Új Néplap, 2011. november (22. évfolyam, 256-279. szám)

2011-11-02 / 256. szám

2 MEGYEI TŰKOR UJ NÉPLAP — 2011. NOVEMBER 2., SZERDA Fegyvernek dr. Hámori Józsefet, első díszpolgárát köszöntötte Fegyvernek első díszpolgárának dr. Hámori József akadémikus professzort választották meg a közelmúltban. A kitüntetett, Szé- chenyi-díjas biológus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, 2002— 2008 között alelnöke, 1992— 1994 között a Pécsi Orvostudo­mányi Egyetem rektora, majd 1998-1999 között az Orbán-kor- mány első nemzeti kulturális örökség minisztere volt. A dísz­polgárt az ünnepi testületi ülés részeként köszöntötték. ■ N. G. Égő mécses miatt gyulladt ki az asztal Lépcsőházban terjedő füsthöz ri­asztották Szolnokon a tűzoltókat kedden - tájékoztatott Erdélyi Tibor, a szolnoki tűzoltóság saj- tóügyletese. Hajnali 5 óra után egy Sarló úti, háromemeletes lakóház egyik földszinti lakásából szivár­gott a füst a folyosóra. Mint ki­derült, a szobában az asztalon egy felügyelet nélkül hagyott, égő mécses meggyújtotta az asz­talt, illetve a közvetlen közelé­ben lévő tárgyakat. Szerencsére a tüzet időben észrevették az ott lakók, így komolyabb kár nem keletkezett, és személyi sérülés sem történt. ■ Ezen a héten zárva tart a Szapáry óvoda Több szolnoki óvoda zárva lesz egy nap a héten. Néhány helyen ezekben a napokban tartanak nevelés nélküli munkanapot.- Ráadásul sok szülő nem kért óvodai ellátást a hétre, a gyerekek négyötöde otthon ma­rad. így a legtöbb tagintézmény­ben csak ügyeletet tartunk - mondta Ferencziné Teleky Éva, a Szolnok Városi Óvodaigazga­tóság vezetője. A Szapáry úti óvoda viszont egész héten zár­va tart karbantartás miatt. A ki­csiket egy másik intézmény fo­gadja. ■ J. Zs. Problémás lett a buszparkolás helyi rendelet Tilos a közterületen állni a járművekkel Tiszaföldváron Egy helyi rendelet szerint nem szabad közterületen parkolniuk a Jászkun Vo­lán buszainak Tiszaföld­váron. Az önkormányzat határozata járattörlést és elbocsátásokat is okozhat. Joó Zsuzsa- Tizennégy éve dolgozom a Jászkun Volánnál autóbusz-ve­zetőként Tiszaföldváron. Úgy vé­lem, jó munkaerő vagyok, most mégis féltem az állásomat, má­sik kilenc helybéli kollégámmal együtt - panaszolja Kun László buszsofőr. - Nemrégiben a cég vezérigazgatója összehívott ben­nünket egy beszélgetésre, ahol elmondták, a földvári önkor­mányzat hozott egy határozatot, melyben megtiltotta a parkolást a közterületen az autóbuszokkal. A továbbiakban azt javasolják, hogy a városon belül, valame­Hegedűs István polgármester lyik helyi vállalkozással meg­egyezve az ő telephelyét vegye igénybe a Volán, ami természe­tesen súlyos pénzbe kerül. Attól tartunk, ezt a munkaadónk nem fizetné ki, ezáltal munkahe­lyünk is veszélybe kerülhet. Ezek a járművek a lakosság szol­gálatában állnak, soha nem ér­kezett panasz, hogy bárkit is za­varna az utcán lévő busz. A tiszaföldvári önkormányzat határozata szerint valóban tilos augusztus elsejétől parkolni a közterületen, de nemcsak a bu­szoknak, hanem egyéb más jár­műnek is. A Volán buszai az el­múlt években vagy az úgyneve­zett Balogh-sarkon álltak, vagy a sofőrök háza előtt. Régebben próbálkoztak a város szélén lévő vasútállomás mellett parkolni, de a járműveket a kivilágítatlan területen rendszeresen megron­gálták, és az üzemanyagot is ki­lopták belőlük. Ezért döntöttek úgy, hogy a buszok legyenek in­kább „szem előtt”. Az önkor­mányzat eddig megpróbált sze­met hunyni e fölött, hiszen a köz­területen történő parkolást ed­dig is tiltották, de a Volán busza­ival kivételt tettek.- Most azonban hiába nyúj- f tottam be módosító indítványt § ennek meghosszabbítására, | képviselőtársaim leszavaztak, | mondván, ne legyenek kivéte­lek. Én azt javasoltam, 2013 végéig parkolhassanak még a buszok a szokásos helye­ken, addig, amíg terveink szerint felépül az új busz­pályaudvar — állítja Ti- szaföldvár polgármes tere, Hegedűs István. A buszpályaudvar felépítésének terve a történetben fon tos szerepet ját­szik. Az önkor­mányzat és a Jász­kun Volán ugyanis közös pályázatban működik együtt a buszállomás felépí­tésében. A cég 10 mii lió forinttal támogat ta a tervezést és a pályázást, azaz Tisza- földvárnak gyakorlatilag egy fillérjé­be sem ke­rült eddig a vállalkozás. - Ezért is fájó az önkormányzat rendelete. Állítólag koszorúzáso­kat zavarnak a buszaink, de ké­rem, ha szólnak, mi az ünnepség* idejére elállunk onnan - mond­ja Pozsonyi István, a Jászkun Vo­lán Zrt. vezérigazgatója. - A me­gyében több mint hetven helyen vagyunk, ilyen