Tolna Megyei Levéltári Füzetek 10. Tanulmányok (Szekszárd, 2002)

Ruzsa Éva. Egy kisnemesi család két generációjának küzdelme a deklasszálódás ellen • 115

gye alispáni tisztét töltötte be. A család birtokában egy II. Mátyás kori, illetve egy XIII. századi keltezésű oklevél is található volt. 9 Koronghi Lippich István a Vas megyei Kemeneshőgyészen Lippich Sándor és Forintos Terézia valószínűleg első fiúgyerme­keként látta meg a napvilágot 1826-ban. A gazdag gyermekáldás­sal rendelkező szülőknek - legalább négy fiú: István, Kálmán, László és Gyula és legalább két lány élte meg a felnőttkort - a gyermekek eltartása, a fiúk iskoláztatása, a lányok hozománya nem kis gondot jelenthetett. Lippich Istvánt is ez akadályozhatta meg gimnáziumi tanulmányai folytatásában, a jogi végzettség megszerzésében. Feltehető, hogy saját ambíciói és a család moti­vációjának összetalálkozása a katonai pálya választása. A XIX. század 20-40-es éveiben az elszegényedő nemesi csa­ládok fiúgyermekei számára a származásuknak megfelelő életvitel tovább folytatását a hivatalnoki vagy a katonai pályán való elhe­lyezkedés biztosította. A napóleoni háborúk után e családok egyre több tagja választotta a katonai hivatást, mely biztos egzisztenciát nyújtott. 10 A katonaságon belül legnagyobb presztízse a huszár­ságnak volt. Ennek eléréséhez két dolog szükségeltetett: protekció valamint a huszáregyenruhához és a ló ellátásához elegendő pénz. 11 A Lippich családnál valamelyik - vagy esetleg mindkettő ­hiányzott, István először 1845-ben a 32. számú gyalogezredhez került. A család számára a katonai pálya választása, szemben a hivatali elhelyezkedés korai időszakával, azzal az előnnyel is jár­hatott, hogy fizetést kapott, így megélhetése nem maradt továbbra is a szülők terhe. Kempelen Béla: Magyar nemes családok Budapest 1913. VI. k. 390. p.; Nagy Iván Magyarország családai 7. k. Pest, 1860. 124. p. 9 TMÖL. Tolna vármegye Árvaszékének iratai Szekszárd, Lippich István hagyatéka 8699/1887. jegyzőkönyv 9. tétel (Hivatkozás továbbiakban: Tv. A. L. I. hagy.) Bona Gábor: Forradalmi hadsereg - hivatásos tisztek In: „A magyar katona­tiszti 1848-1945) 9. p. Szerk.: Hajdú Tibor MTA Történettudományi Intézet Budapest 1989. 11 Deák István: A zsoldtalanságtól a nyomorúságos zsoldig 24. és 30. p. In.: „A magyar katonatiszt" (1848-1945) 118

Next

/
Oldalképek
Tartalom