Tanulmányok Tolna megye történetéből 3. (Szekszárd, 1972)

zászlóaljat azonban már csak a nemnemesekre is kiterjedő toborzás útján tud­ták a lustrálók összehozni, tekintve, hogy a két század 320 főnyi legénységét, 20 tiszti és 19 altiszti létszámát kizárólag nemeseikből semmiképpen sem lehe­tett biztosítani. 19 A toborzás sikerének az érdekében a helységekben közhírré tették, hogy „1. a nemes felkelő lovas, vagy gyalog seregbe, vagy más ezredbe jelentkezők, a háború után minden kétség nélkül tisztjeikkel együtt hazabocsát­tatnak, 2. katonának a résztvevők csak alkikor tartatnak tovább, ha önszántukból maradnak. 3. Adótól a hadviselt élte napjáig mentes lészen, 4. közterhek vise­lésétől a maga személyére fel szabadíttatik." 20 Tisztek és altisztek most már rendelkezésére állottak a megyének, mivel az előző felkelés négyhónapi fegyverbentartása alatt a kiképzés során a felkelők közül többen kellő tudásra és tapasztalatra tettek szert, ami alkalmassá tette őket tiszti, illetve altiszti kinevezésre. Az ékkor kinevezett tisztek nagyrészt ugyanazok maradtak a későbbi felkelések alakulatainál is. A megye közgyűlése így a nádortól 1800. október 15-én kapott felhatal­mazás alapján a lovasszázad parancsnokává első kapitánnyá másod kapitánnyá első főhadnaggyá másod főhadnaggyá első alhadnaggyá másod alhadnaggyá zászlótartóvá pedig Festetits Péter vicecollonellust, tehát ekkor már alezredest, Perczel Ádámot, Madarász Aritalt, Korniss Károlyt, Csapó Dánielt, Bene Károlyt, Miskey Antalt, Sághy Domokost nevezte ki. A gyalogságnál az első század parancsnokló kapitánya első főhadnagy másod főhadnagy első alhadnagy másod alhadnagy Posgay Zsigmond, Posgay Lipót, Rimanóczy István, Augusz Lajos, Polónyi Ferenc, a második század parancsnokló kapitánya pedig első főhadnagy másod főhadnagy első alhadnagy másod alhadnagy a zászlóalj zászlótartója A ruházatra vonatkozóan a közgyűlés úgy rendelkezett, hogy az olyan legyen, mint az 1797. évi felkelés alkalmával volt. A csapatoknak október 15., illetve 20. napján már el kellett volna indul­niuk, ezért az idő előrehaladása miatt báró Ott Péter, altábornagy, mint ille­tékes districtionalis (körzeti) parancsnok, Győrből 1800. október 16-án kelt leve­lében nyomatékosan sürgette a megyét, hogy a megajánlott felkelő csapatokat Perczel Sándor, Benyovszky Károly, Horváth László, Bárány József, Pózner József, Zöldy István lett. 2 ' 7" 99

Next

/
Oldalképek
Tartalom