Tanügyi Értesítő, 1905 (4. évfolyam, 1-10. szám)

1905-01-15 / 1. szám

TANÜGYI ÉRTESÍTŐ Szatmárvármegye nagyobb városa: a magyar kultúra bűvös-erejének hatását hosszabb idő óta érzik, minek követ­kezéseképpen a közvetlen környező községek lakóinak átlagos szellemi világát egy félszázaddal haladták túl, mert ott a magyar népoktatás áldásos melege minden tűzhelyt bevilágított és íölmelegitett; de hidegen és sötéten marad­tak a félre eső községek, Dr. Berzeviczy Albert vallás- és közoktatásügyi minisz­ter, Magyarország nemzeti kultúrájának lelkes apostola, ismert törvényjavaslatával ha az törvényerőre emelke­dik -— legelhagyottabb községünk lakossága is a tudatlan­ság sötét útvesztőjéből a szellemi kincsek eléréséhez vezető útra lesz terelhető a magyar nyelv elsajátításával, minek messze kiható nagy horderejűt könnyű megértenünk. Nagy áldás lesz ez vármegyénkre nézve is. A magyar anyaország népességének 40 százaléka nem beszéli az állam nyelvét. Vármegyénkben pedig nem beszéli a népesség 29 százaléka. Kizárólag nemzetiségi tannyelvű népiskoláink száma országunkban t.:543, ahol a magyar beszédre a gyermeket nem tanítják. Ilyen van vármegyénkben 117. A népoktatási uj törvényjavaslat szerint a magyar nyelv tanítására vonatkozó tantervet nemcsak a községi, henem a hitfelekezeti népiskolák számára is a vallás- és közoktatási miniszter állapítja meg, hogy ezei iskolák a tanítási ered­ménynyel a nagyobb műveltséget el nem sajátítható köz­nép érdekének szolgálása tekintetében az állami iskolákkal versenyezhessenek. Vármegyénkben erre nézve meg van az alkalom és a tér különösen a 117 iskolában. Ezen uj törvényjavaslat ugyan csak azt követeli az államnyelv tanítására vonatkozólag az összes népiskoláktól, amit már az 1^78. évi XVIII. t.-c. egyéb szükséges intéz­kedések mellőzésével elrendelt. Azonban ezen rendelkezés most kellő biztosítást fog nyerni a javaslat körültekintő egyéb intézkedései által, a felekezetek jogainak biztosításával és az ezektől külön álló nemzetiségek kulturális törekvései­nek megbecsülésével mindaddig, inig ez utóbbiak a magyar állam és a polgárság egyetemének érdekeit szolgálják. 2

Next

/
Oldalképek
Tartalom