Tolna Megyei Népújság, 1962. augusztus (12. évfolyam, 178-203. szám)

1962-08-01 / 178. szám

TOLNA ' i'4. ’iyvtár • U.3.SZ. BfS* 'RJAl, EGTESŰLJETÉK1 Megnőtt a kukorica magyar SZOCIALISTA- MUNKÁSPÁRT TOLNA MEGYEI BI.20TT.SAG.Ä ÉS Á.^EGYE. Tf-ACS líf XII. évfolyam, 178. szám. ARA 50 FILLER Szerda, 1968. augusztus 1. A párthatárosatok végrehajtásáért A pártszervezetek a napi poli­tikai és gyakorlati munkák so­rán egyre nagyobb önállóságra tesznek szert. A felsőbb pártszer­vek irányítása mellett kezdemé- nyezőek a pártmunka megszerve­zésében, a határozatok meghoza­talában és végrehajtásában. Párt- vezetőségi üléseken és taggyűlé­seken olyan határozatokat hoz­nak, amelyek a párt politikájából kiindulva a helyi tennivalókra irányítják a figyelmet. A határozatok igen sokrétűek. Általában az adott üzemi, terme­lőszövetkezeti, hivatali, vagy más pártszervezet politikai, termelési feladatait veszik figyelembe a ha­tározatok kidolgozásánál. A szek­szárdi járás üzemi pártszerveze­tei a határozatokból kiindulva a második negyedéves terv teljesí­tését vizsgálták. Az Építőipari Vállalat taggyűlésén hozott hatá­rozatokat például széles körű ter­melési tanácskozáson ismertetik, azzal a céllal, hogy mozgalom bontakozzék ki a lemaradás pót­lására és a terv maradéktalan tel­jesítésére. A DÉDÁSZ pártszer­vezete az elmúlt év tapasztalatai alapján a politikai oktatás jobb megszervezésére hozott határoza­tot, s végrehajtásukért felelősö­det jelöltek ki. A termelőszövetkezeti pártszer­vezetek az időszerű mezőgazda- sági mUnkák jó megszervezésére,. a terméseredmények növelésére, a termelőszövetkezetek politikai és gazdasági megszilárdítására hoztak határozatot. A párttagokat és pártonkívülieket egyaránt élénken foglalkoztatja a párt szövetségi politikájával kapcsola­tos párthatározat. A határozatot a pártszervezetek vezetőségi, majd kibővített párttaggyűléseken ismertetik. A nagykónyi Haladás Tsz párttaggyűlésén például az év elején még bizalmatlanul fo­gadták a taggyűlésre meghívott pártonkívülieket Azóta lényeges változás történt, ugyanis taggyű­lésen tisztázták a párt szövetségi politikája meg nem értéséből adó­dó téves nézeteket. Az eredményes pártmunka egyik része az élettel kapcsola­tos határozatok kidolgozása, ame­lyek alkalmasak arra, hogy a párttagokat, pártonkívülieket a cél elérésére mozgósítsák. A másik része a határozatok végrehajtásá­nak megszervezése és ellenőrzése. A Dunaföldvári Kendergyár üze­mi pártszervezete vezetőségi, majd taggyűlésen vizsgálta meg, hogyan hajtották végre az elmúlt félévben hozott határozatokat. Megállapították, hogy a szocialis­ta brigádmozgalom, amelynek el­indítására a határozat született, nem terjedt el széles körben. Ez­zel kapcsolatban igen helyesen, nem hoztak újabb határozatot, ha nem a meglévő végrehajtására megjelölték a határidőt és sze­mély szerint a felelősöket. A teveli Kossuth Tsz legutóbbi párttaggyűlésén a termelőszövet­kezet féléves mérlegét vizsgálták. A beszámoló elemezte, hogy a tej és a hús előállítási költsége elég magas, javaslatot tettek a tsz vezetőinek a termelés gazda­ságosabbá tételére. A pártszerve­zet helyesen járt el akkor, ami­kor a félévi gazdálkodás mérle­gét megvitatta. A tsz féléves tényszámait, és a várható ered­ményeket figyelembe véve az év végére mind a termelési • tervét, mihd a betervezett 30 forintos munkaegységet teljesíteni tudja. A néhány példa azt mutatja, .hogy pártszervezeteink valóban nagy súlyt helyeznek az eredmé­nyes pártmunka szempontjából oly nélkülözhetetlen határozatok kidolgozására. A határozatok a helyi ismeretek figyelembevételé­vel készülnek, és végrehajtásuk sokoldalú elméleti felkészültsé­get és gyakorlati tapasztalatot igényel. A végrehajtás megszer­vezésétől azonban nem választ­ható el az ellenőrzés, amelynek során megállapíthatjuk az ered­mények, és a hibák forrásait. A párthatározatok