Tolnai Napló, 1954. május (11. évfolyam, 103-127. szám)

1954-05-01 / 103. szám

TOLNAI NA ? 'A-: - GfA §1 jw.v&v ff Jíyr-r, • TI m TOLNÁM r Víláú fwoLsráma! mviswurrmt Í’,i en május elseje, a proletárnemzetköziség harcos ünnepe, a békéért küzdő tlépek ha almas seregszemléje! xi. évfolyam, 103. szám ARA 50 FILLER SZOMBAT, 1954 MÁJUS 1 MÁJUS 1 TISZTELETÉRE t Örömmel köszönti dolgozó népilnh május elsejét. N&pokkel, sőt t hetekkel a nagy ünnep előtt szorgalmasabban, lelkesebben- végeziik + munkájukat a határban a kukoricái vető, vagy éppen borsót, vagy f cukorrépát saraboló parasztok. Mindenki munkával tett hitet « J munka ünnepe mellett. » Szép eredmények május 1 tiszteletére a palánk! tangazdaságban Brröl a szeretettől itanúkkodnfc a palániki tangazdaság dolgozóinak a kezdeményezése, a kongresszusi hét megszervezése is. A tangazdaság dolgozói vállalták, hogy a kongresz- szusi hét keretén belül május elseje tiszteletére a sarabolási munkákat elvégzik. Erről tanúskodik Lakatos Júlia 152 százalékos, Fóűh Magda és Má­ria 149 százalékos étlagteljesítése. Nemcsak a Lakatos Júliát és a Fóth- testvéreket, hanem még sok dolgozót illet dicséret azért, hogy május el­seje tiszteletére 22 holdon befejez­ték a burgonya, 48 holdon a kuko­rica vetését, 50. holdon a cukor- és takarmányrépa, 50 holdon a borsó sarabolását és 15 holdon a dug­ványrépa kapálását. A kongresszusi hét keretén belül kiváló teljesítést mutatott fel Klem Teréz, Hegyi Istvánná és Gábelics János, aki 199, illetve 198—198 Százalékos teljesí­tést értek el, 60.000 darab káposzta, karalábé, karfiol-palánta ültetésénél. Becsülettel teljesítette vállalását a szőlészetben Boros Gyula DISZ fia­tal és Schmidt Ferenc, akik 177, Il­letve 167 százalékos átiagteljesítést tudnak felmutatni. A kongresszusi hét munkájából derekasan kivették részüket a fogatosok is, közöttük Szabó Kovács János, Krizsák Ist­ván fogatosok, kik 147 és 144 szá­zalékos átflagteljesítóstt értek el. Már 98 név szerepel a Tolnai Textilgyár kongresszusi versenynaptárán A Tolnai Textilgyár kapuján be­lépve hatalmas tábla áll, mely fehér betűkkel hirdeti: „Néppel a népért tűzön-vízen 'át“ A pártszervezet és az üzemi bizottság nemcsak szer­vezi, de helyes módszerrel népsze­rűsíti a kongresszusi versenyben legjobb eredményt elért dolgozókat. Minden műszak után értékelik a munkát s a nap legjobb dolgozói­nak nevét és százalékát olajfesték­kel jegyzik fel az üzem falára festett kongresszusi naptárra. Már­cius 4-én vezették be az üzemben a verseny nyilvánosságának ezt a módját, s e hó végéig 98 olyan ver­senyző neve szerepel, akik a nap legmagasabb százalékát - érték el, mint a nap hősei.- Az egyéni versenyző szövőnők között Pauli Mária és Hegedűs Má­ria viszik a rekordot. Pauli Mária március 5-én 150 százalékos teljesít­ményt ért el, s ettől kezdve a fiatal szövőnő az elmúlt hónapban négy esetben, ebben a hónapban pedig 5 esetiben volt a nap hőse, 24-én már 160 százalékot teljesített. A műsza­kiak között Jaroczkl József és Csék- vári János halad fej-féj mellett. Jaroczki elvtáns a kongresszusi ver­senyben 9 nap 112—120 százalékos teljesítményével tűnt ki, mint a nap hőse, de versenytársa, Csákvári Já­nos az utóbbi időben már nemcsak elérte, de túl is szárnyalta Jaroczki elvtárs teljesítményét, április 22-i 121 százalékos teljesítményével. Az üzemben a verseny szervezésében és népszerűsítésében a szakszerve­zeti bizalmiakat is bevonták. Kaszák Káfolyné termelési felelős 123 szá­zalékkal, Tanos Éva szakszervezeti bizalmi 120 százalékos napi teljesít­ményével és I. osztályú minőségé­vel agitál. A Tolnai Textilgyáriban az állásidő csökkentéséért indultak harcba a dolgozók, s vállalták, hogy az állás­időt a kongresszusig 4 százalékkal csökkentik, a gépek gyors beszere­lésével. Az iregszemcsei és a nagy hőnyi gépállomások dolgozói teljesítették május 1-re tett ígéretüket A tavaszi munkák megkezdésénél megyénkben csaknem mind a 15 gépállomás kollektívája tett olyan irányú ígéretet a Párt III. Kon­gresszusának tiszteletére, hogy ta­vaszi idénytervüket május 1-ig, a tizedik szabad május megünneplésé­nek napjáig teljesítik. Az ígéretet eddig azonban csak az iregszemcsei és a nagyfcónyá gép­állomások váltották valóra. Ez a két gépállomás az, amely részleteiben is teljesítette tavaszi idénytervét. Csü­törtök estig az iregszemcsei gép­állomás több mint 115 százalékra, a nagykónyi gépállomás pedig 99 szá­zalékra teljesítette tavaszi idényter­vét. Megyénk 13 gépállomásának' kollektívája csak részben állja adott szavát, mert az említett két gép­állomáson kívül egy sem teljesítette részleteiben is tavaszi tervét. A ta­vaszi vetésterv túlteljesítésével ün­nepelnek a pincehelyi tiraktóristák, akik 378 százalékra • teljesítették a tavaszi vetéstervet. A tavaszi vetés­tervet túlteljesítette még a tamási gépállomás, amely jelenleg 133.1 százaléknál tart. Imre Istvánné kajdacsi dolgozó parasztasszony félévi tojás és egészévi baromfibeadását teljesítette Kajdacson a Párt III. Kongresz- szusának tiszteletére az egyéni dol­gozó parasztok között soha nem lá­tott versenyszellem alakult ki. Pa­rasztok versenyeznek, hogy ki végzi el előbb a tavaszi munkákat, pa- rasztasszonyok versenyeznek, hogy ki teljesíti elsőnek tojás- és ba­romfibeadási kötelezettségét. Imre Istvánné dolgozó parasztasszony sok asszonytársát versenyre hívta azzal a célkitűzéssel, hogy május 1-ig félévi tojás- és baromfibeadáei kö­telezettségét teljesíti,. Imre Istvánné jóval a határidő előtt teljesítette ígéretét: 22,50 kiló baromfit vitt egyszerre a begyüjíőheiyre, ezzel egészévi baromfibeadási kötelezett­ségének eleget tett és ezen a na­pon félévi tojásbeadási kötelezett­ségét is teljesítette, MÁJUS 1: A BÉKÉÉRT KÜZDŐ NÉPEK HATALMAS SEREGSZEMLÉJE J Hatvanöt évvel ezelőtt, 1889 nya- arán a II. Internacionálé I. kongresz- t szusa, határozatot hozott arról, hogy J a világ dogozói minden esztendő” a ben megtartják a proletárszolidarítás nemzetközi ünnepét. A nap, amelyet erre kiválasztottak egy harcos ame­rikai (chicagói) munkástüntetés em­lékére, május elseje lett. Sztálin elv­társ egy 1912-ben írott májusi felhí­vásában így ír erről: „A világ szo­cialistáinak párizsi kongresszusán a munkások elhatározták, hogy éppen a mai napon, május elsején — amikor a természet felébredt téli álmából, erdők, hegyek kizöldülnek, mezők és rétek virágba borulnak, a nap mele­gebben kezd tűzni, a levegőt átjárja a megújulás öröme, a természet pedig táncraperdül és ujjongásba tör ki, — époeh ezen a napon fogják az egész világnak harsányan és nyíltan tudtá­ra adni: a munkások hozzák az em­beriségnek a tavaszt és szabadítják meg a kapitalizmus bilincseitől, a munkások hivatottak megújítani a világot a szabadság és szocializmus alapján." A tőkések százszor is megtiltották, minden eszközzel akadályozták a má­jusi ünnepet. De ha megtiltottak, a dolgozók százszor is megünnepelték május 1-t. A tőkések legszívesebben talán még a ‘tavaszt is bilincsbe zár­ták volna a virágnak is meg­tiltották volna, hogy illatozzon, % ma­dárnak, hogy énekeljen, annyira ret­tegtek a tavaszi ünneptől, a munkás­ság május 1-i harcos seregszemléjé­től. De a tavasz, a természet megúj - hodásán túl az új élet győzhetetlensé­gét is jelenti. Es a munkásokat, az új élet hordozóit sem lehetett legyőz­ni.­1890 óta a mi hazánkban sem volt olyan esztendő, amelyben harcedzett munkásosztályunk ne ünnepelte vol­na május 1-t. Volt év, mikor han­gos tüntető-felvonulással, volt amikor vörös szekfűvel a gomblyukban har­cos sétán ünnepeltek. A Horthy-fa sizmus utolsó éveiben megtörtént, hogy a munkások egyenként, vagy ki­sebb csoportokban szállingóztak ki a hüvösvöljmi nagyrétre, — de akkor is mindenkor megünnepelték május elsejét. Emlékezzünk csak azután az első májusi örömünnepre, az első szabad május elsejére, amikor Budapesten félmillió, Szegedén 60 000, Miskol­con 35 000, Tatabányán 15 000 em­ber vonult fel, hogy tegyen hitet a felszabadult ország dolgozói nevében új életünk, országunk újjáépítése mel­lett. A Hősök-terén Rákosi Mátyás elvtárs beszélt: „Elvtársak! Munkás­testvérek! Huszonöt esztendő óta elő szőr ünnepel szabadon a magyar mun kásosztály. Kettős ünnep ez számunk ra. Nemcsak felszabadulásunkat ünne­peljük, hanem a történelem úgy hoz­za, hogy az első szabad május 1-vel egybeesik a fasiszta fenevad végvo naglása is. Meg vannak számlálva a náci barbárok utolsó órái. Még né­hány nap és Európa szabadon léleg­zik. Nyugodtan elmondhatjuk, hogy ez a május elseje sok generáció em­lékében úgy fog élni, mint a felsza­badulás kettős ünnepe." Az 1945 óta eltelt május 1-ék harcáról, győzelmei­ről nem nehéz beszélni, hiszen min­den dolgozó saját sorsán mérheti le a 9 esztendő alatt megtett utat és en­nek 9 mérföldkövét: a harcos mun­kás esztendők esrvre szebb, gazdagabb május 1-i ünnepnapjait. A május 1-i ünnep a múltban is, ma is harcos seregszemle volt, amely világszerte a munkásosztály erejéről, szervezettségéről, harckészségéről tett tanúságot. Az idei május 1-re külö­nösen megnőtt a mi seregünk. Sora­inkban a béketábor 800 millió em­bere menetel. A munkásosztály veze­tésével hatebaszállnak a parasztok, ér­telmiségiek, dolgozó kisemberek mil­liói, akik az élét és halál, harcában az élet mellett állnak. Az idei május 1. a nemzetközi mun kásosztály ünnepe és egyszersmind a békeharcosok nemzetközi seregszemlé­je is­Velünk ünnepe! a Szovjetunió né­pe, a világ békeharcosainak első csa­pata, a testvéri Kína, a népi demo­kráciák dolgozói. De részt kér az ünnepből a kettészakított Németor szag minden hű fia, a francia rakodó munkások, az amerikai munkanélkü­liek, a világ minden országa dolgozói nak hatalmas serege is. Május elseje, a dolgozók nemzet­közi ünnepe, a proletárnemzetköziség napja. A világ munkásosztályának együttérzése sohasem volt ilyen mély és megingathatatlan. Erről tanúskodik,- hogy a népek összefogása és a Szov­jetunió következetes békepolitikája fegyverszünetre kényszerítette az ame­rikai imperialistákat és kreatúráikat Koreában. Sorra meghiúsulnak azok » kísérletek, hogy nyélbeüssék az „eu­rópai védelmi közösség" nevezetű ag­resszív szövetséget, őt esztendő után először kénytelenek voltak januárban Berlinben tárgyalóasztalhoz ülni, mert a népék békeakarata odakényszerítet- te őket. ()Éljenek az emberiség jobb jövő­jének élharcosai — a béke, a demo­krácia és a szocializmus zászlóvivői — a testvéri kommunista pártok"! — ígv szól a Központi Vezetőség május 1-i jelszava. Hatalmas tömeget győz meg és mozgósít a Szovjetunió béke- harca az egész világon. Rohamosan tért hódít az európai kollektív biz­tonság eszméje, amelynek kezdemé­nyezője, élharcosa a Szovjetunió. Má­jus 1 küszöbén ült Össze Genfben az a konferencia, melyet a Szovjet­unió kezdeményezett, s amelyen ott van már a népi Kína is, az ötödik nagyhatalom. Genf a népek harcá­nak hatalmas sikere. Ma, május 1-én Genf felé tekintenek azok, akiknek drága a munka zaja és az ünnepna­pok csendje. Tizenkilenc, ország dele­gátusai gyűltek ide egybe, hogy dönt­senek százmilliók sorsáról; Távol Ke­let békéjéről tárgyalnak. Az emberi­ség józanabbik része — s ma már kétségtelenül ez a többség — bízott a berlini értekezletben is, de attól nem csodát, hanem a tárgyalások fo­lyamatának megindulását várta. S a jíülügyminiszterek Genffel kapcsola tos -döntése igazolta a reális várako­zást. Genf a béke erőinek sikere — olyan esemény, mely szélesre tárja a A megyei begyűjtési versenyben a legjobb eredményt Szekszárd vá­ros érte eL Ez azonban nem azt jelenti, hogy a begyűjtés üteme megfelelő a városnál, hanem azt, hogy a járásoknál is igen vonta­tottan halad a begyűjtés. A gyönki járás most a második helyezést érte el, mindössze 6—7 pont különbözet van a gyönki já­rás és Szekszárd város között. A gyönki járás képes lesz újra meg­szerezni az első helyet, de ehhez szükséges, hogy a járási tanács vezetői hivatalukból kimozduljanak, mert kin;; a területen a községi megbízottak nem végzik el felada­tárgyalások Berlinben megnyílt ka­puit. Igaz az is, hogy egyes nyugati körök irtóznak a tárgyalások friss le­vegőjétől, s igyekeznek a nehezen meg nyílt kaput mielőbb bezárni. Igazolja ezt számtalan közelmúltban lezajlott esemény: a genfi légkör megmérgezé- sére szolgált a hidrogénbomba kipró­bálása, a Csendes-óceán vizének meg­fertőzése. Az indokínai háborúba va­ló közvetlen amerikai beavatkozás, l Dulles amerikai külü°vminiszter ki­jelentése, hogy; „A genfi értekezlet nem tarthat tovább két hétnél". De Dulles mesterkedései nemcsak a nép- szövetségi palota falán kívül fognak ellenállásra találni, hanem bent a tár­gyalóteremben is. A ,,nyugati egy­ség" távolról sem olyan szilárd, mint azt egyes nyugati körök elhitetni sze­retnék a világgal. Legalább azt mu­tatja a nemleges francia válasz Dul­les fenti kijelentésére. De ennél is fontosabb, hogy a genfi tárgyalóasz­talnál ott lesz a Szovjetunió és a népi Kína képviseletében az egész világ békeszerető emberiségének százmilliói, akik, úgy mint mi, tolnamegyei dol­gozók is építeni, termelni, alkotni akarnak. Kéz a kézben fajra, vallás­ra, pártállásra való tekintet nélkül minden becsületes emberrel. De Má­jus 1-e arra is figyelmeztet bennün­ket, hogy nekünk kötelezettségeink vannak a világ békeszerető emberei iránt. Eredményeinkét figyelik a vi­lág elnyomott népei, s nekünk job­ban, sokkal jobban kell küzdenünk pártunk, kormányunk célkitűzéseinek megvalósításáért. Ipari munkásainkra az a feladat vár, hogy behozza az első negyedév lemaradásait minden téren. De job­ban kell harcolni a kormányprogramra megvalósításáért falun is. A mostoha tavaszi időjárás megnehezíti a mun­kát, de ennek ellenére be kell fejez­ni gyorsan a kukoricavetést és a bur­gonyaültetést, gondosan el kell vé­gezni a növényápolást. A falu dolgo­zóitól azt várja az ország népe, hogy a kapott iparcikkért, a gépállomások ért, a sok-sok kultúrházért, népkönyv tárért cserébe teljesítse pontosan be­adási és adófizetési kötelezettségeit. „Éljen a munkás-paraszt szövetség, népi demokráciánk szilárd alapja!" — így hangzik a M. D. P. Központi Vezetőségének május 1-i jelszava. S ez a jelszó élő valósággá úgy lehet, ha mindkét osztály — mind a mun­kásság, mind a parasztság — teljesíti kötelezettségeit. A munkásosztály több és jobb ipar­cikkeket ad a falunak, a parasztság pedig bőségesebb élelmet küld a vá­rosnak. Ez a munkás-paraszt szövet­ség igazi alapja. Ezzel mutatjuk meg a párt iránti hűségünket, hazánk iránti szeretetünket, s hogy méltók vagyunk a béketábor harcosaihoz. A mi helytállásunk egyben a békefront erősítése is, mindennapi munkánkért nemcsak családunk, népünk, de az egész világ dolgozói előtt felelősek vagyunk. tokait, s nem hajtják végre a ki­adott rendeleteket. Erre példa a kölesdi megbízottak munkája, akik még egyetlen javas­latot sem tettek a végrehajtó bi­zottság felé helyszíni elszámolta­tásra. pedig a községben van sok hátralékos kulák, akik egyáltalán nem tettek eleget beadási kötele­zettségüknek. Ezért adódott elő az, hogy a község utolsók között van a járásban. Nem különb a helyzet Pálfáfl sem, ahol a tanács begyűjtési szerve nem alkalmaz megfelelő eljárást a beaoást nem teljesítőkkel szemben. SsehssártS első a begyűjtési versenyben

Next

/
Oldalképek
Tartalom