Tolna Megyei Népújság, 1962. január (12. évfolyam, 1-25. szám)

1962-01-03 / 1. szám

VTLÄO PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! A .MA GYÁR SZOCIALISTA MU.-N K A $ PA !<’ I. ■ T Q L N A MEGYEI BÍZOTT SÁG A TS , .A MECiV'H TANÁCS. L Szerda 1962. január 3. XII. évfolyam 1. szám 1 ARA: 50 FILLÉR /LÉR j Újabb növényvédő-gépeket kapnak megyénk termelőszövetkezetei Régi probléma, hogy a Fácár- kerti Növényvédő Állomás nem tudja maradéktalanul kielégíte­ni a termelőszövetkezetek egyre növekvő növényvédelmi igényeit. A termelőszövetkezetek, hogy a növényvédelmet minél hatáso­sabban tudják elvégezni, egyre több gépet vásárolnak. A múlt évben 17 Rapidtox típusú perme­tező, porozógépet vettek megyén,í tsz-ei. Ezt a gépet gyümölcsös­ben, szántóföldön egyaránt jól le­het használni. Idén újabb nö­vényvédő gépeket tud juttatni az ipar a termelőszövetkezeteknek. Az idei év első felében 10 Rapid­tox típusú gépet vásárolhatnak a tsz-ek. A gépek már meg is ér­keztek a Fácánkerti Növényvédő Állomásra, ahol az eladásig tá­rolják ezeket. Ha háromnapos tanácskozás kezdődik a Lengyeli Mezőgazdasági Szakiskolában A Tolna megyei termelőszövet­kezetek mezőgazdászai részére ma, szerdán, háromnapos tanács­kozás kezdődik a Lengyeli Mező- gazdasági Szakiskolában. A ta­nácskozáson részt vevő szakem­berek a gabonatermesztés, a ta­karmány és ezen belül a fehérje­dús takarmányok termesztésének, az állattenyésztés, a takarmányo­zás és az árutermelés gyakorlati problémáit beszélik meg. Vitain­dító előadásokat a megyei tanács vb mezőgazdasági osztályának vezető szakemberei tartanak: Szűcs Lajos, a mezőgazdasági osztály vezetője, Szániel Imre osztályvezető-helyettes és Mohar László megyei főállattenyésztő. A tanácskozás célja nem is annyira újat adni, hanem újat kapni a termelőszövetkezetekben dolgozó gyakorlati szakemberektől. Január 10-re elkészítik az évvégi mérleget a kistormási Dózsa Tsz-ben Készülnek a zárszámadásra a kistormási Dózsa Tsz-ben. Az ál­ló- és forgóvagyon leltározását befejezték, most a munka érde­mi részét a könyvelők végzik: egyeztetik a könyvelést. Előrelát­hatólag január 10-re elkészülnek az éves mérleggel, s azt benyújt­ják a járási tanács mezőgazdasá A termelőszövetkezet eddig a hagyományos munkaegység-rend­szerrel díjazta tagjait. Most a me­gyei és a környező termelőszö­vetkezetek tapasztalatai alapján a termelőszövetkezet tovább fej­leszti a hagyományos munkaegy­ség-rendszert és idén már több területen prémiummal ösztönzi gi osztályára jóváhagyás céljából. | a tagokat jobb munkára. Saját erejéből gépesíti gazdaságát a kistormási Dózsa Tsz Az elmúlt évben is nagy gon- gyűrűshengert dot fordított a kistormást Dózsa j szecskavágót, Tsz gazdaságának gépesítésére. ■ gépeket vettek Az állam segítsége mellett saját j Idén a tervek szerint újabb erejéből is sokat fordított gé- pótkocsit, fűkaszát, rendsodrót, pi beruházásokra A múlt évben | vetőgépet, kisebb munkagépeket saját erőből Szuper-Zetort vásá­roltak pótkocsival, ezenkívül villanydarálót, és egyéb kisebb és szerszámokat vásárolnak saját 1 erejükből. Bizakodással tekinthetünk a jovo ele Dobi Istvánnak, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa elnökének szilveszteri rádióüdvözlete Búcsúzunk az 1961-es esztendő­től. Számadást teszünk a múlt­ról és figyelmünket az elénk so­rakozó holnapokra fordítjuk. Né­pünk sorsának alakulása, fejlődé­sünk eredményei tanúskodnak: helyes úton járunk és bizakodás­sal tekinthetünk a jövő elé. 1981- ben az ember betört a világűrbe. A szovjet tudománynak ez a cso­dálatos sikere fényével beragyog­ta a világot és az emberi elme minden eddigi teljesítményét túl­szárnyalta. Az év másik történelmi esemé­nye a Szovjetunió Kommunista Pártjának XXII. kongresszusa volt, amely feltárta az emberi­ség előtt a kommunizmus káp­rázatos jövőjét. Hazánk is sokat fejlődött az el­múlt évben. Bármerre fordulunk, a fejlődés és gyarapodás bizonyí­tékaival találkozunk. Fejlődött az ipar, átalakuló mezőgazdaságun­kat a természeti csapások sem tudták megrendíteni. Népgazda­ságunk