Új Néplap, 2010. március (21. évfolyam, 50-75. szám)

2010-03-01 / 50. szám

2 MEGYEI TÜKÖR ÚJ NÉPLAP - 2010. MÁRCIUS 1, HÉTFŐ OlvasóinK írtáK Minek nekünk ír marhahús? Arról olvastam nemrég az Új Néplapban Teleki József cik­kében, hogy a KSH felmérései alapján az országban tavaly az év végén hétszázezer szarvas- marhát tartottak a gazdálko­dók. Igaz, ez kismértékű csök­kenés, és míg a gazdasági szervezeteknél kilencezerrel csökkent az állatlétszám, ad­dig az egyéni gazdaságoknál nyolcezerrel emelkedett. (A visszaesés a tejhasznú tehe­nek számában látszik.) Az el­múlt egy év során a gazdasá­gi szervezeteknél kilencezer­rel, az egyéni gazdaságoknál hétezerrel lett kevesebb. Több tejtermelő az utóbbi időben felhagyott a gazdálkodással, hiszen a tejért jóval több, mint negyedével kaptak keveseb­bet gazdák, mint egy eszten­dővel korábban. A literenkén­ti 60 forint körül felvásárlási ár az önköltség alatt van. A cikkben írt statisztikai elem­zés azt mutatta, hogy szeren­csére a sertések, juhok és tyú­kok tartásában nagy változá­sok nem történtek, esetleg számuk nőtt a régióban. A szarvasmarhatartás csök­kenésének témájához kapcso­lódik szerintem az a számom­ra érthetetlen tény, hogy kül­földről szállítanak Magyaror­szágra tejet, tejterméket, húst és húsféleségeket az idetele­pült áruházláncok. A minap például az egyik reklámújság­jában azt láttam, hogy ír mar­hahúst kínálnak a vásárlók­nak, kilónként ezer forint kö­rüli áron. Igaz, hogy a kínált ár aránylag nem magas, de el­gondolkodtató, hogy miért kell messziről, Írországból szállí­taniuk a marhahúst a pultba? Az utóbbi időben nem tör­tént változás abban, hogy helyreálljon a növényter­mesztés és az állattenyésztés egyensúlya. Állatállomány­növelésről pedig a gazdák így nehezen döntenek. Nagy Lajos, Jászberény Olvasóink észrevételeit, leve­leit várjuk a zoltanne.szun- di@axelspringer.hu e-mail címre, illetve az Új Néplap (5001 Szolnok, Mészárost út 2.) címére. Munkára váltották a segélyt esély A szociális bűnözés is háttérbe szorult a romaprogramnak köszönhetően Békési Brigitta A romaprogramnak kö­szönhetően összesen kö­zel kétszáz ember dolgoz­hat közmunkásként Ti- szaburán és Tomajmonos- torán. A polgármesterek szerint nemcsak a telepü­lések rendezettebbek, de a közhangulat is javult.- Nagyon nagy segítséget jelent családunknak, hogy közmun­kásként dolgozhatok - válaszolt megkeresésünkre a tiszaburai ifj. Farkas Gyula. — A program keretén belül adminisztrátori munkát végzek az önkormány­zatnál, bruttó 90 ezer forintot ke­resek a felsőfokú végzettségem­nek köszönhetően. A keresetem­ből a jogi tanulmányaimat, az utazásomat finanszírozom. A húgom halmozottan sérült, édes­apám tartja el a négytagú csalá­dot, de most már én is hozzájá­rulhatok a költségekhez. — Néhány hete kezdtük meg a közmunkások felvételét, Tisza- bura és Tomaj monostora konzor­ciumban vesz részt a romaprog­ramban - tájékoztatott Farkas László, tiszaburai polgármester. — A közmunka olyan foglalkoz­tatási programok indítását jelen­ti, amelyek a munka és a gya­korlati képzés összekapcsolásá­val a munkavállalási hátrányok leküzdését, az álláskeresők kép­zettségi szintjének növelését, készségeik fejlesziését, gyakor­lati tapasztalatok megszerzését teszik lehetővé. Elsősorban a ro­matelepek rendbetételén dolgoz­nak a helybéliek: belvízelvezető árkok tisztításán, utcák, terek ta­karításán. A Tisza árterén és a Cigány-tónál is akad bőven mun­ka. Azon túl, hogy szebb lesz a környék, a levá­gott nádat újra tudják hasz­nosítani a buraiak. A foglalkoztatottak rendezettebbé, szebbé varázsolhatják településeiket a program keretén belül. A közhangulat is javult, mióta dolgozhatnak a romák. Ezen túl, közel húsz fő a nyug­díjfolyósítónál kezelt és a nyug­díj-megállapításhoz szükséges iratok szkennelésében segít. Ter­mészetesen azok vehetnek részt a közmunkaprogramban, akik rendelkezésre állási támogatás­ban, álláskeresési segélyben ré­szesülnek, vagy regisztrált mun­kanélküliek. Nagyon hasznos­nak tartjuk a programot,, mert le- \ hetőséget nyújt az embereknek, hogy munkával keressenek bért, és ne a szociális bűnözés külön­féle formáit vegyék igénybe azért, hogy meleg legyen otthon a szobában. Főként télvíz idején jelent ez nagy segítséget az itt élők számára, hiszen ilyenkor kevesebb a munka. Folyamatosan töltik fel a lét­számot, Burán százötven, Tomaj- monostorán pedig közel negy­ven főt alkalmaznak jelenleg, de szeretnék bővíteni a létszámot. Farkas László polgármester arról is beszámolt, hogy közel hétszáz munkanélküli van a te­Fazekas Szabolcs, Tomajmonos- tora polgármestere elmondta, hogy a közmunkásoknak kö­szönhetően a település folya- szépül lepülésen, és elégedetlenek azok, akik nem vehetnek részt a programban. A rendelkezésre ál­lási támogatásban részesülőket automatikusan foglalkoztatják, azok esetében, akik álláskereső­ként jelentkeztek, a kisebbségi önkormányzat véleménye és az eddigi teljesítményük alapján döntenek az alkalmazásukról. i PáMiAé^dr. Ágoston Líviától, Tomaj monostora jegyzőjétől megtudtuk, hogy új a romaprog­ram, így idén vettek részt abban először. - Amennyiben lehető­ség lesz rá, jövőre mindenképp újra pályázunk — jegyezte meg. — Farkas László tiszaburai pol­gármester keresett fel, valójában a buraiak a program lebonyolítói - árulta el Fazekas Szabolcs, To­majmonostora polgármestere. - Nálunk minden jelentkező, aki szeretett volna, bekerült a prog­ramba. Csapadékelvezető árko­kat tisztítanak, cserjéznek, galy- lyakat égetnek nők és férfiak is egyaránt. Az elvégzett munká­nak köszönhetően a települé­sünk folyamatosan szépül.- Azok a részek, melyek ko­rábban elhanyagoltak voltak, most rendezettek - tette hozzá Juhász Józsefné, kisebbségi veze­tő is. - Emellett a közhangulat is javult, hiszen itt főként csak me­zőgazdasági munkalehetőségek adódnak, azok is inkább a nyári hónapokban. Nagyon örülünk ennek, hiszen a korábban segé­lyen élők most bruttó 75 ezer fo­rintos havi bérért dolgozhatnak. Közmunkaprogramban résztvevők száma megyénkben (2009) Résztvevők száma (fő) Téli-tavaszi kb. 400 Erdészeti kb. 200 Vasúttisztasági kb. 40 Idegenforgalmi 92 FORRÁS: ÚJ NÉPLAP-GYÚJTÉS Közmunkaprogramban résztvevők száma megyénkben (2010) Program________Résztvevők száma (fő) Téli-tavaszi kb. 260 Erdészeti Ellenőrzött és értékteremtő foglalkoztatás A regisztrált álláskeresők számára határozott idejű, át­meneti foglalkoztatást jelente­nek a közmunkaprogramok. Támogatásuk pályázatok út­ján történik, a szabályokat kormányrendelet tartalmazza. A munkanélkülieket a területi­leg illetékes munkaügyi köz­Roma FORRÁS: ÚJ NÉPLAP-GYŰJTÉS pontok közvetítik a progra­mokba. Az