Tiszai Evangélikus Egyházkerület jegyzőkönyvei 1839–1880

1842. május

* 3 «• Polgári nemiből: «« Egyházi Remiből i V. A* hegraliyai Esperestségből: T Trsztyenszky Sámuel, szabadalmazott Nyíregy- N. T. Komátomy Jósef Fő-Esperes és Miskólczi, ház Várassanak Fó-Bírája. „ Farbaky Dániel All^^es és Nyíregyházi, Kralovanszky András, Nyíregyházi Ekklézsiá- » Czirbesz A?idrás FancsaV iilkészek. nak Felügy elője. v Némethy Pál, a' Miskólczi (espercsségi) Gy­Soltész Jósef Ügyvéd és Nyíregyháza Várossá mnasium igazgató Oktatója, Jegyzője. >> Haytsy Sámuel, a'Miskólczi egyházban Le­ánykák Oktatója. Vi. A' VH. Szepesi Bánya "Városi Esrerestségből: T. Koczok Jószef Epercstségi Felügyellő, T. T. Loisch Jónás Fő Esperes, és Remetei, J Melczer Sámuel hites Ügyvéd. ó Wittchen Emészt, Ali-Esperes, ' , ^ , . ,­T ,, ,, Nagy János, Wagendrüszeli Lelkész. „ Schneider Emészt lutes ügyvéd, * reálén Lelkész, ,, Holvay János, Szomolnoki Lelkész. ,, Szaller Andrási „ Kiffer Mihály J Oktatók. ,, Christman János j „ Fux Sámuel. I VII. A' Zemplény-Sárosi Esperestségböl; T. Szirmay Pál, T. T. Illowyk Ádám Esperes, és Girálti, „ Szutyorszky Gustáv, » Melicsko Pál, Esperesi pénztárnok és „ Tonika István, Espercsi másod Feliigycllő. Kiikemezei, „ „ .. .. . T „ Bálint János, Esperesi Jegyző, es Ofalvi, „ Uenzelmann Iridrik, Esperesi Jegyző, " , , 1 ,, Hlouyk János Kladzanyi, ,. Czapkay Natanael, Zsegnyei Lelkészek. VIII. A' Karpátallyai Esperetségből; T. SpÓJier Pál, Esperesi Felügyelő, és kerületi , T.T. Wittchen Mihály, Esperes, pénztárnok. „ Skultety András, Batiszfalvi Lelkész, és Es­„ Görgey Ámold, Szepes Megyei másod All-Ispány. peresi Jegyző, „ Oholicsányi Victor, Táblabíró. ^ Bexheft Conrád, Nagy-Szaloki Lelkész, „ Spóner Tivadar, Nagy-Szaloki egyháznak Fel- " f /m Károh j^ Svabóczi Lelkész, ügyelője, „ Vieland Sándor. jelenlétükben, tartatott Ágostai hitvallású Tiszaflielléki Egyház - kerületi Gyűlés­nek Jegyző - könyve. ' Mš^m^-'' A. §.1, A' Fő Tisztelendő Superintendens urnái egybensereglett Egyházkerület fent nevezett küldöttjei és egyébb' Tagjai, Tettes. Egyházkerületi Főfeliigyellő urnái előre bo­csátott rövid tisztelkedés után, ennek vezérlete alatt a' helybéli Ágostai vallást követők Egyházába indulván, legottan az igen nagy számú áhítatos közönség jelenlétében, Tisz­telendő Kunz Dávid, Poprádi Lelkész a' Corinthusokhoz intézett I. Levele 15ik részét vévén szentbeszédjének alapjául, a' jelen kornak a' Protestáns Egyház Tagjai eránti ki­vánatait, e' mai ünnepélyre is alkalmaztatólag fejtegeté; az Isteni tiszteletnek végeztével pedie helybeli lelkész Tisztelendő Pach Mihály, mint az Egyházi renden lévő Egyház kei'trifeti Főjegyző, Tettes. Dráskóczi iffjabb Dráskóczy Sámuel urat, kit a' köz bizoda­lom és tisztelet az Egyház kerületi Főfelügyellői hivatal méltóságával felruházott, Elnöki székében lelkes beszéddel iidvezlé, közönséges örömét jelentvén ki ezen Egyház kerület­nek a' szerentsésen bevégzett Választásnak eredménye felett, eddigi haladásnak mezején gyűjtött gyümöltseink új éltető erőt nyerendvén, midőn vallásunk ügyei felett őrködő és hiven fáradozott Szirmay, Radvánszky, Horváth, Berzevitzy, Sturrmann, Főfelügyelő­ink fényes koszorújába a' tündöklő Dráskóczy névvel ismét egy új és kellemes virágot fűzhetünk; és valamint arról előre is megvagyunk győződve, hogy ezen kerület Egyhá­zai és Oskolái felett ész és szív, bölts értelein és lelkes buzgóság a' kormányt viselendik, hogy most beiktatott Főfeliigyellőnk felettünk őrködve, egyházi alkotmányunk jogait és javait oltalmazva, érdemdús életét 's munkálódását ismét új ragyogó fényben fogja ki­tüifletni, úgy ezen helyzetünk által enyhítve érezzük azon bús érzelmeinket, mellyeket nagyérdemű Főfelügyellőnknek Ozdi Sturrmann .Márton, cs. k. Tanátsos úr Eő Nagysá-

Next

/
Oldalképek
Tartalom