Tolnai Napló, 1954. február (11. évfolyam, 27-50. szám)

1954-02-02 / 27. szám

TQUläX TtlJo ppoi ct£P3A i A MAI SZAMBAN: A TermeMszSvetfcezeti Tanács ülése (2. o.) — A mi­nisztertanács határozata a magánerőből történő csa­ládi lakéházépítkezések fokozott támogatásáról (2. o.) — A kanacsai állami gazdaság pártszervezete a veze­tőség újjáválasztásának sikeréért (3. o.) — Pályázati felhívás a mezőgazdasági szakemberek részére (3. o.j — A minisztertanács határozata a sertéshizlalási szer­ződések után járó kedvezményekről (4. o.) AZ MDP TOLNAMEGYEI PA'RTBIZOTTYA'OA'NAK’ LAPJA' X*. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM cMA .><» KILLE« KEDD, 1964 FEBRUÁR 2 A magyar sajtó napja Harmadszor ünnepeljük hazánk­ban a magyar sajtó napját. Ezen a napon visszaemlékezünk népet szol­gáló sajtónk dicső elődeire, a demo­kratikus, a kommunista sajtó úttö­rőire; Táncsics Mihály 1848-ban megjelent lapjára, a „Munkások Új­ságáéra, Frankel Leó harcos újságá­ra, a „Munkás Heti Króniká'-ra, a Tanácsköztársaság dicső „Vörös Uj- ság"-ára és az ellenforradalom ellen hősiesen küzdő illegális kommunista újságokra: a „Kommün"-re, az „Uj Március"-ra, a „Kommunistá"-ra, a „Dolgozók Lapjá"-ra s a többire. —■ Forró szeretettel emlékezünk meg az 1942 február 1-én megjelent ille­gális „Szabad Nép"-ről, mely a bé­kéért való harc küzdelmeiben szü letett. Ennek emlékére ünnepli a ma­gyar dolgozó nép minden évben a magyar sajtó napját. Az illegális „Szabad Nép" Rózsa Ferenc elvtárs szerkesztésével jelent meg először. Ezer veszedelem és ne­hézség közben. A „Szabad Nép” megjelenésétől kezdve büszkén hir­dette, hogy a dolgozó nép lapja. — Harcolt a békéért a háború ellen, hirdette a párt fő jelszavait, szeretet- re nevelte a magyar népet a Szov­jetunió iránt. Bátran harcolt a mun­kásosztály, a dolgozó nép érdekei­ért, mozgósított a fasizmus ellen. A felszabadulás óta is naponta buzdít, lelkesít, tanít és mozgósítja dolgozó népünket a Szovjetunió ol­dalán a béke megvédésére, a hábo­rúi uszítók leleplezésére, a párt és kormányhatározatok végreha j fására. Jelentős része van a magyar sajtó­nak, élén a Szabad Nép-pel azokban a sikerekben, melyeket pártunk, a magyar munkásosztály élén elért. — Sajtónk hűségesen követi pártunk út­mutatásait, haladó hagyományait, — méltó a nép bizalmára. A nép hang­ját szólaltatja meg, a népnek ír. A magyar sajtót a nép magáénak érzi. Népünk a szocializmus építésén fá­radozik. A sajtó felelősségteljes hi­vatásának tesz eleget, amikor leg­jobb tudásával segíti ezt a munkát, harcra buzdítja a dolgozó népet a Központi Vezetőség júniusi határo­zata, az új kormányprogramra, a me­zőgazdasági termelés fejlesztéséről szóló párt- és kormányhatározat si­keres végrehajtása érdekében, végső soron a Szocializmus felépítése érde­kében. A demokratikus szabad ma­gyar sajtó hasábjain napról-napra is­merteti a párt politikáját, számot ad arról, hogyan halad előre ötéves ter­vünk végrehajtása, amelynek utolsó esztendejében vagyunk. Hírt ad ar­ról, hol érnek el a dolgozók kiváló eredményeket, elterjeszti a jó kez­deményezéseket, tapasztalatokat, mód­szereket. De rámutat arra is, hol mu­tatkoznak hibák, hogyan kell azokat kijavítani. A párt útmutatása szerint sajtónk napról-napra rámutat dol­gozó népünk előtt álló legfontosabb tennivalókra, az életszínvonal továb­bi gyors emelése szempontjából. Na­pirenden tartja a dolgozókról való törődés kérdését, a doleozók problé­máinak elintézését, s hathatósan se­gíti nagyszerű terveink végrehajtását. Megismerteti dolgozó népünkkel a nagyszerű jövőt, melynek megterem­téséért odaadó, lelkes, fáradságot nem ismerő munkára sarkalja őket. Miről ■ Írtak a múltban az urak sajtójában? Szovjetellenes uszítás, a munkásosztály és a dolgozó paraszt­ság gyűlöletére nevelő cikkecskék, nepet_ butító szenzációk váltogatták egymást. A dolgozó nép gondjainak, a növekvő nyomornak, munkanélkü­liségnek egyetlen sort sem szentelt az újság. Ma az újságok minden szá­ma nagyszerű híradás arról, hogyan változott meg és változik továbbra is az élet nálunk, hogy emelkedik a dől gozó nép életszínvonala nagyszerű terveink, a kormányprogramra meg­valósítása alapján. De nemcsak hír­adás, nemcsak krónika; a sajtó ma a szocialista építés tevékeny részese, ak­tív munkása, minden sora buzdít, ne­vel, tanít. A nemzetközi és hazai békeküzdelem, a Szovjetunió és a beketábor sikereinek és győzelmei­nek ismertetésével, e harcra való ösz­tönzéssel, a harc vezetésével meg­tisztelő hivatást tölt be. Nagy és szép feladat vár a ma­gyar sajtóra. De meg tudja és meg is fogja oldani ezt a feladatot, mert megvalósítja Lenin, Sztálin tanítá­sait, a párt útmutatásait és a szov jet sajtó példája nyomán szorosabb­ra fűzi kapcsolatát a dolgozó nép­pel. A dolgozó nép magáénak' érzi a lapot. Nagy példaképünk, a Prav­da, az egész szovjet sajtó s immá­ron saját tapasztalataink is bizonyít­ják: ha a dolgozó nép segít az új­ságíróknak, többet látnak meg, több hibát vesznek észre, hathatósabb se­gítséget tudnak adni pártunk politi­kájának megvalósításához. Rendszerünk mélységes demokra­tizmusa nyilvánul meg abban, hogy sajtónkban mind erősebb az építő bírálat, helyet kapnak a dolgozók bí­ráló'megjegyzései. A mi lapunk is számos bírálatot közölt a dolgozók tollából, élesen felvetve a hiányos­ságokat, a mulasztásokat. Szerkesztő­ségünkbe havonta több, mint három­száz levél érkezik, amely megköny- nyíti a munkát és fényesen bizonyít­ja, hogy a mi sajtónk a népé, bizo­nyítja, hogy az alkotmányban lerög­zített szólás- és sajtószabadság a gya­korlatban messzemenően érvénye sül. A párttagok ezrei, a pártonkívü- liek tízezrei ismerik meg a sajtóban naponta pártunk politikáját, a hatá­rozatokat és rendeleteket, hasznosít­ják azokat mindennapi munkájuk so­rán. így válik a sajtó nemcsak szó­csővé, hanem éles pajzzsá, fegyverré, olyan fegyverré, amely a legnagyobb feladatok megoldásában, a Központi Vezetőség határozata, a kormánypro- gramm, a mezőgazdasági termelés fejlesztéséről szóló párt- és kormány- határozat végrehajtásában jelentősen hozzájárul pártunk célkitűzéseinek győzelméhez. Sajtónk éberen Figyeli a minden­napi munkát, gyorsan jelez, ha vala­hol hiba van, ha valahol eltérnek a párt határozataitól, megsértik az állami vagy tervfegyelmet, nem fej­lesztik, vagy éppen elnyomják a bí­rálatot; ha kárt okoznak az ország­nak, a dolgozó népnek. A sajtó mun­kásai egyre inkább felismerik nagy felelősségüket népünk neveléséért. _ Munkájukhoz nagy segítséget jelent az a megbecsülés, amely a dolgozó nép részéről övezi őket. Dolgozó né­pünk megbecsüli a sajtó munkásait, érdeklődéssel kíséri munkájukat. So­ha ennyien nem olvastak újságot ha­zánkban, mint ma. Dolgozó népünk szereti a sajtó munkásait, mert a párt szavát tolmácsolják, szereti a sajtót, mert szereti a pártot, amely annak munkáját irányítja. A sajtó munkásainak mindent meg kell ten­niük, hogy még méltóbban tolmá­csolják pártunk szavát, még méltób­bak legyenek a nép szeretetérc. MEGYÉNK ÉLETÉBŐL Április 18-ra készülnek Termelési értekezlet volt január 25-én Szekszárd- csatáron a téglagyárban. A telepvezető, Pesti Jó­zsef edvtárs értékes be­számolóját élénk vita kö­vette. Több dolgozó ki­jelentette, hogy az 1354- es terv sikeres megvaló­sításához szükséges az is, hogy a műszakiak is jobb munkát végezzenek az eddiginél. Az értekezlet utolsó pontja — mint legtöbb üzemben — a III. párt- kongresszusra való fel­készülésről szólt. A gyár dolgozói egymásután tet­ték meg vállalásaikat e nagy ünnep tiszteletére. A főid kitermelők vállal­ták, hogy tervüket ebben a negyedévben 160 szá­zalékra teljesítik, s ver­senyre hívták az Egye­süléshez tartozó összes fó!dkitermelő brigádokat. Berta József földkiterme­lő, versenyre hívta Dudás I. István sióagárdi tégla­gyár sztahánovista földki termelőjét. A csatár; téglagyár dol­gozói a vállalások sikeres teljesítése érdekében pá­rosversenyre hívták a Teveli Téglagyár dolgo­zóit az éves terv 5 száza­lékos túlteljesítésére, a minőség szigorú ellenőr­zésével a selejt csökken­tésére, a mozgalmak fel­karolására, valamint a munkaiegyelem megszilár dítására és a verseny na­ponkénti felfektetésére. A legjobb gazdák a termelési bizottságban Az elmúlt hetekben alakították meg Sióagárd köz­ségben a mintegy 50 tagú termelési bizottságot. Ebbe a bizottságba, mely a mezőgazdaság fejlesztéséről szóló párt- és kormányhatározatok nyomán még nagyobb segítséget ad a falu fejlődéséhez, a legjobb gazdákat választották meg. Olyanokat, mint Horváth József 12 holdas középparaszt, aki most neveli életében a huszonegyedik magyar-faj-a csikót. Mint nagy tapasz­talattal remdeCikezó lótenyésztő, nagymértékben edőse- giti a sáóagárdi állattenyésztés továbbfejlesztését. A termelési bizottság tagjai között van Varga József is, aki a szarvasmarhatenyészjtésről nevezetes, de serté­sét is bárki megnézheti. Ugyancsak beválasztották Toi­ler János 7 holdas és Navrecki János 12 holdas kö­zépparasztokat is, akik Sióagérd község legjobb bor­termelői közé tartoznak. Most nagyobb kedvvel több odaadással gondozzák szőlőiket, mert a párt- és kor­mány határozatai nyomán kifizetődőbb, nagyobb hasz­not hozó lett a bortermelés. Mint a termelési bizott­ság tagjai, nemcsak a maguk portáján, hanem a köz­ség határában gondot fordítanak a szőlőgazdálkoáásra. Hat holdas dohiínykertészct Kajdiesou A kajd ácsi November 7 tsz tagsága m tolók. meg­kezdte a tervkészítést, tanulmányozta a párt és kor­mány mezőgazdaság fejlesztéséről szóló határozatát. A taggyűlésen lemérték az előző évek munkája során el­ért eredményeket egyes terményekből Megállapítást nyert, hogy a dohány volt az egyik legjövedelmezőbb már több éven át. Az idlén 6 holdat fognak dohányból palántáani. A tsz tagok majd műd régi dohánytermelők, ismerik a termelés csínját-bínját. Mégis van még, amit meg kell tárni! níok, az egyetértést a dóhány kertészetben. Ha ez meglesz, akkor az egységes munka komoly ered­ményeket hozhat. Már készülnek a malegágytakarók, kijavítják az üveg kereteket A melegágyhoz trágyát gyűjtöttek, mely még nincs melegágyba rakva, esek a melegágy vetése előtt készítik el, hogy közvetlen gyulladjon he. A ta­gok most a trágya hordásával és a gazdasági felsze­relések javításával foglalkoznak:. Várják a tavaszt, hogy új muinkalendütettel lássanak hozzá a több, jobb ter­méseredmény eléréséért. Tejfeldolgozó üzemek versenye Üzemi munkásaink to­vábbra is sorra jelentik be: a termelés növelésé­vel, a minőség megjavítá­sával készülünk a Hl. pártkongresszusra. A ta­mási tejüzemhez tartozó szakályi telep dolgozói valamennyien —- mintegy buszán — tervük túlte’- jesitésére, jó munkára tét tek Ígéretet. Közös elha­tározásuk alapján páros­versenyre hívták a majo- si telepet. A verseny porn­ókban szerepel a terme­lési terv minden részle­tében való túlteljesítése, a zsírszázalék emelése az előző évi azonos Időhöz mérten, az egy literre eső tej fuvarköltségének csók kentése, valamint a gyár­tott köménymagos sajtok e<l százalékban elsőosztá- lyu minősége. Fzen versenyen kívül egyéni versenykihívások is születtek a tervek ma­rs óéktalan végrehajtása érdekében. Fehér László ss'tmester Sárvári And­rás mágocsi sajtmestert hívta párosversenyre, vál­lalta, hogy a sajtok mi­nősége 90 százalékban e.- sőosztályú lesz. Bank Ist­ván gépész pedig Szatiyó Pál majosi gépészt hívta ki párosversenyre, s a verseny legfőbb célkitű­zése az egy liter tejre felhasznált szén csökken­tése lett, Ab erdők dolgozóinak vállalása A mezőgazdaság fejlesztéséről szóló párt- és kor­mányhatározat megjelenése után a Szekszárdi Állami Erdőgazdaságban termelési értekezletet tartottak. — Ezen a termelési értekezleten elhatározták, hogy a kon­gresszus tiszteletére egész éven át csökkentik az ön­költséget, emelik a .eímelékenységet. A tavaszi erdő­sítéseknél például a megállapított eredési százalékot 2 százalékkal csökkentik. Ez a vállalás 18 ezer forint értéktöbbletet jelent. Csemetetermelésnél a tervezett egy éves lambcsemete előírásokkal szemben 5 száza­lékos többlettermelés t vállalnak a tervezett költsé­gek emelése nélkül Ennek megvalósítása után 20 ezer forinttal jövedelmezőbb lesz a csemetetermelés. Az egyéves fenyő csemete tervezett termelését 2 száza­lékkal emelik, ami 10 ezer forint többletet jövedel­mez. Az erdőgazdaság vezetői és dolgozói minden adott­ságot és lehetőséget figyelembe véve kidolgozták az egész évi öniköltségcsökkentési tervet. A kongresszus tiszteletére tett vállalásuk Összesítéséből kiderült, hogy a gazdaság megtakarítása összesen 124.104 forint. Készülődés a tavaszra A nagymányoki Előre I. típusú tszcs tagjai már felkészültek a tavasza munkákra. Úgy, hogy ha bárme­lyik reggelen tavaszra ébrednének, nem érné őket kel­lemetlen meglepetés. Nem kapkodnának fűhöz, fához, hanem azonnal hozzákezdenének a kijavított szerszá­mokkal a kitisztított vetőmag elvetéséhez. Az alapos, gondos előkészületekre kormányunk intézkedésed buzdították a termelőszövetkezet tagjait. Alig várják, hogy megkezdhessék a munkát és a ker- mányprogramm „adjon isten" köszöntésére szorgal­mas, jó munkájuk legyen a »fogadj isten." Tötob, mint 500.980 t«rínt maiMtájlesztésrc A Tolíiamegyei Malom ipari Egyesülés az új kormányprogramra megje lenése után elhatározta, hogy a megye dolgozó pa­rasztjai jobb liszt ellátá­sa érdekében üzembehe­lyezi azokat a malmokat, melyek rosszak, vagy technikai okokból jelen­leg használhat atianolc. — Megyénkben jelenleg 36 vámőrlő malom működik, ds azért még mindig so­kat kell várni a malmok­ban a lisztre. A Malomipari Egyesü­lés 6 vámőrlő malom helyreállítását vette terv­be. Az egyesülés építő« ipari csoportja a munká latokat már meg is kezd­te. Először Szakályom Magyarkeszin, Értényben. majd Kocsolán, Bétán és Oyulajcn hozzál; rendbe a légi malmokat. A régi őilőgépeket teljesen gene- ráiozzák, új csapágyakat, új szitákat szerelnek fel A helyreállított malmok­ban a dolgozók részére mo«d6helyiségekeS épí­tenek. Azokban a községekben ahol a malmokat javítják, lisztcsere telepet állíta­nál?: be. Ezideig 40 liszt- csere-telep működik me­gyénkben, de még teváb bi 24 cseretelep felépíté­se van tervben, de ha szükség lesz rá, még több községben létesítenek cse­re-telepeket. A bátaszéki vasutas távirászok ígérete Vasutas dolgozóink pár­tunk III. kongresszusa iránti tis^letűket, a haza iránti kerete tűket a tervek teljesítésével, illet­ve túlteljesítésével jut - tátják kifejezésre. A kon­gresszusi versenymozga- lom hatalmas fegyver vas utas dolgozóink kezében, s ebben a harcban részi­venni dicsőség és meg­tiszteltetés. Ezt érezték a bátaszéki távírda mesteri szakasz dolgozói, amikor Molnár János és Pribék Károly elvtársak vállal­ták, hogy a III. párt- kongresszus tiszteletére Hidas állomáson az elő­csarnokban a kábel lefek­tetés során felszedett ce­mentlapokat határidő előtt lerakják. Vállalták még azt, hogy a pólyámé? téri Irodában február 15- ig távbeszélő készüléket szerelnek fel. Hidas és Mórágy állomások között pedig az őrházi berende­zést február 28-ig elké*' szítik. Kató Lajos és még két társa vállalták, hogy a fenntartási költséget 2 százalékkal csökkentik, « a Gazda-mozgalom kere­tében a még használható anyagokat újból felhasz­nálják. Kató Lajos azon­ban még ezzel sem elé­gedett meg. Vállalta, hogy március 1-ne a pályakocsí vezető vizsgát sikeresen leteszi.

Next

/
Oldalképek
Tartalom