áttekinthető, nyil­vános pályázati rendszerben elérhető programok egyidejű­leg helyi, illetve térségi és or­szágos célok megvalósítását segítik átgondolt, megtervezett és ellenőrzött értékteremtő fog­lalkoztatással. ■ Ön szerint eléri-e a célját a romaprogram? Szavazzon honlapunkon / ma 16 óráig: * szouoN.hu A szavazás eredményét a holnapi számunkban közöljük. _________ A Tisza-tavi régió készül a vásárra A Tisza-tavi régió 42 négyzetmé­teres standon mutatkozik be a márciusi Utazás Kiállításon, tud­tuk meg Szabó Lajostól, a Tisza- tavi Regionális Marketing Iroda megbízott vezetőjétől. A térség­ből 20 kiállító vesz részt az or­szág legnagyobb turisztikai vá­sárán, köztük a olyan települé­sek, mint Tiszafüred, Abádsza- lók, Kisköre és Poroszló. A fesz­tiválok évére tekintettel a Tisza- tavi stand fő attrakciója a kun- madarasi gyorsulási motoros Eu- rópa-bajnokság. A kiállításon va­ló részvétel elsősorban a szak­mai kapcsolatépítés szempont­jából fontos, de önszerveződő csoportok is gyűjtenek itt infor­mációkat. ■ P. A. Megalakul a halkolbásztöltő lovagrend Egy baráti társaság úgy döntött, hogy a tavalyi évben sikeresen megrendezett, és igen csak kü­lönlegesnek mondható halkol­básztöltő nap után megalakítják saját lovagrendjüket. Sípos Lász­ló szóvivő elmondása szerint, ez­zel a kezdeményezéssel is öreg­bíteni szeretnék Szolnok hírne­vét, hiszen a Tisza fővárosában nincs olyan rendezvény, amely a halételekről szólna. Ezzel a lé­péssel, illetve a tavalyi esemény­nyel hagyományt is kívánnak te­remteni, hiszen már előkészü­letben van egy sokkal nagyobb szabású program, amelyet a ter­vek szerint május tizenötödikén rendeznek meg a Szolnoki Főis­kola campusában. ■ Lezárt üt. A szombati esők elöntötték Szolnokon a Téglagyári utat, ezért lezárták a közlekedés elől, és a tűzoltók késő éjszakáig több szivattyúval próbálták meg járhatóvá tenni. Még vasárnap is víz borította az úttestet, de már járható volt. A képgalériát keresse a SZOÜON.hu hírportálon. Lélekharangra gyűjtöttek a kőtelekiek Mintegy kétszázötvenezer fo­rint gyűlt össze Kőteleken a lé­lekharangra. A nemrégiben át­adott ravatalozó tornyában sze­retnének harangot elhelyezni, ennek megvalósítására kezde­ményezett az önkormányzat la­kossági közadakozást. A telepü­lésen kihelyezett gyűjtőládák­ba összesen hatvanhatezer fo­rintot helyeztek el a település adakozó lakói, emellett példaér­tékű adomány is érkezett. Az egyik lakos 190 ezer forintot adott a nemes célra. Sajnos egye­sek a gyűjtőket szemetesnek használták, de a lényeg, hogy az adakozóknak köszönhetően a közeljövőben beszerzik és elhe­lyezik a harangot. ■ R. Á. Sikeres karcagi operagála a szimfonikusokkal Erkel Ferenc születésének 200. évfordulójára, Hazám, hazám, te mindenem címmel tartott hang­versenyt szombaton este a kar­cagi Dérynében a Karcagi Szim­fonikus Zenekar. Mivel a hang­versenyre jó előre elkelt minden jegy, ezért a zenekar pénteken este nyilvános főpróbát tartott, melyre a diákokat is várták. A közönségnek Pazar István kar­nagy szólt a Bánk bán és Hunya­di László című operákról. A szimfonikusok mellett Ardó Má­ria, Daróczi Tamás, Wagner La­jos, Vincze János, Schild Jenő, a Debreceni Fesztivál Énekegyüt­tes és a Csokonai Színház balett­együttese is fellépett. Képgalé­ria: SZ0U0N.hu. ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom