Új Néplap, 2010. április (21. évfolyam, 76-100. szám)

2010-04-01 / 76. szám

2 ÚJ NÉPLAP - 2010. ÁPRILIS 1, CSÜTÖRTÖK MEGYEI TŰKOR Kiszélesítették a jogkörüket A közelgő, április 17-i tisztújí­tó küldöttgyűlés kapcsán be­szélgettünk Kolozsi Józseffel, az Országos Polgárőr Szövet­ség (OPSZ) gazdasági alelnö- kével. Aki egyben a Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Polgárőr Szövetség elnöke is.- Miként alakul az idei évük?- Erre az esztendőre 740 millió forint központi, vala­mint az Igazságügyi és Ren­dészeti Minisztériumtól 100 millió forint támogatást ka­punk. Az összköltségveté­sünk így 840 millió forint lesz. Tizenkét éve a költségve­tésünk a mostani töredéke, csupán 500 ezer forint volt. Tavaly kötöttünk egy szerző­dést a Miniszterelnöki Hiva­tallal 100 millió forintról, melynek első felét már meg­kaptuk, a másik felét most várjuk. Emellett ugyanitt egy szintén 100 millió forintos szerződés vár aláírásra. A tá­mogató az OPSZ-nek 500 mil­lió forintot írt elő, hogy a kis­települések polgárőr egyesü­leteit segítse. A megyénk 25 millió forintot kapott e célra.-Mennyiben változott a pol­gárőrök korábbi megítélése?- Folyamatosan nő a támo­gatottságunk, elismerik a munkánkat. Ahol kevés a rendőr ott egy rendőrőrs fel­állítása sokkal költségesebb, mint mondjuk 500 ezer fo­rintból 30 polgárőrt foglal­koztatni egy éven keresztül A megyei polgárőrök 208 ezer szolgálati órát töltöttek a közterületen 2009-ben, eb­ből 42 ezret a rendőrökkel kö­zös járőrözés során. Módosí­tották a polgárőrökről szóló törvénycikkelyt is, amely ki­szélesíti a polgárőrök jogkö­rét Akik jelzőőri feladatokat is vé­gezhetnek, illet­ve indokolt eset­ben gázspray-t is használ- M hatnak. Tojás helyett a pénzt vitték el áldozatsegítők Előfordulhat, hogy az érintettnek vissza kell fizetnie a segélyt Nem ritka, hogy idős em­berek válnak lopás áldo­zataivá a megyében. Ezzel párhuzamosan évről-évre szinte megduplázódik az áldozatsegítp' szolgálattól segítséget kérők száma. Békési Brigitta —A nagyapámtól az összes meg­takarított pénzét, valamint a nyugdíját, közel kétszázezer fo­rintot loptak el tavaly - árulta el egy megyebeli kistelepülésen élő férfi, Zoltán. - Az öreg állító­lag azért engedte be a tolvajokat, mert azok azt mondták neki, hogy tojást szeretnének tőle vá­sárolni. Egyikük nagyapámat hosszasan feltartóztatta a kam­rában, a másik addig a szekrény­ben lévő dobozkából elemelte a pénzt. Nagyapát az áldozatsegí­tő szolgálat azonnali pénzügyi segélyben részesítette, mivel a következő nyugdíjának esedé­kességéig még élelmiszerre sem maradt pénze. — A személyi igazolványomat és a jogosítványomat lopták ki a táskámból az egyik bevásárló- központban, amíg a pénztárnál álldogáltam - mesélte a szolno­ki Andrea. - Mögöttem két fiatal fiú álldogált, valószínűleg ők le­hettek a tettesek. Az autómban, indulás előtt vettem észre, hogy hiányoznak az irataim. Vissza­szaladtam, de sajnos hiába. Amellett, hogy bosszúságot okoz az irataim pótlása, nincs pén­zem újak kifizetésére. — Nagyon sok az idős nyugdí­jas, akiknek elviszik a tárgyha­vi nyugdíját, meglopják őket és emiatt hozzánk fordulnak segít­ségért - kezdte dr. Rozmis Kata, az áldozatsegítő szolgálat osz­tályvezetője. — Amikor az áldo­zatok a rendőrségen megteszik a feljelentést, ott szinte mindenkit tájékoztatnak arról, hogy akad egy ilyen lehetőség, egyre több ügyfelünk van. Nem csak a sér­tett jöhet hozzánk, hanem bárki, aki a bűncselekmény során vagy azzal összefüggésben valami­lyen sérelmet szenved - hangsú­lyozta. Mivel legtöbbször vagyon elle­ni bűncselekményt követnek el a megyénkben, ezért a leggyak­rabban azonnali pénzügyi segély iránti kérelmet terjesztenek elő, tudtuk meg dr. Rozmis Katától. Sok olyan idős ember fordul az áldozatsegítő szolgálathoz, akiknek ellopták a nyugdíját, veszélyeztetve a megélhetésüket. Képünk illusztráció.- Ezt akkor tudjuk megítélni, ha a kérelmező a bűncselek­mény miatt egy olyan élethely­zetbe kerül, mely során a megél­hetése vagy létfenntartása kerül veszélybe. Fontos, hogy ez nem kártérítés. Azért, mert valakinek például ellopják az ékszereit, a mobiltelefonját vagy egyéb olyan értéktárgyát, melynek hi­ánya nem befolyásolja közvetle­nül a megélhetését, nem áll mó­dunkban pénzügyi segélyt meg­ítélni. Természetesen ilyenkor érdekérvényesítés keretében megkeressük a helyi önkor­mányzatot, a családsegítő szol­gálat^ annak érdekejpe^, (hogy feltérképezzük, adott helyzetben milyen egyéb segítségben része­sülhet az áldozat — tette hozzá az osztályvezető.- A Központi Igazságügyi Hi­vatal megállapodást kötött az ok­Kérelmezni lehet a részletfizetést a pénzfizetési kötelezettség végrehajtásának is megvan­nak a maga előírásai. Els& sorban a kötelezett szabad rendelkezése alatt álló, pénz­ügyi intézménynél kezelt össze­get vagy a kötelezett munka­bérét kell végrehajtás alá von­ni, mondta lapunknak egy ügyvéd. A kötelezett kérelmez­het fizetési halasztást vagy részletfizetést, ha nem képes egy összegben fizetni vagy az számára aránytalan nehézsé­get jelentene. Ha a végrehaj­tás nem vezet eredményre, m akkor a kötelezett bár- , ] mely lefoglalható va­gyontárgya végrehaj­tás alá vonható. ennek eredménytelen­sége esetén ingatlan-vég- ' 7_ rehajtásnak van helye. Végső eset­ben a kötelezett ingat­lana jelzáloggal terhel­hető. mányirodákkal, hogy amennyi­ben valakinek bűncselekmény során tulajdonítják el a személyi iratait, akkor kérelmezheti, hogy költségmentességhez segítsük hp^zá - tájékoztatott dr. Rozmis Kata. — Mindig felhívjuk az ügy­felek figyelmét, hogy a hatósá­gok vizsgálhatják a jövedelmi helyzetüket, előfordulhat ugyan­is, hogy valakinek ellopják az ira­tait, de az anyagi helyzete alap­ján ki tudja fizetni azok ki­állítását — jegyezte meg. Dr. Rozmis Kata el- i mondta, hogy amennyi­ben kiderül, hogy a kérelmező, akkor vissza kell té­ríteni a segélyt (három évig visz- szatérítési kötelezettsége van).- Volt is már erre példa, nem is kevés, például amikor a bűn- cselekményt később szabálysér­téssé minősítik — fűzte hozzá az osztályvezető. A témáról további részleteket a SZ0U0N.hll hírportálon olvas­hatnak. Az áldozatsegítő szolgálathoz érkezett kérelmek száma* Év Kérelmek száma 2006 288 2007 326 2008 618 nem történt bűncse- 2009 lekmény, illetve megszüntetik a ^ nyomozást vagy az eljárást bűn- cselekmény hiá­nyában, esetleg rájönnek, hogy valótlan adato­kat szolgáltatott 1172 ♦megyei adat FORRÁS: MEGYEI IGAZSÁGÜGYI HIVATAL 77 EMM« Dr. Rozmis Kata is segít a hozzájuk fordulóknak ■ Mi a legnagyobb segítség a kifosztott időseknek? Szavazzon honlapunkon / ma 16 óráig: " SZ0U0N.hu / A szavazás eredményét a holnapi számunkban közöljük. ______________ A turizmus fejlesztésében segítenek — Előmozdítani a vállalkozások, a helyi gazdasági szereplők kö­zötti, klaszter formában megva­lósuló együttműködést. Ez az In­novatív Turizmus Klaszter prog­ram célja. S az, hogy eredmé­nyesebbé tegyék Szolnok és a megye turizmusát - mondta dr. Várhelyi Tamás, a Szolnoki Fő­iskola Turisztikai Tudásközpont­jának igazgatója tegnapi sajtótá­jékoztatóján. A főiskola szakmai fejlesztésben, újítás létrehozá­sában tud segíteni a városnak. — Csak akkor lesz sikeres a térség turizmusa, ha megfele­lő fejlesztéseket végeznek, illetve jó ütemben valósítják meg azokat - tette hozzá dr. Várhelyi Tamás. ■ N. I. Orvosi eszközöket gyűjt. Pallai Sándorné Rózsa (képünkön) a Hetényi Géza kórház főműtősnője immár huszonöt éve gyűjti a régi orvosi műsze­reket és eszközöket. Ezeket a szobájában rendszerezi és alkalmanként kiállításokon is bemutatja ezeket a különlegességeket.. A férfi szerint tíz-tizenöt fős társaság verte meg ■ Késő este megjelent egy férfi a kórház sürgősségi ügyeletén. Egy tíz-tizenöt fős, jól öltözött fi­atalokból álló társaság össze­vissza vert egy mellettük elhala­dó hajléktalant. Az eset kedd éjszaka, fél tizenkettő tájban, Szolnokon, a Nagy­templom közelében történt. Az összevert haj­léktalan azt meséli, hogy próbál­ta kikerülni a társaságot, de hi­ába. Körbevették, egy fiú leütöt­te, aztán a többiek is ütni, rúgni kezdték. Az orra, bordája tört, a bal szemére nem lát, az arca a felismerhetetlenségig feldagadt. És sajnos nem ez az első ilyen eset, amikor ok nélkül vernek össze Szolnokon vétlen hajlék­talant, mondta lapunknak Varga Dudás Ágnes utcai szociális munkás. Veres Éva, a megyei rendőr-főkapitány­ság sajtóreferense lapunknak elmond­ta, hogy kedd késő este valóban megje­lent egy férfi a Heté­nyi Géza kórház sürgősségi ügyeletén, nyolc na­pon túl gyógyuló sérülésekkel a testén. Rosszullétre panaszko­dott, és azt állította, hogy meg­verték. Az ügyeletén ellátták, majd kérték: kint a folyosón vár­ja meg a rendőröket. Amikorra azonban a járőr ki­érkezett, a férfi már nem volt se­hol, s azóta keresik. ■ L. M. L. Beruházásra több ment a mezőgazdaságban Folytatás az 1. oldalról Az agrárvállalkozások tavaly csaknem 12 milliárd forintot köl­töttek beruházásokra. Ez közel kétmilliárddal több, mint 2008- ban volt. Az ágazat beruházása­inak több mint fele ment gép és berendezés vásárlására. A fejlesztésre költött összegek közel harmadát építményekre fordították, míg három százalé­ka ültetvény, erdő, tenyész- és igásállat, valamint főid vásárlá­sát szolgálta. A beruházásokra fordított ősz- szeg megyénkben tavaly emel­kedett a szállítás, raktározás; a vendéglátás; az ingatlanügyle­tek, valamint a szolgáltatást tá­mogató ágazatokban is. m T. J.

Next

/
Oldalképek
Tartalom