Új Néplap, 2008. április (19. évolyam, 76-101. szám)

2008-04-01 / 76. szám

Apróhirdetéseit feladhatja telefonon is hétfőtől péntekig 7.30 - 17.00 óráig az 56/516-716-os telefonszámon. ) í)j Néplap A TAVASZ BEKÖSZÖNTÉVEL NEM CSUPÁN A TERMÉSZET, DE A HASZNÁLTAUTÓPIAC IS ÚJ ÉLETRE KEL Ara: 95 Ft, előfizetve 75 Ft JASZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NAPILAP XIX. évfolyam, 76. szám 2008. április 1., kedd HAZÁNKBAN VENDEGESKEDIK GYIMA, A MAMUTBÉBI SZÍNHAZAT NYIT SIGOURNEY WEAVER ► 10. OLDAL EGY PERCBEN időjárás Verssel győzte Ma tava- le a betegséget szí, meleg, változóan napos A túrkevei nemze- idő lesz. Számotte- äekek kedvenc ta- vő eső nem esik. A nítójának gyógy- jeiiemző hőmér- ulásba vetett hitét a séklet délután 17 versírás éltette, míg fok lesz. ►U.omAL harcolt a halálos kórral. M. oujal Járatritkításra készülnek A helyi tömegközlekedés veszteségei­nek mérséklésére, a kihasználatlan au­tóbuszjáratok ritkítására készülnek Jászberényben. A helybeüek egy része aláírásgyűjtéssel tiltakozik. ►«.oldal Száműzetésben a pazarló izzók vő évtől megszűn­het a hagyományos villanykörték gyár­tása. ►«.OLDAL sport TARTALOM w MEGYEI TÜKÖR 2 AHOL ÉLÜNK 5 GAZDASÁG 6 KÖZÉLET 8 ÉLETMÓD 9 MŰSOR 10 15 Nyáron rendre sikert arat A törökszentmiklósi Tóth Gábor saját bevallása szerint is hamisítatlan pa­rasztember. S habár a hetvenötödik esz­tendejét koptatja, évről évre elindul és győz a helyt aratóversenyen. ►12.oldal Hívja az ügyeletes újságírót: tel.: 06-30/3379-639 Terjesztés: tel.: 06-80/200-690, 56/516703 üzenetrögzítő vagy 30/3709729 Információs és szórakoztató portál: www.szoljon.hu . szoljon@szoljon.hu SZÓVÁ TESSZÜK Nemrégiben az egyik szolnoki pénzvál­tónál akadt dolgom. Többen is vára­koztak előttem. Amikor már egy főre apadt a sor, a szemem sarkából lát­tam, hogy egy hölgy idegesen toporog mellettem. Látszott rajta, alig várja, hogy végre távozzon a „pénztártól” az ügyfél. S gyorsan be is száguldott elém, pedig én kerültem volna sorra. Amint végzett, megemlítettem neki, hogy eset­leg kivárhatta volna a sorát. Erre neki állt feljebb, hogy ő egyszer már ott volt, csak el kellett mennie. Ha megkért vol­na, magam elé engedem, de így arcát­lanságnak tartottam az akcióját. (N. I.) Szolnok, Batthyány utca 8. Tel.: 56/419-011 Nyitva mindennap 8-21-íg Pénznem (1 egységre) Vétel Eladás EUR 255,0000 262,0000 USD 161,5000 167,5000 SKK 7,6500 8,2000 Közületeket is kiszolgálunk! Érvényben: 2008. március 31. Kis fizetésre is van hitel? lakásvásárlás Néha a havi kereset fele törlesztésre megy Nagy álom a saját lakás. Ám ha sikerül megszerezni, akkor többnyire évtizedekig fizetjük a törlesztőrészleteket. Felvételünk illusztráció. Előbb-utóbb mindenki szeretne saját lakást A fiatal pároknak azonban nincs egyszerű dol­guk, mert többnyire kevés a Horváth Ágnest április 30-ával felmenti egészségügyi minisz­teri posztjáról a miniszterelnök, derült ki tegnap. Az SZDSZ-frak­pénzük az álmuk megvalósítá­sához. Hitelt pedig nem köny- nyen kapnak. Ha igen, magas havi törlesztőrészletekkel kell ció arra kéri az ügyvivői testü­letet, hogy esti ülésén döntsön a szabad demokrata miniszterek és államtitkárok visszahívásá­számolniuk a jövőben. Ha egy pár havi százötvenezer forintot keres nettóban, az tízmillió fo­rint körüli hitel esetében már ról április 30-i hatállyal - szö­gezte le Kóka János pártelnök és Fodor Gábor környezetvédel­mi miniszter tegnap a frakció­igen kevésnek tűnik. Ez derült ki abban a néhány szolnoki bankfiókban, amelyeket ez ügy­ben megkerestünk. >2 oldal ülés szünetében. Azt a minisz­terelnök is elismerte, nagyon mély koalíciós