Tanügyi Értesítő, 1902 (1. évfolyam, 1-3. szám)

1902-11-15 / 2. szám

TANÜGYI ÉRTESÍTŐ 5 * ' ■ szám e.1902. Jegyzőkönyv. Felvétetett a Szatmármegyei Általános Tanító­egyesület 1902. évi junius hó 25-én Szatmáron tartott rendes közgyűléséről. Elnökölt: Kótai Lajos, egyesületi el­nök. Jegyzett: Károlyi Sándor, egyesületi I. jegyző. — Jelen voltak : Nagy Károly kir. s.-tanfelügyelő, továbbá Papp Sándor, Neubauer Elemér, Szaucsek Dániel, Far­kas Irén, Janki Roxáne, Nyisztor Amália, Simay Lajos, Csulyán János, Zagyva Jó­zsef, Zagyva Józsefné, Kolumbán Berta lan, Vitéz Traján, Major Ágoston, Maro­sán Kornél, Bodor Jenő, Pozder Maria, Szlávik Sándor, Szávik Sándorné, Fábián István, Krespay Ágoston, Végh Gábor, Szeidl Ida, Ilosvay István, Ember Sán­dor, Doroghy Ignácz, Rozsos István, Szabó József, Paládi Lajos, Papp János, Nyisztor Endre, Veres József, Kaisz Gyula, Károlyi Sándor, Ember Sándor, Moldo- ván György s még mintegy 40 egyesü­leti tag. I. szám. Elnök a gyűlés tagjait szívélyesen üdvözölvén, felemlíti az egyesületi élet fejlesztése tárgyában legújabban kiadott miniszteri rendeletet, mely megjelöli azo­kat az utakat, módokat és eszközöket, melyek szerint az egyesületek a jövőben az eddiginél sokkal nagyobb eredmény­nyel tölthetik be hivatásukat; de a leg­jobb intézkedés is csak holt betű marad, ha nem lesz, aki végrehajtja; azzal az elhatározással lépjünk tehát a munka­térre, hogy a miniszteri rendelet inten- czióit megvalósítani teljes erőnkből igyek­szünk ; annyival is inkább, mert csak igy várhatjuk reményeink megvalósulását is. Üdvözli az egyesület nevében Nagy Ká­roly kir. s.-tanfelügyelő urat, kérve, hogy a tanácskozásban bölcs Útmutatásaival és tanácsaival irányitólag résztvenni ke­gyeskedjék. Végül a tagok éljenzése, közt a gyűlést megnyitja. Kir. s.-tanfelügyelő ur megköszönve elnök s a gyűlés figyel­mét, viszont a nagyságos kir. tanácsos és tanfelügyelő ur, valamint a saját üd­vözletét adja át a közgyűlésnek, mi kö­szönettel fogadtatott. 2. szám. Elnök előadja, miszerint a múlt köz­gyűlés a jelen közgyűlés helyéül Nagy­károly városát tűzte ugyan ki s ő meg is tette a szükséges lépéseket a gyűlés ottani megtarthatására; időközben azon­ban az Országos Bizottság által tárgya­lásra leküldött tételekkel a közgyűlés tárgysorozata annyira kibővült, hogy — tekintettel a nagy károlyi késői vonat­érkezésre — lehetetlennek látszott a tárgy- sorozatnak a rendelkezésre álló rövid idő alatti letárgyalása; ő azért kérdést intézett az egyesület vezető tisztviselői­hez s más tagjaihoz is az iránt, nem tartanák-e „czélszerübbnek és a fenti ok­kal indokoltnak azt, hogy a közgyűlés Szatmáron tartatnék, miután válaszuk egyezőleg igenlő volt, azért hívta össze a közgyűlést Szatmárra. Kéri jelentésé- sének tudomásul vételét. (H) Helyeslőleg tudomásul vétetik. 3. szám. Károlyi Sándor egyesületi I. jegyző felolvassa az egyesület múlt évi munkás­ságáról szóló jelentését. (H) A gondos körültekintéssel s lelki- ismeretes munkássággal elkészített tartal­mas jelentést a közgyűlés elismeréssel veszi tudomásul s elnökség részére az abban foglalt és végrehajtást igénylő pon­tok végrehajtására a felhatalmazást meg­adja. 4. szám. Ambrus Mózes felolvasást tart az iskolai belélet fejlesztéséről; kiemeli eb­ben a tanítói önképzés fontosságát, mélyre nézve hangsúlyozza, hogy az ne csak a tanitói könyvtárból, hanem főként az életből merítse anyagát; különösen ki­emeli a gyermeki lélek megfigyelésének szükségességét s beterjeszti következő határozati javaslatát: „A népiskolák belélete jelentvén a nemzet zömének jellemalakulását, édes hazánk jövőjének biztató kifejlését s mi­vel mindez csak a tanító gyakorlati arra- valósága által ölthet testet, közgyűlésünk e belélet fejlesztését, sikerekben gazda­gabbá tételét, egyesületi munkássága első és legfőbb teendői között, jövőre olykép­pen irányítja, munkálja, hogy a kebelé-

Next

/
Oldalképek
Tartalom