Szelényi Ödön szerk.: Theologiai Szaklap 14. évfolyam, 1916 (Pozsony)

Payr Sándortól: Flaciánus lelkészek Magyarországban

Fláciánus lelkészek Magyarországban. F^r. Antal Géza „A magyar protestáns egyház külföldi érintke­zései" című értékes tanulmányában 1 helyesen mutat reá, hogy történetíróink ezt a fontos tárgyat ínég nem dolgozták fel kellő­leg. A művelt protestáns külföld nem csak iskoláival, anyagi se­gélyezéssel, az üldöztetések idején diplomáciai uton való közben­járással tett hazai egyházainknak igen nagy szolgálatot; hanem az ott fellépő szellemi irányzatok, sőt a gyakorlati téren mutatkozó egyháztársadalmi mozgalmak is erősen éreztették hatásukat Ma­gyarországban is. A lutheránusok mellett félénk erasmianusok és radikális zwingliánusok, Melanchthont követő filippisták és kryptokálvinisták és Kálvinnak nyilt hivei mellett egy Stancarusnak, Blandratának és Socinusnak is voltak követői hazánkban. A lutheri és kálvinista orthodoxiának, a Formula Concordiae mellett és ellen megindult harcoknak, az angol puritánismusnak és independentismusnak, Drabik és Coinenius chiliastnusának, a coccejanismusnak, pietis­musnak, majd a rationalismus különféle árnyalatának s a Schleier­macher óta jelentkező általános vallási megújhodásnak hazánkban is meg volt erősebb vagy gyengébb hatása. Spenernek és Franckenak hatását hazai egyházunkban és a magyar nevelés terén magam is megkisérlettem kimutatni. 2 Most pedig Luther legbuzgóbb hívei köréből ismét egy olyan szel­lemi mozgalmat akarok ismertetni, amely eddig hazai egyháztör­ténetünkben tudtommal kellő méltatásra még nem talált. A fláciánusok szerepe hazai protestáns egyházaink életében nem volt ugyan nagyobb, talán korszakos jelentőségű, de figye­lemre méltó mégis, mint annak bizonysága, hogy a külföldi theol. irányzatok közül a szélsőbbek is — részben osztrák közvetítéssel — miként csaptak át hazánk földjére és miként nehezítették meg itt ugy is sok bajjal küzdő egyházunknak a létért való küzdelmet. Flacius Mátyás, a róla nevezett theol. pártnak vezére, szláv eredetű volt, Isztriából, vagy az akkor úgynevezett Illyriábol való. Luther és Wittenberg vonzó ereje ugyanis az Adriai tenger mel­lékén lakó szlávokat és olaszokat sem hagyta érintetlenül. Capo 1 Prot. Szemle 1908. 65. 1. és Tanulmányok c. kötetében is (Pápa 1908 ktilön. 2 Magyar pietisták a XVIII. században. Bpest 1898. A pietismus peda­gógikája. Spener, Francke és a magyar pietista nevelők. Pozsony 1908. Theol. Szaklap. XIV. évf. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom