Új Néplap, 2006. december (17. évfolyam, 281-304. szám)

2006-12-20 / 297. szám

Iß ÚJ NÉPLAP - 2006. DECEMBER 20.. SZERDA JUDY DAVIS, A GALIBA A GAUDI HÁZBAN CÍMŰ FILM EGYIK SZEREPLŐJE TÉVÉMŰSOR A 10. OLDALON I B8 A .mmmmMsmmmmsx, ■, Adventi zenés áhítat, karácsonyi ünnepség Zenés mesejátékot adnak elő Abonyban Idézet „Ha nem ítélkezünk, elenged­jük a múltat, és jövőnket meg­szabadítjuk a félelemtől. Ha így teszünk, minden pillanat újabb lehetőség a boldogság­ban, békében, szeretetben va­ló gyarapodásra.” (Gerald G. Jampolsky) Vidám percek NYALT Bekopog a skót az orvoshoz.- Doktor úr, nézze már meg a nyelvemet! Azt hiszem, szál­ka ment bele.- Szálka a nyelvébe? - Az úgy volt, hogy kiloccsant a whiskym a padlóra... KÉRÉS Azt beszélik, hogy tőled bár­mit kérhet a feleséged.- így van.- És mit szokott kérni?- Nem akármit: nercbun­dát! Már vagy tíz éve... BETEG- Főnök úr! Megjött az orvos!- Nem érdekel. Megmond­tam, hogy senki ne zavarjon!- Mégis mit mondjak neki? —Azt, hogy beteg vagyok. Sztársztori Döbbenten ültek a Szombat esti láz nézői a képernyők előtt, amikor a döntő meglepe­tésprodukciójában a 18 éves Lola lépett fel. Az egyik inter­netes újság szerint leginkább talán medveczky hona lehe­tett lesújtva, hiszen az első széria nagy sikerű fellépése után a hőn áhított vágya volt, hogy újra megcsillogtassa pá­ratlan tehetségét. Azonban nem a revü koronázatlan ki­rálynőjét kérték fel, hanem a fiatal énekesnőt, esetlen tán­cával. „Azt se tudtam, ki ez a kislány. Miért, ki ez a Lola? Nem tudok hozzászólni ehhez a dologhoz...” mondta Med­veczky Ilona megrökönyödve. A világszerte ismert revüki- rálynőn látszott, mélyen bánt­ja, hogy egy tinédzser énekes­nő váltotta a színpadon. Gyerekszáj Pistike meglátja a nővérét, amint éppen a barátjával enyeleg. A fiatalember két ez­rest nyom a markába.- Aztán nem láttál semmit! Rendben, öcsi?- Oké - mondja Pistike, és visszaadja az egyik ezrest.- Ezt miért adod vissza?- Miért pont fnaga fizetne többet? Véradás A Vöröskereszt megyei szer­vezete, valamint az Országos Vérellátó Szolgálat a lakosság részére véradást szervez ma a megyeszékhelyen, az OVSZ- nél 7 és 12 óra között várják az ilyen módon segíteni szán­dékozókat. Adventi zenés áhítatot tart a Szolnoki Evangélikus Egyház- község ma este hat órai kezdet­tel a Kellner úti templomában, melyre minden érdeklődőt sze­retettel vár. Közreműködik a szolnoki Bartók Kórus női kar zsoltárfeldolgozásokkal (Hal­mos, Kodály, stb.) és karácsonyi énekekkel (Praetorius, Hassler, Rauch, Palestrina, Kosa). A rendezvényre nem kell je­gyet váltani. Az Árokszállási téli esték programsorozat keretében kará­csonyi ünnepség lesz a települé­si templomkertben: élő Betle­hemműsor és közös éneklés kez­dődik ma és holnap délután dél­után öt órakor Jászárokszállá- son, amelyre minden érdeklődőt várnak. ■ Maurice Maeterlinck Kék madár című zenés mesejáték-bemuta­tóját tartják Abonyban decem­ber 21-én, csütörtökön délelőtt 10 órától a városi sportcsarnok­ban. A Somogyi Imre Általános Iskola szervezte előadás rende­zője Lengyelné Molnár Emese. A darab szereplői az általános iskola tanulói. Kísér a Bihari János Zeneisko­la Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vonószenekara, a Gyulai Gaál Miklós Általános Is­kola és Alapfokú Művészetokta­tási Intézmény énekkara vala­mint a Nosztalgia kórus. Az előadást megismétlik az ér­deklődőknek december 22-én este hét órától is megtekinthetik a település városi sportcsarno­kában. ■ Cél: az időskorúak baleseteinek megelőzése A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Baleset-megelőzési Bizottság múlt évben indította útjára „Az idős korú személyek baleseti ve­szélyeztetettségének mérséklé­sére” írt pályázatát. Célja az idő­sek által okozott és elszenvedett balesetek számának mérséklé­se, a közlekedésből eredő veszé­lyeztetettségük csökkentése. A bizottság felhasznált min­den olyan lehetőséget, melyek­kel az idős emberek figyelmét ráirányítják önmagukra és a közlekedés más résztvevőire is. Fényvisszaverő matricákat és egyedi szórólapokat készítettek és osztottak ki, baleset-megelő­zési témájú előadásokat tartot­tak nyugdíjasklubokban, idősek otthonában a megye egész terü­letén. „Hogy ne legyen késő” címmel egy szórólapon rejtvényt tettek közzé. A rejtvény megoldás' a „világítás” szó volt. Összesen 152 helyes megfejtés érkezett a megyéből és a megyén kívülről. Közülük sorsolták ki a fődíjat, egy DVD-lejátszót, melyet Kiss Istvánná szolnoki lakos nyert. A 3 db 5000 forintos vásárlási utal­ványt Fónusz Viktória török­szentmiklósi, Bozóky Ferencné szolnoki és Szórád Károlyné jászladányi lakos nyerte. ■ Szer-Teien ifjúsági ünnep pénteken A Szer-leien ifjúsági házban Szolnokon (Batthyány u. 8., a Pláza épülete mögött) december 22-én, pénteken délután hat órá­kor ifjúsági karácsonyi ünnep­séget tartanak. ■ BŐR-CENTRÁL! Minden bőr- és irhakabát vásárlása esetén ajándék (bőröv vagy pénztárca). Tiszavidék Áruház emeletén.----------------------------------------------------------------"253594" SZERETETTEL várjuk vevőinket a Smith Cipőüz­letben (Baross út felső butiksor), ahol 60-80 féle téli lábbeli közül választhatnak. 10 E Ft fe­letti vásárlás esetén ajándék.----------------------------------------------------------------*255962* KARÁCSONYI AJÁNDÉK! Női szövetkabátok 15.500 Ft-ról 2.990 Ft. Jászkürt Divatház.----------;-----------------------------------------------------"256170" SAKÁC- és tölgy tűzifa, barnaszén, kazán­szén, német brikett kedvező áron kapható. Kézér Tüzép, Zagyvarékas, 56/701-669.----:-----------------------------------------------------■—"256388" www.a stronet.hu NYILAS (XI. 23-XII. 21.). Újhold napján elemében érezheti magát a küzdő típusú Nyi­las. A következő napokban kellemes kihívásoknak lesz kitéve. bak (XII. 22-1.20.). Ma újhold ke­letkezik, s Ön rengeteg ener­giát kap az égiektől. Minden együtt van új dolgok meg­kezdéséhez, a siker garan­tált. VÍZÖNTŐ (I. 21-11. 20.). Az újhold hatására ambíciói előtérbe kerülnek. Használ­ja bátran képzelőerejét. Most sokkal könnyebben el­érheti mindazt, amire vá­gyakozik. HALAK (11,21-111.20.). A Nap és a Hold együttállásban, és egy csillagjegyben tartózkodik, tehát újhold van. Hagyatkoz­zon bátran megérzéseire és eredeti elképzeléseire. KOS pil.21-IV.20.). Az újhold hatá­sára mindent sokkal köny- nyebben megold, a problémás dolgait is. Koncentráljon kar­rierjére és bevételeire. Kelle­mes társaságra számíthat. BIKA (IV.21-V.20.). Ha rosszul alakulnak a dolgok, meg kell tanulnia felülemelkedni ezen. Ne legyen befelé fordu­ló, elszigetelt, mert akkor ba­rátai és jóakarói nem tudnak segíteni. IKREK (V. 21—VI. 21.). Az újhold kapcsolataiban fejti ki legna­gyobb hatását. Ez a befolyás egyidőben a stimuláló élmé­nyeknek is kedvez, hiszen az újdonságokat, a szabadságot és az egyediséget szimbolizál­ja. RÁK (VI. 22-VII. 22.). Érzelmi élete összekuszálódni látszik. El kell dönteni, hogy szakít-e új­donsült ismerősével vagy a régi kapcsolatának int bú­csút. OROSZLÁN (VII.23-VIII.23.). Az év végén megszabadulhat né­hány, már igencsak terhes kötelezettségtől. Teljesebb életet élhet, ha elszánta ma­gát a változtatásra. Most ön­magát kell menedzselnie. szűz (Vili. 24-IX. 23.). Közérzete nem a legjobb. Talán influen­zás lesz, mert az elmúlt na­pokban több olyan helyen is megfordult, ahol sok náthás ember tartózkodott. MÉRLEG OX. 24—X. 23.). A fáradtság az ünnepek előtt sem jellem­ző Önre. Még mindig a mun­ka uralja a napjait. Nem is bánja, mert az idegesítő bevá­sárlásokat elvégzi más Ön he­lyett. SKORPIÓ (X. 24—XI. 22.). Pénz­ügyi manőverek lebonyolí­tásához kedvező a nap. Több lehetőség is kínálko­zik anyagi helyzete javítá­sára. Üzleti ügyeinek inté­zése során azonban ellen­tétbe kerülhet eddigi bizal­masaival. Játsszon és nyerjen az Oj Néplap-pal! || mttmfammim*aasuiai*makna»am*iiaumia«xi<a.&c*,t sí. exn-r, <■> -i-t , ___ 20 előfizetőnk idén is a Tiszaligeti Kör szilveszterezhet párjával! Ha On az Uj Néplap előfizetője, és szeretne részt venni a Tiszaligeti Körcsarnokban megrendezendő " J>^ szilveszteri mulatságon, nem keli mást tennie, mint válaszolnia az alábbi két kérdésre, és visszaküldenie címünkre. A 20 leggyorsabban beérkező szelvény tulajdonosa 2 db belépőt nyer. Beérkezési határidő: december 27. 1. Ki lesz a sztárvendég a Tiszaligeti Körcsarnokban rendezendő szilveszteri mulatságon? 2. Ml a neve az ÚJ Néplap-lapcsalád legújabb tagjának, amely egy Információs, szórakoztató portál? íü1i.í£.L£.Ii.LlLlIjlLs. 1. Név:, 2. Cím:.™,*™ .......................................................................................—............................ Tel.:............................................... A helyes válaszokat küldje vissza címünkre: 5000 Szolnok, Mészáros L u. 2. A borítékra írja rá: „Új Néplap Szilveszter”, vagy e-mailen: terjesztes@ujneplap.li A személyes adatok kezeléséről az impresszum ad tájékoztatást. Minden szívből szóló karácsonyi énekben, A kandalló ropogásában és melegében, Az ünnepi ebéd közben, a beszélgetésben és nevetésben, Minden képeslapban amit egy barát, vagy a család küldött, Minden amit ebből meghallunk, és ami elgondolkodtat bennünket... az maga a szeretet. Noreen Braman HAMAROSAN ITT A KARÁCSONY.. EBBEN AZ ÉVBEN LEHETŐSÉGET BIZTOSÍTUNK, HOGY KÖSZÖNTSE SZERETTEIT, BARÁTAIT, ISMERŐSEIT KARÁCSONY, ÉS ÚJ ÉV ALKALMÁBÓL AZ Új Néplap HASÁBJAIN. Megjelenés: december 23. Üzenetét eljuttathatja kiadónkba: Személyesen: Szolnok, Mészáros L. u. 2. Telefonon: 56/516/716 Faxon: 56/516-720 E-mail-en: hird.szolnok@axels.hu (a feladó pontos adatainak megadásával) Postacímünk: 5001 Szolnok, Pf.: 105 (a borítékra kérjük ráírni: („ünnepi jókívánság”) ^ HIRDETÉSI SZELVÉNY Megrendelem az alábbi szöveg közlését: Az üzenet díját, 1000 Ft-ot postai utalványon befizettem, a szelvényt vagy másolatát mellékelem. Név:......................................................................................................................................... Cím: A személyes adatok kezeléséről az impresszum ad tájékoztatást. Tel.:

Next

/
Oldalképek
Tartalom