vita van, mely válsággal fenyeget. ►&ouml Hatalmas különbségek a magyarországi kórházakban Felemás. Leginkább így jelle­mezhető a magyarországi kór­házak állapota, legalábbis az Egészségbiztosításai Felügye­let által hétfőn közzétett ada­tok alapján egyértelműen ez állapítható meg. Az egyes in­tézmények között ugyanis kirí­vó, rendkívül nagy különbsé­gek vannak. Erre akad néhány különös példa. Hiszen van ahol ötven ágyra jut egy orvos, ki­lenc ágy van szobánként. De olyan helyek is léteznek, ame­lyekben igazán különleges, magas színvonalú szolgáltatá­sokat is nyújtanak. így példá­ul légkondicionált kórterme­ket, internet-hozzáférést és ká­beltévét biztosítanak. ► 7. OLDAL Cigányellenes röplapok a romatelepen Szolnok Motor úti cigánytele­pét durva roma viccet tartal­mazó röplapokkal szórták tele a hétvégén. Az ott élők elmon­dása szerint egy helikopterről hullott alá a „küldemény”. Ám hogy pontosan milyen típusú­ból, azt nem tudták megmon­dani. A titokzatos gépről nem sokat lehet tudni, hiszen nem minden repülést kell bejelente­ni. Szalay Ferenc, Szolnok pol­gármestere szerint egyébként ez egy nemtelen akció volt, mely ellenségeskedést szülhet. A városvezető vizsgálatot kez­deményezett annak kiderítésé­re, vajon kik állnak a történ­tek mögött. ►aoiDAL Az SZDSZ visszahívja minisztereit vita Nem fogadják el az egészségügyi miniszter menesztését §9MNföMMWHNM&£ A Dami a városrendezési terv módosítására vár Várat magára a welness-szállo- da felépítése a szolnoki Damja­nich uszoda helyén, mert a be­ruházás megkezdéséhez szük­séges a városrendezési terv módosítása. Hárommilliárd fo­rintból az uszoda helyére egy teljesen új, komplex szolgálta­tást nyújtó létesítményt építene meg a beruházó. Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző elmondta, a pá­lyázatnyertes debreceni szék­helyű Nívó Generál Kft. egyelő­re a megállapodásban foglalt 50 millió forintos letétet fizette ki a városnak a telekért, a vé­telár maradékát pedig a telepü­lésrendezési terv módosítása után kell átutalnia. Minderre valószínűleg a módosító előter­jesztést is napirendjére tűző májusi közgyűlést követően fog sor kerülni. A magánbefektető 556 mil­lió forintért vette meg a telket, amelyen egy 120 szobás szál­lodát és egy fürdőt épít fel egy nyíregyházi székhelyű terve­zőcsoport elgondolásai alap­ján. Az uszoda 100 férőhelyes, a szolnokiak számára kedvez­ményesen látogatható lesz. A tervek egy hatpályás, 33 méter hosszú medencét, egy gyer­mekmedencét és egy termál gyógymedencét tartalmaznak. A cég egyébként felújítja az uszoda előtti parkolót és a Kell­ner Gyula utcát is. FOLYTATÁS A 2. OLDALON Pénzbüntetést kapott Farkas Imre a frakciótól Nyolcvanezerforintos pénzbün­tetést kapott az MSZP-frakciótól tegnap az egészségpénztárakról szóló törvény februári szavazá­sától távol maradó Farkas Imre. A Tiszazug szocialista képvise­lője az egészségbiztosítás átala­kításáról szóló jogszabály sza­vazásakor nem ment be az ülés­terembe, mert mint akkor fogal­mazott, nem tudott jó szívvel igent mondani a törvényre, de az ellenzéket sem kívánta támo­gatni nem szavazatával vagy tartózkodásával. A rá rótt pénz­bírságról Farkas Imre lapunk­nak annyit mondott, hogy tudo­másul veszi a frakció döntését, és a maga részéről lezártnak te­kinti az ügyet. ■ Pólyák A. Megújult a szökőkút. Ismét eredeti állapotában látható a kistelepülés, Tiszatenyő főterén a szobrokkal díszített szökőkút. Néhány hete, még az év elején vandálok által megrongált korsós lányalak helyett újat kellett állítani, de sajnos a halmotívumok is megsérültek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom