Új Néplap, 2007. július (18. évfolyam, 152-177. szám)

2007-07-05 / 155. szám

ÚJ NÉPLAP - 2007. JÚLIUS 5., CSÜTÖRTÖK SPORT A csapatok ellenfele az MLSZ? labdarúgás Szinte menekülnek a Nemzeti Bajnokságokból a klubok Szinte példa nélküli visz- szalépés-sorozat tanúi le­hetnek a régiónk labda­rúgását kedvelő futball- szurkolók. Géléi József Bár eredményei alapján a Kar­cag, a Mezőtúr, a Túrkeve és az Újszász gárdája is kivívta bent- maradását az adott osztályban, a vezetők mégis jobbnak látták visszaléptetni csapatukat a me­gyei pontvadászatba. A jelenlegi gazdasági helyzet, az önkormányzatok gazdasági nehézségei - mert hát egyértel­mű, hogy ők a klubok legna­gyobb támogatói - nyilván köz­rejátszanak abban, hogy négy város csapata is önként búcsú­zott a harmadosztálytól. Ám nem fogható csak és kizárólag erre a tömeges visszalépés. A Magyar Labdarúgó Szövet­ség évről évre egyre nagyobb terheket ró a „kis klubok” vállá­ra, s csodálkozik, hogy folya­matosan csökken a csapatok száma.- Nálunk most a játékvezetői díjak előre történő kifizetése és drasztikusan megemelt ára tet­te be a kaput - felelte érdeklő­désünkre az NB III. Alföld-cso­portjában 12. helyen végzett Új- szászi WSE szakosztályvezető­je, Molnár Illés. - Az már csak hab a tortán, hogy minden díjat áfával megemelve kell befizet­nünk, miközben sportegyesü­letként nem igényelhetjük visz- sza a forgalmi adót. A júniusban véget ért NB III- as bajnokságban az újszászi- aknak átlagban 32-35 ezer fo­rintot kellett kifizetniük a ha­Ezúttal a játékvezetői díjak drasztikus áremelése csapta ki a biztosítékot a kiscsapatoknál, melyek a Magyar Labdarúgó Szövetségnek mutatnák fel a sárga lapos figyelmeztetést zai meccsek után a játékveze­tői hármasnak, s ezt általában az eladott jegyek árából - 200 fizető néző esetén már össze is jött a pénz - tették meg. Ez ti­zenöt meccsre levetítve 480- 525 ezer forintra jött ki. Az au­gusztus 18-án rajtoló új évad­Befagyasztották a Magyar Labdarúgó Szövetség pénzét Svájcban, a Kentaroper követ­kezményeként befagyasztották az MLSZ számára járó UEFA- és FIFA-kifizetéseket. Az MLSZ és a Kentaro AG 2004. május 14-én, 2010. június 30-ig szóló együttműködési megállapodást kötött a magyar labdarúgó-vá­logatottak hazai mérkőzései­nek nemzetközi televíziós, va­lamint a kapcsolódó média- és reklámjogok értékesítéséből származó bevételek maximali­zálására. A cég szerint a kap­csolat egészen addig kölcsönö­sen sikeres volt, amíg Bozóky Imre tevékenykedett elnökként, s a helyzet akkor változott, amikor egy ad-hoc bizottság vette át az irányítást Kisteleki Istvánnal az élén, akit később az MLSZ elnökévé választot­tak. A Kentaro AG áprilisban pert indított egy zürichi bírósá­gon az MLSZ ellen, s szerző désszegésért legalább 2,485 millió eurós kártérítést követei - A svájci Kentaro AG kezde­ményezésére hozott, s a Ma­gyar Labdarúgó Szövetségnek járó támogatásokat érintő bí­rósági döntéssel kapcsolatban nem érheti kár az MLSZ-t. Ter­mészetesen nemzetközi jogá­szok vizsgálják a kialakult helyzetet és megteszik a szük­séges lépéseket - nyilatkozott a szövetség honlapján Kistele­ki István MLSZ-elnök. Játékvezetői díjak forintban NB 1.: 60 000 +36 000 NB II.: (asszisztens) 21 600+14 500 MEGYEI 1. 0.: 7 700+5 000 MEGYEI II. 0.: 6 600+4 400 MEGYEI III. 0.: 4 400+3 300 FORRÁS: WWW.MLSZ.HU ban viszont előre kell befizetni a játékvezetői díjakat, méghoz­zá alaposan megemelt tarifa­tábla alapján. Az új díjszabás összesen 1087 200 forintot (4x226 500 forint+áfa) tesz ki, mely egy meccsre 72 480 forintra(l) jön ki. Ehhez még jön az MLSZ- tagsági díj (50 000 forint), a nevezési díj (370 000 forint+áfa, vagyis 444 000 fo­rint), plusz a kötelezően előírt három (U19, U16, U13) után­pótláscsapat versenyeztetése, valamint a három előkészítő csoport (U11, U9, U7) fenntar­tása. Az összes befizetett pénz a Magyar Labdarúgó Szövetség kasszájába folyik be. És akkor még nem számoltuk az együt­tesek utaztatását, melyhez ugyan az MLSZ-nek nincs kö­ze, de akkor is súlyos milliókat emészt fel. Maradva az újszá- szi példánál, az elmúlt eszten­dőben közel 2000 kilométert buszozott csak a felnőtt csapat. Az eddig is borotvaélen tánco­ló, alaposan elszegényedett klubok ezt már nem tud­ják vállalni, és inkább visszalépnek saját me­gyei bajnokságukba. Lapunk legfrissebb információ szerint már a hazai csapatok rende­zői számára is kötelezően kívánják előírni a számo­zott, fényvisszaverős mel­lény használatát. Az eddig használatos jegyzőkönyvek helyett újat tukmálnak a klu­bokra, de természetesen vala­mennyi korosztályos csapat számára más és más kell. És mindezt értelemszerűen az MLSZ-től kell beszerezni! Ehhez képest mit kap egy, a magyar labdarúgás harmadik vonalában szereplő gárda a szö­vetségtől? Ha kiemelkedően szerepel és megnyeri a bajnok-1 ságot, 25 aranyérem, valamint egy garnitúra szerelés a jutal­ma. Amennyiben a második vagy harmadik helyen végez ezüst-, illetve bronzérmet vehet át, a többieknek pedig megköszönik a részvételt. Persze az MLSZ miatt folya­matosan növekvő terhek mel­lett nem szabad elmenni az egyesületek gyakran érthetet­len gazdálkodása mellett sem. Akad olyan klub, ahol hatszám­jegyű összeget „dug" a szpon­zor a félve pátyolgatott csatár zsebébe, ahol az önkormányzat által nyújtott támogatást költ­ségtérítés címén a játékosok fi­zetésére használják, ahelyett, hogy az egyesület fenntartására fordítanák. Svájcba utazik a füredi bajnokcsapat A nemrégiben magyar baj­noki címet szerző tiszafüre­di Nemzeti Étterem strand­labdarúgó legénysége pén­tektől vasárnapig nemzetkö­zi tornán vesz részt a svájci Lenk városában. A fürediek vendéglátását teljes egészé­ben meghívóik, a svájciak állják. A Tisza-taviak a ha­zaiak mellett brazil, spa­nyol, olasz, osztrák és sze­negáli strandfocicsapatok ellen lépnek pályára. Kiemelt támogatás a kecskeméti klubnak három éven keresztül ki­emelt, évente 70 millió forin­tos támogatást ad Kecskemét önkormányzata az Univer KSE kosárlabda-szakosztá­lyának, melytől az utánpót­lás-nevelés további erősítését és olyan csapat kialakítását várja, és amely a bajnokság megnyeréséért fog küzdeni - jelentette be szerdán Zombor Gábor polgármester. Az Uni­ver vezetőedzője a rutinos Zsoldos András lesz, míg ré- gi-új játékos soraikban a vá­logatott Horváth Ákos. Venezuela és Peru a legjobb nyolc