Téli Esték, 1910 (12. évfolyam, 11-18. szám, 13. évfolyam, 1-10. szám)

1910-02-27 / 18. szám

TÉLI ESTÉK i bolton, és hideg esztendő volt. Tehát biztosra vehet­jük, hogy az üstökös bármily nagy legyen is — nincs hatással az időjárásra. Ez az enyhe tél sem az üstökös következménye. * * * Az üstökös, melyet mostanában várunk 1066-ban és 1145-ben már megjelent. De a múltban a Halley- üstökös hajnali csillagként szerepelt és aztán elme­rült a napnak fényességében 1910 ben márc. 17. előtt és május 11-ike után valószínűleg esti csillag lesz és május 12-én fog legközelebb járni a földhöz. Mikor 1456-ban a Halley-üstökös (melyet most várunk) megjelent, fénye igen élénk volt s farkának hossza 60 fok. Megjelenése általános rémületet okozott. Most nincs semmi ok e rémülésre. Az lehetsé­ges, hogy az üstökös testéből kiszakadó valamelyes anyag eljut légkörünkbe. Az sem lehetetlen, hogy nagyon mérges cyanogen gáz is eljut hozzánk. De azért nincs semmi ok az aggodalomra. Mert az üstökösnek anyaga anyira ritka, hogy veszedelmes hatástól nincs mit félnünk. Platz után M—r. Mátyás király három lustája. Bejárván Mátyás király az országot, talált három restet, kikre a lusta szó is kevés volt. Felvitette őket a király az 5 udvarába és ott építtetett számukra egy külön lakást és egész passzióval nézte az ó lustaságaikat Kiváncsi volt a király megtudni, hogy mit csinálná­nak valami veszély idején, mikor futni kellene. Rájuk gyujtatta hát a király a lakást és lesle, hogy mit fognak csinálni. Mikor ég a ház javába, azt mondja az első rest a másik kettőnek: — Halljátok, ég a ház, tán ki is kellene belőle menni ? B ■ MI ÚJSÁG? 99 SZEMLE. — Pártalakulás. Az uj párt tehát szombaton végleg megalakult. T. i. a Nemzeti Munkapárt. Az alakulás alkalmával kapott a nemzet két beszédet. A miniszterelnökét és gr. Tisza Istvánét. E két be­széd semmi újat nem tartalmaz. Ugyanaz a tar­talma, mint a nemzethez intézett felhívásaiknak. Csak éppen határozati javaslatba van szedve és el­fogadásra ajánlva. A párt alakulás után meg is in­dul a politikai élet. Uj főispánok foglalják el a me­gyék vezető helyét. Benn a párt kohójában pedig olvasztják, alakítják Ja képviselőjelölteket. A képvi­selőház feloszlatását március második felének első napjaira tervezik. — A szegedi Ítélet. A nagy port felvert Haverda ügyben végre megtartották a tárgyalást és elhangzott az ítélet. Szándékos és előre megfontolt emberöléssel vádolt Jánosit, felbujtással vádolt Haverda Máriát, e gyilkosságban résztvévéssel gya­núsított Vojtha Antalt a szegedi esküdtszék felmen­tette. Az öreg Haverdáné meggyilkolásával vádoltak felmentése, különösen a beismerésben levő Jánosi felmentése megdöbbentette az egész társadalmai. Ám az esküdtszék a gyilkost beszámithatlannak Ítélte. Haverda Máriára és Vojtára nézve pedig nem látott elég bizonyítékokat. A bíróság Ítélete előtt meg kell tehát hajolnunk. Bár Magyarország legelső jogtudó­sai oly bírálatot mondanak az esküdtszék intézmé­nyére, hogy az hatás nélkül nem maradhat. Hanem aztán, ami a felmentés után Szegeden történt, azt az erkölcsi érzéknek csak sejtelmével rendelkező ember is elitéli. Az már őrjöngés számba megy. Az már csakugyan beszámithatlan állapot volt. Ünnepelni, virágcsokrokkal honorálni a társadalom e szeren­csétlen alakjait, bizony szomorú tünete a beteg tár­sadalomnak. Az alföldi nép eddig tiszta búzáját is felverte a konkoly. A fővárosban azonban az ünne­pelt Haverda Mária és védői megkapták a nagy leckéi. Az érkezőket a főváros ezernyi közönsége felháborodással