Tolnai Napló, 1954. szeptember (11. évfolyam, 207-232. szám)

1954-09-01 / 207. szám

VHÁC PROLETÄBJA! EGYEZŐI. JETEK!, TOUBAI NAPLÓ AZ MDP TOLNAMEGYEI PA'RTBIZOTTJÄGA'NAK LAPJA XI. ÉVFOLYAM, 207. SZÁM ARA 5« FILLÉR SZERDA, 1954. SZEPTEMBER 1. A MAI SZAMBÁN: Mendcs-France nyilatkozata au EVK-t elutasító sza­vazás után <2. o.) — A párisi szavazás első nyugati visszhangja (2. o.) — A becsületes munka gyümölcse (3. o.) — Müt láthatunk majd a Mezőgazdasági Kiállí­táson a „tudomány csarnokában”? (3. o.) — Fejlődik a bankhálózat Tolna megyében (3. o.) — A janyai iskolában... (4. o.) W _________________ — A megye dolgozói tiltakoznak az Amerikai Kommunista Párt be­tiltása ellen 'Vegyesipari és Javító Vállalat: Követeljük e szégyenteljes törvény hatálytalanítását A Tolnamegyei Vegyesipari és Ja­vító Vállalat dolgozói 30-án reggel 6 órakor tiltakozó röpgyűlést tar­tottak. A dolgozók egyhangúan til­takoztak az Amerikai Egyesült Álla­mok jogtipró, alkotmánysértő csele­kedete ellen, tiltakoztak az Egyesült Államok Kommunista Pártja törvé­nyen kívül helyezése ellen. „Az Amerikai Egyesült Államok kormánya, mint már annyiszor, ez­zel a ténykedésével is bebizonyította, hogy a világ szabadságszerető népei­nek békés építőmunkájára tör és a h’tleri fasiszta módszerek alkalma­zásával semmisíti meg azokat a szervezeteket, amelyek a népek bé­kéjéért, szabadságáért és független­ségéért harcolnak. Mi, Vegyesipari Vállalat dolgozói, követeljük e szé­gyenteljes törvény haladéktalan ha­tálytalanítását, s követeljük a párt bebörtönzött vezetőinek szabadon bo­csátását. Tiltakozásunkat azzal is alá. támasztjuk, hogy az eddiginél még odaadóbb munkát végzünk, III. ne­gyedéves tervünket 5 nappal a határ­idő előtt befejezzük, hogy ezzel is ta­núbizonyságot tegyünk békeakara­tunkról, s elősegítsük a világ népei­nek harcát a háborús gyújtogatókkal szemben.“ „A békéért folytatott harcot a kommunista párt győzelemre viszi44 Az Egyesült Államok Kommunista Pártjának betiltása nem váratlan esemény, hanem törvényszerű kö­vetkezménye azoknak a terrorcselek­ményeknek, amelyekkel a „szabad vi­lág'* vezető állama az emberi jogo­kat sárba tapossa. Ez az új törvény az ellen a párt ellen irányul, amely fel merte emelni szavát a fegyver­kezési hajsza ellen, a fasizálódás el­len. s amely harcol a dolgozók jo­gaiért. Az Egyesült Államok politikusai hiába hoztak törvényeket, s hiába igyekszenek betiltani a kommunista pártot, mert a kommunista párt ere­je a szabadságot szerető emberek­ben van. Az Eisenhower kormány fasiszta lépése nagyban emlékeztet bennün­ket a hitleri diktatórikus módszerek­re. Pedig Amerika jelenlegi urai megtanulhatták volna, hogy azóta megváltozott a történelmi helyzet. A második világháború után az egész világon megismerték a Szovjetunió békepolitikáját, a kommunizmus épí­tésében elért sikereit, az emberi jo­gok szabad gyakorlását, a szabad éle­tet — ez erőt, egyre erősödő öntuda­tot kölcsönöz a békeszerető embe­reknek. Egyre növekszik a békét aka­ró emberek tábora s ez, a berlini értekezlet után Genfben ismét tár­gyalóasztalhoz és megegyezésre kény­szerítette a háborús gyújtogatókat. Az Egyesült Államok kormányának az a szándéka, hogy a kommunista pártot megbénítsa, kudarcra van ítélve, mert a békéért folytatott har­cot, — ha még nehezebb körülmé­nyek között, mint eddig, — a kom­munista párt győzelemre viszi. Dr. Erdélyi János a megyei kórház igazgatója „A fasizálódás jellemzője az erőszak .. Mély felháborodással értesültem arról, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke aláírta a Kommu­nista Párt betiltásáról szóló határo­zatot. Az Egyesült Államok kormá­nya ezzel a ténykedéssel koronát tett eddigi munkás eltipró politikájáról, s bebizonyította háborús fasiszta tö­rekvéseit. Ezt az akciót a kommu­nista párttól való páni félelem dik­tálta — mely a népek felvilágosítá­sának a hadserege. Mint régi szer­vezett munkás, világosan emlékszem az első világháború utáni 20-as évek­re, amikor nálunk is hajtóvaoásza- tot indítottak a kommunisták ellen, s a szakszervezetekbe becsempészték saját, megfizetett bérenceiket, be­szüntették a helyi csoportok műkö­dését. A fasizálódás jellemzője az erőszak, ez nyilvánul meg napjaink­ban az Egyesült Államokban. A bé­kéért és a szabadságért folyó küz­delem azonban ma már az egész világot behálózza, a népek nem akar­nak háborút és szabadon akarnak élni. Mi, magyar dolgozók együttér- zünk az Egyesült Államok dolgozói­val, s hisszük, hogy ez a harc győ­zelemmel végződik, s a háborús gyuj togatók kezéből kicsavarjuk azt a fáklyát, mellyel harmadszor is láng­ba akarják borítani a világot. Tóth Sándor a Tolnamegyei Nyomda dolgozója Mintagazda lett Bátor Vilmos nagyvejkei dolgozó paraszt Nagy öröm érte augusztus 20-án Bátor Vilmos dolgozó parasztot, pél­damutató munkájáért megkapta a mintagazda kitüntetést. A községben ő érte el a legmagasabb gabonater­mésátlagot, a cséplésnél derült ki, hogy földjei 10 mázsás átlagtermést adtak holdanként. Az adófizetés te­rén is jól példát mutat. Idejében végzett a tarlóbuktatással és a má­sodvetéssel is. Állatait jól gondoz­za, mindenki becsüli őt példamutató munkájáért. Ketterer András tanácstag is a legjobb példamutató gazdák köz» tartozik. A tanácstagok közül ő jár élen a begyűjtésben. Egészévi tojás, baromfibeadási kötelezettségét tel­jesítette. A kenyérgabonabeadással sem maradt adósa az államnak. Tej­beadásának is minden hónapban pon tosan eleget tesz. Jó példát mutat a községben az Uj Élet termelőszövetkezet is. A csépléssel -egyidőben teljesítette ke­nyér- és takarmánygabona beadási kötelezettségét. A tagok között pe­dig egy munkaegységre 3 kiló ke­nyérgabonát fognak osztani. A tsz az őszi munkák megkezdésében is jó példát mutat: Megkezdték a talaj­előkészítést az őszi vetések alá, de az állatállomány részére is biztosí­tották már az átteleltetéshez szük­séges takarmánymennyiséget, mint­egy 150 kocsi szénát raktároztak el télire. A tsz tagságának az sem okoz gondot, hogy miből teljesítik sertés­beadási kötelezettségüket. A III. ne­gyedévi sertésbeadásnak már eleget tettek, de még ebben a hónapban eleget tesznek az egészévinek, mert 13 darab hízottsertést akarnak le­adni. Lovász Béla VB-elnök, MEGYÉNK ÉLETÉBŐL Három dombóvári gazda készül az Országos Mezőgazdasági Kiállításra A dombóvári járás területén épp úgy, mint az egész megyében nagy az érdeklődés a Budapesten tartan­dó őszi mezőgazdasági kiállítás iránt. Mint Horváth Lajos elvtárs írja le­velében, mintegy 20 gazda jelentke­zett, hogy résztvesz a kiállításon terményeivel. A 20 gazda közül azon ban csak Butás Vilmos, Bodó József és Bura Ferenc Uj-dombóvári dol­gozó parasztokat érte az a kitünte­tés, hogy résztvehetnek a kiállítá­son. Bodó József 9.5 holdas paraszt, Butás Vilmos pedig 6.5 holdon gaz­dálkodik. Tavaly mindketten reszt­vettek a megyei mezőgazdasági kiál­lításon. Kiváló terményeik elismeré­A kisipari szövetkezetek egyik cél­kitűzése a lakosság igényeinek ki­elégítése, az áruválaszték kiszélesí­tése és a minőség megjavítása. A dolgozók áruellátásában kiváló ered­ményeket ér el a Szekszárdi Cipész KTSZ, mely 150 pár méretes cipőt készített közvetlenül a lakosságnak, de teljesítette a nagykereskedelem felé tett vállalását is, a több, mint 500 pár cipő elkészítésével. Augusz­tus hónapban az alkotmány ünne­péig 700 pár cipőt javítottak ki, s a verseny eredményeként a vállalási időt 4—5 nappal rövidítették le. séül pénzjutalmat és elismerő okle­velet kaptak. Az idén augusztus 20- án pedig „Mintagazda" kitüntetés­ben részesültek. Bura Ferenc szin­tén kimagasló eredményt ért el a növénytermesztésben. A kiállításon búzával és kukoricával vesz részt. 