Új Néplap, 2007. július (18. évfolyam, 152-177. szám)

2007-07-02 / 152. szám

2 MEGYEI TÜKÖR ÚJ NÉPLAP - 2007. JÚLIUS 2., HÉTFŐ 1111111111 $ $1 8W— * ' MÉ POSTÁNKBÓL Inkább lopják, mint termesztik Olvastam a napokban, hogy a kisújszállási határban nem ke­vés mennyiségű burgonyát, vöröshagymát és fokhagymát loptak. Az ilyesmihez, a több mázsa termés felszedéséhez nyilván idő és megfelelő lét­számú tolvajcsapat kell, vala­mint az elszállításhoz teherau­tó. Hihetetlen, hogy sem a ha­tárbéli „munkavégzés”, sem a teherautónyi lopott termés - melyet feltehetően eladtak -, senkinek sem tűnt fel. Ugyan­akkor egy idős, beteges isme­rősöm mesélte, hogy az utób­bi években nagy gond, hogy nem talál senkit, még egy munkanélkülit sem arra, hogy a kertjét ingyenesen használ­ja: vessen, ültessen bele, gon­dozza, majd el is vigye, amit megtermelt. Úgy látszik, a má­sét elvinni sokkal könnyebb... NÉMETH JÓZSEF, SZOLNOK LEVÉLCÍMÜNK: ÚJ NÉPLAP SZERKESZTŐSÉG 5001 SZOLNOK, PE 105. Villámkérdés, villámválasz Rengeteg, névre szóló rek­lámanyagot kapok. A küldő cégek tényleg a lakcímnyil­vántartásból veszik meg az adatokat? Vajon megtiltha­tom ezt? - érdeklődik egyik olvasónk. *■ A nyilvántartó szervek való­ban eladják a polgárok sze­mélyi és lakcímadatait, pél­dául marketing- és reklám­célra. Ezt azonban minden­kinek joga van megtiltani. Személyesen vagy ajánlott levélben a lakóhely szerint illetékes jegyzőnél, vagy a Belügyminisztérium Köz­ponti Adatfeldolgozó, Nyil­vántartó és Választási Hiva­talánál lehet megtenni a le­tiltó nyilatkozatot. Van kérdése? írjon! Levélcí­münk: Új Néplap Szerkesztősé­ge, 5001 Szolnok, Pf. 105. Kérdését felteheti a veiemeny@szoyon.hu internetes címre is! Autóra megy a fizetés fele költségek A havi kiadás akár több tízezer forint is lehet Az autókat bizonyos időközönként akkor is el kell vinni szervizbe, ha történetesen úgy érezzük, semmi baja sincs. Képünk illusztráció. Minden autó után nagyon sokat kell fizetnie a tulajdo­nosnak. De talán akkor a legdrágább a jármű, ha több­nyire csak a garázsban áll. Négyesi Ildikó Jól meg kell fontolni új gépjár­mű vásárlása előtt, hogy vajon elbírjuk-e majd az azzal ránk zú­duló anyagi terheket?- Nemrégiben vettem egy há­roméves autót, melynek a havi benzinköltsége körülbelül tíz­ezer forint. Ezen felül csak köte­lező biztosításom van, amely Akadnak kiadások, amik csak az autók tulajdonosait érintik. Képünk illusztráció. hatezer forintomba kerül ne­gyedévenként- sorolta kiadása­it a szolnoki Tóth Sándor. - Eze­ken felül a zöldkártya plusz tíz­ezer forintot vesz ki a zsebem­ből, amikor lejár. Szerencsére csak kétévente kell cserélni. A szolnoki Kovács Jánosnak a munkájához szükséges az autó.- Napi rendszerességgel hasz­nálom a kocsimat, amelyet egyébként hitelre vettem. A tör­lesztőrészlete nagyjából huszon­ötezer forint havonta - mondta. Ez az összeg azonban nem ál­landó, mert devizaalapú hitelre vásárolták az autót. Az árfolyam változásától függ, hogy valójá­ban mennyit is fizetnek.- Ezen felül ott van még a Cas­co, amely tízezer forintomba ke­rül minden hónapban. A kötele­ző felelősségbiztosításom vi­szonylag kisebb tétel - veszi számba havi költségeit János. A gépjárművek után teljesít­ményadót is fizet a tulajdonos. Okmányok Illetékének ára Forgalmi 6000 forint Törzskönyv 6000 forint Jogosítvány 4000 forint Ideiglenes jogosítvány 1500 forint Nemzetközi vezetői engedély 1500 forint FORRte ® NÉPLAP-GYOTIÍS Az adó eme fajtájának nagysá­gát a kilowatt és az autó életko­ra alapján számítják ki. Ha összeszámoljuk mi min­dent fizet János (benzin, törlesz­tőrészlet, biztosítás, teljesít­ményadó), tekintélyes pénzeket költ havonta csak a járművére.-A közeljövőben szeretnék dí- zeles kocsit venni, mert olcsóbb az üzemanyag hozzá és keveseb­bet fogyaszt. Többe kerül ugyan, mint a benzines, de reményeim szerint hosszú távon megtérül - bizakodott Kovács János. Az autókat bizonyos időközön­ként akkor is el kell vinni szer­vizbe, ha úgy érezzük, semmi baja sincs.- Egy átlagos gépkocsit bizo­nyos mennyiségű futott kilomé­ter után kötelező elvinni átnézet­ni. Ha garanciális, akkor elég évente átvizsgáltatni - mondta el lapunknak Gábriel Csaba, a kisújszállási Ford Szerviz szer­vizvezetője. Gépjármű átlagos szervizköltségei Olaj-és szűrőcsere 60-80 ezer forint Átlag szervizköltség 25-30 ezer forint Bsőfék-faMjftés_________50 ezer forint Műszakiztatás 15 963 forint Féktárcsa (darabja) 12-13 ezer forint FORRÁS: ÚJ NÉPLAP-GYŰJTÉS A szervizköltségeket növelhe­ti, ha hibát találnak az autóban.- Leggyakrabban a fékkopás fordul elő. Ilyenkor fékbetétet és féktárcsát kell cserélni - mond­ta Gábriel Csaba szervizvezető. Sok pénzt visz el havonta a mezőtúri Sándor János négyke­rekűje is. — Fizetem az éves adót, amely majdnem tizenhétezer forint, a kötelező biztosítást (ezernégy­száz forint minden hónapban), és a Cascót. Ez utóbbi körülbelül hatezer forintomba kerül - vette számba kiadásait Sándor János. Azonban ezeken felül még ott van az általános átvizsgálás is (harmincezer forint). Ha kell, a kerékcsere (négyezer forint), de­fekt (ezer forint), mosatás (ezeröt­száz forint). Ezek azok a pluszki­adások, melyek egy átlagos autó- tulajdonos életében időnként el­kerülhetetlenek. \ GYORSSZAVAZÁS [ ■ Ön szerint kinek a legdrágább fenntartani az autót? Szavazzon honlapunkon ma 16 óráig: Jf ■ \ WWW.SZOllDH.llM Senki ellen és senki mellett nem szólt a polgármester Jászapátin jelenleg is zajlik a két általános iskola összevonásának az előkészítése. Az elmúlt hetek­ben egyeztettek a pedagógusok­kal arról, hogy kinek, milyen fel­adata lesz a következő tanévben. A napokban tartott képviselő- testületi ülésen szó volt az átala­kítás jelenlegi helyzetéről. Szep­tembertől a hetvenkilenc peda­gógus közül hetvenhárom mun­kájára lesz szükség. m Szeptembertől a hetven­kilenc pedagógus közül hetvenhárom munkájá­ra lesz szükség. A prémiumévek lehetőségé­nek felhasználásával valószínű­leg négy pedagógus nyugdíjba vonul, de heti hat-hét órában to­vábbra is taníthatnak és ezért fi­zetésük hetven százalékát kap­ják. Az összevont intézményből két pedagógust bocsátanak el a következő tanévtől. Járvás István fideszes képvi­selő kérdést intézett Szabó Lajos szocialista polgármesterhez, mi­szerint gyakorolt-e valamilyen nyomást arra vonatkozóan, hogy kiket kell megtartani és elbocsá­tani. Kiemelte, hogy a tanári ál­lások betöltésénél ne a politika, hanem a szakmaiság döntsön. A városvezető hangsúlyozta, hogy egyetlen egy esetben sem lobbi­zott senki mellett és senki ellen. m Illés Anita Műszereket kapott a karcagi Kata! kórház A karcagi Kátai Gábor Kórház címzett támogatásból mintegy 130 millió forint értékű gép-mű­szert tudott vásárolni. A műsze­rek jelképes átadására- hiszen ezeket már az osztályok, műtők használják is - a minap a Sem- melweis-napi ünnepségen került sor. Dr. Fazekas Sándor polgár- mester adta át dr. Oszlács Judit fő­igazgató főorvosnak a 124,7 mil­lió forint értékű beszerzést. A fő­igazgató megköszönte a műszere­ket, gépeket. Elhangzott, majd­nem minden osztály kapott a kor­szerű orvosi, ápolási munkát se­gítő, a betegek komfortérzetét nö­velő berendezésekből. ■ D. E. Százezer darab előnevelt ponty került az Alcsiba Különdíjat kaptak a megyei tűzoltók Falunap, immár kilencedszer jászladány Mindig a templom búcsújához igazítják Védetté tennék az értékes öregerdőt Százezer darab előnevelt ponty telepítésével fejeződtek be nem­rég a tavaszi halasítások a me­gyeszékhely legnagyobb állóvi­zén. A négy-öt centis pikkelyes apróságokat a II. horgász-ver­senypálya melletti csónaklera­kónál tették vízbe - tájékoztatta lapunkat az Alcsi holtágat hasz­nosító Közép-Tisza Vidéki Hor­gász Egyesületek Szövetségének vezetője. Nagy Gyulától megtud­tuk, a kezelésükben lévő Zagy­va- és Tarna-szakaszokon is vol­na hasonló feladatuk. Az ottani gazdag ragadozóál­lomány miatt azonban ezt ősszel a kötelezőnél nagyobb mennyi­ségű 2—3 nyaras pontyok kihe­lyezésével teljesítik majd. ■ B. J. A hétvégén rendezték meg Be­rettyóújfalun a 2. Országos Ha­gyományos'Tűzoltóversenyt. A legtöbb csapatot Jász-Nagykun- Szolnok indította, amiért külön­díjat kapott a megye. Sári Fe­renc, a megyei tűzoltószövetség elnökségi tagja, a pusztamonos­tori önkéntes egyesület elnöke elmondta, a hivatásos tűzoltó­ságok versenyében a 2. helyet szerezte meg a szolnoki csapat, 3. a karcagi gárda lett. Az önkéntesek között a pusz­tamonostori női csapat a 2. he­lyen végzett, a monostori férfiak kategóriájukban a ó.-ok lettek. A 30-60 év közötti férfiak verse­nyében a pusztamonostoriak 1. helyezést értek el. ■ B. Cs. Immár kilencedik alkalommal szervezték meg Jászladányban a falunapok eseménysorát. A fesztivált minden évben a Sar­lós Boldogasszony ünnepéhez, a ladányi templom búcsajához igazítja az önkormányzat. így volt ez ebben az évben is. Szombaton egész nap kulturá­lis, szórakoztató rendezvények váltották egymást. A helyi művészeti csoportok tagjai, általános iskolák tanulói mutatkoztak be az eseményso­ron, illetve hallgathattak nóta-, operett- és musical-összeállítást az érdeklődők. Sokakat vonzott a hastáncbemutató, valamint a Ladány szépei verseny is. ■ Banka Csaba A helyi művészeti csoportok tagjai-is bemutathatták tudásukat A kisújszállási városfejlesztési terv tavalyi elfogadásakor a vá­rosatyák már határoztak a nagy­erdő értékeinek megőrzéséről. Ennek részeként nemrég arról döntöttek, hogy országosan vé­detté nyilváníttatják az öreger­dőt, mivel a terület jelentős nö­vénytani és tájképi értéket kép­visel a városban. A természetvédelmi törvény alapján javaslatot tehet erre a vá­ros a szakhatóságnak. A képvi­selők most azt szeretnék, ha a terület országos védettséget kap­na a Környezetvédelmi és Víz­ügyi Minisztériumtól és a Horto­bágyi Nemzeti Park Igazgatósá­gától. Nekik küldték el ugyanis javaslatukat. ■ Daróczi E.

Next

/
Oldalképek
Tartalom