fontos új létesítmények­kel gazdagodott az emberi jólét­nek, a kultúrának, a tudomány­nak, a művészeteknek új ottho­nait hoztuk létre, vagy kezdtük el építeni. Népünk szorgalmas munkája, szocialista fejlődésünk tervei szerint évről évre szebbé és gazdagabbá .teszi a magyar éle tét. A további békés építkezés el­határozottságával lépjük át az új esztendő küszöbét. Az imperializmus szította nem­zetközi feszültség közepette is rendíthetetlenül bízunk a béké­ben, a népek békés egymás mel­lett élésének lehetőségében és ab­ban, hogy a szocialista országok ereje és egysége megőrzi a világ békéjét. Küzdünk érte mi is, a többi békeszerető néppel együtt. A munkásosztály pártja veze­tésével, a Hazafias Népfront-moz­galomban megvalósult szilárd nemzeti egységben dolgozzunk to­vább népünk boldogulásán és fel- emelkedésén, hogy az 1962-es év újabb győzelmeink esztendeje lé­gyen. Szép terveink megvalósítá­sához sok sikert, jó egészséget és boldog új esztendőt kívánok né­pünk minden hű fiának és bará­tainknak. HELYSZÍNI RIPORTON az 1962-es év első állampolgáránál TULAJDONKÉPPEN úgy lenne hangulatos, ha azt írhatnám: az 1962-es év el&p állampolgára Pakson, a szütoätthoiibän látta meg a napvilágot. De hát akkor — éjjel lévén — nem volt napvi­lág, sőt, azóta sem süt a nap, csak a televízió lámpái varázsol­nak déli világosságot az újszülött Mészáros Lacika köré, aki han­gos sírással nyugtázza a jövés­menést, a nagy világosságot és a nyüzsgést, amelyet a látogatók és a seregnyi újságíró okoz. Dr. Boros György, a szülőott­hon vezető főorvosa idézi fel a „történelmi" pillanatokat: — 28-án délelőtt jött be Mészá­ros Lajosné a szülőotthonba, 31- én, éjfél után hét másodperccel aztán megérkezett a kis jöve­vény. Nulla óra, nulla perc, hét másodperckor adott először élet­jelt magáról, határozott sírás for­májában. Az év első gyereke. „Szerencsés gyermek” — jegy­zik meg mellettünk. Mi tagadás, az, mert nem csak az év első ál­lampolgára ő, hanem első fiú is a családban (de várták, hiszen van már négy nővérkéje), no meg A borravaló — egy malac Jól szilvesztereztünk Tsmét új évet kezdtünk, an- gulatra jellemző, hogy a Garay nak rendje és módja sze- cukrászda az eredeti terv szerint este tízkor zárt volna. Ám, olyan nagy volt a forgalom — amely­ben fő részes a jó fekete volt —, hogy nyitva kellett tartani reg­gelig. A Kispipában szórakozott a szilveszter legbőkezűbb vendége. A pincértanulónak egy tombola­jegyet nyomott a markába. rint elbúcsúztattuk az óévet. Ne­hezen búcsúztattuk, mert minden múló évvel öregebbek leszünk, és megint vidáman, örömmel, mert minden év előrelépést je­lent népünk jobb jövője felé Talán mindenki vidáman szil­veszterezett. Ékre vallottak mái az előkészületek is; az előző na­pokban alig lehetett járókelőt demizson nélkül látni. Sokan töl­tötték az óév utolsó — és az újév első — óráit, a vendéglőkben, a művelődési házakban, vállalati mulatságokon. Sokan jöttek ösz- sze baráti körben, sokhelyt ün­nepelt együtt a máskor szétszór­tan élő család, a rádió mellett, vagy a televízió előtt. A szórakozóhelyeken soha nem volt tán ilyen szilveszteri for­galom mint most, A szekszárdi ICispipában reggel ötkor még nem lehetett asztalt kapni. Ha­sonló forgalom volt a Táncosban, a Télikertben, A szilveszteri han­az a húszezer torint, amivel az Állami Biztosító mealepte, szin­tén nem elhanyagolható szem­pont a szerenesésség megállapí­tásánál. Az apa, Mészáros Lajos puszta- hencsei traktoros, termelőszövet­kezeti tag. Ö nem volt itt az ün­nepségen, bizonyosan dolgozott. Pedig az ö számára is öröm kis­fia háromszoros öröme. Az anya bágyadtan fekszik, csak az arcán tükröződik a gyermekágyas anyák szavakkal le nem írható boldog­sága. VIRÁG 1STVÁNNÉ, Erzsi ma­dame, ő vezette le a szülést, így emlékszik vissza Szilveszter éj­szakájára: — Én vigyáztam Mészárosáéra, hiszen bármelyik percben vár­ható volt, hogy megkezdődik a szülés. Tizenegy óra tájban men­tem be. Itt a folyosón hangosra állítottuk a rádiót, s a kismamá­val együtt hallgattuk a szilvesz­teri műsort. S egyszercsak meg- kondult a harang, de ekkorra be­következett Paks szenzációja is, megszületett Lacika, s az első óra hetedik másodpercében erőteljes sírással tudatta velünk: Itt va­gyok! Az Egészségügyi Minisztérium már előbb megkérte a kórháza­kat és szülőotthonokat, jelentsék, melyik gyerek született legelébb az új esztendő első napján. így kapta szárnyaira Mészáros Laci­kát az országos hír. Tavaly félezer gyerek látta meg a napvilágot a paksi szülőott­— Nesze fiam, ezt adom bor­ravalónak.­— Éjfélkor megtartották a ha­gyományos malacsorsolást. A ró­zsaszínre mosdatott visítozó jó­szágot, nyakában rózsaszín sza­laggal vitték be a terembe. Min­denki izgatottan várta, ki lesz a szerencsés, nyertes. Ki jelentkezett a nyereményért, mint a pincérfiú. A borravaló­ként kapott, tombolaszelvénnyel nyerte a malacot. Az illető ven­dégtől így kapott tekintélyes bor­ravalót. Elvégre szilveszterkor lehet bőkezű az ember. Egyébként a Pipán kívül még a Táncosban, a Télikertben, és a Vasúti vendéglőben is sorsoltak malacot. Vidéken is csúcsforgalmat bo­nyolítottak le a vendéglők. A dunaföldvári új vendéglő, a bony hadi Béke, a dombóvári Vörös Csillag, a paksi Béke, a bony­hádi halászcsárda zsúfolt volt a reggeli órákig. A nagymányoki hide & hó keüvező körüiménye. Bányász vendéglőnek meg ba- ket teremtett a teli vadásza4. honban, s most Lacika megnyi­totta a sort az újabb félezer előtt. De még Virág Istvánná akar va­lamit mondani: — Mészárosnénak mind az öt gyereke itt született nálunk, .-> mind az ötnél én vezettem le a szülést. — ö volt az egyetlen, aki ezen az éjszakán született — jegyzi meg dr. Boros főorvos, de a kö­vetkező napon már újabb három gyerekünk lett. Lacika egyébként pontosan három és fél kilós. A szülés zavartalanul folyt le, a csecsemő egészséges. A TEGNAPI NAP kétségtelenül legemlékezetesebb pillanatai azok voltak, amikor Fehér Sándor, az Állami Biztosító vezérigazgató- helyettese átnyújtotta a mamá­nak Lacika részére az Állami Biztosító ajándékát, a húszezer forintos életbiztosítást, amelyet majd tizennyolc év múlva Mészá­ros László teljes összegében fog megkapni. A magyar népmesékben min­dig a harmadik gyerek a legsze­rencsésebb, ő öli meg a sárkányt, s végül ő nyeri el a királykis­asszony kezét. Az élet most rá­cáfolt a mesére, mert az ötödik Mészáros-gyerek mellé szegődött a szerencse. Igaz, ő sohasem fog királykisasszonyt arájaként as anyakönyvvezető elé kísérni, vi­szont — legyünk őszinték — ma­napság a húszezer forint felér egy királykisasszonnyal. LETENYEI GY ÖRY Fzer vaddisznót lőhetnek a külföldi vadászok— Jól kezdődött a téli vadászati A december közepén nyásznapkor sem volt olyan for­galma, mint most szilveszterkor. A szekszárdi gépjavító vállalat hagyományos szilveszteri összejö­vetelét ezúttal batyubál fór­jában rendezte meg. A jó han­gulatra jellemző, hogy reggel hat órakor oszlott szét a jókedvű társaság. Hosszan lehetne sorolni, hol hogyan szórakoztak az emberek, de az egészet azzal lehet össze­foglalni: mgvon vidám volt a szilveszter mindenütt. hoz. — A téli idényben többek kö­zött angol, olasz, német, belga, hol­land, svéd, dán és norvég va­dászvendégek érkeznek hazánk­ba. A vadászati lehetőségek rend­kívül változatásak. Alkalom nyí­lik selejt szarvasbikák kilövésére is. ezen kív ül vaddisznóra, vad- libára. vadkacsára, nyúlra. fá- . cánra. fogolyra, sőt muflonra is • vadászhatnak á megvár erdők­ben és aorúvadas ierü'en. I Vaddisznóból például mintegy ez­szezon megjött I rét lőhetnek ki a téli szezonban a külföldi vendégek. Az idén szarvastehénre is le­het vadászni. Ez esetben a tró­fea csupán a lelőtt állat kát györgyfoga. A szarvastehenek kilövését Magyarország legszebb vadászterületein teszik lehetővé, így az egyszerűbb trófea ellenére is rendkívül sok jelentkezés ér­kezeti. — A hó lehullása' után meg­kezdődött az élővad-befogás is. Az idén ugyanis a gazdag vad­állományból nagv mennyiségű élő foglyot, fácánt és nyulat kül­denek külföldre. Növekszik a lűttvad-export is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom