Új Néplap, 2009. október (20. évfolyam, 230-255. szám)

2009-10-01 / 230. szám

APRÓHIRDETÉS JSF'í Üj néplap 8ÄÄ*. Ara: 120 Ft, előfizetve 86 Ft XX. évfolyam, 230. szám, 2009. október 1„ csütörtök KERESSE A SZOUON.HU OLDALON A LAKBERENDEZÉSI ÖTLETEKET, TIPPEKET, PRAKTIKÁKAT ► www.szouon.hu lADIK: ÚJRA INDUL LAPUNK MÉDIAVETÉLKEDŐJE ► 12. OLDAL KARSAI ZITA VEGLEG(?) ELHAGYJA AZ ORSZÁGOT B. OLDAL A skandináv lottó 40. heti nyerőszámai GÉPI: 1 5 13 18 19 20 31 KÉZI: 1 5 6 7 9 10 19 EGY PERCBEN időjárás Virágzik Ma reggel az uzsorázás a felhős idő várha- Szabadlábon véde­tő, sőt délután zá- kezhet az a férfi, ak- por sem kizárt. A it még márciusban hőmérséklet 23 helyeztek előze- fok fölé emelke- tesbe Jászapátin, dik. ► li. oldal uzsorabűntett mi­att. M. OLDAL Kupán vágták a REAOot t/mwaTomV AHOL ÉLÜNK 5 GAZDASÁG 6---7 KO ZELET 8 A Szolnoki MÁV Rákospalotán bú­csúztatta a Magyar Kupa legjobb tizen- életmód_______9 ha t együttese közé szolgáltatás h jutasert a REAC-ot. ►15. OLDAL SPORT 15 PILLANATFELVÉTEL A SZ0U0N.hu olvasóitól Ön szerint lesz becsülete a szakmunkának? Nem, a már szeretnek dolgozni írjon nekünk, hívjon bennünket! Hívja az ügyeletes újságírót: tel.: 06-30/3379-639 Terjesztés: tel.: 06-80/200-690, 56/516-703 üzenetrögzítő Információs és szórakoztató portál: www.szoljon.hu szoljon@szoljon.hu SZÓVÁ TESSZÜK Az idős néni láthatóan nehezen mo­zogva araszolt előttem a bevásárlóköz­pont baromfihúsos pultjánál. Három csirkecombot kért, de mivel csak egész combok voltak, félénken megkérdezte az eladótól, szétvágná-e neki alsó és felső darabokra. Felháborodott eluta­sítás volt a fehér köpenyes hölgy vála­sza, mondván, mit képzel, ez neki nem kötelessége, nincs rá ideje és kü­lönben sincs benne a munkaköri le­írásában. A néni megszégyenülten ballagott el a pulttól, én pedig arra gondoltam, hogy valószínűleg az em­berséget is kifelejtették abból a mun­kaköri leírásból... (Sz. Zs.) 0923 0 Templomi áhítattal kezdődik a hét katolikus iskola Az egyetlen osztályban, kolomp jelzi az órák végét Akciófilmbe illő kaland kamion Huszonhárom év nyugalmas vezetés után járt pórul A kamionsofőrök külföldön nemcsak közúti ellenőrzésbe, hanem gyakran rablókba is belefutnak. Képünk illusztráció. Az egyik fülét kis híján, egy raklapnyi porszívót viszont tel­jes egészében elvesztette a szolnoki Újvári Pál. A kamion­sofőrként dolgozó férfit Fran­ciaországban támadták meg is­meretlenek, akik nem csupán az általa szállított rakomány­tól, hanem ruháitól is „megsza­badították”. Spray-vel fújták le, majd egy kocsi csomagtartójá­ba tuszkolták, amelyből Párizs repülőtere mellett dobták ki. Idehaza az őt foglalkoztató cég nem kárpótolta a történtekért Újvári urat. ►a. oldal Százmilliós támogatás jászberényi vállalkozásoknak A jászberényi kistérségben 5,7 százalék körüli a munka- nélküliség, amely fele az or­szágos átlagnak. Ez azt bizo­nyítja, hogy a Jászság ezen ré­sze stabil gazdasággal és munkaerőpiaccal rendelke­zik, mondta tegnap Jászbe­rényben tett látogatásakor Si­mon Gábor, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium ál­lamtitkára. Mint fogalmazott, a helyi vál­lalkozások a gazdasági, pénz­ügyi válság ellenére is képe­sek voltak újabb munkahe­lyeket teremteni, illetve a ré­gieket megtartani. Ehhez hozzájárult az a 111 millió forint