Új Néplap, 2011. január (22. évfolyam, 1-25. szám)

2011-01-27 / 22. szám

ÚJ NÉPLAP - 2011. JANUÁR 27., CSÜTÖRTÖK 5 FELSŐ-JÁSZSÁG Több rendőrre lenne igény a térség településein A Jászsági Önkormányzatok Szövetségének legutóbbi ülésén a résztvevők a napirendi pon­tok között tárgyaltak a Jászság közbiztonságának helyzetéről is. A tanácskozáson részt vett és bemutatkozott Farkas József ezredes, a közelmúltban beik­tatott új megyei rendőrfőkapi­tány, valamint JJalmai Ferenc alezredes, a Jászberényi Rend­őrkapitányság vezetője. A jász­sági önkormányzatok vezetői választ kaphattak a térség köz- biztonságával kapcsolatos aktu­ális felvetéseikre. Eszes Béla, a JÖSZ elnöke arról tájékoztatta lapunkat, hogy egyeztették elő­zetes terveiket a rendőrséggel, illetve érdeklődtek annak esé­lyeiről, hogy mikor lehet több rendőr a Jászságban. A JÖSZ el­nöke hozzátette, a megyei rend­őrfőkapitány az ülésen elmond­ta, mindent megtesz annak ér­dekébén, hogy több rendőr le­gyen a térségben, és javuljon a közbiztonság. ■ I. A. Alapképzésen vesznek részt a jászsági polgárőrök A jászsági polgárőrök is részt vesznek a megyei polgárőrszö­vetség bűnmegelőzési és okta­tási bizottsága által szervezett alapszintű képzésen. Legutóbb január 22-én Pusztamonosto­ron tartottak képzést a polgár­őröknek. Mint azt Orosz Tibor, a bizottság elnöke elmondta, március 31-ig minden egyesü­leti tagnak részt kell vennie az oktatáson, ez a Jászságban kö­rülbelül 1500 polgárőr képzé­sét jelenti.- Az oktatás keretén belül bővítjük többek között a polgár­őrök legfontosabb bűnmegelő­zési ismereteit, amelyekkel a rendőrség munkáját segítjük. Elsősorban a közterületi szol­gálat során, ha például betörést észlelnek, akkor hogyan végez­ze munkáját a polgárőr, amíg a rendőrség a helyszínre nem ér­kezik. A képzésnek van egész­ségügyi része is, mert előfor­dulhat baleset vagy egyéb ka­tasztrófa, ahol a polgárőrnek segítenie kell - tette hozzá Orosz Tibor. ■ Fedél alá vitték a szobrot jászdózsa A felújított alkotás nem bírná az idő viszontagságait Nem tudni, meddig lesz torzó a főtéren a diszkót. A lakosok persze, mint Spányik Lászlóné és Kurucz Sándorné is, szívesen visznek haza a jóízű vízből. Helyreállították a több mint másfél éve össze­tört, a falu jelképének számító Jászok Kincse ar­tézi kút szobrát Jászdó- zsán. A szobor azonban nem került vissza eredeti helyére, a főtéri kútra, hanem a közösségi ház előterét díszíti. A peres­kedés még ma is tart az önkormányzat és egy he­lyi család között. Banka Csaba Emlékezetes, hogy még 2009 áp­rilisában négy fiatal virtusko­dásnak szánt szórakozása ko­moly problémákat okozott. Ami­kor az egyikük felmászott a szo­bor talapzatára — állítólag egy­mást fotózták a fiatalok -, meg­csúszott, és magával rántotta az alkotást, ami darabokra tört. Az­óta információink szerint az ügyet lezárta a rendőrség, a vizs­gálatok szerint nem történt bűn- cselekmény, nem szándékos rongálásról volt szó. A család ko­rábban nyilatkozta, hogy kész helytállni az okozott kár miatt, és végül hivatalosan 300 ezer fo­rintot ajánlott fel a helyreállítás­ra. - Gyurkó Józsefné, a fiú édes­anyja most lapunknak elmond­ta, ezt az összeget még akár most is odaadnák az önkor­mányzatnak, ha pedig minden érintett család hasonló nagyság- rendű vállalást tett volna, már rég felújíthatták volna a szobrot. A dózsai édesanya elmondása szerint azt korábban is el­ismerték, hogy fiuk hi­bázott, viszont vélemé­nyük szerint nem egye-1 dűl vett részt mindab­ban a cselekmény- i sorban, amely vé-, gül a falu jelkép-1 ének darabokra törésével vég- i ződött. A dózsai ön-, kormányzat j jó egy évvel ezelőtt ha­tározott ar­A szobor két vi­lágháborút és néhány forradal­mat túlélve, egy rosszul sikerült fotózkodás után a közösségi ház előterében „kelt új életre” ról, hogy a felajánlott összeget nem fogadja el, és polgári peres eljárásban próbál kártérítést kapni a fiú családjától. Szeret­nék, ha minimum másfél millió forintot ítélne meg számukra a bíróság. Szerencsés István pol­gármester elmondta, hogy egy időtállóbb szobrot szeretnének a főtérre állítani. Helyreállítva .. a pirogránit szobor már nem f állná az időjárás változásait. Nagyon sok része hiányzott az eredeti alkotásnak — mondta a polgármester és a pótlások anyagá­nak hőtágulása egé­szen más, mint a szobor anyagáé. Egyszerűen a szabadban szétfagyna néhány év alatt, ha eredeti helyén állí­tanánk fel. Megtudtuk, hogy egy dombó­vári szobrászművész, Varga Gá­bor felajánlásból, a településnek szóló adományként újította fel a szobrot, amelyet nemrégiben he­lyeztek el a közösségi ház előte­rében. - Szeretnénk már lezár­ni ezt a történetet—mutatott rá Szerencsés István. - A bíróság már tárgyalja az ügyet. Szeret­nénk megvárni az ítéletet, de azt is el kívánjuk érni, hogy még eb­ben a ciklusban újabb szobor ke­rüljön az artézi kútra. Pirogránit vagy égetett cserép? A per várhatóan még sokáig elhúzód­hat, hiszen egyelőre még az is vita tárgyát képezi, hogy milyen anyagból készült az erede­ti szobor. A polgármester el­mondása szerint pirogránit- ról van szó, a család vélemé­nye szerint égetett cserép. Mindenesetre várhatóan a helyiek véleményét is ki­kéri majd az önkormányzat, hogy milyen anyagból készül­jön a jelkép másolata, amit már a főtéren helyezhetnek el Sőt, a polgármester el­mondása szerint, még az sem lehetetlen, hogy egy teljesen új alkotás kerül a régi helyé­re, az eredeti 1905-ös szobrot pedig mementóként a közös­ségi házban tekinthetik meg az érdeklődők. Elismerték a dráma­pedagógus munkáját JÁSZFÉNYSZARURÓL Kovács Andrásné színjátszó-rende­ző január 21-én Csokonai Vitéz Mihály alkotói díjat vehetett át az Iparművészeti Múzeum aulájában. A díjjal elismerték több mint öt év­tizedes tevékenységét, ame­lyet az amatőr színjátszá­sért, drámapedagógiáért és annak népszerűsítéséért, nevelőmunkájáért tett. Megoldást keresnek a belvizes problémákra jászárokszálláson folya­matos a belvíz elleni véde­kezés. A határban teljesen telített a talaj, az ipari park­ban munkahelyeket veszé­lyeztet a víz. Gergely Zoltán polgármester elmondta, hogy január 31-re vízügyi tanácskozást hívott össze, amelyen áttekintik az eddi­gi munkálatokat, valamint a jövőt érintő kérdésekről tár­gyalnak. A megbeszélés egyik fő témája, hogy mi­lyen anyagi, kivitelezési le­hetőségek vannak a helyi patakok védműveinek rend­betételére. Beneveztek a diákok a jászsági vetélkedőbe jászfelsőszentgyörgyi álta­lános iskolás diákok bene­veztek a Jász Múzeum Szü­lőföldem, a Jászság elneve­zésű vetélkedőbe. A 11 és 15 év közötti tanulókból álló csoportot Ménkű János, a művelődési ház igazgatója készíti fel a megméretésre, melynek során a fiatalok megismerkedhetnek sző­kébb hazánk múltjával. Tavaszra készülhet el a Bajcsy út Arokszálláson jászárokszálláson a Baj- csy-Zsilinszky úti beruhá­záshoz megtörtént a szerző­déskötés a kivitelezővel, és az önkormányzat átadta a területet a munkálatokhoz. A közel százötvenmillió fo­rintos útépítésnek a tervek alapján április 11-re kell el­készülnie. SZ0U0N.hu További jászsági információk a SZ0U0N.hu hírportálon olvashatók. A magyar kultúra napjára emlékeztek Üzenettel Jászárokszálláson január 20-án a magyar kultúra napja alkal­mából ünnepséget rendeztek a művelődési házban. Felléptek a helyi Széchenyi István Általá­nos Iskola, Óvoda és Zeneiskola diákjai, Üzenet című előadá­sukkal.- Emellett Téli tárlat cím­mel megnyílt Magyar Ari festő­művész kiállítása is. ■ I. A. HIRDETÉS A Vitaleggs Kft. mezőhéki telephelyén (Földvári út) TYÚKVÁSÁRT tart 2011. február 12-től a készlet erejéig. Szombatonként: 250 Ft/db. Érdeklődni: 06-30/299-2803 telefonon." Kiszállítva 300 Ft/db. Érdeklődni: 06-70/320-6747 telefonon. Szülők és gyerekek együtt barkácsoltak mentés Nem kell aggódniuk a Jászfényszarun áttelelő madaraknak A jászfényszarui Szivárvány Óvoda madáretető-készítő ver­senyt hirdetett gyerekek és a barkácsoláshoz kedvet érző szü­leik körében. Fontos feladatnak tartják ugyanis a környezettuda­tos magatartás kialakítását, illet­ve természetközeli programok szervezését. Nem mellékesen persze cél volt az is, hogy a közös tevékeny­séggel tovább erősíthessék a gyermek-szülő-óvoda kapcsola­tot is. Az óvoda kérte, hogy a kö­zös munka alkalmával termér szetes anyagokat használjanak a nevezők. Összesen harminckilenc ete­tő gyűlt össze, szebbnél szebb és ötletesebbnél ötletesebb művek készültek. A versenyzők meg­kapták a madáretető-készítő mester kitüntető címet is. Olyan jól sikerültek az etetők, hogy el­határozták: a pályamunkákból kiállítást rendeznek a művelő­dési házban. A legjobban sikerült alkotáso­kat díjazták is. A szülők és cse­metéik kreativitásából ízelítőt nyerhetnek a január 21-én meg­nyílt bemutató (február 5-ig te­kinthetők meg az alkotások) lá­togatói. A madáretetők ezután töltik be igazi funkciójukat, hiszen a város közintézményeibe, parkja­iba helyezik ki azokat, segítve ezzel a madarak áttelelését. ■ B. Cs. A madáretető-kiállítás még néhány napig látható Jászfényszarun

Next

/
Oldalképek
Tartalom