Tiszai Evangélikus Egyházkerület jegyzőkönyvei 1839–1880

1869. szeptember

oszsza ki, s e végből a gömöri esperesség elnöksége kilencz, a többi esperességek elnökei három-há­rom jutolomra érdemes néptanítót terjeszszenek fel a superintendens úrhoz. Egyházkerületünk a felügyelő úrnak hü protestáns szellemtől áthatott me­leg beszédét zajos tetszéssel fogadta s a legérdemesebb néptanítók jutalmazására felaján­lott ujabb kegyadományaért, jegyzőkönyvileg is kifejezendő hálás elismerést szavazván, az esperességi elnökségeket oda utasította, hogy esperességenként három, a gömöri esperességből pedig kilencz jutalomra érdemes néptanítót £ é. oct. 15-ig superinten­dens úrnak terjeszszenek fel. III. (F.) Máday Károly superintendens úr évi jelentésében kiemelé: 1.) Hogy mindkét hitvallású evangélikusok egyházi és iskolai czéljainak előmozditására ren­delt évi átalánból, Ő cs. és ap. kir. felsége, kerületünkben a sárpatak-rokitói, berki, lőcsei, hankovai süvettei, oláhpataki, abosi, sókuti, arnóthi, sajókazai, kölesei és fancsali, összesen 12 egyháznak két-kétszáz s igy összesen 2400 forintnyi, — a kislomniczi jubilált lelkész Winschendorfer Jánosnak is 100 frt. ségelyt adományozni, valamint a hivatalaikban jubilált Ganovszky Jakab menhardi lelkészt, Scholz Jószef iglói tanárt, Schmidt András eperjesi leánytanitót és Melczer György rozsnyói tanitót érdemke­resztekkel legkegyelmesebben kitüntetni méltóztatott. 2.) A törvényhozás által e czélra megszavazott öszvegből, a. n. m. vallás és közoktatásügyi m. k. minisztérium, az esperességi és kerületi elnökségek, valamint a polgári hatóságok ajánlatára: Bo­hus János kisszebeni, Engel Józséf kézsmárki, Ludmann János lőcsei, Möszl Gusztáv kassai, Hoffmann András, Mayer Ármin, Mocznik János bélai, Scherfel János iglói, Székely János menhardi, Yojtko Pál poprádi, Weszter Jakab durandi, Küffer Mihály wagendríiszeli, Kocsik Zsigmond nagyfolkmari, Fabinyi Vilmos busóczi, Ivlimek György nagyszáloki, Lux Jakab ólesznai, Kruspir János csucsomi, Melczer György rozsnyoi, Prunyi Mátyás gócsi, Putra András hrussói, Subsilványi János gencsi^ Banczik Pál kokovai, Pazár Károly osgyáni, Lojko Pál laposi, Szegyóry János margonyai, Szerday Károly pazdicsi és Mráz Károly nyíregyházi összesen 27 kitűnő és szegénységüknél fogva segélyre méltó tanitót 60 — 80 — 100 frt. részletekben, összesen 2000 frtnyi segélyzésben részesitette s ezen kivül Pazár Károly rimaszombati tanitót a külföldi mintaiskolák tanulmányozására országos költségen küldte ki. 3.) A mult évi kerületi gyűlés alkalmával, Zsedényi Ede kerületi felügyelő úr által nagylel­küleg felajánlott 400 frtnyi kegyadományból, az esperességi elnökségek által ajánlottak közül, Gašpa­ri János eperjesi, Vojtko Pál poprádi, Schrancz Tódor wagendríiszeli, Zimányi Mór filiczi, Melczer György rozsnyói, Hüvösi Mátyás keczegei, Fejes János komlós-keresztesi és Scholcz Vilmos tállyai ta­nitók részesíttettek a superintendens úr által, egyénenként 50 frtnyi jutalomban. 4.) Kánoni látogatást superintendens úr ez évben a gömöri esperesség baloghi dekanátusához tartozó 6 anya és 14 leányegyházban tartott, Czékus István főesperes, Mihálik Pál, Windt Adolf, Ma­leter Ede és Latinák Frigyes helyettes esperességi felügyelők és Bartholomaeidesz László alesperes, mint jegyző, közreműködése mellett. Felemlitendőnek tartja superintendens úr az egyházi épületek eme­lésében tanusitott buzgóságot különösen Hrussón, s a lelkészek nagy terlieltetését a leányegyházak ellátása körül, főképen Baradnán. A tűzkár elleni biztosítás, néhány ekkoráig ellenkező egyházban, fogonatba vétetett. Klinczko János meleg-hegyi, Holko Sámuel gesztesi, Putra András hrussói Kovács Vitális baradnai tanítók dicsérettel említtettek; de a tanítás nagy hátrányára az anyanyelv, olvasókönyvek sem lévén behozva, csaknem seholsem taníttatik, a szorgalmi kertek pedig ritka helyen vannak be is kerítve, mely hiányok orvoslására a kellő intézkedések megtétettek. 5.) Az éréttsegi vizsgák a mult tanév végével, Kézsmárkon Berzeviczy Egyed, Rozsnyón Sthymmel Sámuel, Iglón Lumniczer Adolf, Nagy-Rőczén Hoznék Náthán kerületi biztosok, Eperjesen pedig superintendens úr személyes elnöktete alatt tartattak, átalában kielégítő, sőt jó sikerrel. 6.) Az élők sorából kiszólittattak: Szopko Márton kassai lelkész és érdemült VI. sz. k. városi esperes, kerületünk egyik érdemdús, veterán tagja, és Cornidesz Károly, Bécsben lakott hitrokonunk tanintézeteink buzgó segélyzője, ki végrendeletében is a kézsmárki iskoláknak 4200 frtnyi alapítványt hagyott. Áldás mind két elhúnytnak emlékezetére! 7.) A némethoni Gusztáv Adolf egyletnek f. é. Augustus havában, Baireuth városában tartott közgyűlésében részt vévén superintendens úr mint honi egyetemes gyámintézetünk küldöttje, igyek-

Next

/
Oldalképek
Tartalom