végrehajtásának ellenőrzése menetközben hívja fel a figyelmet a tennivalókra, és pedig annál reálisabban, minél jobban támaszkodunk a tömegek véleményére, aktív támogatására. P. M, Befejeződött a Tolna megyei művészeti csoportok vezetőinek tanfolyama Befejeződött a Tolna me- < gyei művészeti csoportok ve-; zetőinek kéthetes bonyhádi tan­folyama. A tanfolyam keretében! előadásokat hallgattak a csoport-! vezetők, szakmai, esztétikai és po-! litikai felkészültségüket növelték. A táncoktatók tanfolyamán a I csoportvezetőkön kívül a megye! két legjobb táncegyüttesének, a! dombóvárinak és a szekszárdinak; több tagja is részt vett. Belőlük! majd tánccsoport-vezetők kerül-1 nek ki, amellett, hogy továbbra! is működnek együttesükben. Tíz résztvevője volt a bábosok! tanfolyamának. Számos új báb- S játékot tanultak meg a résztve-J vők, s ugyanakkor elmélyítették] szakmai tudásukat.-------.—----------------- .... ... ■ G azdag program a VIT keddi napján Helsinki (MTI). A Világifjúsági Találkozó harmadik napja, ame­lyet a vendéglátó Finnország napjának nyilvánítottak, nagy­szabású találkozóval zárult. Este a Helsinkivel szemben fekvő fes­tői Seura sziget tengerparti feny­vesében meggyújtották a barát­ság tábortüzét. A természetvé­delmi területen a sok országból érkezett VIT-küldöttek ezrei ta­lálkoztak. A magyar művészek itt nagysikerű hangversenyt adtak, majd a külföldiek a tábortűz mellett vidám hangulatban elbe­szélgettek és együtt szórakoztak a finn VIT-küldöttekkel és az összesereglett környékbeli kíván­csiskodókkal. A VIT művészeti versenyeinek hétfői első fordulóján több ma­gyar művész szerepelt, köztük Barlai Zsuzsa (hegedű). Gyarmati Vera (ének), Antal Imre (zon­gora) és Kovács Lóránt (fuvola); A művészeti versenyek kedden is folytatódtak. A magyar delegá­ció többi művésze1 a város hél különböző helyén adott műsort. Ellátogattak a szállásuktól nem messze lévő hajógyárba is és az acéllemezekből rögtönzött színpa­don léptek -felr - - , ­Hétfőn este a Finn—Magyar Társaság rendezésében a népzene finn és magyar szakértői ültek össze tanácskozásra. Hétfőn dél­után megnyílt még a VIT ren­dezvényei között a 4. filmtudo­mányi szeminárium Is, amely az ifjúsággal kapcsolatos művészeti problémákat boncolgatja. A fesztivál hétfői napján egyébként a bélyeggyűjtők részé­re megnyitották a filatelTsta klu­bot és itt a legjobb alkalom nyí­lik a bélyeggyűjtőknek a hiányzó külföldi ritkaságok csere útján történő beszerzésére. A magyar küldöttek közül néhányan meg­tekintették a finn postamúzeu­mot is. A Magyar Posta erre a reprezentatív és érdekes kiállí­tásra külön bélyegkiállítási anya­got küldött. Kedden a fesztivál-bizottság előkészítésében folytatódott az oktatás demokratizálásának kér­déseiről indított szeminárium. A VIT diákprogramja legfontosabb eseményeinek egyikeként több­napos kollokvium kezdődött a béke és a nemzeti függetlenség kérdéseiről a niunkás-kultúrház­ban. A tudományos értekezleten magyar részről is várható elő­adás. Megnyílt kedden délelőtt az UNESCO égisze alatt a VIT to­vábbi diákprogramjaként rende­zett értekezlet. is, a nemzetközi önkéntes munkatáborok kérdései­ről. Helsinki városa a külföldi városi tanácstagok tiszteletére fogadást rendezett. A városi ve­zetők Helsinkiben tartózkodó kép­viselőinek megmutatták a város nevezetességeit. A magyar szálláson a délelőtt folyamán a nyugat-európai or­szágok VIT-delegátusainak mint­egy 60 főnyi csoportja tett láto­gatást. Egy hónap múlva megnyitja kapuit a 64. Országos Mezőgazdasági Kiállítás Szufanuvong herceg levele Kádár Jánoshoz Szufanuvong herceg, a laoszi nemzeti egységkormány minisz­terelnök-helyettese — aki Sou- Vanna Phouma miniszterelnök tá­vollétében ideiglenesen ellátja a miniszterelnöki teendőket — le­vélben mondott köszönetét Ká­dár Jánosnak, a forradalmi mun­Egy hónap múlva, szeptember A kiállítás-városban