Tolna Megyei Népújság, 1957. január (2. évfolyam, 1-26. szám)

1957-01-06 / 5. szám

«t TOLNA MEGYEI NÉPÜJSÁG 1957. JANUÁR 6. GYERMEKEKNEK Közöljük olvasóinkkal, hogy több gyermekes szülő kérésére, mától kezdve minden vasárnap mesét köztünk lapunkban az Ezeregyéjszaka legszebb meséi közül. A halász és a gonosz szellem Élt egyszer egy szegény halász, akinek az volt a szokása, hogy na­ponként csak négyszer merítette hálóját a vízbe. De ez éppen elég volt, hogy magának és három lányá­nak a szükséges élelmet megszerez­ze. Történt egyszer, alkonyattájt, hogy egy döglött szamarat fogott ki a vízből. Igen elszomorodott ezen a szegény halász, mert nemcsak hogy csalódott reményében, hanem szét­szakadt a hálója is. Nagynehezen megfoltozta a hálót, aztán ismét a vízbe eresztette. Nemsokára egy ho­mokkal teli nagy fazekat fogott ki. Harmadszor sem járt jobban. Amikor meg negyedszer is ki­emelte hálóját a vízből, egy nagy, ólommal lezárt rézpalackot talált benne, amelyre Salamon próféta pe­csétje volt rányomva. Tüstént kinyi­totta a palackot késével, a palack azonban üres volt. Ám egyszerre csak füst szállt ki belőle, s ez a füst szétterült a földön, aztán to­vább terült, gomolygottt mígnem a tengert is beborította, majd föl­szállt a felhők felé. Amikor a füst egészen kipárolgott a palackból, összesűrűsödött, s óriási szellemmé változott: Lába a földet érte, feje pedig a fellegeket verte. A szegény halász egész testében reszketett, mint a nyárfalevél. Megszólalt a szellem_ s mondotta, amint következik: — Ú, Salamon, Allah prófétája, többé sohasem leszek engedetlen hozzád, híven teljesítem minden pa­rancsodat. Most már a halász is megszólalt: — Ó, szellem, a mi Salamonunk ennek előtte sok száz esztendővel halt meg, hogyan kerültél te ebbe a palackba? A szellem nem felelt erre a kér­désre, hanem azt mondta: — Tudd meg, hogy azonnal meg­öllek! — Miért aláírsz engem megölni? — kérdezte a halász. — Azért talán, mert a tenger fenekéről felhoztalak, s a fogságból kiszabadítottalak? — Márpedig meg kell halnod — mondta a szellem.. — De te hatá­rozhatod meg, hogy milyen halállal akarsz meghalni. Ha meghallod a történe'emet, belátod, hogy nem cselekedhetem másként. Hallgass hát ide! Én a pártütő szellemek kö­zé tartozom, és nem engedelmes­kedtem Salamonnak, Allah prófé­tájának. A próféta azzal büntetett, hogy bezáratott ebbe a rézpalackba, Oly távol* messze vsm hazám Sok olvasónk kívánságára megszereztük és az alábbiak­ban közzé tesszük az „Oly távol, messze van hazám“ dal szö­vegét. Oly távol, messze van hazám. Csak még egyszer láthatnám, Az égbolt, felhő, a vén hold, szellő Mind róla mond mesét csupán. Holdfényes májusok, Muskátlis ablakok Hozzátok száll minden álmom. Ott. ahol élt anyám, Ott van az én hazám, Ott lennék boldog csupán. A sorsom jó, vagy rossz nekem, Itt minden — minden idegen. Más föld, más ég, más táj, más nép, Bár csak otthon lehetnék. Holdfényes májusok, Muskátlis ablakok Hozzátok száll minden álmom... Oly távol, messze van hazám, Csak még egyszer láthatnám, Az égbolt, felhő, a vén hold, szellő Mind róla mond mesét csupán. Holdfényes májusok, Muskátlis ablakok Hozzátok száll minden álmom, Ott, ahol élt anyám, Ott van az én hazám, Ott lennék boldog csupán. lezárt pecsétjével és megparan­csolta egy másik szellemnek, hogy dobja a vízbe. — Már kétszáz esztendeje voltam a tenger fenekén — folytatta —, amikor elhatároztam, hogy gazdag emberré teszem azt, aki a következő kétszáz év folyamán kiszabadít. Ám eltelt kétszáz esztendő, aztán ismét kétszáz és senki sem szabadított ki. Akkor azt határoztam, hogy meg- szabadítómnak megnyitom a föld minden kincsét. De nem szabadított meg senki se. A következő kétszáz esztendőben megszabadítómat szul­tánná akartam tenni és naponként három kívánságát teljesíteni, de ez sem segített. Ekkor aztán rettentő haragomban elhatároztam, hogy azt, aki kifog a vízből és kinyitja a pa­lackot, megölöm. Ez után szabadí­tottál meg te engem. Beláthatod hát, hogy meg kell tartanom szavamat. Könyörgött a szegény halász, hogy ne ölje meg de hasztalan. Ekkor aztán így töprengett magában: „Én ember vagyok, ő meg szellem, en­gem Allah nagyobb ésszel áldott meg. mint őt, tehát túl fogok járni az eszén.” Kevés gondolkozás után ezt mondta a szellemnek: — Allahra mondd, akinek neue? rajta áll Salamon pecsétjén, az iga- v zat válaszolod-e nekem, ha valamit \ kérdek tőled? \ A szellem, amint Allah nevét h hallotta, reszketni kezdett és ígyf szó It: — Kérdezz, de csak röviden. — Azt kérdem tőled Allah névé-1 re, be voltál-e zárva ebbe a pa- í lackba? q — Be — felelte a szellem. JÓZSEF ATTILA: Majd Eitegt>Fegy§zeI Majd megöregszel és bánni fogod, hogy bántasz — azt, amire büszke vagy ma. A lelkiismeret majd bekopog s nem lesz emlék, melyben magadra hagyna. Lesz vén ebed s az melléd települ. Nappal pihensz majd, széken szunyókálva mert éjjel félni fogsz majd egyedül. Árnyak ütnek a rezgő anyókára. Az öreg kutya néha majd nyafog, de a szobában csend lesz, csupa rend hanem valaki hiányozni fog a múltból ahhoz a magányos csendhez. lesz; Majd tipegsz s ha eleget totyogott rossz lábad, leülsz. Fönn aranykeretben áll ifjú képed, hozzá motyogod: „Nem öleltem meg, hiszen nem szerettem.“ „Mit is tehettem volna?1' — kérdezed, de fogatlan szád már nem válaszolhat s ki a nap előtt lehunyod szemed, alig várod, hogy feljöjjön, a holdat. Mert ha elalszol, ugrál majd az ágy, mint a csikó, hogy a hámot levesse. S a félelem tűnődik, nem a vágy. a bensődben: szeress-e ne szeress-e? Magadban döntőd el! Én fájlalom, hogy nem felelhetek, ha kérded: cl-c? Mert elfáradt bennem a fájdalom, elalszik, mint a gyermek s én is véle. — Hazudsz — mondta a halász,« — hiszen a kezed sem fér el ebben a palackban; hogy férhetett el az egész tested? Erre a szellem lassan-lassan ismét füstté változott, a füst felszállt a levegőbe, szétterült a tengeren és a szárazföld felett, végűi összehúzó­dott és eltűnt a palackban. Akkor kikiáltott a palackból: — No, ugy-e, látod, hogy a palack ban vagyok'! Hiszel hát nekem? A halász azonban az ólommal nagy hirtelen elzárta a palackot, rányomta a pecsétet és mondotta: — Visszadoblak a tengerbe és figyelmeztetek minden halászt, hogy ki ne húzzanak, mert megölöd a megszabadítódat. Amikor a szellem látta, hogy a halász túljárt az eszén, könyörögve könyörgött, és minden jót ígért, ha szabadon ereszti. — Hazudsz, nem hiszek neked — mondta a halász. — Mi ketten a görög királyhoz és Bubán orvoshoz vagyunk hasonlók. — Miért? — kérdezte a szellem. 6:2 a férfiak favára Bocsánat ezért az enyhe kis túl­zásért, mert a szóbanforgó férfiak éppen cíak párnaposak. A szekszárdi kórházban, a szülészeten ugyanis az év első három napján hat fiú és két lány született. (Ezt legközelebbi mesénkben olvashatjátok.) A műtőben már kevéssé derűs hangu­latú volt az évkezdés, a Szilveszter 3 nehéz műtéttel köszöntött az orvo­sokra. Érdekes viszont az, hegy volt egyesztendős műtét is. 1956-ban kezdték el és az új évben fejezték be. A szülészet is hozzájárult a maga módján a város jövőjének egyengeté- séhez, mert ha lehet alapozni a hie­delmekre, akkor Szekszárd szeren­cséje biztosított, ugyanis az 6 év utolsó és az új év első újszülöttje fiú. Rövid érdekességek A Városi Kultúrházban csütörtö­kön megkezdődtek a nyelvtanfolya­mok. A francia, angol, német nyelv- tanfolyamra jelentkezettekkel szak­tanárok foglalkoznak. A tanfolyamra még korlátozott számmal lehet jelent­kezni. * A múlt év végén rendezték meg Zürichben Dómján József Kossuth- díjas fametszd művész gyűjteményes kiállítását. Dómján művei iránt nagy érdeklődés nyilvánult meg. Különö­sen a svájci szakmai körökben. A kiállított képek közül többet megvá­sároltak. Tárgyalnak arról, hogy a kiállítást más országokban is meg­rendezik. * Minden szombaton és vasárnap nyújt szórakozási lehetőséget a téli­kert. Amíg a kijárási tilalom tart, délután 5-től este kilencig tart nyit­va, később pedig majd a kívánalmak­nak megfelelően. 1 A TUDOMÁNY VILÁGÁBÓL A korszerű rakéta Mik is ezek a rakéták? Mi a mű­ködési elvük? Tömör meghatározás szerint: a ra­kéta olyan eszköz, amelyet a belse­jében elhelyezett üzemanyag (hajtó­anyag) elégése során keletkező, hátul nagy sebességgel távozó gáz-alakú égéstermékek reaktív hatása hoz moz­gásba. E reaktív hatás fizikai meg­fogalmazása Newtontól származik. 1687-ben felállított harmadik- törvé­nye, az úgynevezett akció-reakció elve így hangzik: „Minden hatással együtt egyenlő nagyságú és ellenkező irányú ellenhatás is fellép. Más szóval: két test-kölcsönös egymásra gyakorolt ha­tása egyenlő egymással, és ellenkező irányú“. Ilyen alapon működnek a rakéták is, a gellérthegyi tűzijáték rakétái épp­úgy, mint a legkorszerűbb rakétafegy­verek. De meg kell jegyezni, hogy ezekben a hajtást nem sűrített gáztöl­tés végzi, hanem az üzemanyagnak fokozatosan fejlődő, gázalakú égéster­mékei. A rakéta-elv harci alkalmazása nem új dolog. A rakéta csupán oly értelem­ben újdonság, hogy a legutóbbi két- három évtizedben egy ismert, de jó ideig nem alkalmazott elv alapján a korszerű tudomány és technika szín­vonalán nagyhatású harceszközöket fejlesztettek ki. A rakétafegyver története több mint hét évszázadra, a XII. század első har­madára vezethető vissza. De minden bizonnyal még régebbi eredetű. Ősi formájában a kínaiak alkalmazták elő­ször, majd arab közvetítéssel Olasz­országba került. A rakétafegyverek technikája a XVIII. század derekén, Indiában in­dult újabb, nagyarányú fejlődésnek. 1782-ben az akkori viszonyokhoz ké­pest nagy létszámúnak mondható, 5000 rakétalövész alakulat állott itt fenn. A napóleoni háborúk idején a rakétá­kat már nagyobb hadműveletekben — így Koppenhága ostrománál, a lipcsei és a Waterlooi csatákban — sikerrel alkalmazták. E rakéták különböző mé­retekben készültek: a nagyobbak mintegy tíz likogrammos robbanótöl­tetet szállítottak, és hatótávolságuk megközelítette a három kilométert. A rakétatechnika a két világháború között indult új virágzásnak. A kuta­tók ugyanis az űrhajózási probléma megoldását megfelelő rakéták kialakí­tásában látták. Ciolkovszkij nevéhez fűződik az első folyékony üzemanyagú rakéta kidolgozása. A németeknél Oberth, az amerikaiaknál Goddard szerzett a rakétaelmélet és technika terén világhírnevet. Vannak szilárd és folyékony üzem­anyagú rakéták. Az ilyenfajta rakéták­ban a fúvócső felőli végén meggyúj­tott hajtóanyag cigarettához hasonlóan ég végig; az égési folyamat 5—40 másodperc alatt játszódik le. A nem korlátozott égésű rakéta esetében az égés a hajtótöltet külső és belső felü­letén néhány századmásodperctől 5 másodpercig terjedő idő alatt megy végbe. A rakéták sebessége növelhető a ki­áramló gázok tömegének és sebességé­nek fokozásával. A kiáramló gázok sebessége az éléstár és a környezet nyomáskülönbségén kívül jelentős mér­tékben függ a kiáramlási-nyílás alak­jától. A korszerű rakétákban a nyílás egy elméletileg pontosan meghatáro­zott fúvócső alakját követi. Egyes harcászati célokra a rakéták az indítás egyszerűségén kívül más okból is előnyösebbek a klasszikus fegyvereknél. így a nagy sebesség a jelenlegi klasszikus mintájú lövegekkel elérhetetlen tüzelési távolságot bizto­sít; az indításkor nincs „visszarúgás“, ezért a rakétákat repülőgépekről, harc­kocsikról vagy akár gépkocsikról is könnyen ki lehet lőni. Egyszerű mó­don oldható meg, hogy egyetlen szer­kezetből több vezető sín vagy cső egy­idejűleg több rakétalövedéket vezetett össztűzként vagy sortűzként lőjön ki. Végül a rakétának megvan az az elő­nye is, hogy indítás után a kivezető szerkezet