Tanügyi Értesítő, 1915 (14. évfolyam, 1-4. szám)

1915-10-01 / 2. szám

14. oldal. TANÜGYI ÉRTESÍTŐ 2. szám. megsebesült, jobb keze mutató ujjának két izét vesztette el. Kovács József szatmárhe- gyi áll. isk. ig. tan. megsebesült Flontás Sándor rózsapallagi g. k. tanító hátlövéssel a szatmári kórházban fekszik. Rácz János esztrói g. k. tanítóról 1915. febr. óta nincs hir. Saja Viktor szatmári áll. tan., Monoky Sándor vámfalui áll. isk. ig. Láng János krasznasándorfalui róm. kát. tanítót az oro­szok elfogták. Kovács Gábor szatmárhegyi áll. tan. és Likker Ödön kapnikbányai áll. tan. Przemysl hősi védelménél oroszfog­ságba esett. Tanitókháza irkája. Weisz Zoltán könyv­kereskedő (lapunk nyomtatója) számottevő befektetéssel uj irkát adott ki a jelzett cim alatt. Most került kezünbe a harmadik javí­tott kiadás egyik példánya. Homlokzatáról azt olvassuk, hogy kiadója minden 50 ezer darab irka után 25 korona jutalékot fizet a tanítóegyesület pénztárába. Egymagában ez is elegendő ok arra, hogy kartársaink ezen irkát iskolájukban bevezetni ne késedel- mezzenek, már pedig az irka pedagógiai szempontból is kiállja a kritikát. Ez oldal­ról is vizsgálat alá vettük a szóban álló irkát s azt minden tekintetben versenyképes­nek találtuk. Mindezekre való tekintettel a legjobb lelkiismerettel ajánljuk kartársaink­nak a „Tanitókháza“ cimu irka bevezetését, illetve tovább terjesztését. Torna János Nagykároly Klára-majori uradalmi ta­Hálálozás. nitó hősi halált halt. Áldás legyen felejthe­tetlen emlékén! Lipeczky Katalin szolyvai áll. tanítónő, néhai Lipeczky Elek szatmár kántortanitó leánya, kolerában elhalt. ♦♦♦ ♦♦♦ Nyilvános nyugtázás. A háborúban elesett szatmármegyei ta­nítók özvegyei és árvái javára létesített alapra adakoztak: Alföldy Irma (Mikola) 5 K., Bugyi Mária (O.gyürüs) 5 K., Buttyán János (Somkut- pataka) 2 K., N. Baján Irén (N.károly) gyűj­tése 7-70 K., Bodnár Gizella (Szatmár) 4 K., Benedek Erzsébet (Kismajtény) 5 K., Baum- garten György (Szaniszló) 8 K., Csűry Miklós (Tricse) 5 K., Csépke Péter (Tri­cse) 1 K., Furcsik János (K.szokond) 4 K., Ferenczy Soma (Kapnikb.) 1 K., György Piroska (Szaniszló) 5 K., Huszty Mária (Ny.- megyes) 2 K., Jeszenszki György (Kántor- jánosi) 3 K., Jánky Roán (Kapnik) 3 K., Kiss István (Szamosangyalos) 4 K., Kövér Julia (Sz.borhid) 3 K., Kicsinszkí Ilona (Kap­nikb) 2 K., Kapnikbányai tantestület 9-73 K„ Kaplonyi el. isk. növ. adom. 10 K., Lengyel Béla (Farkasaszó) 2 K., Lengyel Mária (Nagy- sikárló) 5 K., Lengyel Teréz (S.pataka) 6 K., Lisser Jakab (N.károly) 15 K., Lányi Ká­roly (Kapnikb.) 0‘50 K., Langer Hermin és Rényi Ducika (Zelestyehuta) által rendezett előadás bev. 20 K., Moncsák Paula (Nyir- csaholy) 6 K., Nagybányai I. sz. óvoda 6 K., Nagykárolyi áll. Tantestület 29-32 K., Nagyecsedi Áll. Tantestület 49 K., Nyisztor Amália (Kapnik) 3 K., Ottmayer Gyula (K. majtény 13 K., H. Polc Olga (Mikola) 5 K., Palkovics Erzsébet (Pr.falu) 4 K., Papp Sándor (Kapnikb.) 1 K., Ref. Tantestület (Felsőbánya) 21 K., Riesenbach Mór (N.ká­roly) 15 K., Rákóczi-utcai isk. (Szatmár) be­hatáskor P70 K., Szinérváralja közönsége adománya 84'38 K., Sáfár Erzsébet (Panyola) 12 K., Szórán Ágoston (O.gyürüs) 3 K., Szórán András (S.pataka) 4 K., Soltészné A. Teréz (Szaniszló) 8 K., Szeless Zsuzsán- na (Turistvándi) 2 K., Uray Erzsébet (Kap­nikb.) 1 K., Urleányok (Szaniszló) 7 K., Vé- kássy Etel (Kapnikb.) MO K., Vladár Fe­renc (Szatmár) 4 K., Vörös Júlia (Szaniszló) 5 K., Zeke Berta és Kálik Julia (Sz.hegy) által rendezett szinielőadás bevétele 40 K., Zseltvay Margit (N.bánya) 4 koronát. Részesjegyeiket kiváltották és adakoztak az internátus javára Huszty Mária (Ny.me- gyes) 20 K., lile Péter (Avasujfalu) részes­jegyét 20 K., Jakab Károly (Halábor) 20 K., Katona Zoltán (Méhtelek) részesjegyért 20 K., Glanzer Malvin (N.bánya) részesjegyért 20 K., Lengyel Teréz (S.pataka) részjegyért 20 K., Lenkey Lajos (N.károly) részjegyért 20 K., Kandó Katalin (N.bánya) adománya 5 K., Ifjúsági egyesület (Domahida) mükedv. előadás jöv. 15 korona. Szatmár, 1915. szeptember 19-én Németi 5ánöor, tan. egyes, pénztárnok.

Next

/
Oldalképek
Tartalom