Új Néplap, 2010. február (21. évfolyam, 26-49. szám)

2010-02-18 / 41. szám

2 ÚJ NÉPLAP - 2010. FEBRUÁR 18., CSÜTÖRTÖK • • •• MEGYEI TŰKOR Megtették az első lépést Mads Sandau-Jensen, Dánia magyarországi nagykövete és Stig Fugl Lund a követség gaz­dasági tanácsosa tegnap Szol­nokra látogatott. A nagyköve­tet kérdeztük tapasztalatairól.- Milyenek az első benyo­másai Szolnokról?- Köszönjük a megtisztelő meghívást, a délelőttöt a Szol­noki Főiskolán töltöttük. Úgy véljük, mindez jó kezdet volt ahhoz, hogy megismerjük a várost és annak képzési rend­szerét. Már csak azért is, mert úgy gondoljuk, hogy a megfe­lelően szakképzett munkaerő az alapfeltétele bármilyen gazdasági fejlődésnek.- Terveznek szorosabb együttműködést a várossal?- Mint mondtam, pozitívak a tapasztalataink az oktatási rendszerről, minden szüksé­ges háttér adott a fejlődéshez. Mielőtt Szolnokra utaztunk volna, tájékozódtunk, milyen ipari ágazatok, lehetőségek vannak itt. Úgy gondoljuk, le­het kapcsolatokat teremteni a dán gazdasági élet szereplő­ivel, több területen is együtt tudnánk működni. Konkrét javaslataikat meghallgatva meg tudjuk keresni azokat a befektetőket, akikre itt szük­ség lehet.. Gondolok például a biomassza-hasznosítás terén történő együttműködésre, melynek Dániában régóta vannak hagyományai, többek közt a magyar piacon is.- A jövőben is tartják a kapcsolatot a térséggel?- Látogatásunk egy kezdő lépés volt az együttműködés felé, szívesen visszajönnénk, hogy megbeszéljük á konkrét javaslatokat, terveket. Köszön­jük a szíves vendéglátást, s örömmel néznénk a közös együttműködés elébe. ■ B. B. Éjjel zúdult be a házukba a víz csőtörés Hajnalban az ablakon át mentették ki a gyerekeket a tűzoltók A szolnoki családot telje­sen váratlanul érte, ami­kor a minap egy éjjel víz kezdett ömleni az ottho­nukba a bejárati ajtón ke­resztül. Amíg az anyuka a gyerekekért szaladt, megfordult a fejében, hogy akár a fejükre is dőlhet a ház. Békési Brigitta- Csütörtökön hajnal kettőkor arra ébredtünk, hogy a szobába ömlött be a jeges víz, amely ak­kor már lábszárközépig ért — pa­naszolta lapunknak a szolnoki Gulcsikné Szedlák Lívia, aki csa­ládjával az Avar utca egyik sa­rokházában lakik. - Az előszo­bából rángattam elő a cipősszek- rényt, azzal torlaszoltam el a be­járati ajtót, amelyen keresztül zúdult be a víz. A gyerekeket át­vittem az ágyunkba, gyorsan összeszedegettem néhány ruhát, miközben arra gondoltam, hogy akár a fejünkre is dőlhet a ház — emlékezett vissza a nem min­dennapi éjszakára az édesanya.- A férjem szólt a tűzoltóknak, akik a gyerekeket az ablakon át vették ki és adták tovább az ad­digra ideérkező nagyszülőknek. A fiatal anyuka arról is beszá­molt, hogy a parapetes gázkon­vektoruk lekapcsolt, fűtés sem volt a házban.- Az összes cipő, szőnyeg el­ázott, a pici lányunk lábára való, százezer forintos műanyag sín is ott úszott a víz tetején - pana­szolta. - Reggel fél hétig szivaty- tyúztak a szakemberek a lakás­ban, fél nyolckor köszöntünk el tőlük. Maradt a sár és a combkö­zépig érő felázás a falon. A para- petet a Tigáz munkatársai műkö­désképtelenné nyilvánították, ti­los használni. Gulcsikné szerint a legna­gyobb baj mégis az, hogy telkü­ket olyan nagy mennyiségű víz árasztotta el, mely még évek múltán is repedéseket okoz majd a vályogház falain.- Sajnos ez már az ötödik cső­törés volt egy év alatt - folytatta a panaszos.—Hétfő délután hoz­tuk haza a gyerekeket, akikkel jelenleg vizes ágyban alszunk. Szerencsére a szolnoki polgár- mesteri hivatalnak köszönhető­en kaptunk a krízisalapból fejen­ként tízezer forintot, abból vet­Gulcsikné Lívia gyermekével a karján mutatja azokat az átázott ruhákat, melyeket a csőtörést követően próbálnak megszáritani tünk egy fűtőtestet. De tönkre­ment a mosógépünk, az iratain­kat és a kislányunk orvosi pa­pírjait hajszárítóval szárítgatom, folyamatosan vizes a laminált padlónk. Dékány László tűzoltó alezre­des, a szolnoki tűzoltóság tűzol­tási és műszaki mentési osztály- vezetője elmondta, hogy a szak­emberek valóban az ablakon vet­ték ki a gyerekeket, hogy ne lép­jenek az udvaron lábszárközé­pig érő vízbe.- A szolnoki Alvégi utca 3. szám előtt február 11-én, a haj­nali órákban az üzemeltetésünk­ben lévő 100-as átmérőjű köz­üzemi ivóvíz gerincvezetéken csőtörés történt - tájékoztatott Magyar Péterné, a szolnoki Víz- és Csatornaművek Koncessziós Zrt. műszaki igazgatója. — A rendkívüli esemény során ki­Megkezdték a tervek elkészítését- az alvégi útnak az Avar ut­cától kezdődő szakaszán a 2008. évben valóban több al­kalommal előfordult csőtörés, amelynek következményei a kedvezőtlen terepviszonyok mi­att-az úttestnél alacsonyab­ban helyezkednek el a lakóin­gatlanok — több problémát okoz a környező ingatlan tu­lajdonosainak — mondta Ma­gyar Péterné, a szolnoki Víz- és Csatornaművek Koncessziós Zrt. műszaki igazgatója.- Szolnok megyei jogú város közigazgatási területén az ön- kormányzat tulajdonossal egyeztetve folyamatosan végez­zük a viszonylag régi, elavult vízi közművek rekonstrukció­ját. A jelen problémából kiin­dulva, döntés-előkészítés érde­kében a műszaki csoportunk elkezdte ezen környezet szem­pontjából kritikus vezetéksza­kasz kiváltásával kapcsolatos engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését. áramló víz a kedvezőtlen terep- viszonyok miatt károsította a Gulcsikné Szedlák Lívia tulajdo­nában lévő, a közterületnél ala­csonyabban fekvő ingatlant — folytatta. — A csőtörést még az­nap, a délelőtti órákban elhárí­tottuk, és kárszakértőnk hala­déktalanul felvette a kapcsolatot a károsulttal. A helyszíni szem­le alkalmával abban állapodtak meg, hogy február 15-én, hétfőn ismételten felkeresi kár­szakértőnk a károsul­panaszos hölgy még ma is kénytelen törölgetni a vizet a szobákban m % tat, aki addig összeállítja a kár­eseménnyel kapcsolatos kár­igényét, amely ténylegesen meg­történt. A műszaki igazgató hozzátet­te, hogy mivel jelentős összegű kárigényt terjesztettek elő a ká­rosultak, a kárrendezésbe be kell vonniunk a felelősségbizto­sítójuk képviselőjét is.- Annak érdekében, hogy a legszükségesebb javításokat a károsult megrendelhesse, cé­günk úgy döntött, hogy egyszáz­ezer forint összeget haladéktala­nul kifizetünk részére, amely központi pénztárunkból február 16-án meg is történt — jegyezte meg. — Amennyiben a károso­dott eszközök javításával kap­csolatos számlát a károsult be­nyújtja cégünknek, akkor azok összegét a beérkezést követően azonnal rendezzük. A károsult­tal úgy állapodtunk meg, hogy az épületkár helyreállítására vo­natkozóan szakembertől részle­tes költségvetést kér, amelyet to­vábbít részünkre. Az épületkár helyreállítása a költségvetés jó­váhagyását követően történhet. Az MDF is megnevezte képviselőjelöltjeit A Magyar Demokrata Fórum is közzétette az országgyűlési vá­lasztásokon induló jelöltjeit. Mint Petronyák László, a párt megyei elnöke elmondta, esze­rint Jász-Nagykun-Szolnok me­gyében az 1. számú egyéni vá­lasztókerületben (Jászberény) Mézes Györgyné 49 éves óvónő, a 2-esben (jászapáti) Lukácsi Ka­talin 22 éves hitoktató, a 3-as- ban (Szolnok) Perjési Tamás 24 éves joghallgató, a 4-esben (Szol­nok) Petronyák László 57 éves vállalkozó, az 5-ösben (Kun- szentmárton) Kun Imre 35 éves vállalkozó (aki egyben a Vidék Pártja és az MDF közös jelöltje), a 6-osban (Mezőtúr) Jenei István 62 éves mérnök tanár, a 7-esben (Kunhegyes) Mező József 40 éves vállalkozó, a 8-as választó- kerületben (Karcag) pedig dr. Horváth József 75 éves főorvos indul a választók szavazataiért. Mint ismert, a Magyar Demokra­ta Fórum megyei választmánya úgy döntött, hogy nem kíván együttműködni a Szabad De­mokraták Szövetségével. Petronyák László hangsúlyoz­ta azt is, hogy a jelöltek több hó­napja megvannak már, és a kivá­lasztásuknál ügyeltek arra, hogy több korosztályt képviseljenek, illetve hogy hölgyek is legyenek közöttük. Jelenleg pedig már a kopogtatócédulák gyűjtésére koncentrálnak. ■ Baranyi György Az idősekkel találkoztak. Tegnap az idén először ülésezett Szolnokon az Aba-Novák Kulturális Központban a senlorok tanácsa. Itt bemutatkoztak az intézmény új vezetői, akik kérték az idősek tanácsának tagjait, hogy tapasztalataikkal, ötleteikkel segítsék őket, a munkájukat. Nem épülhet negyven méter magas torony Pert vesztett az egyik vezető ha­zai mobilszolgáltató az Észak-al­földi Regionális Államigazgatási Hivatal Szolnoki Kirendeltsége, illetve az őt támogató Kerekes Tí­mea ellen. Alig egy évvel ezelőtt arról számolt be lapunk, hogy Szolnokon a Sándor Pál utcában mobil adótornyot kíván létrehoz­ni az egyik hazai mobilkommuni­kációs cég. Ekkor az ott lakók ne­vében Kerekes Tímea fellebbe­zéssel élt, aminek folyománya­ként a közigazgatási hivatal visz- szavonta az elvi építési engedélyt Miután helyi szinten elutasí­tották, a mobilcég a Nemzeti Fej­lesztési és Gazdasági Minisztéri­um építésügyi főosztályához for­dult panaszával, azonban ott helybenhagyták a közigazgatási hivatal döntését. A mobilóriás ez­után bírósághoz fordult. Ezt azzal indokolták, hogy a szolnoki épí­tésügyi hatóság hibázott, amikor kiadták az engedélyt, így neki le­hetőséget kell biztosítani az adó­torony megépítéséhez. A tegnapi tárgyaláson azonban a megyei bíróság az alperesnek, azaz a Észak-alföldi Regionális Állam- igazgatási Hivatal Szolnoki Ki- rendeltségének a javára döntött jogerősen, így negyven méter magas torony nem épülhet meg azon a helyen — mondta el a SZOUON.hu nak Kerekes Tímea. Ezt az információt dr. Sándor Gé­za, a megyei bíróság elnökhelyet­tese is megerősítette. ■ E. Cs. \ (

Next

/
Oldalképek
Tartalom