Tanügyi Értesítő, 1904 (3. évfolyam, 1-10. szám)

1904-01-15 / 1. szám

Harmadik évfolyam Szatmár, 1904. jan. 15. TESITÖ. A „SZATMARVARMEGYEI ÁLTALÁNOS fXffÍTÓ-EGYESÜLET* HIVATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenik minden hó 15-ik napján. Szerkes».tö: KÓTAI LAJOS Eocskay-utcza 12-ik szám Előfizetési dij egész évre 7 korona. Közlemények a szerkesztőhöz cimzendök. Halász Ferencz ünneplése. A szatmári állami tanítótestület e hó 10. napján egy iskolai ünnepélyt rendezett, melyen a kir. tanfelügyelő­ség s az állami tanítótestület összes tagjain kívül a városi értelmiség sorá­ból is többen vettek részt. Az ünnepély lefolyásában Halász Ferencz miniszt. oszt. tanácsos érde­meinek méltánylása s a tanítótestület iránta érzett tiszteletének és hálájá­nak ünnepies megnyilatkozása nyert kifejezést, melynek egyik szimbulo- mát képezi az a még tovább neve­lendő 1500 koronás alapítvány, amit a tanítók, mint Halász Ferenc-alapit- ványt a szegény gyermekeknek ruhá­val leendő segélyezése végett gyűjtöt­tek s ez alkalommal megőrzés és kezelés céljából az iskolai gondnok­ságnak adtak át. Mi a nemzeti irányban érvénye­sülő egységes népoktatásnak vagyunk hívei, még pedig azért, mert szere­tett hazánkra nézve életkérdésnek tekintjük azt, hogy a magyar szó az ország minden iskolájában otthonos legyen ; s akármit beszélnek is mások, a dolognak ha ezt az oldalát mérle­geljük, ne a minden izében tőzsgyö- keres magyar kálvinista iskolákra gondoljunk, melyeknek államosítása hazafias áldozat a haza oltárán: ha­nem gondolni kell azokra a sokkal nagyobb számban levő idegen nyelvű iskolákra, hol a tanítóval együtt a szellem is olyan, hogy a magyar állam fiainak nevelését rájok nem bizhatja és kezökben nem hagyhatja. De ha ez a mindenekfelett álló nagy ok nem volna is, még gazda­sági szempontból, valamint az egysé­ges tanítás előnyeit tekintve is na­gyon meggondolandó volna, hogy a népoktatás államosítás utján egy el­látás, egy gondozás alá ne vétessék-e ? Mert a nyelvi és hitfelekezeti különb­ség nem csak a nemzeti egységet tépi darabokra, de ezrekre megy azon kis- és nagy községek száma is, hol vagy a hitfelekezeti, vagy a nyelvi különbség vagy mindakettő megosztja azt az anyagi erőt, melyből a nép­oktatás, ha a megoszlás nincs, a meg­élhetésre, a fejlődésre kellő erőt me­ríthetne. <r Minden olyan elv, irányzat és fel­fogás azért, mely a népoktatás foko­zatos államosításával szembe helyez­kedik : múló akadálynak tekintendő s annak elkáritásában minden haza­finak buzgólkodni kell, mert ha mint nemzet meg akarunk maradni az élők sorában, magyarrá kell ezen a föl­dön tenni sok mindent s azok közt első helyen az ‘iskolákat s erre a célra a hitfelekezeti iskolák által á­Eredeti Singer varrógépek Kazinczi-utcza 14. sz. alatt kaphatók.

Next

/
Oldalképek
Tartalom