Új Néplap, 2007. február (18. évfolyam, 27-50. szám)

2007-02-01 / 27. szám

2 MEGYEI TŰKOR ÚJ NÉPLAP - 2007. FEBRUÁR 1., CSÜTÖRTÖK POSTÁNKBÓL Van, akinek a panel is álom Akik alacsony keresetűek, az olcsó panellakásokat kényte­lenek vásárolni. Amelyeknek persze megvannak a kétség­bevonhatatlan jó tulajdonsá­gaik. Mindazok mellett azért tulajdonosaiknak nap mint nap el kell viselniük annak hátrányait is: a panellakások fenntartására is elég sok pénz kell, a vékony falak miatt min­dig lehet tudni, mit csinál a szomszéd. De minderről nem azok tehetnek, akik ilyen ott­honokban élnek. Az ott lakók nagy része sajnos hiába vá­gyik rá, nem tud változtatni. Bár igaz, sokan vannak, akik azért velük is cserélnének. KISS BÉLÁNÉ, SZOLNOK LEVÉLCÍMÜNK: ÚJ NÉPLAP SZERKESZTŐSÉGE SOOl SZOLNOK, PF. 105. Villámkérdés, villámválasz Viharban ki óv minket? S' tűzoltók Úgy dolgoznak, mintha a családjukat mentenék Tegnap már ipari alpinisták dolgoztak azon a szolnoki víztornyon, amelynek tetejét még hétfőn rongálta meg a viharos erejű szél «•“ Úgy hallottam, az élettársak jogai bővülnek a jövőben. Ha ez igaz, pontosan mit je­lent a változás? - érdeklő­dik egyik olvasónk. <•“ A megújuló polgári törvény- könyv tervezetében szerep­lő családjogi könyv koncep­ciója és új szabályai azt bizo­nyítják, hogy Magyarorszá­gon is bővülnek az élettár­sak jogai. A tervezet az élet­társak számára előírja a köl­csönös együttműködési és támogatási kötelezettséget, és azt, hogy a hosszabb időn keresztül fennállt kapcsolat megszűnése után védettsé­get kell biztosítani az arra rászoruló élettársnak. A tar­tási jogot tízévi együttélés alapozza meg, de ha a kap­csolatból gyerek is született, egyévi együttélés is elegen­dő lenne. A kapcsolat re­gisztrálását az önkormány­zatoktól kérhetnék majd az élettársak. Van kérdése? írjon! Levélcí­münk: Új Néplap Szerkesztősé­ge, 5001 Szolnok, Pf. 105. KÉRDÉSÉT FELTEHETI A VELEMENYC« SZOL JON.HU INTERNETES CÍMRE IS! Viharban is menteni kell, nincs idő lelkizni, mondják a tűzoltók. Pedig időnként megrázó esetekkel is találkoznak. Mészáros Géza- • Ha viharban dolgozunk, ugyanúgy munkál bennünk az adrenalin, mint bármilyen ka­tasztrófaelhárításnál, vagy men­tésnél, ez tagadhatatlan. így vá­laszolt Zoltán, megyénk egyik hivatásos tűzoltóságának láng­lovagja arra a kérdésre, milyen érzések kavarodnak bennük, amikor egy óriási szélviharban kell cselekedniük. Hiszen a hét elején az Ollinak, egy héttel ko­rábban pedig a Kirillnek keresz­telt viharos szél pusztított me- gyeszerte, s a tűzoltóknak effaj­ta természeti katasztrófák során is helyt kell állniuk. Gábor arról A megyei tűzoltóságok rnűszakijjij mentéseinek adatai 2002-es esztendő 959 2003-as esztendő 1545 2004-es esztendő 1412 2005-ös esztendő 1856 2006-os esztendő 2 307 FORRÁS: MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG beszél, hogy megpróbálnak a munkájuk során előforduló tra­gédiák mellett szenvtelenül el­menni.- Valamelyest érzelem men­tesen kell tevékenykednünk, mert ha nap mint nap koncent­ráltan akarunk dolgozni, akkor nem szabad túl sokat lelkizni. Persze ez nem mindig sikerül.A mi feladatunk a katasztrófák el­hárítása, a segítségre szorulók megsegítése, hogy minél keve­sebb anyagi kárral járjanak a mentési akciók. Persze, munka közben mi is kerülhetünk ve­szélyhelyzetbe, és ezt az adott pillanatban érzékelnünk kell. Nem mártírok akarunk lenni, hanem életében megbecsült tűz­oltók. Ugyanis akár egy szélvi­harnál előforduló gallyazási fel­adat közben is elkövethetünk hi­bát. Vagyis mindenre nagyon ügyelnünk kell - hangsúlyozza. — Egy tűzoltó soha nem végez­heti a feladatát rutinszerűen - állítja Balogh Tamás, a Jászkiséri Köztestületi Tűzoltóság parancs­noka. - Nincsen két egyforma veszélyhelyzet! Mindig szüksé­ges a tökéletes összpontosítás. A legfontosabb a személyi bizton­ság, valamint, ha már kár kelet­kezett, az minél szerényebb mér­tékű legyen. Kollégáim kint jár­tak azoknál a családoknál, akik­nek a háza sérült meg Jászkisér- en. Természetesen megosztják egymással az érzéseiket, de csak azok után, hogy a feladatukat el­végezték. Higgyék el, mi min­denkit sajnálunk, akit baj ér, hi­szen akár a mi családunkkal is történhet hasonló. Ezért úgy ke­zeljük a veszélyhelyzetek elhárí­Az előrejelzések szerint ma újabb szélvihar várható ma reggeltől, észak felől hi­degfront vonul át az ország fe­lett. Többfelé viharossá (60—85 km/óra) fokozódik a szél. A legerősebb széllökések az északnyugati területeken és az ország középső részén, így me­gyénkben valószínűek. Tér­ségünkben helyenként 85- 90 km/órás széllökések is elő­fordulhatnak. Egy-egy intenzí­vebb záport jégdara, esetleg jégeső kísérhet. Estétől foko­zatosan mérséklődik a szél. tását, mintha a közeli hozzátar­tozóinkon segítenénk. A parancsnok elmesélte azt is, hogy a minap csupán szolidari­tásból vonultak ki csapatostól egy idős nénikéhez, akinek az orkán két cserepet mozdított el a házának tetejéről. A javítás tulajdonképpen egyszerű fel­adatnak tűnt, pedig a hajnali de­res háztetőre végül csak biztosí­tókötél segítségével tudtak fel­mászni. Vagyis akár egy apró­nak tűnő feladat is komoly ve­szélyeket rejthet magában a tűz: oltókra nézve. . A nagy szél sok munkát ad a tűzoltóknak Árokba borult egy gipszkartont szállító kamion Mezőtúron Szerda délután Mezőtúr belterü­letén egy magyar rendszámú ka­mion borult árokba. A gipszkar­tont szállító szerelvény sofőrje még a borulás előtt életét vesz­tette. A balesetben több személy nem sérült meg. Az árokba dőlt járművet a Regionális Műszaki Mentőbázis darus kocsija állítot­ta talpra. A baleset körülménye­inek vizsgálata lapzártánkig nem fejeződött be. ■ H. Zs. Új egészségház építésére pályáznának A napokban elkezdődött és már­cius közepére várhatóan be is fe­jeződik az új abonyi egészség­ház tervezése. A dokumentáció­kat korábban a helyi hatóság rendelte meg azzal a szándék­kal, hogy azokat felhasználva eu­rópai uniós forráshoz juthasson a beruházás mielőbbi megvaló­sítása érdekében.