és ellentüntetéssel fogadta. Abcu- golta és csaknem meglincselte a dicstelen hősnőt. Tagadhatlan, hogy egészséges gondolkozásu ember azt fogja erre mondani, hogy ez alkalommal a fő­város erkölcsi érzéke tisztább és egészségesebb volt, mint az alföld társadalmának az a jól ismert elemeié, mely a tömeg agyát és vérét is a suggessiók egész mesterségével forralta és őrjitetle meg. — Az öreg katonákat visszatartják. A hadügy­miniszter arra való tekintettel, hogy Magyarországon a szokásos időszakban nem soroztathat, elrendelte, hogy az 1908-ban sorozott korosztály 1912. évi december 31-éig benntartassék, a ki nem képzett póttartalékosok 1910. évi októberben behivassanak s kiképeztetésük után szolgálat­ban tartassanak, hogy a decemberben szabadságolandókat pótolják. Az októberben kiszolgált katonák szabadságolása tehát csak december 31-én veszi majd kezdetét. — Magyarok pusztulása. A legutóbbi bányaszeren­csétlenségekről a következőket Írják: Négy egymásután kö­vetkező napon négy különböző helyen, Primeroban (Col.), Drakeszboroban (Ken), Lasz-Eszperanzaszban és Indiában (Pa.) bányarobbanás volt. Primeroban a Colorado Fuel és Iron Co. bányájában 75, Drakesboróban a Browder-bányá- ban 50, Indiában az erneszti Jefferson és Clearfield Coal Co. bányájában 11 és Lasz-Eszperanzaszbau 70 ember pusz­tult el, Az áldozatok nagy része magyar és tót. A borzal­masan összeégett és szinte a lehetetlenségig megcsonkított bányászok közül eddig felismerték az ungtölgyesi illetőségű Szaniszló Jánost, Sponták Györgyöt, Slinszky Pált, Salak Györgyöt és Matusz Vaszilt, az abaujmegyei 27 éves nőtlen Tóth Albertet, a nógrádmegyei nőtlen Simon Dezsőt, a bor- sodmegyei 23 éves, nőtlen Valent Imrét, a barsmegyei nős Lukács Sándort és a 28 éves, nős Berecz Istvánt, A mentés minden egyes bányában teljes erővel, de nem valami nagy sikerrel folyik. A primerói bányában egy mexikói munkás, Leonardo Virgen, Valent Lajos és Béres István honfitársaink kivételével az összes bányászok elpusztultak. Az indiai bá­nyában a mentők csak Kraczer András honfitársunkat ta­lálták életben, mig Drakeszboroban 110 munkás közül mintegy hatvan embernek sikerült még idejekorán a vesze­delem elől elmenekülni. A bányatelepeken szinte leírhatat­lan az izgalom. A bányák bejáratát száz és száz zokogó és jajveszékelő asszony és gyermek veszi körül A halottak számát a hivatalos vizsgálat 250—280-ra, az özvegyen és árván maradtak számát 550—600-ra becsüli. A magyar öz­vegyek és árvák érdekeinek védelmére washingtoni nagy- követségünk megtett minden intézkedést. — Telefon dij leszállítás. A kereskedelemügyi mi­niszter a Debrecen—Szatmárnémeti, Nagykároly—Nagyvárad, továbbá Szatmárnémeti—Máramarossziget közt váltott 3 per­ces interurbán beszélgetések diját 1910. március hó 1-től kezdve 2 korona helyett 1 koronában állapította meg. Magyar ember kivégzése Amerikában. Newyork- ból Írják, hogy Vass Györgyöt, aki áldott állapotban levő feleségét Perth-Amboyban meggyilkolta, Trentonban a villamos széken kivégezték. Mindent megpróbáltak a bűnös ember megkegyelmezése érdekében, de minden fáradság kárbaveszett, mert az esküdtszék egyhangúlag halálra Ítélte s így a kegyelmi kérvényt elvetették. A kivégzés este tör­tént. Vass György pont fél kilenckor jött ki a cellából Grosz Ferenc plébános kíséretében. Útja a cellához mint- egy fél percnyi távolságra eső kivégzési szobába vezetett, ahol minden beszéd, avagy egyéb kijelentés nélkül Davis newyorki hóhér — aki a kivégzéseket végzi, kétszázötven

Next

/
Oldalképek
Tartalom