Testnevelési Főiskola - tanári, kari értekezletek, tanács- és bizottsági ülések 1947-1963

Tanári értekezlet, 1947. március 8.

J L C I Z t- É L I I 1 V Colvétctott 1947. március hó 8-én o 'lagyar Testnevelési Főiskola tanári értekezletéről. Jelen vannak: kologh Lejosné, dr. Bácsalmási Péter. Lore cl ly Tibor, vníinyi .citannó. üobránszky István, ér. DOckoteln Antal, dr. Lück- stein Antnlné, i)ückstein Zoltán, ör. Luronolly László, Kiekes Istvánná, Gallér Alfréd, zuber Lórándné, Koszper Mszlóné, Kcrarás István, iole on írre, Kárpáti Károly,, Koreas! műdre*, ér,Kismartoni Mroly, őr. rrizsa- r.ec .árolyné, Kpltoi Jenő, olios zva, Neme 3(1 aroczy István, tálfel János, Késik Bála. Skersil ária, Sírnék Fcrencné, Takács Andor, «r. Zybolen skidre, Coofkó öve Vnrgc .Tont, Varga Jenőné tanárok. A jegyzőkönyvet K szpor iászlcné vezeti. Keresői Bnre ionár ssorctettel üdvözli a 2 eljelent kollegákat és kimenti Juhász Jásaló miniszteri biztost, aid elfoglaltsága miatt nem lehet leien az értekezleten. 1. / Téli tanfolyamok. / ohos Vo./ rolcTőntettc ~ olios’ Tanárnő, kor a téli tanfolyamokról 26 hell- gat< larsat pl engedély nélkül ős m eddig non is ; lentkoztek* , szer- vozeti szabályok értelmében pedig, aki megfelelő indokol:*s vagy előzetes bejelentés nélkül a tanfolyamiét elmulasztja, nem iratkozhat tó a II. fél­évse. cressi .Ülőre; a tanári testedet határozatát kéri, hogy (ízekkel a halig* te-kai mi történjék? ér. Zybclen andre javasolja, hogy o hallgatókat előzetesen hall­gassák ki, liat ha valamilyen komoly ok tartotta eket távol a t ni olyanon való részvételtől, éri, hogy a tanári test let bis; on r e, valakit, aki az eseteket folf.ilvizsgálná 00 csak ásókét ne engedjük beiratkozni a má­sodik félévre, akik megfelelő igazolást felmutatni nem tudnak. dr. 'gr Ferenc: a téli tanfolyamokon való részvétel a múltban lo kötelese volt a hallgatók számára, tár ulosztása nm járt oly on sú­lyos következményekkel, nint jelenleg. A hallgatóknak tudomásai volt a mulasztás következményeiről, hiszen Takács tanár ur azt kihirdette, ontségtlkre szolgál, no y ez eset olső Ízben fordult ölő és mégsem lé­ét 26 embertől a beiratkozást engo élyt megtagadni. Javasolja, hogy ez értekezlet bízza meg Takács .tanár urat az ügyek felülvizsgálásával cs azokat, akik Indokolatlanul mulaszt ttok, 1 eg kell tüntetni. di. Bácsal sási ke tor: javasolta, no, v a öntés c ■ ügyben Takács tanár űrnek v. hallgató ’ ol való beszélgetésé után történjél, a vizs .dk és 0 kollokviumok liefejezé c után. á Javaslatot a tanári értekezlet elfogadta. 2. / ..orozol badro: Tanárvizsgálat és II. félév. A ten' rvirs.-; latok: iráabéli március 11-én szóbeli " 12-én lesznek. A visa, állatot e vizsgáló bizottság tagja1 ve zetik, jelen esetben csal: dr. Kvíolen Endre személye vitás, mórt‘C még aen volt itthon n uomlizá- tás ideién. Fölterjesztése és kinevezése folyamatban van. II. félév megkezdésének időpontja szintén március 11. Ugyancsak csőn a napon tartjuk o javító és pótkollokviumokét. Kzekon az elbírálás épen úgy történjék, mini a r ndcs időben lezajlott kollokviumoknál. A javító kollokviumok bizottság előtt történnek. I zen egyedül csak dr. . ■* c’-stcin Antal érdekelt. bízottad tagjaiul még dr. Krizsanoc Kár oly- nét és dr. rtoni Károlyt kérte 1. • A pétkcliokyiumokre. 4 nap áll rendelkezésre, ami a /gyakorlati viza, mk sro; ontlmbol előnyös. Azok, akik az alapvizsgái*tön is részt vesznek, kollokvíu;lókat csők-a vlzs ólat után tehetik, icJdk tehát csak kő nap áll rondelkrzésre. . »»*,(*’ 'beirat' ozáso 14-én, a r nde3 tanítás március 17-cn jcezueftik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom