Herman Ottó szerk.: Természetrajzi Füzetek 2/1-4. (Budapest, 1878)

2-3. szám

124 év nyarán a Nápoly vidékéről leírt szép Priocnemis vulneratus Costa egy pél­dányát a kőbányai Rákoson ép abban a pillanatban fogtam el bálómmal, midőn az, a mezei Iringó (Eryngium campestre) virágzatáról, egy Argiope Briinnichii nevű s már megbénított nagy pókot magával vonszolni kezdett. II. Midőn 1873-ban, junius bó 19-én, Szegednél a Tiszán először volt alkalmam a Tiszavirágot (Palingenia longicauda Oliv.) százezernyi mennyi­ségben láthatni, érdekkel szemléltem a különféle madarakat, melyek azok soraiban nagy pusztítást vittek véghez. Sőt a halak is a viz fölszinére jöttek, hogy a gazdag zsákmánynak részesei legyenek. Öreg halászok említették előttem, hogy a nagy harcsák, melyek rendesen jelentékeny mélységben a part oldalai és a fák gyökerei között vonják meg magukat, hová a halász hálójával nem fér: a «Tisza virágzásakor» onnan rendesen kijönnek, hogy kedvencz eledeleikkel jóllakjanak. S talán ép e miatt hívja a nép «harcsafé­reg »-nek is, főleg Győr megyében. A halászok örömmel várják a Tisza virág­zásának idejét, mert ekkor mindig dús zsákmányra számítanak. A «Tisza- vagy Marosvirág» életkörülményeit részben még mai nap is homály fedi; annyi azonban már tudva van, hogy álczaállapotában a vízben, főleg homokos, agyagos mély partokban ázalagokkal és apró férgekkel élve, 2—3 évig tengődik, s mint tökéletes rovar alig él csak pár óráig, mialatt nemének és fajának fennmaradását eszközli. Naplemente előtt, esti 5 óra után jön ki a vízből, s miután mint már kifejlett rovar még egyszer meg­vedlett és subimago köntösét levetette, 8 óra után élte pályáját már meg­futotta. Junius hó 10—20 közt szokott rendesen megjelenni s ekkor csupán néhány napig láthatók. Ez időpontot nemcsak hazánkban, hanem honunk határain kívül is megtartja. Annál inkább feltűnő tehát ama körülmény, hogy a Tiszavirág zöme 1876-ban Győr mellett, rendes megjelenési idején tűi, egy egész hónappal Jíésett el. XÁNTUS JÁNOS úrnak hozzám intézett szí­ves sorai szerint ugyanis julius hó 13—17 közt milliók voltak láthatók, julius 18—26 csak egyesek mutatkoztak, julius 27-én pedig már egészen eltűntek. Igaz ugyan, hogy a tavaszi árvíz s a juniusi esős, hideg időjárás részben befolyással lehettek ez állatok megjelenési idejére; de minthogy a Tiszavirág Győr mellett a megelőző évben is több mint egy egész hónappal elkésett, űgy, hogy legnagyobb számmal csak augusztus 9-én volt látható, 1 midőn pedig az említett késleltető körülmények fenn nem forogtak: a Tisza­virág e két egymás után való késő megjelenésének bizonyára még más okai is lehettek. 1 Lásd ide vonatkozó soraimat a «Természettudományi Közlöny» 1875. okto­beri füzetében.

Next

/
Oldalképek
Tartalom