is, amelyet Jász­berényben négy vállalkozás kapott munkahelymegtartó vagy munkahelyteremtő ál­lami támogatásként. Az államtitkár sikeresnek ne­vezte az Út a munkához el­nevezésű programot is, amelynek keretében az idei esztendő első felében Jász- Nagykun-Szolnok megyében 11 ezer új közmunkahelyre egymilliárd forintot fordított az állam. ■ D. M. Rpé"«á,tó Szolnok, Batthyány utca 8. Tel: 56/419-011 Nyitva mindennap 8-21-ig Pénznem (1 egységre) Vétel Eladás EUR 267,0000 273,9900 USD 181,0000 189,0000 CHF 175,0000 182,0000 Közületeket is kiszolgálunk! Érvényen: 2009. szeptember 30. Mégis kapnak némi pluszpénzt a kórházak Épülhet a gyalogoshíd a Tiszán aláírás Az államtitkár szerint garantált a pénz a fejlesztésekhez Búsi Lajos, a Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Közgyűlés al- elnöke és dr. Sélleiné Márki Mária, a Jász-Nagykun-Szol- nok Megyei Hetényi Géza Kór­ház- és Rendelőintézet főigaz­gatója közös tájékoztatót tar­tott tegnap a megyeházán az egészségügy, ezen belül kie­melten a megyei kórház jelen­legi és várható helyzetével kap­csolatban. Az egészségügyi szaktárca és az érintett szervezetek, in­tézmények vezetőinek tegnap­előtti megállapodásával kap­csolatban az alelnök elmond­ta, hogy mindennek örülni kell, ami pluszforrást jelent a megyei kórház életében. FOLYTATÁS A 2. OLDALON Egy hajón - azon a helyen, ahol a gyaloghíd majd átível a Tiszán — írták alá tegnap a Szolnok a Tisza fővárosa prog­ram támogatási szerződését. A megyeszékhely belvárosa ösz- szesen 2,4 milliárd forintból újul meg. A dokumentumokat Újhelyi István, a Miniszterel­nöki Hivatal államtitkára, Sza- lay Ferenc, szolnoki polgár- mester és Debreczeni Ferenc, a regionális fejlesztési ügynök­ség igazgatója látta el kézjegyé­vel. Közép-Európa leghosszabb gyaloghídja ível majd át a Ti­szán. A Tiszaligetben két mű­füves labdarúgópálya, öltözők és squash-pálya épül. De meg­újul a Verseghy Ferenc Gimná­Újhelyi István, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára (középen), Szalay Ferenc polgármester (balra) és Debreczeni Ferenc, a regionális fejlesz­tési ügynökség igazgatója írta alá a szerződést zium is. Szalay Ferenc polgár- mester arra emlékeztetett, hogy mindez csupán egyik ele­me egy tízmilliárd forintos fej­lesztési programnak. A cél, hogy Szolnok jobban kihasz­nálja a közlekedési csomópon­ti, illetve a turizmusban a Tisza kínálta lehetőségeket. A támogatási szerződés ga­rantálja a projekt megvalósítá­sát, így azt nem veszélyezteti semmiféle pénzügyi intézke­dés -erősítette meg Újhelyi Ist­ván. Az államtitkár elmondta: a jövő évi költségvetés összeál­lításakor a legelső lépés az volt, hogy a biztosították az utolsó eurócentig az uniós fejlesztési támogatásokhoz szükséges kormányzati önrészt. ■ A k 4 * : Isten hozott!—áll kifüggesztve a : szolnoki Belvárosi Nagytemp- ■ lom plébániája melletti oktatási : központ bejárati ajtaján, ame­lyet kinyitva kedves látvány tá­rul a belépő szeme elé: a gyere­kek keresztneveivel ellátott kis szívecskék, kezecskék színes le­nyomata a rajzlapokon, a vilá­gos öltözőszekrényeken aranyos kis plüssállatok. XVI. Benedek pápa és dr. Beer Miklós váci püs­pök képei pedig egyértelművé teszik, hogy jó helyen járunk: a szolnoki Szent József Katolikus Általános Iskolában. ►2. oldal

Next

/
Oldalképek
Tartalom