között két döntetlent hozott a lab­darúgó Copa Americán az A csoport utolsó fordulója: Pe­ru Bolíviával 2-2-re, míg Uruguay pedig a házigazda Venezuelával 0-0-ra végzett, így Venezuela az első, míg Peru a második helyen ju­tott tovább csoportjából. Az utóbb emlegetett két váloga­tott mellett - eddig - Ar­gentína, Paraguay és Mexi­kó nemzeti csapata harcolta ki a nyolc közé jutást. Ferencvárosi fúzió az Érsekújvárral A SZEBB NAPOKAT látott fe- rencvárosi jégkorongklub hetek óta titkos tárgyaláso­kat folytatott arról, hogy Ér­sekújvárral egyesülve vegye majd fel a harcot a jövőben. Mára kiderült, hogy a fe­rencvárosi hokicsapat való­ban egyesül az érsekújvári gárdával, és FTC-Érsekújvár néven, szlovák licenccel a magyar és a szlovák bajnok­ságban is elindul. Érmeket és értékes helyezéseket szereztek fiataljaink atlétika Két szolnoki versenyző hamarosan a nemzetközi porondon is bizonyíthatja tehetségét A Puskás Ferenc stadionban rendezték meg az ifjúsági, ju­nior és utánpótlás országos bajnokságot. A közel 900 résztvevő három napon ke­resztül, kellemes Időjárási kö­rülmények között küzdött az érmekért és a helyezésekért. Megyénket a Szolnoki MÁV és a Sportiskola, valamint a tö­rökszentmiklósi és a mezőtúri fiatalok képviselték a sereg­szemlén. Közülük a legjobban a szol­nokiak két kiválósága szere­pelt, hiszen a juniorok között Ecseki Dániel (edzője: Ecseki Tibor) megnyerte a távolug­rást. A hölgyeknél pedig a ge­relyhajító Tóth Janka (edzője: Majercsik László) remekelt, aki a második helyezettet is több mint három méterrel verte. Nem véletlen, hogy mindkét versenyző hamaro­san kiléphet a nemzetközi színtérre. Előbb a jövő hét vé­gén Janka a csehországi ifjú­sági világbajnokságon, majd rá egy hétre Dani a hollandiai junior kontinensviadalon lesz érdekelt. Az országos bajnokság eredményei férfiak. Junior, távolugrás: 1. Ecseki Dániel ( Szolnoki MÁV SE) 748 cm. Utánpótlás, gerely­hajítás: ...2. Patkó Dániel (Szol­noki MÁV) 63,88 m. Junior, ge­relyhajítás: ...2. Anda Tibor (Törökszentmiklósi DÁK) 58,13, ...4. Tóth Péter (Mezőtúr VSI) 53,85 m. Ifjúsá­gi, gerelyhajtás: ...2. Ecsédi László (Szol­noki MÁV) 59,87 m. Junior, diszkoszvetés: ...2. Julis Viktor (Szolnoki MÁV) 52,59 m. Ifjúsági diszkoszvetés: ...3. Ecsédi László 46,28 m. If­júsági, hármasugrás: ...4. Bá­rány Dávid (Szolnoki VSI) 13,17 m. Ifjúsági súlylökés: ..A. Ecsédi László 14,97 m. Junior 5000 m., síkfutás: ... 5. Honfi Attila (Szolnoki MÁV) 16:29.22. p. Utánpótlás, rúdug­rás: ...5. Szekeres Lajos (Török­szentmiklósi DÁK) 400 cm. Tá­volugrás: ...6. Szekeres Lajos 621 cm. nők. Ifjúsági, ge­relyhajítás: 1. Tóth Janka (Szolnoki VSI) 46,72 m. Junior, ge­relyhajítás: ...2. Da- nyi Zsuzsanna (Szol­noki MÁV) 42,10, ...5. Matkó Fruzsina (Mezőtúr VSI) 37.65 m. Junior, hármasug­rás: ...2. Gárdái Tünde (Szolno­ki MÁV) 11.34 m. Ifjúsági, 300 m. gátfutás: ...3. Varga Zita (Szolnoki VSI) 46.77 mp. Ifjúsá­gi, 3000 m. síkfutás: ...5. Szobo- nya Nikolett (Szolnoki VSI) 11:12.38 p. ■ Varga. Csaba ■ A 900 részt­vevő három napon keresz­tül küzdött az érmekért. Tóth Janka magabiztos versenyzéssel nyerte a gerelyhajítást

Next

/
Oldalképek
Tartalom