Tolnai Napló, 1954. június (11. évfolyam, 128-153. szám)

1954-06-01 / 128. szám

TtilMÄT fnlc PROLETÁRJAI IhttsSUFTh** r-------------­A Magyar Dolgozók Pártja III. kongresszusa tanácskozásai (1—5. oldal) 's__________________j A Z MDP TOLNAMEGYEI PARTBIZOTTJAGANAK LAPJA XI. ÉVFOLYAM, 128. SZÁM ARA 50 FILLÉR KEDD, 1954 JÜNIUS 1 A Magyar Dolgozók Pártja III. kongresszusa Rákosi Mátyás elvtárs sáróssnva A Magyar Dolgozók Pártja III. kongresszusának hetedik napján, va­sárnap délelőtt Apró Antal elvtárs, a Politikai Bizottság tagja nyitotta meg az ülést. Napirenden volt a Ma­gyar Dolgozók Pártja vezető szervei­nek megválasztása. A választás titkosan folyt. A sza­vazás után szünet következett, majd a kongresszus Rákosi Mátyás elvtárs elnöklésével folytatta tovább mun­káját. A szavazatszedő bizottság nevében Mekis József elvtárs a következők­ben tett jelentést a kongresszusnak: Tisztelt kongresszus! Kedves elv­társak! A Központi Vezetőség és a Reví­ziós Bizottság tagjainak megválasz­tása is kifejezte azt a megbonthatat­lan egységet, amely pártunkat min­dig jellemezte és amely különösen A Magyar Dolgozók Pártja III. kongresszusán megválasztott Köz­ponti Vezetőség megtartotta első ülé­A Magyar Dolgozók Pártja III. kongresszusán megválasztott Közpon ti Reviziós Bizottság megtartotta el­a kongresszus előtti időben és a kon­gresszuson hatalmas mértékben meg erősödött. (Taps.) A küldött elvtársak a párt tag­jainak százezrei nevében tettek most szavazatukkal hitet pártunk politi­kája és szilárd egysége mellett. Pár­tunk új Központi Vezetőségét és a Központi Reviziós Bizottságot a kongresszus egyhangúlag választotta meg. (A küldöttek helyükről feláll­va tapsolnak, felkiáltások: Éljen a párt, hurrá! Hurrá! A szavatszedő bizottság összeállí­totta a szavazatokat és megállapítot­ta, hogy 782 szavazatot adtak le és mind a 782 érvényes. (Taps.) A Közponfi Vezetőség tagjainak, póttagjainak és a Központi Reviziós Bizottság tagjainak a következő elv­társakat választotta meg a kongresz- szus: sét, amelyen egyhangúlag a követ­kező határozatokat hozta: ső ülését. A Központi Reviziós Bi­zottság elnökéül Kristóf István elv­társat választotta meg. Tisztelt pártkongresszus! Kedves elvtársak! A Magyar Dolgozók Pártjának III kongresszusa befejezte munkáját. Megvonta az elmúlt esztendők ered­ményeinek és hibáinak mérlegét: fel vázolta a sikereket, melyeket a szo­cializmus építése terén, a dolgozó nép anyagi jólétének és kulturális színvonalának emelésében és nemze­tünk fokozódó egységének erősítésé­ben elértünk. A kongresszus megál­lapította, hogy pártunk jó munká­jának eredményeképpen elmélyült népünk hazafisága, magasabbrendfi nemzetünk egysége, erős az ország, szilárdan megalapozott függetlensé­ge. Szilárdabb lett a népi hatalom alapja, szorosabb a párt és a mun­kásosztály viszonya, erősödött a munkás-paraszt szövetség. A kon­gresszus e jelentős eredmények mel­lett, őszintén és nyíltan feltárta és bíráltt a hibákat, melyeket az el­múlt évek folyamán pártpolitikánk­ban, gazdaságpolitikánkban — külö­nösen az iparosítás túlzott ütemű fejlesztésével — elkövettünk, kidol­gozta a hibák kijavításának módjait és megszabta a pártunk és népi de­mokráciánk előtt álló feladatokat. E feladatok között az első: — dol­gozó népünk anyagi jólétének és kulturális színvonalának további szakadatlan, következetes növelése. Ennek a növelésnek legfontosabb tényezője; a mezőgazdaság fejlesz­tése, erre kell a párt és kormány erőit összpontosítani. A kongresszus meghatározta a má­sodik ötéves terv irányelveit és cé­lul azt tűzte ki, hogy a második öt­éves terv folyamán a népgazdaság egészében, tehát a mezőgazdaságban is, rakjuk le a szocializmus alapjait. (Nagy taps.) A kongresszus feltárta az állam- igazgatás és a helyi tanácsok mun­káinak eredményeit és hibáit, s ki­dolgozta a rendszabályokat, amelyek végrehajtása megerősíti a népi de­mokrácia államhatalmát, szilárdabbá teszi a munkás-paraszt szövetséget. A kongresszus új szervezeti sza­bályzatot fogadott el, amely pártunk fejődésének megfelelően, fokozot­tabb követelményeket állít szerveze­teink és tagságunk elé. A kongresz- ízus ráirányította a figyelmet arra. hogy fokoznunk kell az ifjúsággal való törődést, ennek megfelelően jobban kell támogatnunk a Dolgozó Ifjúság Szövetségét, hogy több teret kell biztosítanunk a szocializmus építésében, a népi demokrácia min­den területén a dolgozó nőknek. Végül — célkitűzéseinknek megfele lően — a kongresszus aláhúzta, hogy pártunknak a legközelebbi eszten­dőkben a falusi pártmunka megja­vítására a legnagyobb súlyt kell he­lyeznie. A pártkongresszus határoza­ta végrehajtásának döntő előfeltéte ­le pártmunkánk általános megjaví­tása, biztosítása annak, hogy a ve­zetés a párt minden szervében kol­lektív legyen, hogy mindenütt ér­vényesüljön a kritika 'és önkritika és a pártdemokrácia szelleme. Ez a legfőbb biztosítéka annak, hogy a párt és a munkásosztály viszonya, a munkás-paraszt szövetség még ben­sőségesebb, összeforrottabb. szilár­dabb lesz. Napról-napra jobban el kell mélyíteni pártunk befolyását a dolgozó tömegek közt, szilárdabbá kell minden módon tenni a párt, a kormány, a nép kapcsolatait. Pár­tunk minden tagja, de különösen kongresszusi küldötteink küzdjenek azért, hogy rajtuk keresztül célkitű­zéseink a dolgozó milliók közös ügyé vé váljanak. A kongresszus minden megnyilvá­nulása azt mutatta, hogy pártunk és dolgozó népünk egységesen és össze- kovácsoltan támogatja a szocializ­mus további építésére vonatkozó tér veinket. Megmutatta ezt nemcsak a kongresszusi küldöttek magatartása és hozzászólása, de a szocialista mun kaversenynek az a növekvő lendü­lete, mely egyre fokozódott, amint I pártkongresszusunk célkitűzéseiről a dolgozó nép értesült. A tanácskozásainkkal párhuzamo­san folyó és egyre erőteljesebben ki­bontakozó munkaverseny nemcsak arról tanúskodott, hogy az egész ország,, az egész dolgozó nép feszült figyelemmel kísérte munkánkat, de alkotó megnyilvánulása annak a helyeslésnek, mely az üzemekben, bányákban, gépállomásokon, a fal­vakban és a munka minden frontján új vállalásokra, új termelési sike­rekre lelkesített. Ezek a megnyil­vánulások mutatják, hogy dolgozó népünk magáénak vallja és helyesli cilkitűzéseinket, és azonnal öntevé­kenyen hozzálát sikeres megvalósí­tásukhoz. (Nagy taps.) A kongresszus menete nemcsak azt igazolta, hogy egységesen mö­göttünk áll és helyeslőén támogat bennünket a magyar dolgozó nép. Az elvtársak hallották 30 ország kommunista és munkáspártja kül­dötteinek felszólalását, köztük a ha­zánkat felszabadító hatalmas Szov­jetunió dicső Kommunista Pártja képviselőjét (viharos taps, a kon­gresszus részvevői helyükről feláll­va. perceken át tapsolnak) Vorosi- lov elvtársat (ismét mindenki feláll, szűnni nem akaró taps, hurrá-kiál­tások). akit a magyar nép régen szí­vébe zárt'. (Nagy taps.) A nagy kínai nép kommunista pártjának (nagy taps), az imperialisták ellen oly hő­siesen harcoló koreai, vietnami dol­gozóknak, a szocializmust oly sikere­sen építő népi demokratikus orszá­goknak küldötteit. (Nagy taps.) Az öt világrész minden tájáról el­küldték kongresszusunkra képvise­lőiket a testvérpártok, nemcsak az­ért, hogy szolidaritásukról biztosít­sanak, hogy közöljék, mennyire örül­nek sikereinknek és további ered­ményeket kívánjanak jövendő mun­kánkhoz, hanem, hogy aláhúzzák szocialista építkezésünk nemzetközi jelentőségét is. A testvérpártok képviselői meg­győződhettek róla, hogy dolgozó né­pünk tudatában van annak, hogy ha zánk szocialista építése elválasztha­tatlanul összefügg nemcsak a felbe­csülhetetlen, állandó segítséggel, melyben a Szovjetunió felszabadulá­sunk első napja óta országunkat ré­szesíti, nemcsak a népi demokráciák kölcsönös együttműködésével, de az egész világ dolgozóinak helyeslő, bátorító támogatásával is. (Taps.) Meggyőződhettek róla, hogy dolgozó népünkben elevenen él a proletár­nemzetköziség harcos szelleme, hogy mindannyian tudjuk: szocialista épí­tésünk ügye elválaszthatatlan az egész haladó emberiség ügyétől. (Taps.) Minden magyar dolgozó tud­ja ázt is, hogy a magyar népi de­mokrácia, a szocialista építés minden sikere egyben hozzájárul a béke megvédéséhez. A testvérpártok kül­döttei rövid ittartózkodásuk alatt száz formában meggyőződhettek ar­ról. hogy a magyar nép egységesen, szilárdan és elszántan áll őrt a bé­ke frontjának rábízott szakaszán. (Taps.) Nekünk alá kell húznunk, hogy a mi számunkra milyen új erőforrást jelentett, amit annyi formában hal­lottunk e kongresszuson, hogy szer­te a világon, ahol az imperialista háborús gyújtogatok ellen, s a dol­gozók íeszabadításáért folyik a harc, mindenütt lelkes örömmel figyelik a mi szocialista építőmunkánk' ered­ményeit, hogy sikereinkből bátorítást merítettek mindenütt a népszabad­ság katonái. Tudatosítanunk kell építőmunkánk nemzetközi jelentősé­gét, azt, hogy eredményeink és hi­báink egyaránt kihatnak a békéért, a népek szabadságáért folyó harcra, mely a földkerekségen folyik. Ez a tudat, ez a felismerés emelje fele­lősségérzetünket és serkentsen ben­nünket újabb erőfeszítésekre, új sikerekre. A mi kongresszusunkkal egyidő­ben tartotta üléseit Berlinben a Bé- ke-Világtanács és kidolgozta a béke megvédésének újabb feladatait. A kongresszus nevében kijelenthetem, hogy a magyar dolgozó népre min­dig bizton támaszkodhatnak ott, ahol a béke nagy ügyének megvédéséről van szó. (Nagy taps.) Kongresszusunkkal egyidőben foly nak Genfben a tanácskozások, ahol a Szovjetunió képviselőivel az élen a kínai, a koreai és vietnami nép küldöttei küzdenek a béke helyreál­lításáért, a népek közti normális jó viszony megteremtéséért. A magyar dolgozók, mint szerte a világon a békét követelő egyszerű emberek százmilliói, e nagy békemunkához tiszta szívünkből kívánunk teljes si­kert. (Taps.) Elvtársak! Kongresszusunk munkája kijelölte azt az utat, melyen pártunk, dolgo­zó népünk a legközelebbi években a szocializmus építésén továbbhalad» A feladatok nem könnyűek, meg­valósításuk sok áldozatot, sok erőfe­szítést követel, de minden előfeltéte­le és biztosítéka megvan annak, hogy harcokban edzett pártunk ál­dozatos munkája összes célkitűzé­seinket valóra váltja. (Taps.) Az el­ső és döntő: pártunk megdönthetet­len elvi; politikai egysége és szi­lárdsága, pártunk és dolgozó népünk összeforrottsága. (Nagy taps.) Ez volt sikereink titka és minden jövendő győzelmünk alapja! (Taps.) Erőt az egység ad. Ezért ápoljuk és őrizzük pártunk szilárd egységét, mint sze­münk fényét! (Taps.) Helyes célkitű­zéseink az egész nép vágyait és kí­vánságait fejezik ki, és mint saját­ját, egységesen támogatja őket a párt és a munkásosztály által veze­tett dolgozó népünk nagyszerű te­remtőereje. Végül sikereink biztos záloga, hogy mint a múltban, úgy a jövőben is erőteljesen támogatja szocialista építésünk munkáját felszabadítónk, a testvéri Szovjetunió és segítenek megvalósításában a baráti népi de­mokráciák. (Taps.) Elvtársak! Pártunk III. kongresszusának mun kajában megnyilvánult lendület, bi­zalom és egység új erő forrása szá­munkra. A kongresszussal kapcsolat­ban száz formában mutatkozott meg, hogy pártunkat osztatlan szeretettel övezi az egész magyar dolgozó nép, hogy célkitűzéseinket helyesli és ma gáénak vallja a munkás, a paraszt, az értelmiségi, hazánk minden dol­gozó fia. A mi feladatunk most, hogy e helyes célkitűzéseket erőnk min­den megfeszítésével gyorsan és ma­radéktalanul megvalósítsuk, egész dolgozó népünk üdvére és felvirá­goztatására! Az út szabad, a cél világos! Rajtunk a sor, hogy amit elhatároztunk, tettekre is váltsuk! (Nagy taps.) Éljen a mi szeretett hősi, harced­zett, egységes pártunk, népünk veze­tője, a Magyar Dolgozók Pártja! (Hosszantartó, lelkes taps. Felkiáltá­sok: Éljen a párt!) Éljen nagy példaképünk, az egész haladó emberiség zászlóvivője, a Szovjetunió Kommunista Pártja! (Háromszoros hurrá. A kongresszus résztvevői felállva lelkesen tapsol­nak-) A proletárnemzetköziség, Marx- Engels-Lenin-Sztálin zászlaja alatt előre új sikereink, új győzelmek fe­lé! (Hosszantartó, viharos taps.) A Magyar Dolgozók Pártja III» kongresszusának tanácskozásai ezzel véget értek. (A küldöttek eléneklik az Internacionálét. Utána szűnni nem akaró tapssal, hurrá-kiáltások­kal és „Éljen a. párt!” felkiáltással ünnepük a pártot.) (Folytatás a 2 oldalon) A Központi Vezetőség* tagjai Andies Erzsébet Gáspár Sándor ifj. Nyers Rezső Antal János Gerő Ernő Olt Károly Apró Antal Harustyák József Piros László Ács Ernő Házi Árpád Pongrácz Kálmán Ács Lajos Hegedűs András Ratkó Anna Badari László Herczegh Ferenc Rákosi Mátyás Bata István Hébelt Ede Révai József Benke Valéria Hidas István Rónai Sándor Béréi Andor Horváth Márton Schumett János Bíró Zoltán Juhász Imréné Suhajda József Boldoczki János Kiss Árpád Szabó Ferenc Boros Gergely Kiss Károly Szabó István Czottner Sándor Kovács István Szabó János Csergő János Köböl József Szakali József Dávid Ferenc Matolcsi János Szalai Béla Dögéi Imre Mekis József Szántó Zoltán Egri Gyula / Molnár Erik Szobek András Erdey-Gruz Tibor Molnár Imre Tausz János Farkas László Nagy Imre Vass Istvánná Farkas Mihály Nagy Józsefné Vas Zoltán Földvári Rudolf Nagy Kálmán Nagy Mária Vágvölgyi Tibor Vég Béla Friss István Nógrádi Sándor Vida Gyula Galló Ernő Non György Zsofinyecz Mihály A Központi Vezetőség póttagjai Bebrits Lajos Kaszapovics András Nezvál Ferenc Betlen Oszkár Kádas István Somogyi Antal Csikesz Józsefné Kónya Albert Szabó Gergely Czett József Kossá István Losonczi Pál Tóth Lajos Fehér Lajos Matusek Tivadar Vajdai Lajosné Gábri Mihály Molnár Ernő Valkó Márton A Központi Revíziós Bizottság tagjai Baranyai János Komócsin Zoltán Réti László Bogdán István Kristóf István Kruzslák Béla Sebes István Győré József Papp Imre Szabó László Keleti Ferenc Pogácsás Antal Szűcs Lajos A küldöttek és vendégek felállnak, éljanzik győzelmeink szervező­jét, a Magyar Dolgozók Pártját. Hosszú percekig zúg a taps, a hurrá. Hosszantartó , szűnni nem akaró taps, éljenzés köszönti az új Köz­porttá Vezetőséget. Ézufóin Rákosi Máityás elvtárs, a Központi Vezetőség első titkára mondott ünnepi zárószói. A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének ülése A Politikai Bizottság kilenc tagból és két póttagból álljon. A Politikai Bizottság tagjai: Rákosi Mátyás, Nagy Imre, Gerő Ernő, Farkas Mihály, Ács Lajos, Hidas István, Apró AntaL, Hegedűs András, Szálai Béla elvtársak; póttagjai: Bata István, és Mekis József elvtársak. A Központi Vezetőség öt tagból álló Titkárságot választott. A Központi Vezetőség Titkárságának tagjai: Rákosi Mátyás, Farkas Mihály, Ács Lajos, Vég Béla és Matolcsi János elvtársak. A Központi Vezetőség megválasztotta a Központi Vezetőség első tit­kárát, Rákosi Mátyás elvtársat. A Központi Vezetőség megválasztotta a Központi Ellenőrző Bizott­ságot, melynek tagjai: Alapi Gyula, Asztalos Géza, Ács Ferenc, Daczó József, Dögéi Imre, Hajdú József, Házi Árpád, Kiss Károly, Konok Ferenc, Maróti Károly, Nezvál Ferenc elvtársak; póttagjai: Bernát Lászlóné és Péteri István elvtársak. A Központi Ellenőrző Bizottság elnöke: Kiss Károly elvtárs. A Központi Revíziós Bizottság ülése ♦

Next

/
Oldalképek
Tartalom