Tanügyi Értesítő, 1919 (17. évfolyam, 5. szám)

1919-01-01 / 5. szám

m. mm Siafiéf-üénwli, 1911 jiitiir. 5-ilt síéi. n TANÜGYI ÉRTESÍTŐ NEVELÉS- ÉS OKTATÁSÜGYI SZAKLAP Felelő* ízerkeaztő: Neubauer Elemér, Szatmár-Németi, Tanitókháza ± Társszerkesztö: Székely Árpád, Nagybánya, < Megjelenik min­den hónap 1 -én Kiadótulajdonos: a Szatmárvármegyei Általános Tanitó-Egyesület. Előfizetés ára: egy évre 6 kor. Szemlélődés. Minden időkre tanulságos jelen­ség, hogy országunkban a mai össze­omlásból egyedül a szociáldemokrácia került ki teljes épségben. Minden más évszázados és évezredes intézmény, vagy szervezet felfújt hólyagnak bi­zonyult, amely léket kapva, szánalma­san összelapuit. A végveszély óráiban hiába te­kintünk szét e hazában, minden ol­dalról" csak ’a sivár üresség tátong fe­lénk. Megfontoltságot, céltudatosságot, imponáló szervezettséget, tényleges erőt csak ä szociáldemokrácia mutat. Ma már egész biztossággal megállapítható, hogy ez a párt ama szilárd jegecedési pont, mely körül ifjú népköztársasá­gunk életfolyamata megindul. Mint tényt szögezzük le, hogy a belső rend és nyugalom inagszilárditása a szociálde­mokrata párt érdeme. Ugyancsak onnan és csakis on­nan várható, hogy a határokon túl ter­jedő összeköttetéseivel, az ellenséges államok emberséges munkásosztályait segítségül híva, mérsékletre tudja szo­rítani a végleges eltiprásunkra feneke- dő győztes félt. Ezek szemünk láttára történő va­lóságok, amelyeket Károlyi Mihály kor­mányelnökünk is elismert és meleg szavakkal honorált. Nos, ha a !eg- váiságosabb időkben a legérdemlege­sebb szolgálatot a szociálisíák tudják tenni országunknak, akkor le a kalappal előttük. A tanítóság örömmel látja a mun­kásság szeplőtlen zászlóját előtérbe nyomulni és lelkesedéssel üdvözli a munkásság részvételét a kormányzat­ban. Mi már régen valljuk, hogy a kormányzáshoz nem úri huncutság, ha­nem becsület' kívántatik. A tanitó a nép embere, a nép érdekeit szolgálja eminenter, tehát ért­hető, ha oda húz; viszont az is bizo­nyos, hogy igazi, állandó megbecsfl- iést ugyancsak onnan várhat. Ezek sze­rint akár a népköztársaság szent ügyét, akár saját olsztáiyérdekeinket tekintjük nekünk tanítóknak a szociáldemokrata pártban van a helyünk. Nézetem sze­rint népköztársaságunkban csak két pártnak van létjogosultsága, u. m. a munkaadók és munkások pártjának. Minden másirányu politikai pártalaku­lás fattyúhajtásnak tekintendő. Eme két pártot a látszólagos érdekellenté­tek dacára — egyensúlyban tartja egy­másra utaltságuk vaskényszere. Aki munkaadó, lépjen a hasonló érdeküek táborába, de aki munkásnak tudja s érzi magát, az oktalanságot követ el, ha érdekeivel ellentétes párt­ban ödöng. így állítva be a kérdést, hiszem, a tanítóság hamarosan meg­találja a neki megfelelő politikai párt­keretet. A jövő, sőt a jelen is mindenkép­pen a szociáldemokrata párté. A szo­rosan vett munkásság mellett ott lát­

Next

/
Oldalképek
Tartalom