Tiszai Evangélikus Egyházkerület jegyzőkönyvei 1931–1939

1936. május

Zsolnai, Vilmos reálgimn .igazgató Dr.Vietóriaz József rg.tel­Nyiregyházs ügyelő Nyirqgyháza Vlleisz er Gyula leánygimn.igazgató Szobor Pál lg,felügyelő Nyíregyháza Nyíregyháza * . D/ Tanitóképviselő:. mtr' Kemény Péter egyházkerületi tanítóegyesület i e lnök, Ny ir egyháza E/ Mint küldöttségek vezetői és tagjai: Tasnádl Nagy András vkm.államtitkár,mint a kormány képviselője, D.Báró Radvánszky Albert egyetemes egyházi és iskolai felügyelő D.Dr, Reffay Sándor bányai egyházkerületi evangélikus püspök D. Kapi Béla dunántull egyházkerületi evangélikus püspök Dr .Kovács Sándor dunáninneni egyházkerület 1.evang. püspök Meaterházv Ernő a dunántull egyházkerület félügyelője Br.Podmanlczky Pál a soproni hittudományi fakultás dékánja Dr.Deák János a soproni hittudománykari fakultás tanára Dr.WiczIán Dezső a soproni hittudománykari fakultás tanára Dr.Baltazár Dezső református püspök a Gonvent képviseletében. Parkas István református püspök, Solt ész látván prot. t áb .püspök Dr.Makláry Károly református egyházkerületi főjegyző Dr.Mándy Sámuel református egyházmegyei gondnok Fut6 Andráa református püspöki titkár Sexty Kálmán evangélikus leikész Brassó Smld István evangélikus lelkész Rozsnyó Smld Lehet evangélikus lelkész Bártfo Zlermann Lajos ev. lelkész, egyet .gyámintézeti elnök Sopron Zulauf Henrik Fébé diakonissza anyaház lelkésze Trauschenfels &lzo Fébé diakonissza főnöknő Dr.Farkas Mária diakonissza h. főnöknő Dr.Korompay Károly nyíregyházi róm .kat.egyház képviseletében Dr.fr nkd Gyula a nyíregyházi gör. kat .egyház képviseletében Dr.Kovách Elek s nyíregyházi református egyház képviseletében Dr.Bernstein Béls főrabbi s nyimgyházi statuaquo izr.egyház kép;. Németi Sándor s nyíregyházi ortodox izr .hitközség képviseletében vitéz Nemerei Márton ezredes a nemzeti hadsereg,Vitézi Szók és Frontharcos Szövetség képv. " vitéz Hunfalvy Artúr vitézi székkapltány Nyiregyházs Dr.Mikecz László vm. fő Jegyző Szabolcs vármegye képviseletében Szohor Pál polgármester Nyíregyháza város nevében £ iber.£ Armin p.ü,igazgató a nyíregyházi közhivatalok nevében Szohor Pálné a nyíregyházi jótékony egyesületek képviseletében Makler Sándorné a nyíregyházi e v ang .nőegylet képv lae let ében Margócsy Emil egyházfelügyelő a nyíregyházi egyházközség nevében Ezenkivül a nyíregyházi tisztelők és az egyházközség tagjai nagy számban. Előzmények és kisérő események. Az ünnepségre érkezőket a fogadó ós elszállásoló bi­zottság * élén Margócsy Emil c.fo igazgató,egyházközségi felügye­lővel - üdvözölte a május 15-iki vonatoknál. A verőfényes máju­si napon hüs széllé lengette a »agán házak és középületek ormá­ra tűzött ,*irágs z ine ivei életről,örömről beszélő nemzeti zászló­kat jeléül annak az osztatlan és mély megbecsülésnek,mellyel Nyíregyháza város polgársága á juháJLáa» Iő*4**tort,a város első polgárát körülveszi.

Next

/
Oldalképek
Tartalom