1953-ban búzatermése 19.1 mázsa volt holdanként. Igen örül, hogy résztvehet a kiállításon. A „mintagazda”-jelvénnyel kitün­tetett gazdák kiváló eredményeiket annak köszönhetik, hogy bátran al­kalmazzák az agrotechnika fejlett módszereit, a pótbeporzást és a négy zetes vetést. A Szekszárdi Cipész KTSZ-ben az alkotmányi műszak befejezése után is napról-napra nagyobb len­dületet ölt a szocialista munkaver­seny. A verseny élén Berta Sándor szabász, Budai József aljamunkás a szövetkezet sztahanovistái haladnak, akiknek példáját követik a szövet­kezet többi dolgozói. Napról-napra nagyobb teljesítményeket érnek el, s augusztus havi tervüket az alkot­mány ünnepéig 111 százalékra tel­jesítették. A III. negyedévben .mi­nél több és jobb árut a dolgozók­nak!” — ez a jelszavuk a Szekszár­di Cipész KTSZ dolgozóinak. Tolna megye szocialista szektorainak kultúr­csoport ai készülnek az őszre Tolna megye termelőszövetkezetei­ben, állami gazdaságaiban és gépál­lomásain 35 kultúrcsoport működik, melyek már az elmúlt évek folya­mán is nagy sikerrel szerepeltek a különböző járási és megyei bemu­tatókon. A nyári időszak alatt több helyütt ellanyhult a kultúrmunka, az ősz közeledtével azonban ismét munkához fogtak a kultúrmunká- sok, hogy az őszi és téli estéken minél több kellemes órát szerezhes­senek gazdaságuk dolgozóinak. A megye szocialista szektorai kö­zül legrégibb kultúregyüttese a de- csi állami gazdaságnak van, mely már országos hírnévre teít szert. A decsi együttes tagjai most új kom­pozíciójukban a régi sárközi vásá­rok hagyományát újítják fel s azt tervezik, hogy műsorukkal elsősor­ban azokat a gazdaságokat keresik fel, melyekben még nem alakult kultúrcsoport. A biritói állami gazdaság népi táncosai új, sajátgyűjtésű táncot ta­nulnak, éppúgy, mint Tengelic ter­melőszövetkezeti község tánccsoport­ja. A tamási gépállomáson is készül nek a fiatalok: úgy tervezik, hogy az ősz folyamán színjátszócsoportot alakítanak, a tolnaszigeti állami gaz­daságban pedig táncegyüttes alakí­tását tervezik. ,,Minél több és jobb árut a dolgozóknak!" A szekszárdi cipész KTSZ dolgozói augusztus 20-ig 111 százalékra teljesítették havi tervüket Számvetés ... Juhász Mihály 14 holdon gazdálkodó dolgozó pa­rasztot mindenki ismeri Zombán. Tudják róla, hogy becsületes, a földműveléshez jól értő, élenjáró gazda. Soha nem szokott tartozni senkinek. Első kötelességé­nek tartja mindig a törvényesen előírt beadás teljesí­tését. Látogassunk el hozzá, nézzük meg gazdaságát, személyesen győződjünk meg arról, hogy hogyan gaz­dálkodik. Juhász Mihály a maga 14 holdján negyedmagával gazdálkodik. Ebben az évben 3 hold búzavetése volt. Termésátlaga messze túlszárnyalja o község termés­átlagát. Ebben az évben egy hold földről 9 mázsa bú­zát takarított be. míg a község holdankénti termés­átlaga ennél jóval kevesebb. Juhász Mihálynak a meg­maradt búzája mégis jóval kevesebb, mint Babarcay Józsefé és fiáé, amit a Vörös Csillag termelőszövetke­zetben kaptak. Juhász Mihály kifizette a cséplőgép­részt, teljesítette beadási kötelezettségét, félretette a vetőmagot, és összesen 5 mázsa 27 kiló búzája maradt. Most látogassunk el Babarcay ékhoz. A háziasszony Babarcayné büszkén újságolja, hogy óbúzájuk is van még vagy 16 mázsa. — És ezt kaptuk most — mutat a sorbarakott búzára. Bizony ezt nem lehet letagadni. Babarcay József és fia négyszerannyi búzát kapott a termelőszövetkezetben, mint amennyi a község egyik legmódosabb középparasztjának, Juhász Mihálynak maradt. Irígylik is ezért az egész községben, sőt már azt is mondták többen: „Elkulákosodsz, Jóska.” De ő ilyen­kor azt válaszolja vissza: „Nem baj. A múltban úgy se tellett, csak betevő falatra. Most legalább van. Hi­szen