Új Néplap, 2008. március (19. évfolyam, 52-75. szám)

2008-03-01 / 52. szám

AZ EGYKOR ÖRÖK HŰSÉGET FOGADOTT PÁROK GYAKRAN VÉRRE MENŐ CSATÁT VÍVNAK A BÍRÓSÁGOKON Lehúzza a rolót a nagymúltú papírgyár Szolnokon? Folytatnák a kiskápolna felújítását Megkezdődtek az előkészüle­tek a Leader II-es pályázatra a törökszentmiklósi térségben, melynek Kengyel is tagja, tájé­koztatott Czédly Gyula, a tele­pülés polgármestere. Eddig 12 milliót költöttek a Kengyelen található Bagimajori kiská­polna felújítására utófinan­szírozás keretében, mely­nek még ezután következik az elszámolása. Elkészült a konferenciaterem, pihenőszo­ba, tárgyaló, mozgáskorláto­zottak részére is lehetővé tet­ték az épület látogatását és fel­újították a tetőszerkezetet is. Az állagmegóvást tovább foly­tatnák, ezért pályáznak a kis­kápolna másik felének korsze­rűsítésére is. ■ B. B. Kocsijavító. A törökszentmiklósi Mészáros Tibor (balra) szabadidejét a lovaknak szenteli, illetve hagyományőrzésből gyűjti a régi hintókat, kocsikat. Most is éppen egy régi hintót hoz rendbe, amellyel különbö­ző városi ünnepi rendezvényeken fog megjelenni. Aki segít neki a fel­újításban, az barátja, Takács Imre. Régóta szóbeszéd tárgya, hogy bezár a Mondi Business Paper Hungary szolnoki gyára. Az in­formációkat ezidáig senki sem erősítette meg. Az Engineering News angol internetes honlap február 28- án jegyzett cikkéből azonban megerősödni látszik a hír. Az angol nyelvű tudósítás szerint a szolnoki gyár bezárá­sa összefügg a Mondi által gyártott üzleti papír kereslet- csökkenésével. ►3.0LDAL A szökőévben született Káldi Ádámnak csupán négyévente lesz majd igazi születésnapja, hiszen a jászkiséri kisfiú február 29-én született a szolno­ki Hetényi kórházban. A péntek hajnalban világra jött baba egyelőre a hosszú utat piheni édesanyja karjaiban. ► 3. OLDAL Apróhirdetéseit | feladhatja ! telefonon is hétfőtől péntekig 7.30 - 17.00 óráig az 56/516-716-os || telefonszámon, ü 1 ti) INéplap IDŐJÁRÁS Ma sok eső esik. Viharos, délnyuga­ti, később észak- nyugatira forduló szél fúj. Vasárnap kevesebb eső lesz. ►11 OLDAL Vita a strand ügye körül A jászapáti képvi­selő-testületben legutóbb a strand­fürdő és a kemping fejlesztéséről éles, személyeskedő vita alakult ki. ►& oldal Törvény védi majd a pálinkát MEGYEI TÜKÖR 2 Önálló törvény vé- megyehaza di majd a jövőben ahol élünk hungarikumnak gazdaság számító pálinkát, közélet Csak itthon előállí­tott párlat viselheti a pálinka nevet. ÉLETMÓD MŰSOR ►6. OLDAL SPORT 15 írjon, hívjon Hívja az ügyeletes újságírót: tel.: 06-30/3379-639 Terjesztés: tel.: 06-80/200-690, 56/516-703 üzenetrögzítő vagy 30/370-9729 Információs és szórakoztató portál: www.szoljon.hu szoljon@szoljon.hu SZÓVÁ TESSZÜK A minap telefonon kerestem egy válla­lat igazgatóját. A telefon túlsó végén egy kedves női hang közölte velem, hogy az igazgató urat sajnos nem tudja kapcsolni, mert éppen mítingel. Kis hí­ján visszakérdeztem, hogy mit csinál?! Aztán eszembe jutott, hogy valószínű­leg értekezleten van, azért nem tudunk beszélni. Még jó, hogy buta kérdésem­mel nem bizonyítottam be: mit sem ko- nyítok a modem honi nyelvhasználat­hoz. Mert nálunk már nem vezetők vannak, hanem csupa manager, direc­tor, és hasonló. Mielőbb be kell szerez­nem egy angol szótárat! (P. A.) Szolnok, Batthyány utca 8. Tel.: 56/419-011 Nyitva mindennap 8-21-ig Pénznem (1 egységre) Vétel Eladás EUR 258,0000 265,0000 USD 169,0000 176,0000 SKK 7,7900 8,3000 Közületeket is kiszolgálunk! Érvényben: 2008. február 29. Ára: 95 Ft, előfizetve 75 Ft JASZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NAPILAP XIX. évfolyam, 52. szám, 2008. március L, szombat EGY PERCBEN Életveszélyes a művház, pályáznak egy új épületre Elköltözött az abonyi művelő­dési ház a korábbi helyéről, je­lenleg a Báthori utca 2. szám alatt, a pártok házában műkö­dik. A költözésre azért volt szükség, mert az épületet élet- veszélyessé nyilvánították - igaz, nem most, hanem már két évvel ezelőtt. - Nagyon gyorsan, a költözést elrendelő önkormányzati határozat nyil­vánosságra kerülését követő egy hét alatt sikerült kiköltöz­nünk a régi helyünkről és két nap alatt be is pakoltunk az új épületbe - tájékoztatott Kor- bély Csabáné, az abonyi mű­velődési ház és könyvtár igaz­gatója. - Az új helyen több te­rem van, mely alkalmas a kis­csoportos foglalkozások meg­tartására. A nagyobb progra­moknak, melyeknél zongorát is használnak, a helyi Somo­gyi Imre Általános Iskola adott helyet. Nem kell aggódniuk azon gimnazisták szüleinek sem, akiknek gyermekei ko­rábban a helyi művelődési ház­ba jártak idegen nyelvi órára, mert az új helyen, a Báthori úton, két nagyon jó állapotú, világos, napfényes tantermet találtunk számukra. Persze ez csak egy ideiglenes állapot, már pályáztunk a Főtér-prog­ram keretében egy új közössé­gi házra, mely együtt lenne a zeneiskolával. Sajnos első kör­ben nem nyertünk, de nem ad­juk fel, újra próbálkozunk. ■ Békési B. r r A FŐISKOLAI POLOS CSAPAT AZ ÚJPESTIEKKEL MÉRKŐZIK ► 15. OLDAL Megyei érintett is előfordulhat az adócsalásban Több milliárdos adócsalási ügy | gyanúsítottját fogták el csütör­tökön Kecskemét belvárosában, ötven vámkommandós össze­hangolt akciója során. A hírek szerint az ügy szálai Szolnokra is vezetnek. További részletek a www.szouon.hu internetes ol­dalunkon olvasható. ■ Szökőévben született i négyévente Ritkábban ülheti szülinapjá^^*^^^^

Next

/
Oldalképek
Tartalom