Új Néplap, 2010. december (21. évfolyam, 279-304. szám)

2010-12-11 / 288. szám

13 Az iskola ügyét két szemszögből mutatták be A Polgári Magyarországért Ala­pítvány konferenciáját a minap Esztergomban tartották. Balog Zoltán államtitkár, aki elnöke az alapítványnak, elmondta olyan járható utat keresnek, amely a cigányság társadalmi integráció­ját szolgálja. Ennek kapcsán töb­bek között előadásra kérték Dan- kó Istvánt, Jászladány polgár- mesterét is, aki a településen lét­rehozott és országos szinten is komoly vihart kavart alapítvá­nyi iskola évtizedes kálváriáját és tapasztalatait vázolta fel. Beszámolt az iskola körül ki­alakult jogi ügyek, perek és vi­szont perek szövevényéről, ame­lyek közül a ll bírósági perből végül is tizet megnyertek az ala­pítók, egyet pedig korrigáltak. Az elmúlt esztendők intézmé­nyen belül szerzett kedvező ta­pasztalatairól is beszélt a polgár- mester. * A témával kapcsolatban a „másik oldal képviseletében” meghallgatták az esztergomi konferencián Mohácsi Erzsébe­tet, aki az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekekért Alapít­vány vezetője.- Az általam és általa elmon­dottak között nagyon sok kü­lönbség volt, ám az is igaz, hogy sokan gratuláltak előadásom vé­gén — mondta el szerkesz­tőségünknek Dankó István, Jász­ladány polgármestere. ■ Darázs Melinda Megvan már az új jászkapitány- jelölt Jásziványon soron kívüli képvi­selő-testületi ülést tartottak, amelyen döntöttek a jászkapi­tány személyéről. A jövő évi Jászok Világtalálko­zóján várhatóan Borbás Feren­cet, a jásziványi gyökerekkel rendelkező jászapáti vállalkozót iktatják be jászkapitánynak. Több név is felmerült a jászkapi­tány személyére. A döntéskor azt mérlegelte a képviselő-testü­let, hogy a jelöltek mennyit tet­tek és tesznek Jásziványért. Bor­bás Ferenc és családja szorosan kötődik a faluhoz, hagyomány- és népviseletőrzők. Borbás Fe­renc elfogadta a felkérést a jász­kapitányi tisztség betöltésére. ■ Illés A. ÚJ NÉPLAP-2010. DECEMBER 11., SZOMBAT JÁSZSÁGI BARANGOLAS Adventi műsor emlékezéssel ünnepvárás Diákok és tanáraik együtt szerepeltek Hagyománnyá vált már a jász­berényi Lehel Vezér Gimnázi­umban, hogy Advent idején egy ünnepi műsor keretében mutat­ják meg tudásukat az iskola te­hetséges diákjai. Idén immár ne­gyedik alkalommal szervezték meg műsoros estjüket, amely­nek a Déryné Művelődési Köz­pont adott helyet. Ebben az év­ben a hangszeres zene-, az ének-, tánc- és prózai bemutatókkal nem csak az ünnepvárást tették meghittebbé az együtt szereplő tanárok és diákok. Az előadással g egyben emlékeztek az elmúlt he- | tekben tragikus körülmények 1 között, autóbalesetekben el- J , p hunyt egykori diakokra is. 2 ■ Banka Cs. Különös hangulatú program zajlott a gimnáziumban A diákok együtt ismerkedtek az egészséges táplálkozással Jászdózsán a Bozóky János Álta­lános Iskolában egészségnevelé­si hónapot tartottak nemrégi­ben. Az intézményben olyan programokat szerveztek, ame­lyeknek célja a diákok egészsé­ges életmóddal kapcsolatos is­mereteinek bővítése. Ahhoz, hogy a tanulók életerős felnőt­tekké váljanak, már fiatalkorban az egészséges táplálkozásra, a mozgás fontosságára kell őket nevelni. Az alsó tagozatos gyere­kek rendhagyó környezetisme­ret óra keretében az egészséges táplálkozásról hallhattak elő­adást. A program része volt még az egészségnevelési vetélkedő is, amelyre az alsósok közül 32 fő, a felsősöktől pedig 16 tanuló ne­vezett be. A szervezők vidám fel­adatokkal igyekeztek hasznós tanácsokat adni a fiatalok egész­ségmegőrzése érdekében. Nép­szerű volt a diákok körében az a feladat, amikor bekötött szem­mel kellett felismerniük a külön­böző zöldségeket, gyümölcsöket. ■ Illés Anita Rekordkísérletet tervez forraltbor-ivás Ezerötszáz ember elég lehetne a sikerhez Különleges eseményre készülnek az érpartiak. Be akarják írni a nevüket a Guiness-rekordok könyvébe. Képünk illusztráció. A gyöngyöstarjáni csúcs­tartók eredményeit nagy­ságrendekkel túlszárnyal­va szeretnének új fejeze­tet nyitni a forraltbor-ivás történetében a jászberé­nyiek. Az Érpart város­részének lakói szervezé­sében ugyanis legalább másfél ezer embert pró­bálnak egyszerre megin­vitálni, hogy új Guinness- rekord szülessen. Banka Csaba Hogyan lehet a rövid nappalok, hosszú éjszakák, a kemény mí­nuszok idején olyan, közösséget erősítő eseményt kitalálni, ami miatt szívesen kimozdulnak az emberek a kényelmes és meleg lakásaikból? A jászberényi érpar­ti városrészben élő Kocsán Lász­ló erre a kérdésre kereste a vá­laszt, amikor eszébe jutott a for­ralt boros rekordkísérlet ötlete.- Idén nyáron először szervez­tük meg az Érpart fesztivált. Ki­derült, hogy nemcsak a város­részben élők számára, de egész Jászberénynek, sőt a térségnek is remek alkalom volt a kikap­csolódásra. - mondta Kocsán László. — Az első ötlet az volt, hogy valami rekordkísérletet volna jó megszervezni, hisz ez eleve vonzza az embereket. A té­li rekordok közt böngészve talál­tam rá a forraltbor-ivás rekordjá­ra, amelyet először a Gyöngyös- tarjánban állítottak fel, utána a sárváriak javították azt meg, ezt követően pedig a tarjániak ismét átvették az első helyezést. Az Érparton élők vevők voltak az ötletre. Az eddigi rekord sze­kocsán László közzétette a si­keres rekordkísérlet receptjét is. Hozzávalók 1500 ember ré­szére: végy egy kellően hideg, lehetőleg szép hóeséses napot, (legyen, mondjuk december 29.) minimum 450 liter bort, kb. 3040 kg cukrot, fűszere­ket, pirospaprikát ízlés szerint, az egészet keverd össze, majd lassú tűzön szépen kavargasd rint a legtöbb, összesen 932 em­ber volt, aki egyszerre forralt bort ivott, a legnagyobb mennyi­ség pedig 377 liternyi finom, me­lengető bor. A jászberényiek ve­vők voltak az ötletre, mert a ter­vek szerint legalább 1500 em­berre számítanak, illetve az el­képzelések szerint egy 480 lite­res üstben 450 liter forralt bor készül el. Tehát kettős rekordkí­sérletről van szó.- A téli depresszió eluralko­dásának megelőzésére remek al­kalom lehet ez a közösségi ren­dezvény, illetve a kutatások sze­1,5 órán át Nagyon ügyelj, hogy a bor hőfoka ne lépje túl a 76 Celsius-fokot, de ne essen 70,1 fok alá sem. Mindemel­lett alapfeltétel, hogy a ma­gyarországi rekordkoordinátor végig az üst mellett álljon. Ez idő szerint zajlik a megfelelő fehérbor kiválasztása. Nem kell azért idegeskedni, a jövő héten az is meglesz. rint a forralt bor a nátha ellen is remek gyógymód lehet. Sőt - szintén egy felmérés tanúsága alapján - a magyarok 57 száza­léka úgy véli, közösségben job­ban megőrizhető az egészség is. Tehát több szempontból is hasz­nos lehet ez az esemény, amit december 29-re tervezünk, - je­gyezte meg Kocsán László. , Nem a mérték nélküli ivásról szól a rendezvény — tette hozzá a szervező. — Ugyanis ha való­ban ellátogat legalább 1500 em­ber az Érpartra, akkor alig több, mint három deci bor jut a re­kordban résztvevőknek. A ket­tős világrekord-kísérlet mellett egy helyi rekord felállítását is tervezik, mert Szántai Attila és főzőcsapata várhatóan nyolcszáz adagnyi bográcsgulyást is készít a helyszínen.- Azt szeretnénk, hogy való­ban egy kellemes közösségi él­ménnyel gazdagodhatnának a városrészben, a Jászberényben élők. A legjobb az volna, hogy ha az égiek is velünk lennének egy kicsit és szép hóesésben valósít­hatnánk meg kezdeményezé­sünket - mondta Kocsán László. Különleges recept egyedülálló alkalomra Befektetőbarát településminősítés Jászfényszarunak Újabb huszonhét település - köztük Jászfényszaru városa — kapta meg a befektetőbarát mi­nősítést az ITD Hungary Zrt. ál­tal szervezett „Befektetőbarát te­lepülésekért” program kereté­ben. A második alkalommal megrendezett, több hónapos fel­készítő sorozattal az önkor­mányzatok segítséget kaptak te­lepülésük versenyképes befek­tetési helyszínné fejlesztésében - tájékoztatta szerkesztőségün­ket Drégeli Ádám, a fényszarui ipari park egyik vezetője. Az elő­ször 2009-ben és másodjára idén lezajlott programban részt vevő települések az elmúlt két évet te­kintve összesen eddig 554 millió euró értékű beruházás megindí­tásáról tudnak beszámolni. Ezek a projektek több mint három­ezer munkahelyet teremtenek. Ezen a héten csütörtökön pedig az ITD Hungary székházában a Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. képviselője vehette át a „Az év Befektetőbarát Ipari Parkja" megtisztelő címet. ■ B. Cs. ihhe&ísí Olvasókört akarnak alakítani sikeres volt a jászfénysza- rui könyvtárban december 3-án megtartott felolvasó est, amelyen Szabó Magda műveiből tallóztak az olva­sást kedvelők. A résztvevők tervezik is, hogy nemcsak egy-egy program erejéig tar­tanak felolvasó esteket. Sze­retnék megalakítani a helyi olvasókört, amely a fénysza­rui könyvtárban működne havi rendszerességgel. Családi nap a tűzoltóknál a jászboldogházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület szertára egy napra vágóhíddá ajakul, ott leheli ki lelkét a hízó, melyet a tűzoltók és család­tagjaik majd együtt dolgoz­nak fel. Szűcs Gergely egye­sületi elnök elmondta, a tűzoltók sokat vannak távol családjuktól, ez a nap vi­szont csak a családé és kol­légáké lesz. Együtt dolgo­zunk, ebben az esetben egy hízó disznótorossá változta­tásában, ráadásul a család­tagjaink is velünk lesznek annak elfogyasztásakor is, mondta az elnök. Jászszentandrás is csatlakozott jászszentandrás önkor­mányzata bejelentette, hogy csatlakozni szeretne a Jász­sági Családsegítő és Gyer­mekjóléti Szolgálathoz. A Jászsági Többcélú Társulás december 7-i ülésén elfo­gadta a csatlakozási kérel­met, ami azt jelenti, hogy 2011. január 1-től ezt a két feladatot a társulás fogja el­látni a településen is. Luca-napot tartanak a Jász Múzeumban Jászberényben a Jász Mú­zeumban vasárnap délelőtt 9 órakor kezdődik a már ha­gyományos Luca-napi ren­dezvény. A nap folyamán lesz népművészeti vásár, s a résztvevők Luca-napi hagyo­mányokkal, népszokásokkal ismerkedhetnek meg. SZ0U0N.hu További jászsági információk a SZ0U0N.hu hírportálon olvashatók.

Next

/
Oldalképek
Tartalom