azért léptem be a termelőszövetkezetbe, hogy bő­ven legyen mindenem.” Hőgyészi levél A hőgyészi gépállomás dolgozói a cséplés ideje alatt mintegy 340 vagon gabonát csépeltek el. A mun­kából minden felelős vezető lelkiismeretesen vette ki a részét, de becsületes és odaadó munkát végeztek a gépállomás vezetői is. A felelős vezetők közül legjobb eredményt ért el Szegedi György, aki 89 százalékra teljesítette a tervét. Egyik cséplőgép felelős vezetője sem dicsekedhet azzal, hogy cséplési tervét teljesítette, vagy túlteljesítette. Igaz, ez rajtuk kívülálló okokból következett be. De mint élenjárókról kell még beszél­nünk Szabó Imre és Zsolnai János felelős vezetőkről is, akik 76, illetve 74 százalékra teljesítették cséplési tervüket, — írja levelében Trick Ferenc elvtárs, a hő- gyészi gépállomás párttitkára. A talajmunkában már jobb eredményt értek el a traktorosok: Tóth József 113 százalékra, Antal Gyula 119 százalékra, Tóth Imre pedig 87 százalékra teljesí­tette nyári tervét. A három traktoros jó példát mutat, nem úgy, mint Varga András. Balogh István és Sza- !ontai József, akik alig teljesítettek valamit talajmű- velési tervükből. Varga András 6, Balogh István 10, Szalontai József pedig 13 százalékra teljesítette csupán nyári talajművelési tervét. Trick elvtárs leveléből kitűnik az is. hogy alkot­mányunk ünnepén a gépállomás hat kiváló dolgozóját tüntették ki díszoklevéllel. De hírt ad arról is, amit a traktorosok munkájuk közben tapasztaltak. Zsolnai János cséplőgép felelős vezető például azt tapasztalta Hőgyészen, hogy azok a gazdák, akik jó! művelték meg földjüket, szép termésátlagot értek ei. Ulrich Ferenc mintagazda 1900 öl földről 14 mázsa gabonát csépelt el, Hőgyész községben ez volt a legjobb eredmény. Ul­rich Ferenc a helyi Uj Barázda termelőszövetkezetnek is komoly segítséget nyújtott a betakarítás idején. Á murgaiak minőségi maggal akarnak az ősszel vetni A murgai dolgozó parasztok a te- veli gépállomás segítségével idejé­ben végeztek a tarlóbuktatással. Kü­lönösen jó eredményt ért el e téren az I. típusú Dózsa György termelő- szövetkezet, melynek tagsága okulva a múlt évi hibákból, magáévá tet­te a minisztertanács határozatát a mezőgazdasági termelés fejlesztésé­ről. Nemcsak a tarlóbuktatás elvég­zésével igyekezett, de komoly gon­dot fordított a talajerő növelésére is. Tervbe vették, hogy az ősziek alá 48 holdat megtrágyáznak istál­lótrágyával, 13 holdat már meg is trágyáztak. Jól halad a tsz-ben a keverőszántás is, 22 holdon már el­végezték azt, s rövidesen megkez­dik a tala.ielőkészítést a vetés alá. A Petőfi III. típusú termelőszövet­kezet tagsága kissé lemaradt ezek­kel a munkákkal a Dózsa György termelőszövetkezet tagsága mögött, ők még nem végeztek keverőszán­tást, de kissé a trágyázással is el­maradtak. A Petőfi termelőszövet­kezet tagsága pedig a másodvetés terén mutatott jó példát: 2 hold nyári burgonyát és 11 hold kukori­cát vetettek másodnövénynek. Jókai János, Genszler István, Pet- rik Sándor, Nagy Károly, Szűcs La­jos és Bárány Zsigmondné az I. tí- púsú Dózsa György tsz tagjai, ta­nácstagok, igaa szép eredményt ér­tek el a kalászos termények beta­karításánál is. Az ősszel idejében végezték el a vetést, nagy gondot fordítottak a növények áDolására. A jó példát az egyéni dolgozó pa­rasztok is követik. Folyik a harc a trágyázási terv teljesítéséért és a minőségi vetőmag biztosításáért. A Petőfi termelőszövetkezet tagsága 49 mázsa minőségi vetőmagra adta be az igénylést. A Dózsa György ter­melőszövetkezet tagsága pedig 66 mázsa minőségi búzát fog cserélni.) Az egyéni dolgozó parasztok közül 13 mázsa minőségi vetőmagra ad­ták be igénylésüket, öaziárpa igény­lésre eddig a Petőfi termelőszövet­kezet tagsága jelentkezett, 18 má­zsát fognak bee ___

Next

/
Oldalképek
Tartalom