Tanügyi Értesítő, 1902 (1. évfolyam, 1-3. szám)

1902-10-15 / 1. szám

1902. oki \Í. rr RMEGYEI ÁLTALÁNOS TANÍTÓEGYESÜLET HIVATALOS KuZLÖNYE. iyieájeleQik minden Ijó 15. napján. Szerkesztő: KÓTAI LAJOS. Bocskay-utcza 12. szám. Előfizetési díj egész évre: I korona, mely, mint a közlemények is a szerkesztőhöz ---------------------czimzendők----------------------­Be köszöntő. Születése alkalmával senkitől sem szokták megkérdezni az emberek, hogy miért jött a világra, mi a czélja és mit akar. Másként áll a dolog egy lapra nézve. Ennek, amint a megvaló­sulás vagy létezés külső ruháját reá adták, a kiskorúság gyengeségeitől és fogyatkozásaitól nagy részben mentnek keli lenni s a közönség, de főként a vele egy czél felé törekvő pályatársak, kik aztán a legszigorúbb verseny-bi- rákként is szerepelnek, megkövetelik tőle, hogy józan felfogással és tág- ismeretkörrel rendelkezzék, azonkívül be tudja bizonyítani, hogy világra jöve­telét a közérdek kívánja; és köteles kijelölni a czélt, mely felé törekszik, s felsorolni az eszközöket, melyeknek alkalmazásával boldogulni akar. Ezt akarom én (e lap helyett) tenni a következő sorokban, előre ki­jelentem azonban, hogy a felül irt czim alatt megkeresztelt, vagy ha úgy job­ban tetszik, anyakönyvezett kicsikének a világra jövetelében én bűnös nem vagyok, mert mint afféle kevésbé önző egyéniség, mindig méltányolni tudtam a nagy, nagyobb és legnagyobb eszki­mók neheztelését akkor, midőn a tan­ügyi irodalom mezején egy újabb, bár­milyen kicsiny, de minden bizonynyal fókára éhes eszkimó megjelenik. Mások akarták, hog 'egyen, hogy megszüles­sék; én csa ^’egődtem mellé dajká­nak addig, " mennyire megtanul !járni s fejlő bizonyítani, hogy életképes, ■ van és szükséget pótol. W A szar /vármegyei általános ta­nítóegyesület megalakulása után nem Sokára belátta, hogy a nagy számban szétszórtan lakó tagok közt az érintke­zés nagyon fogyatékos; az egyesületi j ügyek vezetői pedig arról győződtek meg, hogy bár sokat dolgoznak, mégis az általuk teljesített irásmunka nem hozza meg azt az eredményt, amit el­érni kötelességük. Az előbbi tételt igazolja az, hogy a köri és közgyűlés volt csupán, amikor a tagok egymással érintkezhettek; s mondanom sem kell, hogy ez több tagra nézve költséges és fáradtságos. Ami pedig a másodikat illeti, nyilvánvaló, hogy azok, kik az egyesületi ügyek vezetésébe be nem folynak, egész éven át alig tudnak vala­mit az egyesületről. Most midőn az ide vonatkozó magas miniszteri rende­let a közgyűlések tartását két évenkint írja elő, az egyesületi ügyek intézése csak­nem egészen a levelezésekre szorítkozik. Ha más ok nem volna is, az utóbbi egy magában elegendő volt arra, hogy egy vármegyei tanügyi ér­tesítő megindítását közóhajjá emelje és meg is valósítsa. I

Next

/
Oldalképek
Tartalom