- Célunk, hogy a város önkor­mányzata és a meglehetősen le­romlott állagú intézményt jelen­leg is üzemeltető Sanamed Köz­hasznú Társaság közösen nyújt­sa be támogatási igényét a vár­hatóan április folyamán megnyí­ló EU-s forrásokra - tájékoztat­ta lapunkat a település polgár- mestere. Romhányiné dr. Balogh Edit úgy vélte: a fejlesztés mara­déktalanul illeszkedik a Közép­magyarországi régió operatív programjában megfogalmazott elképzelésekhez. Amennyiben sikerül elnyerniük a város új já­róbeteg-centrumának kialakítá­sához szükséges mintegy 270 millió forintot, úgy az Újszászi úti orvosi rendelő és óvoda he­lyén akár még idén ősszel elin­dulhatna az építkezés. ■ B. J. Nem rá vonatkozik Lovász János kőtelki lakos azzal az ész­revétellel kereste meg lapunkat, hogy a január 31-én megjelent Ismételten több megyebeli is található az APEH-listán cí­mű cikkben szereplő L. János (Kőtelek) megnevezés nem rá vonatkozik. Kérte, hogy a félreértések elkerülésére közöl­jük, nem ő a cikkben említett L. János, aki 22 millió forinttal tartozik az APEH-nak. Megkérdeztük olvasóinkat Mi az oka a pedagógus-elbocsátásoknak? Horváth gyula, Jászárokszál­lá& — Nincs iskoláskorú gyer­mekem, de azért hallottam már az iskola-összevonások­ról. Úgy gondolom, hogy a pe­dagógusok létszámának mér­séklése összefüggésben lehet a gyerekek számának csökkenő sével is. Az osztályok összevo­násával egy közösségbe több gyerek kerülne, így pedagógus is kevesebb kell. varga RITA, Újszász: - Mivel egyre kevesebb a tanuló az is­kolákban, így minden évben kevesebb osztály indul A keve­sebb osztályhoz viszont ará­nyában kisebb tanári létszám kell. Egyébként sem értem iga­zán, hogy miért tanulnak még mindig olyan sokan tanárnak vagy tanítónak, ha egyszer ilyen kedvezőtlen a pedagógu­sok helyzete hazánkban. diós Péter, Rákóczifalva: — Egyszerű a magyarázat. A népességszaporulat az oka mindennek. Egyre kevesebben vagyunk, kevés gyermek születik, ilyen megélhetési vi­szonyok mellett nem is lehet azon csodálkozni, hogy egyre kevesebben mernek családot alapítani. Nem tudják az em­berek felnevelni a kicsiket, ha nincs biztos anyagi hátterük. FEKE LAJOS, Karcag: - Az újabb megszorító intézkedések miatt az önkormányzatoknak egyre szűkösebbek a lehetősé­geik, sok helyen iskolákat, óvodákat kell összevonniuk. Ez is ok lehet, meg a tanárok megemelt óraszáma is, s hogy egyre csökken a gyermeklét­szám. Utóbbi miatt kevesebb osztályt lehet indítani, így pe­dagógusból sem kell sok. Pénteken sztrájkolnak a Szolnoki MÁV Kórházért Folytatás az 1. oldalról Mindez Szolnokon a vasúti dol­gozók és a megye lakosságának ellátását, illetve több száz egész­ségügyi dolgozó munkahelyét veszélyezteti. A sztrájkot azért hirdették meg, mert az egyezte­tő tárgyalások nem vezettek eredményre. A 12 órás tiltakozó akció reg­gel nyolckor kezdődik és este nyolcig tart, s a kórház termé­szetesen ez idő alatt is biztosít­ja a fekvő- és járóbetegek elégsé­ges ellátását. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy betegfelvétel ugyan nem lesz ezen a napon, de az osztályokon fekvő betegek ugyanazt az ellátást megkapják, mint hétvégi ügyeleti napokon. Mindemellett a járóbetegek sem maradnak ellátatlanul. Fontos, hogy a sztrájkban csak dolgo­zók vesznek részt, civilek, bete­gek nem. A munkabeszüntetéshez a vasutasok országos akcióval csatlakoznak. Február 2-án 8-9 óra között figyelmeztető sztrájk­juknak köszönhetően ország­szerte leáll a vasúti közlekedés. Szintén tiltakozó akciót szervez­nek a mezőtúri kórházért. Ma es­te hat órára a Kossuth út kórház előtti szakaszára várják mind­azokat, akik jelenlétükkel sze­retnének demonstrálni a mező­túri intézmény mellett. ■ Szilvási Zs.

Next

/
Oldalképek
Tartalom