Új Néplap, 2008. március (19. évfolyam, 52-75. szám)

2008-03-01 / 52. szám

ÚJ NÉPLAP - 2008. MÁRCIUS 1., SZOMBAT MEGYEI TÜKÖR 3 Jászapáti ELFOGTÁK a párost Február 22-én az egyik utcában egy fiatal pár leszólftott egy férfit, akitől a nő tüzet kért. Majd társa, azzal az indokkal, hogy sérteget­te őket, megütötte a sértettet, aki a földre esett. A nő kihasznál­ta ezt, átkutatta zsebeit és eltu­lajdonította értékeit. A rendőrök később kihallgattak két 17 éves fiatalt, akiket a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak, mrfk Jászjákőhaima megemlékez­tek A héten több jászjákóhalmi civil szervezet is megemlékezett a kommunizmus áldozatainak emléknapjáról. Mind a Gubicz András Gazdakörben, mind a Polgári Körben, mind a Horváth Péter Honismereti Szakkörben — több idős ember a saját bőrén is megtapasztalta a kommunizmus létező formáját, így nem volt ne­héz felidézni a községben lezaj­lott eseményeket, ta Karcag LEBUKOTT Egy családi ház garázsából ruhaneműket, ágyneműket és különböző hasz­nálati tárgyakat vittek magukkal a tolvajok. A rendőrök azonban nemsokára elfogták a bűncse­lekmény elkövetésével gyanúsít­ható személyeket. Az eltulajdoní­tott tárgyak túlnyomó többsége megkerült, mrfk Szolnok ELTÉRŐ Az APEH Észak­alföldi Regionális Igazgatósága Adó-órák rendezvénysorozata ke­retében a szokásostól eltérően március 4-én 14 órától tartja elő­adását, aminek témája: az adó­igazolások kiadására vonatkozó szabályok. Az előadó: Dr. Dencső Istvánná. Az előadás a József At­tila út 22-24. szám alatti közpon­ti ügyfélszolgálaton lesz. ta Szolnok MEGFÚJTÁK Csütörtök­re virradóra egy szolnoki iskola földszinti tanterméből vitte ma­gával a Yamaha típusú trombitát az az ismeretlen tolvaj, aki a be­járat mellett nyitva hagyott abla­kon átjutott az épületbe, mrfk Tiszafüred kerékpárhiány Egyre kelendőbbek a kétkerekű­ek. Az elmúlt 24 órában öt kerék­párt is megiovasítottak az isme­retlen tolvajok. MRFK Tiszajenő eltraktorozott Csütörtökre virradóra egy tanya udvaráról Belorusz típusú traktor­ral távozott az az ismeretlen el­követő, aki mielőtt zsákmányával elhagyta volna a helyszínt, a tel­ken parkoló gépkocsi kerékgumi­ját kiszúrta, mrfk Egy újabb patinás gyár fejezheti be a termelést Szolnokon. Még szerencse, hogy az ipari parkban újabb üzemek létesülnek. Bezárhat a papírgyár? leépítés Közel háromszáz dolgozó munkája válik bizonytalanná Immáron nem titok, érté- kesíthetővé válik a szol­noki papírgyár. A közel háromszáz dolgozónak minderről a hétfői mun­kásgyűlésen adnak tájé­koztatást. Géléi ]., Mészáros G. Már tavaly arról szóltak a zu­hanyhíradók, hogy létszámleépí­tésre kényszerül, hovatovább, előbb-utóbb bezár a nagy múlt­ra visszatekintő szolnoki papír­gyár. Természetesen utánajár­tunk a pletykáknak, azonban az információkat nem erősítette meg a gyár vezetése. December 14-én megírtuk, hogy legalább félszáz dolgozójától megválik Szolnokon a Mondi Business Pa­per Hungary Zrt., majd ezt köve­tően, néhány csendes hét eltelté­vel nem régen ismét szóbeszéd tárgya lett a gyárbezárás. Az egyik tekintélyes angol szaklap, az Engineering News honlapján tegnap rátaláltunk ar­ra a február 28-án keltezett hír­re, amely szerint a Mondi való­ban termeléscsökkentésre szán­ja el magát, s a gyártósorok leál­lítását Európában Szolnokon kezdi meg. Az Olivia