Új Néplap, 2005. április (16. évfolyam, 75-100. szám)

2005-04-15 / 87. szám

2005. ÁPRILIS 15., PÉNTEK 5 AHOL ÉLÜNK A biztos háttér mindig megmarad kézművesség Előttem az utódom — Lesz, aki továbbvigye a családi mesterséget Apa és fia gyakran dolgoznak együtt. A képen látható szék nem egy ré­gi felújítása, hanem megrendelésre készülő új darab A mesterség legalapve­tőbb fogásait, a frissen fű­részelt fa mással össze nem hasonlítható illatát, a kétkezi munka követel­te — lassan feledésbe me­rülő — alázatot, s nem utolsósorban az alkotás örömét már pici gyerek­ként is megtapasztalhatta Sisa Gábor. Édesapjával, Sisa István faművessel azóta is gyakran dolgoz­nak közösen az otthoni műhelyben. A jászberényi fiatalember Jász- apátin a megyei Ipari, Mezőgaz­dasági, Vendéglátó-ipari Szak­képző Iskola és Kollégium diák­jaként,* csoporttársával együtt jutott be a szakmai előkészítő tantárgyi verseny Győrben megrendezett országos döntőjé­re. A végzős diákok, Gazdag Ágoston, illetve Sisa Gábor a fa­ipari szakmai ismeretek elsajá­tításáról adhattak számot a mi­nap. Felkészítő tanáruk. Bereu­te László nagy örömére Ágoston a második, míg Gábor a harma­dik helyet érte el.- A faművességgel mikor ta­lálkoztál először? — A szakma elméletét az isko­la diákjaként kezdtem elsajátí­tani — emlékezett Gábor —, de korábban is gyakran forgolód­tam itthon apa körül a műhely­ben. Más területen nem is igen tudnám magam elképzelni. Ki­állításokon is szerepeltek már munkáim, például az országos kézműves-kiállításon, az Ipar- művészeti Múzeumban .bemu­tatták a magam készítette sakk­készletet.- Amikor nagyobb megren­delés érkezik hozzám - mondja az édesapa -, szinte természe­tes, hogy a fiú beáll segíteni. Szerencse, hdgy amíg ő az apró, de nagy odafigyelést igényelő munkákat kedveli, addig jóma­gam inkább a „haladósabb” ré­szének állhatok. Például a jász­berényi városházán látható két nagyméretű Than Mór-festmény esetében azok 1850-es években készült, aprólékosan kidolgo­zott kereteit is közösen újítot­tuk fel.- Mi fogott meg igazán ebben a mesterségben? — Nagy öröm az, amikor egy csupasz anyagból az elképzelé­seim, gondolataim szerint szép dolgok alakulnak ki. Talán ez az, ami továbbra is itt tart.- Továbblépsz a területen a kö­zépiskola után? — A Nyugat-magyarországi Egyetem Soproni Faipari Mér­nöki Karára jelentkeztem. Min­denképp szeretném, ha annak a számos elméleti ismeretnek amelyet az elmúlt években megszerezhettem, a továbbiak­ban is hasznát vehetném. Az itt­honi műhely pedig megmarad számomra egy olyan helyként, ahol mindig biztos háttérre lel­hetek. — Rendkívül jó érzés az, hogy a szülőföld sze- retete, a jász közösségek összetartozásának érzése nemcsak az idősebb kor­osztály számára, de a fi­atalabbaknak is jelent valamit. Gubicz István a jászok világtalálkozóján, beiktatásakor üríti a jóféle borral megtöltött kürtöt, minden jászok egészségére a szimbólumokra” Számtalan pozitív példát lát­hattam erre az elmúlt közel egy év során — vélekedett Gubicz István jászkapitány, akit tavaly nyáron Jászladá- nyon választottak meg e jelké­pes tisztség képviselőjének. — Sokat hallottam arról koráb­ban is, hogy az ország más te­rületein élők gyakran irigy­kedve beszélnek a jász közös­ségek összetartásáról, az itt élők hagyománytiszteletéről, lászkapitányként azonban sze­mélyesen is megtapasztalhat­tam ezen tulajdonságok fon­tosságát.- A „hivatal” nyáron letelik. Hogyan érezte, érzi magát jász­kapitányként?- Közismert dolog, hogy a jászkapitány a legújabb kor­ban egy jelképes funkciót tölt be. A jászok összetartozását, ha­gyományainak tiszteletét szimbolizálja mindenütt, ahol megjelenik. Számomra is bebi­zonyosodott az immár közel egy év alatt, hogy nagy szük­ség van e posztra, hisz nem tu­dunk továbblépni, ha nem is­merjük múltunkat, a gyökere­ket, amelyből mi magunk is fejlődtünk. Mindennek erősí­tésében jelentős szerepe lehet a jászkapitánynak. — Milyen nehézségekkel kel­lett szembenéznie?- Ha nem is nehézség, de mindenképp dilemma szá­momra, hogy miként teljesít­sem a számos - gyakran egy időpontra eső rendezvényekre szóló - meghívást. Vajon az a jó megoldás, ha mindenhova elmegyek, de csak néhány fer­tályórát töltök ott, s rohanok tovább, vagy egy helyet kivá­lasztva végigkövetem a ren­dezvényt. Nem tudom, hogy jó megoldás volt-e, de én az utób­bit választottam. Utódomnak is dönteni kell majd, hogy ho­gyan oldja meg e nehéz felada­tot. Együtt az integrációról A hátrányos helyzetű gyerekek integrációs felkészítését segíti az a program, amelyhez a já- noshidai Petőfi Sándor Általános Iskola több oktatási intézménnyel együttműködve 15 mil­lió forintos támogatást nyert. A pályázat keretében négy in­tézményből (a jánoshidai Napsugár Óvoda, az alattyáni Gerevich Aladár Általános Is­kola, a jászdózsai Bozóky Já­nos Általános Iskola és a já­noshidai iskola) álló konzorci­um jött létre. A pozitív elbírálásról szóló értesítés ugyan gyorsan meg­érkezett, de a szerződés meg­kötése várat magára - tudtuk meg Tóthné Eszes Éva igazga­tónőtől. Mégis - külön enge­déllyel — megkezdődött janu­árban az intézményekben a pályázat megvalósítása. Kö­zös szakmai rendezvényeken, bemutató előadásokon, foglal­kozásokon, tanórákon ismer­kednek egymás integrációs törekvéseivel, módszertani fo­gásaival. Jánoshida általános iskolá­ja már tavaly elnyerte az Or­szágos Oktatási Integrációs Hálózat bázisiskolája címet. Nagy Anna Magdolna régiós koordinátor és Baranyi Györgyné szakértő segítségé­vel elkészítették az Integráci­ós Pedagógiai Rendszer (IPR) bevezetésének ütemtervét. A minap a jánoshidai iskola két bemutatóórára várta part­nereit, amikor is az első osztá­lyosoknál alkalmazott Esély­programot, illetve az ötödike­seknél használatos, irodalom­oktatást segítő drámapedagó­giai módszereket mutatták be. A konzorcium minden in­tézménye rendez a jövőben szakmai napot. Nem középiskolás fokon... A 18. század jeles tudósára, a Attila is hallgatott fizikát Szege- Jászapátiból indult jezsuita den. Persze mindketten saját te- egyetemi tanárra, Makó Pálra rületükön alkottak maradandót, minden évben diáknapon emlé- A diáknapon előadások, meg- keznek a jászapáti Mé­száros Lőrinc Gimnázi­umban. A matematiká­val, fizikával, sőt filo­zófiával is foglalkozó gondolkodóról való megemlékezést idén összekötötték egyik legnagyobb költőnk, József Attila születésé­nek 100. évfordulójá­ról való megemléke­zéssel. A még oly távo­linak tűnő két személy között is sikerült meg­találni az összefüggést, hisz emlékezések hangzottak el a Makó Pál is többször próbálko- tudós oktatóról, illetve a költö­zött versírással, illetve József géniuszról. A középiskolások munkáiból kiállítást is ren­deztek a diáknapon Nyílt hétvége: április 16-17. www.toyota.hu Toyota Corolla Verso. Önből mit hoz ki? Mostantól szabad keret, kaphat a hbtumagos verigfcéshe;?* UQyanis május végéig a Toyota Gömíl« Vmo nagyvonalé aiapfeteiraS&éfét agy Panasonic X700~a& csücsmohii é% Síuotooth!M kihangosftó i$ gazdagítja. így ön új autóját akár mobil irodaként is használhatja. TODAY TOMORROW \lt/ TOYOTA 'át ajánlata 2805. május 31-ig megrendelt Toyota Corolla Verso modellek« érvényes a késtiet erejéig. kombinált iizemanyeg-rogyasztás (WO© km}: 3.2-7.?. COíkihocsátás (g/kmi: 13:5-184 Hering Autóház Kft. Jászberény, Nagykátai út 19. Telefon: 57/415-038; Szolnok, Alcsisziget; Telefon: 56/513-775 A JÁSZFELSŐSZENTGYÖRGVI FELSŐSZENTGYÖRGYI MG. SZÖVETKEZET MEGVÉTELRE FELAJÁNLJA AZ ALÁBBI ESZKÖZÖKET: szemenkénti, és gabonavetőgépeket, talajelőkészítő eszközöket, takarmány-betakarító gépeket. IFA billenős tehergépkocsik, IFA üzemanyag-szállító gépkocsi, pótkocsik, MTZ-50 erőgép, UNHZ-500 rakodógép, 500 kg-os tolósúlyos mérlegek, öntöző aggregátorok, 130 átmérőjű horganyzott öntözőcsövek, i E 516 B gabonakombájn, sajtáros fejőgépek, tejhűtők, egyéb állattenyésztési gépi eszközök, lovaskocsik, 1 db lószerszám. Igény szerint komplett listát küldünk, ármegjelöléssel, utánvéttel. Érdeklődni 06-30/855-6535, 06-30/6066-892,06-57/420-001 u telefonszámon lehet. *« Jászárokszállás Város Önkormányzata az alábbi épületeket és építési telkeket • Szolnok 10 db összközműves üdülőtelek 743-876 m2-ig (Tenyősziget, Dankasirály u.) (21076-21085 közötti hrsz-ok) 625.000 Ft/db • Ipari parkterületén 110.000 m2 ár megegyezés szerint • Pázmány P. u. 11. lakóház (1026 hrsz.) 714 nf 7.641.000 Ft • Szent István tp. 82. építési telek (612 hrsz.) 1012 m2 506.000 Ft • Széchenyi u. 93. (volt óvoda) (4539/1/A-2 hrsz.) 1824 m2 15.583.370 Ft • Dobó utca 16. lakóház (1937/1. hrsz.) 522 m2 3.900.000 Ft • Szivárvány út 24. üdülőtelek (1684/17 hrsz.) 1101 m2 2.064.375 Ft •3947 hrsz. (Déryné u. 17.) udvar, gazdasági épület 157 m2 ár felértékelés szerint Érdeklődni az 57/531-050-es telefonszámon, vagy személyesen a Jászárokszállás Város Polgármesteri Hivatalban.-183270-

Next

/
Oldalképek
Tartalom