problémával még sehol nem találkoztunk. És azzal IL Ezzel a rendelettel akár a munkahelyünk is veszélybe kerülhet — állítja a buszvezető, Kun László Pozsonyi István, a Jászkun Volán -j-'«agyREBK vezérigazgatója fWPPI a helyzettel sem, hogy pénzt kér­nek azért, mert buszaink közte­rületen állnak. Tiszaföldvári so­főrjeinket a megyei átlagnál job­ban fizetjük, igazán nem panasz­kodhatnak, folyamatos és biztos munkát tudunk adni nekik, nem szeretnénk megválni tőlük. De végső esetben, ha kenyértörésre kerülne sor, megtennénk - teszi hozzá Pozsonyi István. Amennyiben nem sikerül megegyezniük a település és a cég vezetőinek, úgy a buszok a szolnoki telephelyen par­kolnának tovább, hiszen a többletköltségeket a Volán nem kívánja kifizetni. Ha vi­szont a jármű- jk vei a megye- HHÉSk székhely- 1» ről in­dulnának hajnalban, az két dol­got jelent: az első és utolsó föld­vári járatot eltörlik, így például reggelente 48 perccel később jut­hatnak csak be a helyi lakosok Szolnokra. Másrészt nem lesz szükség földvári illetőségű busz­vezetőkre, hiszen valószínűleg szolnoki sofőröket fognak majd alkalmazni a vidékiek helyett. E probléma tehát nemcsak kizáró­lag a céget, a buszsofőröket és az önkormányzatot érinti, hanem a tiszaföldvári busszal utazókat is.- Mindenképpen célunk a megegyezés, közös érdek, hogy kompromisszumra jussunk - hangsúlyozza a vezérigazgató, és ezzel a polgármester, Hege­dűs István is egyetért: — Több­ször találkoztam már Pozsonyi úrral, legutóbb múlt héten pén­teken. Abban maradtunk, ezen a héten ismét leülünk egymással tárgyalni, hogy megoldást talál­junk. Remélem, beszélgetésünk sikeres lesz — teszi hozzá Tisza- földvár első embere. A járattörlés a munkába járókat is sújtaná tiszaföldvárról a legelső busz negyed négykor indul. Ha ezt eltörlik, csak 50 perccel ké­sőbb indulna a következő já­rat, ami 4 óra helyett csak egy órával később, hajnali 5 órára érkezne Szolnokra. Ez több tíz, busszal bejáró munkavállaló­nak okozna komoly fejtörést. A napi utolsó járat törlését a szó­rakozni utazó fiatalok „sínyle- nék meg”, hiszen negyed 10 helyett már negyed 8-kor busz­ra kellene ülniük. személyi hírek Várszegi Tiborral egy hónapja vette át az új szervezet a feladatokat Várszegi Tibor ügyvezetésével irányítja Jászbe­rény kulturális intézményeinek munkáját a Jász Kerület Nonprofit Kft. A társaság október 1-jével koordinálja a kulturális feladatokat, bcs Juhász Ivett már alig várja, hogy síeljen a Mátrában Az Alpok-Adria Jász-Nagykun-Szolnok megye szépe, a kunhegyesi Juhász Ivett már alig vár­ja az első havat. Párjával ugyanis egyhetes pi­henésre készülnek a Mátrába, ahol nagy szen­vedélyének, a síelésnek hódolhat, mk Izaki Maszahiro karmester nemrégiben hazautazott Japánba Komoly és sikeres koncerteken van túl a Szol­noki Szimfonikus Zenekar és vezető karmes­tere, Izaki Maszahiro. A maestro jelenleg Ja­pánban tartózkodik, ahol három koncertje is lesz, és-december 19-én tér vissza hazánkba, ni Több házi gondozottat látnának el Cibakházán A cibakházi önkormányzat bő­víteni kívánja a házi gondozás­ban részt vevők körét. Eddig ti­zennégyen vették igénybe ezt a szolgáltatást, ám amióta a házi gondozás díját 600-ról 160 fo­rintra csökkentették, huszonöt­re nőtt az ezt igényelők száma. —A kapacitásunk szerint a je­lenlegi létszámot 35 főre bővíte- nénk - mondta Hegyes Zoltán polgármester. — A bentlakásos intézményünk fenntartása 10 millió forinttal többe kerül, mint amennyit az állami támogatás fedez. Az önkormányzat nem tervezi ennek a megszüntetését, viszont csökkenteni kell a férő­helyek számát, mivel ideiglenes működési engedélye van az in­tézménynek. Egy főre hat négy­zetméternyi helynek kellene jut­ni, ez most nincsen meg, ezt az önkormányzatnak bővítéssel kellene biztosítania. Sajnos erre nincs lehetőségünk, ezért egy­előre létszámcsökkentéssel kí­vánjuk a problémát megoldani. A polgármester hozzátette: ki­tenni természetesen senkit sem fognak, csak addig nem vesznek fel senkit, amíg a létszám el nem éri a végleges működési enge­dély kiadásához szükségeset. Huszonegy helyett 16 fővel tud­ják az intézményt működtetni, most 18-an vannak. A felszaba­duló gondozói kapacitást pedig a házi gondozói körbe kívánják be­vonni. ■ N. G. Különleges szerkezet, a rákóczifalvi Marton János a felújításhoz mérics­kéli a képünkön látható, száztíz éves betegtoló kocsit. Az egyszerű moz­dulatokkal ággyá is alakítható tolókocsiból alig varr néhány az ország­ban. Ez, ha elkészül, a helyi múzeumban lesz látható.

Next

/
Oldalképek
Tartalom