és külföldi írók műveit ismertetjük. — Októberben kerül megren­dezésre országosan a múzeumi hónap. Ennek keretében október 6-án irodalmi és történelmi an- kétot rendezünk Szekszárdon, amelyre meghívjuk Illyés Gyula költőt is. A múzeumi hónap alatt több, érdeklődésre számot tartó előadás hangzik majd el. Dr. Ábrahám Ambrus kétszeres Kos. suth-díjas akadémikus Indiáról, dr. Pataki József pedig Szek- szárd történetéről tart előadást. — Az elmondottak természete­sen csak egy részét képezik ter­vünknek. Ezek mellett folytat­juk a TIT—IBUSZ országjárá­sokat, tapasztalatcsere szervezé­seket, és kívánságra tartunk elő­adást megjelölt témákról is. Tér. veink szerint az 1962—63-as nép­művelési évadban mintegy 2500 előadást tartunk a megye mű­velődési házaiban, a mezőgazda- sági üzemekben, gyárakban és munkásszállásokon.

Next

/
Oldalképek
Tartalom