a pavilo- elsején újra megnyitja kapuját nők többségét korszerűsítették, az Országos Mezőgazdasági Ki- Kijelölték az egyes bemutatók állítás és Vásár. Ez lesz sorrend- helyét. A Szovjetunió mezőgaz- ben a 64., a mezőgazdaság szó- daságának eredményeit például cialista átszervezésének befejezé- 1400 négyzetméter alapterületű se óta pedig az első országos, pavilonban és 2000 négyzetméter sőt számos vonásában nemzetközi szabad területen ismertetik. Uj méretű mezőgazdasági seregszem- pavilonban kap helyet a lengyel le. bemutató, a bolgár kiállításhoz most épül egy 480 négyzetméte­res csővázas csarnok. Hasonló te­rületű pavilonjuk lesz a romá­noknak. önálló kiállítóként sze­repel a Mongol Népköztársaság is. nek ad kifejezést, hogy mindkét nép javára hamarosan kialakul­nak a két ország közvetlen kap­csolatai. Szerdától 48 órás általános sztrájk Argentínában kás-paraszt kormány elnökének üdvözlő táviratáért, amelyben szerencsekivánatait fejezte ki a laoszi nemzeti egységkormány megalakulása alkalmából. Szufa­nuvong ideiglenes miniszterelnök levelében hangoztatja: „Megtisz­teltetésnek tartanánk, ha mielőbb létrejönnének az állandó diplo­máciai kapcsolatok az önök or­szágával, s minden téren együtt­működhetnénk közös ügyünk, a béke megerősítése érdekében.” Szufanuvong annak a reményé­Buenos Aires (MTI). Az ar­gentin Általános Munkásszövet­ség bejelentette, hogy szerdától kezdődően 48 órás általános sztrájkot hirdet a bérek általá­nos rendezéséért, a nyugdíjak rendszeres folyósításáért, és az általánosan nehéz gazdasági hely­zet enyhítését célzó intézkedések érdekében. Alsogaray argentin gazdaság­ügyi miniszter felkérte a szak- szervezetek vezetőit, hogy leg­alább 30 nappal halasszák el az egész ország gazdasági életét megbénítással fenyegető sztráj­kot. A munkások vezetői azon­ban kitartanak eredeti elhatáro­zásuk mellett. Az Általános Mun­kásszövetség hárommillió mun­kást képvisel. A magánkézben levő autóbusz- társaságok közölték, hogy nem csatlakoznak a sztrájkhoz. A fel­háborodott munkások hétfőn hat autóbuszt felgyújtottak. Az argentin gazdasági helyzet­re jellemző, hogy több textilgyár három hónapra felfüggesztette a termelést. A munkásokkal közöl­ték, hogy nyersanyag- és meg­rendelés-hiány miatt egyelőre nem tudnak munkát biztosítani számukra, Most határozzák meg az ország különböző részeiből induló, álla­tokat hozó irányvonatok útiter­vét. A jószágokat ugyanis leg­később augusztus 25-ig a kiállí­tás területére hozzák, hogy a megnyitás idejére már az állat­bírálatokat is megtarthassák. Az első állatszállítmány egyébként már meg is érkezett. Kétezer fe­hér leghorn jércét költöztettek be a már elkészült, teljesen gé­pesített tojatóházba. A pavilonok között a kertészek friss gyepszőnyeget telepítetlek és olyan virágfajtákat ültetnek ki, amelyek szeptemberben nyílnak. Augusztus elsején kezdik meg a belépőjegyek és sorsjegyek el­osztását. Az idén kétszeri belé­pésre jogosító elővételi jegyet is árusítanak tíz forintért, mert az a tapasztalat, hogy a vidéki lá­togatók többsége általában két napot tölt a kiállításon. Az idén az eddiginél több kü- lönvonatra, közösen érkező ter­melőszövetkezeti kirándulócso­portra számítanak. Az egyéni utazásnál ugyanis 33 százalékos, 500 személy csoportos -utazása esetén viszont 50 százalékos vas­úti kedvezményt kapnak a kiállí­tás látogatói. A Földművelésügyi Miniszté­rium kiállítási irodája a korábbi évekhez hasonlóan a városligeti Petőfi csarnokban rendez be ké­nyelmes és olcsó szállást, amely­nek díja éjszakánként 10 forint. Emellett a kiállítás látogatói szá­mára tartják fenn a Citadella szálláshelyeit, szükség esetén a Római-parti nyaralókban is gon­doskodnak szobáról, a Fővárosi Idegenforgalmi Hivatal pedig ezer fő elszállásolásáról a fizető­vendég-szolgálat keretében gon­doskodik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom