Új Néplap, 2010. október (21. évfolyam, 229-253. szám)

2010-10-01 / 229. szám

www.szouon.hu Ára: 130 Ft, előfizetve 92 Ft Üj Néplap HIRDETÉSI AKCIÓ*, <r »D.a*M«2MttikMw3Ur lakossági Maximum 5 sor 1250 Ft-értü KERESSE A SZOUON.HU OLDALON: A FOLYAMATOSAN FRISSÜLŐ IDŐJÁRÁSI ELŐREJELZÉSEKET! ► www.szouon.hu JASZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NAPILAP XXI. évfolyam, 229. szám, 2010. október 1, péntek ADAM SEM TUDOTT ELLENÁLLNI A PIROS GYÜMÖLCSNEK ► 9. OLDAL ELIJAH WOOD ÚJRA SZINGLI ► is. EGY PERCBEN IDŐJÁRÁS r«. Ma boron- gós Időben gya­kori, sok eső esik. Hideg lesz, a hőmérséklet nem változik a nap folyamán. Délután 14 fok, szombat reggel 12 körül alakul. Olcsóbb a saját márka Egy friss felmérés eredménye szerint mintegy 165 milli­árd forintra rúgott az élelmiszer-ke­reskedelem saját márkás termékek­ből származó bevé­tele. OLDAL Kötelező a továbbjutás Hét végén Magyar Kupa-mérkőzéseken lesznek érdekeltek pólósaink. A Szolno­ki Főiskola-Közgép VSC csoportellenfe­leit a Tiszaligeti uszodában látja ven­dégül. ►15. OLDAL TARTALOM ■■ MEGYEI TÜKÖR 2 MEGYEI TÜKÖR 3 GAZDASÁG 6 KÖZÉLET 8 ÉLETMÓD 9 MŰSOR ÍO TÜKÖR 13 SPORT 15 PILLANATFELVÉTEL A SZ0U0N.hu olvasóitól Ön szigorúan büntetné az illegális szoftverfelhasználókat? (százalék) Nem, esetleg kisebb pénz­bírsággal sújtanám őket Én a szabad szoftvereket pártolom Igen, akár szabadság- vesztéssel is büntetném őket írjon nekünk, hívjon bennünket! A szolnoki városházán a területi választási iroda munkatársai előkészítik a szavazóurnákat a vasárnapi voksolásra Le kell zárni télre a tönkretett utat? közlekedés Október végére kellene helyreállítani a járhatatlan szakaszt Hívja az ügyeletes újságírót: tel.: 06-30/3379-639 Terjesztés: tel.: 06-80/20U690, 56/516-719 üzenetrögzítő Információs és szórakoztató portál: www.szoljon.hu szoljon@szoljon.hu Ha nem sikerül október végéig elvégezni a Tiszagyenda és Fegyvernek közötti, tönkretett út felújítását, megeshet, hogy le kell zárni a télre. Az említett útszakaszt a 4-es kisújszállási elkerülő szakaszának építésé­hez szükséges földet szállító te­herautók tették szinte járhatat­lanná. A kivitelező szerint a nagy tömegű anyagszállítás be­fejezése előtt nem lehetett meg­kezdeni az útszakasz felméré­sét, így a helyreállítási techno­lógia kidolgozását és kivitele­zését sem. ^2. OLDAL Növekednek a keresetek megyénkben A bruttó keresetek három szá­zalékkal haladták meg az el­ső félévben az egy esztendő­vel korábbit, ami éppen meg­felel az országos átlagnak. Az első félévben az alkalmazás­ban állók havi bruttó kerese­te a megyében áüagosan 153 ezer forintot tett ki. Ez négy­ezer forinttal több, mint egy évvei korábban volt. Am a gazdasági válság előtti szintet még nem érték el a bérek, hi­szen 2008-ban a 155 ezer fo­rintot is meghaladta az átlag- kereset. Az országos szinthez azonban nem közeledtünk.