gyorsan kihűl. Egyidejűleg több rakétát kilövő szerkezet volt a második világháború­ban a gépkocsira szerelt szovjet úgy­nevezett gárda-aknavető. Ez az új fegyver egyszerű szerkezetével, moz­gékonyságával és nagy tűzerejével tűnt ki. A sorozatvetőkön kívül a második világháborúban a földi harcokban kézi rakétafegyverek is megjelentek: pán­célelhárításra szolgáló, viszonylag kis súlyú és méretű harceszközök. A há­borúban valamennyi hadviselő fél al­kalmazott páncéltörő rakétákat, ezek különböző néven váltak ismertté (így a németeknél „páncélököl“, az ameri­kaiaknál „bazooka“ néven, stb. A fo­lyékony üzemanyagú rakétalövedékek­re — amelyek első ízben a második világháborúban jelentek meg — jel­lemző példa a német „V. 2.“ lövedék. Hossza 14 méter, legnagyobb átmérője 1,8 méter, súlya pedig közel 13 tonna. A súlyból tekintélyes rész — mintegy 9 tonna — esik a hajtóanyagra és egy tonna a robbanótöltetre. A lövedék öt részre osztható. Az első részben, a robbanófejben van a gyújtó, az elsütő szerkezet és a robbanólöltet. Ezután következnek a távvezérléshez szüksé­ges berendezések, majd a hajtóanyag (alkohol), továbbá a folyékony oxigén tartálya. E tartályokat csővezeték köti össze a lövedék hátsó részén elhelye­zett hajtóművel. A hajtómű gőzfejlesz­tőből, turbószivattyú berendezésből és égési térből áll. A gőzfejlesztőben káliumhipermangán és hidrogénszuper- oxid reakciójából nagynyomású víz­gőz keletkezik: ez forgatja a turbószi­vattyút, amely viszont a hajtóanyagot és az oxigént az égési térbe szállítja. A hajtóanyag gázalakú égéstermékei a fúvócsőből kilépve, elérik másodper- cenkint a 2000 méteres sebességet Ekkora sebességnél mintegy 25 tonnás reakció-erő lép fel s ez hozza moz­gásba a lövedéket. A „V. 2.“ függőleges helyzetből in­dul, és pályája a függőleges irányt egy megadott repülési sebesség eléréséig megtartja. Ekkor a lövedék a kívánt irányba fordul, egyidejűleg pedig ön­működően megszűnik a hajtó- és az oxigénanyag további táplálása. A lö­vedék ezután tehetetlenségénél fogva repül tovább. Az átkormányzás vezér­lése a régebbi „V. 2.“ példányoknál távvezérléssel a földről történt. Az újabb típusnál ezt a feladatot a raké­tába épített különleges gyorsulásmérő berendezés végzi. A vezérlő műszere­ket indítás előtt a kívánt repülési tá­volságnak megfelelően beállítják. A ■ „V. 2.“ rakéták röppályájának magas­sága eléri a 100 kilométert, a sebessége pedig meghaladja a másodpercenkénti másfél kilométert. E rakéták ható- távolsága mintegy 300 kilométer, va­gyis két és félszerese a klasszikus lö- veggel (ágyúval) eddig elért leg­nagyobb lőtávolságnak. A háború befejezése óta eltelt év­tizedben a sajtó számos újabb rakéta- lövedék kialakításáról adott hírt. Ezek a rakéták elvileg az előzőekben leírt típusoktól nem különböznek. A kor­szerű elektronika, elsősorban a radar­technika hatalmas fejlődése tökéletesí­tette a célbairányítást nagy távolság esetén is. Ugyancsak új vívmány a sebesség, illetőleg a hatótávolság nö­velésére áz úgynevezett kétlépcsős ra­kéták megépítése. Ezek esetében tu­lajdonképpen két rakétát építenek egy­be. Az indításkor csak az első (hátsó) rakéta működik, s ez kiégés után le­válik a felső (elülső) rakétáról. Ezután lép a felső rakéta működésbe, és se­bessége így hozzáadódik az indító ra­kéta sebességéhez. Az ismertetett elvek szerint kialakí­tott rakétatípusok napjainkban egyre jelentősebb szerepet töltenek be a tu­dományos kutatásban is. Ma már si­került rakéták segítségével 400 km feletti magasságot elérni és ily módon a rakétában elhelyezett műszerekkel meteorológiai, kozmikus sugárzási és egyéb magaslégköri vizsgálatokat el­végezni. Ismert az is, hogy a többlép­csős rakéták megszerkesztésével és megépítésével jut az ember ahhoz az eszközhöz, amellyel elhagyhatja a Földet. Nagy István György hadmérnök

Next

/
Oldalképek
Tartalom