Új Néplap, 2008. július (19. évfolyam, 152-178. szám)

2008-07-01 / 152. szám

Apróhirdetéseit | feladhatja telefonon is hétfőtől péntekig 7.30 - 17.00 óráig az 56/516-716-os 1 telefonszámon. I 1 Új Néplap TOVÁBBKÉPEZTÉK JÁSZBERÉNYBEN A MEGYEI FUTBALLBÍRÓKAT, EGY HÁROM NAPOS KEMÉNY KURZUSON KARINTHY-GYURUT VEHET AT KOVÁCS ANDRÁS PÉTER ► 10. OLDAL UV TYLER HORRORFILMBEN JÁTSZIK ► 16. OLDAL Ara: 95 Ft, előfizetve 75 Ft WVWV.SZOUON.HU JASZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NAPILAP XIX. évfolyam, 152. szám, 2008. július 1„ kedd I INGYENES RENDEZVÉNYEK I Sport Zene Szórakozás Kiipilyáí UWarúfé lonu hifii liMii kínálni? Lomi Díiiiyra»# Veneny - SirU*yMj< lítriny -ítMdrifWakiMloíf Orulkill kiMlua? Neaicfkőii fwi»Ui 1/íiilaMaIonu jiifiumifi-llkmafi YiúúfiVílnfiiíK Uúm f*nli»ál Szépe Víüntáj Juliul 11. ISZALTGET TESZTIVAt július 7-13. SZOLNOK, Tiszaijáét 'MTIÉUMf • MŰK ÍÍHYO MiKIÓS • riGR!S • ót Wh« • min • Exonc jazz «CEj flaurtn • Gáspár uci 6R00YEH00SE • KONTOR TAMÁS TORRES DANI • PUCSÓ TAMÁS Mii ÍYÖR6Y ÉS 1RACKAJAM uiww.finaliRefieutival.hu EGY PERCBEN Érettségiző fiatalság MEGYEI TÜKÖR Jí _5 J7 8 A középiskolai ta- ahol elünk nulmányokat lezá- gazdaság ró év végi vizsgák közélet időszaka az első legnagyobb meg­mérettetés a tanu­lók életében. ELETMOD _9 SZOLGÁLTATÁS 11 TŰKOR 12 ►4. OLDAL SPORT 15 IDŐJÁRÁS Ma Ismét kiderül az ég és szinte zavarta­lan napsütés lesz. A jellemző hőmér­séklet délutánra 30 fok körül ala- kuL ►!!. OLDAL Hazatért a főorvos Dr. Retkes Tamás gyermekfőorvos egy pillanatra sem bánta meg, hogy a legszebb szakmát választotta hivatá­sául. ►!2. OLDAL Írjon nekünk, hívjon bennünket! Hívja az ügyeletes újságírót: tel.: 06-30/3379-639 Terjesztés: tel.: 06-80/200-690, 56/516-703 üzenetrögzítő vagy 30/370-9729 Információs és szórakoztató portál: ww w. s z o I j o n. h u szolion@szolion.hu SZÓVÁ TESSZÜK Egyik ismerősöm nemrégiben parkoló­cédulát akart venni Szolnok belvárosá­ban az egyik parkolóautomatából. Összegyűjtötte tárcájából a szükséges összeget és szorgosan dobálta bele a gépbe. Ám valamiért az automata minduntalan visszadobta az aprót Er­re felfigyelt egy arra járó úriember és felajánlotta neki a segítségét. Attól kezdve ketten próbálták meg kicsikar­ni a szükséges cédulát a gépből. Egy­szer csak megjelent egy úr, aki meg­gyanúsította őket, hogy ki akarják lop­ni belőle a pénzt. Úgy tűnik már akkor is tolvajnak nézik az embert, ha be­tartja a szabályokat. (N. I.) Szolnok, Batthyány utca 8. Tel: 56/419-011 Nyitva mindennap 8-21-ig Pénznem (1 egységre) Vétel Eladás EUR 234,0000 241,5000 USD 148,0000 153,0000 SKK 7,5500 8,1500 Közületeket is kiszolgálunk! Érvényben: 2008. június 30. Ötmillió egy növényért? büntetés Mától ellenőrzik a földeket, nincs-e rajtuk parlagfű A Jász-Nagykun-Szolnok megyei hivatalok munkatársai szorgalmasan ir­tották az allergiát okozó parlagfüvet a szolnoki Zagyva-parton Mától minden földtulajdonos­nak fokozottan oda kell figyel­nie a telkére. Ha eddig elfelej­tette kiirtani róla a parlagfü­vet, haladéktalanul tegye meg, mivel a mai naptól büntetik azokat, akiknek a földjén az emh'tett növény nő. ^2. oldal Július elsejétől kötelező lett az elektronikus cégbejegyzés Mától kötelezővé vált az elekt­ronikus cégbejegyzés, ami nemcsak a sorban állást szün­teti meg, hanem az eljárási il­letéket is csökkenti. Ez koráb­ban százezer forint volt, az elektronikus eljárásban vi­szont csupán 15 ezer forint, és ez az összeg vonatkozik az egy­szerűsített eljárásra is. Mosta­náig csaknem hatezer ügyvéd szerzett tanúsítványt digitális aláírásra, ami feltétele a gyors cégbejegyzésnek, ►e. oldal Ezerötszáz liter tiszta szeszt foglaltak le Hétfő reggel garázsbetöréshez riasztották a karcagi rendőrö­ket a Városudvar környékére. A helyszínre érve kiderült, hogy a fagarázsnak az ajtaját a betörők feltörték és onnan nagyobb mennyiségű, szeszesital gyár­tására szolgáló alapanyagot pró­báltak ellopni. A kannák egy ré­szét a szomszédos épületben akarták elhelyezni — tudtuk meg dr. Csík Róbert alezredes­től, a karcagi kapitányság veze­tőjétől. A Vám- és Pénzügyőr­ség szakemberei a garázsban mintegy 1500 liter, még azono- sítatlan tartalmú, vélhetően szeszesital-alapanyagot talál­tak. Olyan hordó is van a lefog­laltak között, amiben keverték a szeszt. A rendőrség garázsbe­törés, míg a pénzügyőrség visz- szaélés jövedéki termékkel, il­letve jövedékkel bűncselek­mény ügyében nyomoz. ■ D. E. Bemutatták a jászok hagyományait Lehel kürtjének hívó szavára több százan sereglettek össze Pusztamonostorra, a XIV. Jász Világtalálkozóra. A szervezők színes prog- ramkavalkáddal várták a tér­ségben élő és elszármazott já­szokat. A világtalálkozó fény­pontja a jász települések felvo­nulását követő díszünnepség, melyet a vendégsereg mellett országgyűlési képviselők, pol­gármesterek, civil szervezetek képviselői is megtiszteltek. Ezen beiktatták az új jászkapi­tányt. A pusztamonostori kép­viselő-testület döntése értelmé­ben ezt a tisztséget a követke­ző egy évben Perez László vi­selheti majd. ►s. oldal Népszerű az internet Tóth Enikő (balról) és testvére, Alexandra sűrűn látogatják a fegyverneki könyvtárat, ahol internetezni is szoktak. Az utóbbi években kevesebb könyvet kölcsönöznek és több időt töltenek a számítógépek előtt a könyvtárban a helyiek. Vandálok áldozata lett a mesterszállási buszváró Megrongálták a pályázati pénzből felújított buszvárót Mesterszálláson. Az ismeretlen elkövetők nemcsak anyagi, de súlyos er­kölcsi károkat is okoztak a te­lepülésnek. Mesterszállás ön- kormányzata a közelmúltban a LEADER+ program kereté­ben újította föl és alakította át a település központjában talál­ható buszvárót. A fejlesztés eredményeképpen az épület a buszváró funkció mellett tu­risztikai információs feladato­kat is ellátott, az oldalfalra sze­relt települési és térségi térké­pek segítségével.- Az elmúlt héten ismeret­len elkövetők megrongálták a buszváró épületét - tájékozta­tott Kiss Gábor, Mesterszállás polgármestere. Az egyik térképet lefeszítet­ték, és a helyszínen hagyták. De a bronzból készült települé­si címert sem kímélték. A homlokfalon körülbelül három méter magasan elhelyezett cí­mert ugyanis leszerelték és el­lopták - mesélte. A település polgármestere elmondta, meg­döbbenve tapasztalta a vanda­lizmust, amellyel körülbelül negyvenezer forint anyagi kárt okoztak az elkövetők. Az erköl­csi kártétel természetesen en­nél lényegesen magasabb. Az önkormányzat feljelentést tett az ügyben. ■ K. Z. Nem tudjuk, mit rejt a mentődoboz elsősegélynyújtás Aki nem bírja a vért, inkább hívjon segítséget! Hiába van elsősegélynyújtó doboz az autósok gépkocsijá­ban, legtöbbjüknek fogalma sincs, hogy mit kellene tenni egy közúti baleset során, ho­gyan kell ellátni a sérülteket. Pedig a gyors és szakszerű se­gítség akár életet is menthet. A dobozoknak a tartalmát nem, csak a szavatosságát el­lenőrzik a fogyasztóvédők. A rendőrség és a Közlekedési Fő­felügyelet már behatóbban vizsgálódhat a műszaki vizs­gák és a közúti ellenőrzések során. ►13. oldal

Next

/
Oldalképek
Tartalom