- Nagyon fontos volna a vásárlóerő bővülése - vélte dr. Sziráki András kamarai elnök. Bruttó átlagkeresetek a régióban (Ft) ►3. OLDAL SZÓVÁ TESSZÜK Szolnokon, a volt Skála és a buszpá­lyaudvar közötti zebránál úgy tűnik, hogy részegen dülöngél egy közlekedé­si lámpa. Kicsit csálén kacsingatja a pirosat és zöldet, úgy srégen az ég fe­lé, mintha csak utasszállító repülők­nek akarná megszabni, mikor is lan­dolhatnak. A rutinos járókelő viszont tudja, hogy nem egy Boeing fog itt sü­völtve, csikorgó kerekekkel földet érni, csak a közlekedési lámpát érte valami inzultus, hogy így kificamodott. Ám így az erre bóklászó gyalogos nyaka is kificamodik, ha tudni akarja, mikor is kelhet át biztonságban azon a frá­nya zebrán... (Zs. Gy.) 9 770865 915054 10229 Tizenöt hivatalt vonnak össze jövő év elejétől A megyeházán tegnap összeül­tek a Jász-Nagykun-Szolnok megyében működő államigaz­gatási szervezetek képviselői, és létrehozták a megyei állam- igazgatási kollégiumot, illetve annak bizottságait. Lassan be­fejeződik tehát a régiós köz- igazgatási rendszer visszaállí­tása megyei szerkezetűre, hi­szen a most újjáalakult kollégi­umok is regionális szervezet­ben működtek eddig. A tanácskozáson részt vett dr. Csonka Ernő, a Közigazga­tási és Igazságügyi Minisztéri­um helyettes államtitkára, és tájékoztatást adott a területi ál­lamigazgatás átalakításának állásáról is. Elmondta: az át­szervezésről rendelkező kor­mányhatározat összesen 15 de­centralizált, eddig külön mű­ködő államigazgatási szerv összekapcsolását tartalmazza, kormányhivatalokká. Biztosan érinti az integráció például az ÁNTSZ-t, a földhivatalt, a nyug­díjfolyósító Igazgatóságot és az egészségbiztosítót, míg az is biztos, hogy megőrzi önállósá­gát az adóigazgatás - APEH a rendőrség, valamint a vám- és pénzügyőrség. Parlamenti döntés az őszi ülésszakon vár­ható, így a megyei kormányhi­vatalok - kormánymegbízot­tak irányításával — 2011. janu­ár elsején kezdhetik meg a munkájukat. ■ L. M. L. Két keréken. Immár második alkatommal rendezték meg tegnap a szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskolában a „Biztonságban két keréken!” című városi versenyt, ahol öt iskola diákjai elméleti és gya­korlati felkészültségükről egyaránt számot adtak. Volt anyósán vett elégtételt az ittas férfi Jászladányon egy helybeli fér­fi feltehetően nem tudott bele­törődni a szakításba, és abba, hogy gyermekei külön élnek tőle, ezért szerdán este megje­lent volt párja házánál. Ott vi­tába keveredett hajdani anyó­sával, akit bántalmazott, lelök­te a földre, rugdosta. Az asz- szony kimenekült a lakásból, ám támadója kint tovább foly­tatta az ütlegelését. A kiérkező rendőröknek is figyelmeztetni­ük kellett a magáról megfeled­kezett, ittas állapotban lévő fér­fit. Az asszony könnyebben sé­rült, a férfit előállították, ellene eljárás indult - tájékoztatott Veres Éva, a megyei rendőr-fő­kapitányság sajtóreferense. ■ Választásokra készülünk [ | voks Kiggbb létszámú önkormányzatokról döntünMÉÉ^ vazókat. A jogszabályi változá­sok miatt egyébként a képvise­lő-testületek létszáma az eddi­gieknél kisebb lesz. ■ B. Gy. 78 településén összesen 70 egyéni választókerületben, összesen 402 szavazókörben várják majd az urnák elé a sza­testületek képviselőit, a me­gyei közgyűlés tagjait és ahol lesz, a kisebbségi önkormány­zatok képviselőit is. Megyénk : Október 3-án, vasárnap tartják : az önkormányzati választáso- : kát. Megválasztjuk a polgár- | mestereket, az önkormányzati

Next

/
Oldalképek
Tartalom