Soraya Spa- davecchia által jegyzett cikk sze­rint a szolnoki papírgyár bezárá­sa összefügg a Mondi azon dön­tésével, hogy a cégcsoport euró­pai része a finompapír-gyártási kapacitását a jelenlegi piaci ver­senyhelyzetnek megfelelően csökkenteni kényszerül. Természetesen megkerestük a szolnoki papírgyár vezetősé­gét. Tájékoztatásul elmondták, hogy a Mondi Business Paper Hungary Zrt. tulajdonosa más típusú papír gyártására akarja értékesíteni szolnoki gyáregysé­gét. Az információk szerint nem tönkrement a tulajdonos, ha­nem az irodai kommunikációs papír piacának túltelítődése mi­att kíván megválni a gyártól. Több érdeklődő is jelezte már vételi szándékát, ám egyelőre még csak a kezdeti tapogatózás­nál tartanak a tárgyalások. Hét­főn - március 3-án - munkás­gyűlés lesz az üzemben, az igaz­gatóság pedig majd ezt követően ad ki pontosabb tájékoztatást a gyár sorsáról. Megkérdeztük Szalay Feren­cet is, hogyan értékeli a szolnoki papírgyár bezárásáról szóló híresztelést. A polgármester egy­előre annyit hozott a tudomá­sunkra, hogy a történtekről már megbeszélést tartott a gyár veze­tőivel. A tárgyaláson abban álla­podtak meg a felek, hogy a város- vezetés megvárja a hétfői mun­kásgyűlést, s az azon tartott tájé­koztatás, s majd az elhangzottak függvényében nyilatkoznak. A Mondi vállalatcsoport - ko­rábban Neusiedler néven - a ki­lencvenes évek közepén vált is­mertté Magyarországon, amikor a szolnoki és a dunaújvárosi pa­pírgyárakat megvásárolta. A csoport esztendők óta a Mondi százszázalékos tulajdonú leány- vállalataként működik - a Neu­siedler Szolnok Rt. névváltozta­tására 2004. novemberében ke­rült sor. A vállalat akkor vette föl a Mondi Business Paper Hunga­ry nevet. A Mondi Business Paper Hun­gary Zrt. a megye második leg­nagyobb adózója volt 2006-ban. Talán jelzés értékű lehetett már, hogy míg a társaság 2005-ös net­tó árbevétele 48,785 milliárd fo­rint volt, addig 2006-ban 35,780 milliárdos — az előző évhez ké­pest 73 százalékos - eredményt mutatott fel. Információink szerint az üzemleállást március 18-ra ter­vezik. A labdarúgócsapat sorsát nem befolyásolja információink szerint ez a jelentős gazdasági döntés a Szolnoki MÁV-Mondi NB II. Keleti csoportjában szereplő labdarúgócsapat sorsát nem befolyásolja, mivel a szakosz­tály költségvetése másfél évre előre rendezett. Minderről egyébként bővebben hétfői - február 25-i - lapszámunk­ban számoltunk be, s ez azóta sem változott. VAN VÉLEMÉNYE? ÍRJA MEG! velemeny@szoljon.hu JEGYZET Forintos gondok mától már nem fizethetünk egy- és kétforintossal, ami miatt különösebben nem vagyok elkeseredve. Nem duzzasztja már fölösen a pénztárcámat, nem lyu­kasztja a zsebemet, léptei­met sem kíséri már diszk­rét pénzcsörgés. Persze vá­sárláskor okoz ez némi bo­nyodalmat is, le- és felkere­kítünk majd. hogy ez miképp zajlik a kasszáknál kunkorodó so­rok mentén, kidolgozták a haditervet. Olvashattunk, láthattunk már erről külön­böző útmutatókat. Semmi más dolgunk nincs hát, mint Laricsev-példatárral, számológéppel felmálházva ellenőrizzük, jól számoltak- e? Már ha van kedvünk és pedantériánk hozzá. Mert én a számok világában kis­sé szárnyaszegetten botor­kálok, így egyre homályo­sabb tekintettel nyugtáztam a túlbonyolított magyaráza­tokat. Marad hát a bizodal­mám az örökké mosolygó pénztáros hölgynél, aki se­besen billenő ujjaival kikal­kulálja a megfelelő összeget. ám ami igazán szívmelenge­tő, gyermekek is is jól jár­tak az akcióval, akiknek sorsán a jótékonyan össze­gyűjtött egy- és kétforinto­sok most valamit könnyíte- nek. De hogy továbbra is segítsük őket, nem biztos, hogy meg kéne várni az öt­forintosok megszűnését... VAN VÉLEMÉNYE? ÍRJA MEG! velemeny@szoljon.hu TOPS A tegnapi öt legolvasottabb hír a szouon.hu-n: Avartüzek megyeszerte Hol marad az őszinteség? Behajtják a hátralékokat A gagyi teszi tönkre a ha­zai ipart Hídemberek Négyévente ünnepli majd a születésnapját Hiába győzködte édesanyja na­pokon keresztül, hogy várja meg legalább március első napját, Káldi Ádám úgy döntött, ő bi­zony különleges napon, február 29-én akar megszü­letni. így azután mint szökőévben született baba, jóval lassabban „öreg­szik” majd, mint kortársai, hi­szen papír szerint csak négy­évente lesz születésnapja. Per­sze édesanyja, Barna Andrea és édesapja, Káldi lózsef úgy terve­zik, hogy általában egy nappal korábban, 28-án ünnepük majd első gyermekük, Ádám születés­napját. Szökőévekben azonban biztosan a szokásosnál is na­gyobb bulit tartanak majd. Kál­di Ádám egyébként február 29- én a szolnoki Hetényi Géza kór­ház szülészetén első babaként, hajnali fél hatkor sírt fel, 3250 grammal és 52 cen­timéterrel látta meg a napvilágot. Az őt körülvevő új kör­nyezet egyelőre alig- alig érdekli, inkább nagy-nagy szundikkal és egy-két ásítással piheni ki az éjszaka megtett hosszú utat. Mivel a szülés si­mán lezajlott, s anyuka és babá­ja is jól vannak, úgy tűnik, né­hány napon belül hazatérhetnek lászkisérre, ahol a nagyszülők már nagyon várják az újabb uno­kát a családba. ■ Sz. Zs. ■ Szökőévekben nagyobb bulit csapnak majd. Jelentős a hiány a tiszaigari költségvetésben Elfogadták a tiszaigari költség- vetést. A 130 millió forintos fő­összeghez 48 millió forintos for­ráshiány társul. Mivel a dologi kiadásokon már nem tud spórol­ni a település, a képviselő- testület más megoldáson gondol­kodik. Úgy szeretnének megta­karítást elérni a személyi költ­ségeken, hogy közben a munka­helyeket megőrizzék. Az intéz­ményeket működtető gesztorte­lepüléseknek a nyugdíjazás, a prémium évek és a 8 helyett 6 órában való foglalkoztatás lehe­tőségeire tesznek javaslatot. A 900 lelkes falunak fejlesztések­re is szüksége van, ezért amit si­kerül megtakarítani, erre a cél­ra fordítják. ■ P. A. Ingyenes egészségszűrés Szolnokon Tavaly indult útjára hagyomány­teremtő szándékkal a „Tiszta Szívvel Szolnokért” program.- Szolnok stratégiai céljai kö­zött kiemelt helyen szerepel az egészséges életmódra nevelés, az a fajta prevenció, amelyet ten­ni tud egy városvezetés a lako­sok érdekében—mondta dr. Kál­lai Mária alpolgármester a teg­napi sajtótájékoztatón. Á megyeszékhely másodjára rendezi meg ezt, mely egy év­ben kétszer is lehetőséget nyújt az embereknek arra, hogy in­gyenes szűrővizsgálatokon ve­gyenek részt. A szemvizsgálattal bővült program március 3-tól 8- ig tart az Aba-Novák Kulturális Központban. ■ N. I. Kalodába verték. Tervezz te is a reneszánsz kor stílusában makettet vagy jelmezt! címmel írtak ki pályázatot a Mezőtúron és a kistérség települé­sein élő diákoknak. A beérkezett munkákból tegnap nyílt kiállítás a kö­zösségi ház nagytermében.

Next

/
Oldalképek
Tartalom