Tanügyi Értesítő, 1909 (8. évfolyam, 1-10. szám)

1909-12-25 / 10. szám

TANÜGYI ÉRTESÍTŐ 21 HIRDETÉSEK. MfilIPr TPStflPPPll <BudaPest’ V- Sólyom-utca) ajánljuk ki- IIillllul I luIUuI un tűnő minőségű hazai gyártmányainkat, úgymint: aquarell-festékeket gomb alakban, tusban, és szilkék­ben : tusokat iskolai és tecnikai célokra; úgyszintén mindenféle tinták, ragasztó anyagok, pecsétviaszkok stb. vegyészeti cikkeket. S7PI1ÍQ\1 Rph (BudaPest’ IV- Ferenciek-tere 9. sz.) magyar iMBIIU&y ULIiI gyártmányú iró- és rajzfüzetei, rajztömbjei és saját gyártmányú rajzeszközei a legjobbak. Az új utasítás szerinti színes rajzolásnak megfelelő felállítható Szénásy-féle szab. rajz­tömbök a legcélszerűbbek és legolcsóbbak. Kaphatók minden jobb papirkereskedésben. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 1905. évi január hó 10-én 2202. ein. számú rendeletével kiadott népiskolai uj tanterv és utasítás szigorú szemmeltartásával készült engedélyezett nép­iskolai tankönyvek, amelyek a Franklin-Társulat és Lampel cég kiadásában megjelen­tek s a melyeket a szatmári állami elemi iskolák az 1909—10. iskolai évre is bevezettek s igy a Szatmárvármegyei Általános Tanítóegyesület elnöksége a legmelegebben ajánl tankönyvül való bevezetésre. ABC és Olvasókönyv. Kozma László, Somogyi Béla, Szőllősi Jenő és Ember János. Első könyvem. Hangoztató ABC. Az 1. osztály számára képekkel 40 fillér. Az ABC-hez fali olvasótáblák is kaphatók. — Első könyvem. Phonomimikai ABC. 49,253—1906. Az 1. osztály számára, képekkel Az ABC-hez fali olvasótáblák is kaphatók. 50 fillér. — Magyar olvasókönyv. 49,319—1906. Pista és Juliska A II. o. sz. 70 fillér. Tótfalu. A. III. o. sz.* 84 „ A szabadsághős unokái. A IV. o. sz. 96 „ A Faragó család. Az V—VI. o. sz. 1 K. 30 „ A miniszteri engedélyezés száma 24,202—1906. |

Next

/
Oldalképek
Tartalom