Szelényi Ödön szerk.: Theologiai Szaklap 14. évfolyam, 1916 (Pozsony)

Könyvismertetés - Wagner Györgytől: Pröhle Henrik, Útravaló az élet kenyeréből

Könyvismertetés. 293 egyház, hogy ilyen vállalatot a mag erejéből is megbír, ép oly sajnálatos, hogy a testvérfelekezetek irodalmi kooperációja is oly nehezen valósul meg! E szép vállalattal egy kedvező alkalom ismét elmúlt, kérdés lesz-e még hozzá hasonló? A jelentős vállalatot azonban igy is irigység nélkül minden­kinek figyelmébe ajánljuk. E szorosan teológiai irányú vállalat mellett 2 más jellegű kiadványcsoportra is hívjuk fel olvasóink figyelmét. E vállalatok látszólag távol esnek a teológiától, de igazán csak látszólag, hiszen a teológia a filozófia mellett a legegyetemesebb tudomány és tudományos volta csak úgy maradhat meg, ha állandóan ébren tartja azokat a kapcsoló pontokat, melynek a többi disciplinához hozzáfűzik. Így az igazi teológus jelszava a tudomány terén is „Nihil humani a me alienum puto". Ebből a szempontból utalunk ez alkalommal az „Erdélyi Mu­zeum Egyesület jog- és társadalomtudományi szakosztályának" kiadványaira. Csak egészen fiatal vállalatról van szó, mert 191 l-ben indult meg, de már igen szép kiadványai jelentek meg dr. Farkas Lajos kolozsvári egyetemi tanár és szakosztályi elnök és tudós munkatársai jóvoltából. A teologust az I—II. és VI. füzet érdekli különösen. Az I. füzet az 1909 10. évi felolvasások és előadásokat közli; melyek közül, kiemelendők. Hammurabi és kora Kmoskó Mihálytól, Hammurabi törvénykönyve jogiszempontból Meltzl Balambértől. Papyrusok és jogtörténelem Bochkor Mihálytól, Telekkönyv az ókorban, Kiss Gézától stb. A II. füzet Hammu­rabi törvényeinek magyar fordítását adja a jeles budapesti asszirio­logus Kmoskó Mihálytól. Mahler Ede (Asszíria és Babilónia c. munkájában Budapest 1906) ugyan hozzáférhetővé tette már magyar nyelven e 4 ezer éves törvénykönyvet, de Kmoskó érdeme, hogy e törvények új fordításához hozzácsatolta az u. n. sumir családi törvényeket is, és ami fő, mindezeket szakavatott jegyze­tekkel látta el. így a Babel-Bibel kérdés egyik fejezetéről bárki mintegy autopsziával könnyű szerrel tudomást szerezhet a fel­sorolt cikkek révén. A két füzet ára együtt 6 korona. A VI. füzet Manu törvényeit tartalmazza, melyeket szanszkritból bő szemelvényekben fordított Büchler Pál, szakszerű bevezetéssel pedig Bochkor Mihály egyetemi tanár látott el: (Budapest. Benkő Gyula 1915. 262 lap, ára 4 korona). E híres indus törvénykönyv a maga anyagát 12 könyvre (fejezetre) osztva tárgyalja. Mivel csak a VIII. és IX. fejezet tartalmaz szoros értelemben vett jogszabályokat, a szakosztály csak e két fejezetet ültette át egészen magyarba, a többi fejezetnek pedig csak kivonatát adja a fordító, de igy is a vallástörténelem kutatója igen sok tanulságot meríthet belőle. A teológust különben már az egész törvénykönyy jellegzetes teoló­giai beállítása érdekű, az egész k tet ugyanis Manu revelációjakint tűnik fel. Egyes kérdésekre is pl. a lélekvándorlásra a meglevő szemel­vények is kellő világosságot vetnek. A jogtörténeti szempontból felette fontos vállalat tehát a teológusok részéről is meleg pártolást igényel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom